Page 3 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۶ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌3‬شماره‌‪1۹1۲‬‬
‫جمعه ‪ 1۹‬تا پنجشنبه ‪ ۲۵‬ژانویه ‪۲0۲4‬‬

                      ‫**فهرست مطالب**‬

                  ‫سرمقاله‪-‬حجابمسئلهخودجمهوریاسلامیهمنیست‪ /...‬الاههبقراط‪۴ .........................................‬‬
                  ‫تیتر هفته ‪-‬روزشمار جنگ موازنهقدرتدرحالفروپاشی؟‪ / ...‬حامدمحمدی‪۴-۵ ......................................‬‬
                      ‫‪-----------------------------------------------------‬‬
                  ‫جهاندرمرحلهپیشازجنگ؟وزیردفاعبریتانیا‪:‬افزایشغنیسازیاورانیومدر‪۶ ................./...‬‬
                  ‫حملهموشکیپاکستانبهخاکایرانبهتلافیموشکهایسپاهپاسداران‪۷ ............................/...‬‬
                  ‫درگیریمسلحانهدرمرزایرانوپاکستان‪۷ ................................................................................../...‬‬
                  ‫پرسشنمایندگانمجلسعوامبریتانیاازریشیسوناک‪۸-۹ .........................................................../...‬‬
                  ‫بازگشتشاهانهکردستانبهمیهن‪۹ .............................................................................................. /...‬‬
                  ‫‪۱۰-۱۱‬‬  ‫خطرجدیاعدامدستکم‪۱۰‬زندانیسیاسیوعقیدتیراتهدیدمیکند‪.........................../...‬‬
                    ‫‪۱۱‬‬ ‫مرد سوم!‪ / ...‬خیراندیش( احمد احرار) ‪.......................................................................................‬‬                                       ‫بازنشر‬
                      ‫«نگاهی از درون به جنبش چپ ایران» (‪........................................................................... / ... )۷‬‬                                          ‫بازنشر‬
                  ‫‪۱۲-۱۴‬‬
                  ‫نیازنظامبهصفرأیوبیحجابیبهعنوانتبلیغانتخاباتی!‪۱۴-۱۵ ...................................................... /...‬‬
                  ‫متنفارسیگفتگویشاهزادهرضاپهلویوپاتریکبت‪-‬دیوید(‪۱۶-۱۷ ......................................../...)۷‬‬
                  ‫وزارتخارجهآمریکا‪:‬ایالاتمتحدهواسرائیلمطلق ًانقشیدرانفجارهای‪۱۸ ............................./...‬‬
                  ‫«دیلیمیل»‪:‬خبرعملجراحیچارلزسوموپرنسسکیت‪۱۸-۱۹ .................................................... /...‬‬
                  ‫بهدنبالکنارهگیریملکهمارگارتدوم‪،‬پسراوفردریک‪،‬درشوروشادیمردم‪۱۹ ..................../...‬‬
                  ‫‪۲۰-۲۱‬‬  ‫یادداشتیکوتاهدربارهچپگرایی؛مفهومچپدرطیفاندیشهسیاسی‪/...‬محمودمسائلی‪.............‬‬
                    ‫‪۲۱‬‬ ‫بهمناسبت‪۲۶‬دی؛از«بگومرگبرشاه»تا«بگوبرگردشاه»‪/...‬الاههبقراط‪.......................................‬‬                                                     ‫بازنشر‬

