Page 3 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌3‬شماره‌‪1۹0۶‬‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬

                     ‫**فهرست مطالب**‬

                 ‫سرمقاله‪-‬همهمنتظرمرگجمهوریاسلامیهستند الاههبقراط‪۴ ....................................................‬‬
                 ‫تیترهفته‪-‬تحقیرجمعیشهروندانتاکتیکناکامحکومت‪/...‬روشنکآسترکی‪۴-۵ .................................‬‬
                     ‫‪-----------------------------------------------------‬‬
                 ‫پیامشهبانوفرحپهلویبهمناسبتروزجهانیمبارزهباخشونتعلیهزنان‪۵ ................................./...‬‬
                 ‫شاهزادهرضاپهلویدرگفتگوبا«بیلد»‪:‬ملایانایرانبهدنبال«خلافت»و‪۶ ............................../...‬‬
                 ‫اعزامناوهواپیمابر«آیزنهاور»بهخلیجفارس‪۷ ............................................................................. /...‬‬
                 ‫رافائلگروسی‪:‬غنیسازیاورانیوم«باغلظتبسیاربسیارزیاد»درایران‪۸ ................................./...‬‬
                 ‫هشدارناتوبهجمهوریاسلامیدربارهادامهحملاتبهپایگاههایآمریکا‪۸-۹ ............................../...‬‬
                   ‫‪۹‬‬ ‫خبرگزاریفرانسه‪:‬قدرتهایغربیازسختگیریبهجمهوریاسلامی‪................................./...‬‬
                 ‫‪۱۰-۱۱‬‬  ‫ت‪۰‬ا‪۶‬زمدیرخصاندهاوزمفقیرناامیاونیرشااننجخووااهنودبتوحد‪.‬ص‪.‬ی‪.‬ل‪...‬ک‪/‬رخدیهرانهدسیتنشد(‪.‬ا‪..‬ح‪. /‬م‪...‬د‪.‬ا‪...‬ح‪..‬ر‪.‬ا‪..‬ر‪.............................................................................................)..‬‬                                     ‫بازنشر‬
                     ‫«نحگضاوهرایفارزاددغریورمنتبهخصجنبصوشبچیربپ ایطردارمنه» (مت‪)۱‬ری‪...‬ن‪/‬ب‪...‬خ‪......‬ش‪..‬ه‪..‬ا‪....‬ی‪..‬ت‪...‬ص‪...‬م‪.‬ی‪...‬م‪...‬گ‪..‬ی‪..‬ر‪.....‬ی‪........................................................../........‬‬                                            ‫بازنشر‬
                   ‫‪۱۱‬‬
                 ‫‪۱۲-۱۴‬‬
                 ‫‪۱۴-۱۵‬‬
                 ‫متنفارسیگفتگویشاهزادهرضاپهلویوپاتریکبت‪-‬دیوید(‪۱۶-۱۷ ......................................../...)۱‬‬
                 ‫گزارشمیدانی؛کاسبیحکومتازاعتیادوموادمخدردرایران‪/...‬فیروزهنوردستروم‪۱۸-۱۹ .................‬‬
                   ‫بررسیحقوقیقطعنامهاخیرشورایامنیتدرمورد‪ /...‬محمودمسائلی‪۲۰ ...........................................‬‬
                 ‫جمهوریاسلامیوچرخهافزایشنرخزنکشیوخشونتعلیهزنان‪۲۱ ....................................../...‬‬
                 ‫دیدارمجددامیرعبداللهیانباهنیهدردوحه‪۲۲ ............................................................................./...‬‬
                 ‫پایگاهخبری«پولیتیکو»‪:‬استفادهآمریکاازابزارجاسوسیطبق«بند‪»۷۰۲‬برای‪۲۳ ..................../...‬‬
                 ‫هشدارآمریکا‪،‬بریتانیا‪،‬فرانسهوآلمانبهجمهوریاسلامیبهدلیلاختلالدر‪۲۴-۲۵ ........................./...‬‬
                 ‫‪۲۵‬‬   ‫نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل‪:‬نپذیرفتن تعدادی بازرس هیچ ‪....................... / ...‬‬
                 ‫‪۲۶‬‬   ‫ولودیمیرزلینسکی‪:‬بایدازارسالموشکبهروسیهتوسطرژیمایران‪....................................... /...‬‬
                 ‫تأسیساتآبیپنسیلوانیاتوسطهکرهایمرتبطباسپاهپاسدارانموردحمله‪۲۶-۲۷ ...................... /...‬‬
                 ‫‪۲۷‬‬   ‫اادداعماهتیمجعامعوانتوزصینرفدفیادعرنجخمسهتیورنریاوسزلهاامیی‪:‬آذخررمیاده؛«حسمولخهبوه‪-‬ما‪۵‬لب‪۳‬ا»خوت«گماینلبا‪.»..۲/.۸..-‬ا‪...‬ز‪..‬ر‪..‬و‪...‬س‪..‬ی‪..‬ه‪................../.........‬‬
                 ‫‪۲۸‬‬
                 ‫ادامهانتقادهابهبودجهنویسیتیماقتصادیرئیسی‪۲۹ ................................................................... /...‬‬
                 ‫نارایاگومز‪،‬هیپیسابقوشیعهامروز‪،‬رسمامتهمبهطرحترور‪/...‬احمدرأفت‪۳۰ ....................................‬‬
                 ‫برگزاریمراسمصبحگاهسرکوبگرانشاغلدر«وزارتارتباطات»باباتوموسپر‪۳۱ .................. /...‬‬
                 ‫حملهپهپادیبهکشتی«‪»CMACGM‬دراقیانوسهند‪۳۲ ............................................................/...‬‬
                 ‫‪۳۲-۳۳‬‬  ‫حماسدومینگروهازگروگانهایاسرائیلیوتایلندیراآزادکرد‪...................................../...‬‬
                   ‫‪۳۳‬‬ ‫وزارتخارجهاسرائیل‪:‬یکونیممیلیوندلارپولنقدکهحماسچمدانیاز‪......................./...‬‬
                 ‫اعتصابغذایزهرهسرودرزنداناوین‪۳۴-۳۵ ..................................................................................../...‬‬
                   ‫‪۳۵‬‬ ‫بسرلگزباترابعییدوتپمیزشنسکمایینارارن«یزنماتونلایدراآنمریی‪،‬کواقباستتیغیسیارالسطباتب»‪..‬ت‪/.‬و‪..‬ز‪.‬ن‪...‬د‪...‬گ‪.....‬ی‪..‬د‪..‬ر‪...‬آ‪....‬ن‪..‬ک‪...‬ش‪...‬و‪..‬ر‪.‬ب‪...‬ه‪............................../........‬‬
                 ‫‪۳۶-۳۷‬‬
                 ‫تداومتورمدرآبانماه؛شکستوعدهرئیسیدربارهنصفشدنرقمتورم‪۳۷ ........................... /...‬‬
                 ‫تشدیدرصدحریمخصوصیشهروندان‪۳۸ ................................................................................ /...‬‬
                 ‫پروانهمعصومیبازیگرسینماوتلویزیوندرگذشت‪۳۹ ................................................................... /...‬‬
                 ‫ُگمشدنروزانهچهارهزارتنگازمایعدرایران!‪۴۰ ....................................................................../...‬‬
                   ‫‪۴۱‬‬ ‫روزنامه«نیویورکپست»‪:‬آریانهطباطباییدرارتباطباپرونده«عملیاتنفوذ‪................... /...‬‬
                 ‫‪۴۲-۴۳‬‬  ‫حکومتتباهکارانوبیسوادان؛‪۲۳‬غلطاملاییوانشاییدرلایحه«حجابو‪......................./...‬‬
                   ‫‪۴۳‬‬ ‫اعدامایوبکریمیپساز‪۱۴‬سالدرزندانقزلحصارکرج‪................................................../...‬‬
                 ‫‪۴۴-۴۵‬‬  ‫ایرانیانیکهمیروندوبرنمیگردند‪.......................................................................................... /...‬‬
                     ‫بازداشتپدرمیلادزهرهوندجوانمعترضاعدامشده‪....................................................... /...‬‬
                   ‫‪۴۵‬‬ ‫اپندیاکخامردل«هوآازخایررگخجررطاژرنینامحملجکااتنهابظبی»رامدزدوسروآشممیدرشمدهالمریاادیتاررایدنی‪.‬تر‪..‬لها‪/‬ریاکاحرنتهوبووونزدهاارجیبهته‪۳‬ناک‪۰‬مش‪۴‬مو‪۱‬ح‪.‬ر‪..‬م‪/...‬د‪.../.‬ی‪......................................................................................................................‬‬
                 ‫‪۴۶-۴۷‬‬
                   ‫‪۴۷‬‬

