Page 4 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 4

‫تحقیر جمعی شهروندان‬                ‫تیتر هفته‬                                            ‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌4‬شماره‌‪‌1۹0۶‬‬
                                                                       ‫جمعه ‪ 10‬تا ‪ 1۶‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬
‫تاکتیک ناکام حکومت‬
                                                                 ‫سرمقاله‬

                                                         ‫همهمنتظرمرگجمهوریاسلامیهستند‬

                                                         ‫بار دیگر مرگ علی خامنهای مضمون برخی رسانههای‬
                                                         ‫داخلی و خارجی و البته محل رقابت زمامداران و جناحین‬

                                                                         ‫نظام شده است‪.‬‬
                                                         ‫روشن است که هر موجود زندهای با گذر عمر بر سالهای‬
                                                         ‫زندگیاش افزوده نمیشود و دومین رهبر سالخورده و فرتوت‬
                                                         ‫حکومت نیز هر روز ممکن است خبر مرگش برسد‪ .‬اما اینکه‬
                                                         ‫ویروس بدخیمی به نام جمهوری اسلامی را به یک نفر و بود‬
                                                         ‫و نبود وی کاهش داد‪ ،‬عمدتا از سوی افراد و جریاناتی صورت‬
                                                         ‫میگیرد که پیدا و پنهان رژیم کنونی را امری تغییرناپذیر و‬