                  ‫نمایشنخنمایبازگشتهنرمندان؛«اگربیایدچهاتفاقیمیافتد؟!»‪/...‬فیروزهنوردستروم‪۲۲-۲۳ ...........‬‬
                  ‫عدالتاسلامی؛«محرومیتازوکالت»برایوکیلخانوادههایدادخواهو‪۲۳ ......................../...‬‬
                  ‫گفتگودربارهنظرسنجی«اِرفی»(بخش‪۲۴-۲۵ ................................................................................../...)۱‬‬
                  ‫خلاصهحکمدادگاهتجدیدنظرحمیدنوریدرسوئدو‪(...‬بخش‪ /)۳‬حنیفحیدرنژاد‪۲۶-۲۷ .....................‬‬
                  ‫دکترامیرحمیدیدرگفتگوباکیهانلندن‪:‬بعیدنیستتوجهنیروهایائتلاف‪۲۸-۲۹ ......................../...‬‬
                  ‫«وقتآننرسیدهکهایرانسلاحاتمیداشتهباشد؟»پرسشمجری«شبکهدو»از‪۲۹ ................../...‬‬
                  ‫پیامهشدارمقاماتآمریکاوبریتانیابهتهران‪:‬صبرماتمامشده!حملهحوثیهابه‪۳۰ ................ /...‬‬
                  ‫درخواستروسیهبرای«نشستفوری»شورایامنیتپسازحملهنیروهای‪۳۱ ........................ /...‬‬
                  ‫اسکاینیوز‪:‬حوثیهاباکمکجمهوریاسلامیوحزباللهموشکبالستیکبه‪۳۲ ...................../...‬‬
                  ‫حملهموشکیحوثیهابهکشتیآمریکایی«عقابجبلالطارق»درخلیجعدن‪۳۲-۳۳ ................./...‬‬
                  ‫سرنگونیهواپیمایغولپیکر«آواکس»نیرویهواییروسیهتوسطپدافند‪۳۳ .................. /...‬‬
                  ‫بیشاز‪۱۱‬کشتهوزخمیدرحملهسنگینآمریکاوبریتانیاعلیهحوثیهاییمن‪۳۴ ......................./...‬‬
                  ‫بیزنساینسایدر‪:‬کشتیهایعبوریازدریایسرخازترسحملهحوثیهااعلام‪۳۵ .................../...‬‬
                  ‫پوتینچگونهبهقدرترسید‪:‬انفجارهایجادوییدرآستانهیانتخابات‪ /...‬دیاکوگیو‪۳۶-۳۷ ................‬‬
                  ‫درگیریخونینبیننیروهایامنیتیوافرادمسلحدرسراوان‪۳۷ ............................................... /...‬‬
                  ‫یکدیپلماتپیشینجمهوریاسلامی‪:‬خلاءاطلاعاتیوامنیتیداریم‪۳۸ .................................. /...‬‬
                  ‫بازداشت‪۱۱‬ایرانیدرمرزروسیهوفنلاند‪۳۹ ............................................................................... /...‬‬
                  ‫«انتقامسخت»جمهوریاسلامیازمردماربیلوموشکبارانمخالفانبشاراسد‪۴۰ ................./...‬‬
                  ‫سپاهپاسدارانانقلاباسلامیاینبارخاکپاکستانراهدفقرارداد‪۴۱ ..................................... /...‬‬
                  ‫منابعغیررسمی‪:‬تأییدحکماعدام«سرهنگجوانمردی»بهجرمقتلمهرانسماک‪۴۲ ............/...‬‬
                  ‫نقرهداغکردندانشجویانبهدلیلهمنظرنبودنباحکومت!‪۴۳ ................................................./...‬‬
                  ‫‪۴۴‬‬   ‫نمررمگشتکبلسیغاتبویکاجرمپهروررون ِیقابسعلاضمییبهاراسیت!ج‪.‬ل‪. /..‬ب‪..‬م‪..‬ش‪..‬ا‪..‬ر‪...‬ک‪.....‬ت‪...‬د‪..‬ر‪..‬ا‪.‬ن‪.‬ت‪....‬خ‪.‬ا‪.‬ب‪..‬ا‪....‬ت‪.‬ن‪...‬م‪..‬ا‪.‬ی‪...‬ش‪....‬ی‪...................................................../........‬‬
                  ‫‪۴۵‬‬
                  ‫فرماندهنیرویانتظامیتهران‪:‬اگرمثلقبلمعتادوموادفروشدیدید‪،‬یقهمارابگیرید!‪۴۶-۴۷ ........./...‬‬
                  ‫اندیشکدهآمریکایی«مطالعاتجنگ»(‪:)ISW‬روسیهوجمهوریاسلامیآمادهامضای‪۴۷ ......../...‬‬
                  ‫جنسمهاجرتایرانیانازجنس«فرار»است‪۴۸ ........................................................................... /...‬‬
                  ‫تداومآلودگیهواهمراهبااعتراضاتشهروندان‪۴۹ .................................................................../...‬‬
                  ‫سدهائیکهشکستهمیشودتازنانرهاشوند‪ /...‬حنیفحیدرنژاد‪۵۰ ......................................................‬‬
                  ‫برگزارینخستینجلسهدادگاهمحاکمهمتهمانبهقتلداریوشمهرجوییو‪۵۱ ......................./...‬‬
                  ‫گفتگوی«اندیشکدهمنا»باابی‪:‬اگرمیتوانستمدرایرانبهرویصحنهبروم‪۵۲-۵۳ ........................../...‬‬
                  ‫ازبینظارتیبرخودیهاتانظارتبرشهروندان‪۵۳ ........................................................................ /...‬‬
                  ‫ادامهپلمبهایزنجیرهایمراکزفرهنگیوتفریحیبهدلیلبیحجابیو‪۵۴-۵۵ ............................./...‬‬
                  ‫وزیرآموزشوپرورش‪۳۶۰۰:‬مسجدکشوربامدارسپیونددارند!‪۵۵-۵۶ ........................................./...‬‬
                  ‫افزایش‪۱۷‬درصدیآماربازماندگانازتحصیل‪۵۷ ....................................................................... /...‬‬
                  ‫خبـــرهایکوتاه‪۵۸-۵۹ ........................................................................................................................ /...‬‬
                  ‫پشتجلد‪-‬عکسهفته‪/‬علیکریمی‪۶۰ .....................................................................................................‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8