                 ‫‪۴۸-۴۹‬‬
                   ‫جشنوارهفیلموهنرهایتجسمی«زن‪،‬زندگی‪،‬آزادی»درونکوور‪/...‬احمدرأفت‪۴۹ ......................‬‬
                 ‫رئیسانجمنمددکاراناجتماعیایران‪:‬افزایشسرقتهابرایتأمینمعاش‪۵۰-۵۱ ......................./...‬‬

                   ‫رعنا سلیمانی داستاننویس‪ :‬ادبیات میتواند در رشد فرهنگی جامعه‪۵۱ ............................. / ...‬‬
                 ‫قائممقاموزیرمیراثفرهنگی‪:‬وزارتمیراثفرهنگیبراینمایشبیشاز‪۵۲ ............................./...‬‬
                 ‫بازداشتشهردارلواسانبهاتهامفسادمالی‪۵۳ ................................................................................. /...‬‬
                 ‫تحریمیکشبکهبزرگتأمینکنندهمالینیروهایمس ّلحجمهوریاسلامی‪۵۳ ........................./...‬‬
                 ‫دادناختیاراتقانونیبهنظامیهاوامنیتیهابرایدورزدن«وزارتخارجه»‪۵۴ ....................../...‬‬
                 ‫وقتیپردههافرومیافتد؛فرافکنیوزارتکشوردربارهسردارپاسداردروغگو!‪۵۵ .................../...‬‬
                 ‫ششمأمورانتظامیمتهمانبهقتلمهرشادشهیدی‪۵۶ ................................................................... /...‬‬
                 ‫معاونسازماناطلاعاتسپاه(ساس)‪:‬میخواهندحجابمرکزثقلاعتراضات‪۵۷ ....................../...‬‬
                 ‫پشتجلد‪-‬عکسهفته‪/‬تونلوحشتبا«حجاببانان»درمترو تهران‪۵۸ ..........................................................‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8