‫=جامعـهای کـه در چنـد دوره اعتراضـات سراسری هـدف روشـن برانـدازی را بـه گـوش جهـان رسـانده‪ ،‬دیگـر آن‬       ‫به عنوان سرنوشت ایران و ایرانیان قلمداد میکنند و به فکر‬
                                                                ‫«رهبر سوم» و «جمهوری سوم» هستند‪.‬‬
‫جامعـهای نیسـت کـه بـا «کمیتـه» و «پونـز» و «بسـیج» بتـوان آن را مهـار کـرد‪.‬‬
                                                         ‫واقعیت اینست که جمهوری اسلامی با تفکر فرقهای و‬
‫سطح جامعه‪ ،‬ادارات‪ ،‬مراکز تفریحی و تجاری و همچنین‬    ‫در هفتههای گذشته موج تازهای از فشارهای اجتماعی و‬     ‫قرون وسطایی از اول سالخورده و فرتوت به دنیا آمده و ابزار‬
‫دانشگاهها جاسازی شدهاند تا فصل تازهای از رصد جامعه‬   ‫اقتصادی از سوی جمهوری اسلامی علیه شهروندان طراحی‬     ‫روی کار آمدن و بقایش نیز چیزی جز همانکه بنیانگذارش به‬
‫و بستن فضای اجتماعی را برای جمهوری اسلامی رقم بزنند‪.‬‬  ‫و اجرا شده است‪ .‬مجموعه اقداماتی که یکسوی آن به‬
‫مأموران سازماندهی شدهی «حجاببان» در ایستگاههای‬     ‫محدودیتهای اجتماعی در رابطه با حجاب میرسد و سوی‬              ‫صراحت اعلام کرد نبوده است‪ :‬خون!‬
‫مترو‪ ،‬نمونهای از اقدامات سرکوبگرانه حکومت است که در‬   ‫دیگر آن به مصوبات و لوایحی که تشدید فشارهای معیشتی‬    ‫خون و خونریزی برای کسب قدرت و حفظ آن‪ ،‬ابزار و‬
                                                         ‫روش مافیایی است که همه گروههای ایدئولوژیک اعم از‬
  ‫روزهای گذشته حاشیههای زیادی نیز به همراه داشت‪.‬‬                    ‫را در پی دارد‪.‬‬     ‫دینی و غیردینی به کار میبندند زیرا تفکر و هدف آنها ضد‬
‫خبر سازماندهی این نیروها نیمه امرداد از سوی رسانههای‬  ‫تحقیر و زیر پا گذاشتن احترام و کرامت شهروندان از ابتدای‬ ‫آزادیهای طبیعی است که با بشر متولد میشود و ضد حقوق‬
‫داخلی منتشر شد‪ .‬آن زمان گزارش شده بود که ‪ ۴۰۰‬تن‬     ‫تشکیل جمهوری اسلامی آغاز شده و پی در پی در جریان‬     ‫شهروندیست که بشر برای همزیستی در زندگی اجتماعی آنها‬
‫با عنوان شغلی «حجاببان» با حقوق ماهانه ‪ ۱۲‬میلیون‬    ‫بوده است؛ از ایجاد گشتهای «کمیته» تا وضع قوانین‬
‫تومان برای فعالیت در متروها از سوی شهرداری استخدام‬   ‫محدودکننده مانند حجاب اجباری‪ ،‬از بازداشتهای گسترده‬            ‫را به ارزش و قانون تبدیل کرده است‪.‬‬
                            ‫شهروندان پس از پیروزی انقلاب‪ ۵۷‬تا انقلاب فرهنگی‬     ‫حالا گذشته از هرج و مرج احتمالی ناشی از مرگ خامنهای‬
                   ‫شدهاند‪.‬‬      ‫دانشگاه و مدارس و پاکسازی ادارات و راندن نیروهای‬     ‫در نیروهای داخلی خود رژیم‪ ،‬بعید است که مرگ رهبر دوم‬
‫بلافاصله هم سروکله آنها در متروها پیدا شد؛ آنان که بر‬  ‫شایسته از ساختار اداری و اجرایی کشور‪ ،‬و جایگزین کردن‬   ‫نظام پس از ‪ ۴۴‬سال تجربیات ناکام و مرگبار جامعه به همان‬
‫لباسشان نوشته شده «سفیران هدایت» در ابتدا تنها به‬                                ‫شکلی به «سلام و صلوات» و «رهبر سوم» ختم شود که ده سال‬
‫تذکر کلامی به زنانی که پوشش اختیاری داشتند میپرداختند‬          ‫نیروهای ناکارآمد و نالایق «خودی»‪.‬‬    ‫پس از روی کار آمدن رژیم و پس از مرگ خمینی‪ ،‬با توطئهی‬
‫اما به مرور درگیری فیزیکی و عکسبرداری و فیلمبرداری از‬  ‫در هفتههای گذشته باز موج تازهای از فشارهای اقتصادی‬    ‫امثال علی اکبر هاشمی رفسنجانی به «رهبر دوم» ختم شد‪.‬‬
                            ‫و سیاسی‪ ،‬تحقیر جمعی شهروندان و اقشار مختلف در‬      ‫فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران با همهی لاف و گزافهای‬
            ‫شهروندان را نیز آغاز کردند‪.‬‬                                ‫زمامدارانش‪ ،‬طی سالهای اخیر در ضعیفترین دوران خود‬
‫همزمان گزارشهای مختلفی از بر هم زدن امنیت و‬               ‫دستور کار حکومت قرار گرفته است‪.‬‬
‫آسایش شهروندان توسط حجاببانها منتشر و آنها از‬                                                     ‫بسر میبرد‪.‬‬
‫طرف مردم به «آزارگران حجاب» معروف شدند‪ .‬در آنسو‬          ‫تحقیر عمومی و تجاوز به حریم خصوصی‬       ‫در برابرش بزرگترین و مهمترین دشمن آن‪ ،‬جمعیت جوانی‬
‫هیچیک از مقامات حکومتی حاضر نبودند آنها را گردن‬     ‫فشارهای اجتماعی که پس از اعتراضات جنبش ملی ‪۱۴۰۱‬‬     ‫قرار دارد که قاطعانه به دنبال تغییر رژیم است و جنبش ملی‬
‫بگیرند؛ وزیر کشور مدعی شد دستوری برای سازماندهی‬     ‫در اقدامی تلافیجویانه از سوی جمهوری اسلامی اعمال شده‬
‫آنها صادر نشده و شهردار تهران هم نقش این سازمان در‬   ‫دامنه گستردهای را شامل میشود‪ .‬بخشی از این فشارها به‬             ‫‪ ۱۴۰۱‬را در ابعادی بیهمتا رقم زد‪.‬‬
‫استخدام و صدور مجوز برای فعالیت آنها را تکذیب کرد‪.‬‬   ‫صورت قوانین و مصوباتی چون لایحه «عفاف و حجاب» در‬     ‫در سوی دیگر جبههایست که گروههای تروریستی از جمله‬
‫مدیر مترو تهران نیز گفت که این سازمان چنین مأمورانی‬   ‫جریان هستند و برخی دیگر به صورت سازمانیافته از سوی‬    ‫حماس علیه اسرائيل گشودند که گریبان خودشان را گرفت‬
                            ‫حکومت اما در خارج از چارچوب قوانین صورت میگیرند‪.‬‬     ‫بطوری که حتا کشورهای عربی نیز نمیخواهند منافع خود را‬
                    ‫ندارد‪.‬‬      ‫«مبارزه با بیحجابی» یکی از ابزارهای مهم سرکوب‬      ‫با «آرمان فلسطین» گره بزنند چه برسد به آنکه در کنار «محور‬
‫افشاگری یک رسانه مشخص کرد وزارت کشور در‬         ‫شهروندان و آزار زنان و دختران در سطح جامعه است‪ .‬با‬
‫مجموعه از دستورات مرتبط با حجاب‪ ،‬خواستار تجهیز این‬   ‫وجود آنکه لایحه «عفاف و حجاب» همچنان میان مجلس‬                    ‫مقاومت» قرار گیرند‪.‬‬
‫نیروها در متروها شده اما اثری در ساز و کار فعالیت آنها‬ ‫شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است اما‬     ‫آنسوتر دولتهای غربی هستند که دستپاچه از رشد‬
‫یا عقبنشینی دولت درباره آنها نداشته است؛ حجاببانها‬   ‫بخشهای مختلف آن در سازمانها‪ ،‬ادارات‪ ،‬و معابر و‬      ‫افراطیون اسلامی و پیروزی راستها‪ ،‬حکایت معروف سعدی‬
‫هم باقی ماندهاند و همچنان به آزار و اذیت مردم مشغول‬                               ‫را به یاد میآورند که هر مصرع و بیت آن زبانزد شده‪ :‬درختی‬
                                      ‫اماکن عمومی در حال اجراست‪.‬‬      ‫که اکنون گرفتهست پای‪ /‬به نیروی شخصی برآید ز جای‪ /‬وگر‬
                   ‫هستند‪.‬‬      ‫مأموران و مزدوران حکومتی با عناوین مختلف در‬       ‫همچنان روزگاری ِهلی‪ /‬به گردونش از بیخ بر نگسلی‪ /‬س ِر‬
   ‫بخشی از نیروهای مزدور حکومت نیز در نقش‬                                    ‫چشمه شاید گرفتن به بیل‪ /‬چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!‬
                                                         ‫به هر حال‪ ،‬هیچکدام از اینها نشانههای خوبی برای رژیمی‬
                                                         ‫نیستند که رهبر تبهکارش که این روزها مرتب در اعلام برائت‬
                                                         ‫از حمله و دشمنی علیه اسرائیل به «تقیه» مشغول است‪،‬‬
                                                         ‫بخواهد «رهبر سوم» بجای خود تعیین کند‪ .‬ایران و خاورمیانه‬

                                                            ‫در انتظار مرگ جمهوری اسلامی روزشماری میکنند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9