Page 8 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 8

‫هشدار ناتو به‬                                                                        ‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌8‬شماره‌‪‌1۹0۶‬‬
 ‫جمهوری اسلامی‬                                                                  ‫جمعه ‪ 10‬تا ‪ 1۶‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬
‫درباره ادامه حملات‬
‫به پایگاههای آمریکا‬                   ‫رافائل گروسی‪ :‬غنیسازی اورانیوم «با غلظت‬
                            ‫بسیار بسیار زیاد» در ایران نگران کننده است‬
  ‫در منطقه‬

‫=ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در یک نشست خبری در‬     ‫رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬
‫بروکسل با اشاره به تشدید درگیری در خاورمیانه از مقامات‬
‫جمهوری اسلامی خواست از دامن زدن به تنشها خودداری‬    ‫بسیار غنی شده را در مکانهایی یافتند که نمیبایست آنجا‬  ‫=مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با‬
‫کنند و هشدار داد‪« :‬ایران باید نیروهای نیابتی خود را در‬ ‫فعالتی وجود داشته باشد‪ .‬بنابراین پرسشهای فراوانی‬    ‫شبکه «فرانس ‪ »۲۴‬با اشاره به اخراج شماری از بازرسان‬
                            ‫درباره برنامههای اتمی ایران وجود دارد که تلاش کردیم‬   ‫از ایران توضیح داد‪« :‬ما امکان نظارت به بخش بزرگی از‬
               ‫منطقه مهار کند»‪.‬‬                                 ‫برنامههای اتمی کامل ًا جاهطلبانه جمهوری اسلامی را نداریم‬
‫=حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران ‪ ۳۰‬آبانماه‬               ‫پاسخ آنها را به دست آوریم‪».‬‬
‫در یک سخنرانی ادعا کرده بود «صهیونیستها منتظر‬      ‫گروسی در مورد میزان موفقیت آژانس در این زمینه‬                ‫و نگران این وضعیت هستیم»‪.‬‬
‫آتشبس هستند چون در بحرانند‪ ،‬اما آمریکاییها اجازه‬    ‫گفت‪« :‬در برخی موارد قادر به رفع اختلافات بودیم و در‬   ‫=وی در بخشی از این مصاحبه گفت‪« :‬بازرسان آژانس‬
‫نمیدهند و التهاب و اضطراب در میان صهیونیستها‬      ‫برخی موارد نبودیم‪ .‬اکنون در موقعیتی قرار داریم که هنوز‬ ‫آثار اورانیوم بسیار غنی شده را در مکانهایی یافتند‬
‫کشندهتر از آن چیزی است که در غزه مشاهده میکنید»‪.‬‬                                ‫که نمیبایست آنجا فعالتی وجود داشته باشد‪ .‬بنابراین‬
‫=به گزارش رویترز برخی از گروههای شبهنظامی در‬             ‫پرسشهای مهمی بیپاسخ مانده است‪».‬‬      ‫پرسشهای فراوانی درباره برنامههای اتمی ایران وجود دارد‬
‫عراق از جمله «کتائب سید الشهداء» و «کتائب حزبالله»‪،‬‬   ‫در ادامه این مصاحبه‪ ،‬رافائل گروسی بار دیگر‬
‫اعلام کردهاند که به آتشبس موقت غزه پایبند خواهند‬    ‫خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس شد‬          ‫که تلاش کردیم پاسخ آنها را به دست آوریم»‪.‬‬
‫بود‪،‬اما همزمان تأکید کردند که پس از پایان آتشبس‪،‬‬    ‫و گفت‪« :‬ضروری است ما بتوانیم فعالیتهای اتمی‬       ‫=رافائل گروسی تأکید کرد «ما نمیخواهیم آنچه در کره‬
                            ‫ایران را راستآزمایی کنیم اما اگر بازرسان آژانس در‬    ‫شمالی در سال ‪ ۲۰۰۶‬اتفاق افتاد در ایران هم تکرار شود‪».‬‬
          ‫حملات را از سر خواهند گرفت‪.‬‬     ‫کشوری به نتایج رضایتبخشی نرسند‪ ،‬ممکن است آن‬
                            ‫کشور در وضعیت عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی‬      ‫مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید جمهوری‬
‫بعد از مقامات آمریکا و دولتهای اروپایی‪ ،‬دبیرکل پیمان‬  ‫خود شناخته شود و کارش به شورای امنیت کشیده و‬      ‫اسلامی هنوز به سلاح هستهای دست پیدا نکرده است اما‬
‫آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز در مورد ادامه حملات ایذایی‬  ‫تحریمهایی وضع شود که ایران و هیچ کشور دیگری به‬
‫گروههای شبهنظامی در منطقه علیه پایگاهها و نیروهای‬                                      ‫توانمندیهایی دارد که باعث نگرانی است‪.‬‬
                                           ‫دنبال آن نیستند‪».‬‬     ‫رافائل گروسی دوشنبه ‪ ۲۷‬نوامبر (ششم آذرماه) در‬
               ‫آمریکا هشدار داد‪.‬‬     ‫وی افزود‪« :‬اگر ایران میخواهد که به عنوان کشوری‬     ‫مصاحبه با شبکه «فرانس ‪ »۲۴‬با اشاره به اخراج شماری‬
‫ینس استولتنبرگ روز دوشنبه ‪ ۲۷‬نوامبر (ششم آذر) در‬    ‫عادی که به تعهداتش پایبند است‪ ،‬با آن رفتار شود خواسته‬  ‫از بازرسان از ایران توضیح داد‪« :‬ما امکان نظارت به بخش‬
‫یک نشست خبری در بروکسل که پس از جلسه با وزرای‬      ‫ما این است که اماکن خود را به روی بازرسان گشوده و در‬  ‫بزرگی از برنامههای اتمی کامل ًا جاهطلبانه جمهوری اسلامی‬
‫خارجه اعضای ناتو برگزار شد با اشاره به تشدید درگیری در‬
‫خاورمیانه از مقامهای جمهوری اسلامی خواست از دامن‬             ‫سطوح لازم با آژانس همکاری کند‪».‬‬           ‫را نداریم و نگران این وضعیت هستیم‪».‬‬
‫زدن به تنشها خودداری کنند و هشدار داد‪« :‬ایران باید‬   ‫پیش از این مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفته‬    ‫وی افزود‪« :‬من باید با ایران گفتگو میکردم تا امکان‬
                            ‫بود‪ ،‬رژیم ایران بازرسانی را از نظارت منع کرده که‬    ‫بازرسی را هرچند اندک بازسازی کنیم که پیچدگیهایی‬
     ‫نیروهای نیابتی خود را در منطقه مهار کند‪».‬‬   ‫«تجربه زیادی به ویژه در غنیسازی اورانیوم و سایر‬     ‫دارد و موقعیتی سخت است اما مجبوریم ادامه دهیم‬
‫وی تأکید کرد‪« :‬متحدان ناتو در منطقه بطور گسترده در‬                               ‫و نمیتوانیم تسلیم شویم ما نمیخواهیم آنچه در کره‬
‫خاورمیانه حضور دارند‪ .‬برای انجام مأموریت تقویت امنیت‬                 ‫ظرفیتها دارند‪».‬‬      ‫شمالی در سال ‪ ۲۰۰۶‬اتفاق افتاد در ایران هم تکرار‬
‫در عراق اما ما شاهد حملات موشکی و پهپادی به مواضع‬    ‫همکاری با بازرسان باتجربه برای آژانس بسیار مهم است‬
‫آمریکا در سوریه و عراق و همچنین حملات به حمل و نقل‬   ‫زیرا همین بازرسان مج ّرب آژانس بودند که در ژانویه ‪۲۰۲۳‬‬                    ‫شود‪».‬‬
‫تجاری بودهایم‪ .‬این وضعیت تشدید خطر را نشان میدهد‪.‬‬    ‫تغییراتی را در خروجی آبشار یا خوشه سانتریفیوژهای‬    ‫مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اشاره به نقش‬
                            ‫غنیسازی اورانیوم متوجه شدند که جمهوری اسلامی آن‬     ‫برجام از سوی جمهوری اسلامی هشدار داد میزان و سطح‬
      ‫ایران باید نیروهای نیابتی خود را مهار کند‪».‬‬ ‫را به آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش نداده بود‪ .‬این‬  ‫اورانیوم غنیشده در ایران «با غلظت بسیار بسیار زیاد»‬
‫بر اساس گزارش پنتاگون‪ ،‬تنها طی یک ماه پس از حمله‬    ‫تغییرات غنیسازی اورانیوم را تا درجهی ‪ ۷/۸۳‬درصد که‬
‫تروریستی حماس به اسرائیل‪ ،‬شبهنظامیان وابسته به سپاه‬                                             ‫نگران کننده است‪.‬‬
‫پاسداران بیش از ‪ ۶۰‬بار به پایگاههای آمریکا در عراق و‬            ‫رکورد به شمار میرفت میرساند‪.‬‬     ‫وی همچنین توضیح داد که «بازرسان آژانس آثار اورانیوم‬
‫سوریه راکت و پهپاد پرتاب کردند و دستکم ‪ ۵۰‬پرسنل‬

             ‫آمریکایی آسیب دیدند‪.‬‬
‫جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در نامهای‬
‫به کنگره آمریکا با اشاره به دستور خود به نیروهای‬
‫ایالاتمتحده برای حمله به مواضع سپاه پاسداران انقلاب‬
‫اسلامی و شرکای آن در عراق و سوریه‪ ،‬ادعا کرد که «آمریکا‬

   ‫برای مختل کردن این حملات اقدام کرده است» اما‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13