Page 8 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۶ (دوره جديد
P. 8

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌8‬شماره‌‪‌1۹1۲‬‬
                                                          ‫جمعه ‪ ۲۹‬دیماه تا ‪ ۵‬بهمنماه ‪140۲‬خورشیدی‬

 ‫پرسش نمایندگان مجلس عوام بریتانیا از ریشی سوناک‬
‫چرا دولت انگلیس سپاه پاسداران را تروریستی اعلام نمیکند؟‬

‫ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در نشست امنیتی مجلس عوام ‪ /‬ژانویه ‪۲۰۲۴‬‬                        ‫=همزمان با افزایش تنشهای نظامی در خاورمیانه‪،‬‬
                                                          ‫مجلس عوام بریتانیا روز دوشنبه ‪ ۱۵‬ژانویه (‪ ۲۵‬دیماه)‬
‫در ممانعت از حمل و نقل ایران‪ ،‬ایجاد ثبات در منطقه و‬        ‫شکل گرفته و رژیم ایران منزوی شده است؟»‬      ‫میزبان نخستوزیر بریتانیا بود‪ .‬ریشی سوناک در نشستی‬
‫حفاظت از کشتیرانی بینالمللی نقش داشته باشند‪ ،‬ما البته‬  ‫سوناک با تقدیر از اقدامات لیام فاکس در مورد «پیمان‬     ‫با موضوع «دفاع از بریتانیا و متحدان» به پرسشهای‬
‫میخواهیمباآنهاکارکنیم‪.‬همینالانکهماصحبتمیکنیم‪،‬‬      ‫ابراهیم» با هدف افزایش صلح و ثبات در خاورمیانه پاسخ‬    ‫نمایندگان پاسخ داد‪ .‬بخش عمدهای از نگرانی اعضای‬
‫وزیر دفاع و وزیر خارجه این گفتگوها را پیش میبرند‪».‬‬    ‫داد‪« :‬او حق دارد که بگوید رفتار رژیم ایران تهدیدی‬     ‫مجلس عوام بریتانیا مرتبط با تهدیدات اتمی و منطقهای‬
                             ‫جدی برای امنیت و امنیت بریتانیا و متحدان ما است و‬     ‫جمهوری اسلامی و گسترش تروریسم از طریق گروههای‬
‫هریت بالدوین‪ :‬باید مطمئن شویم ایران از طریق سیستم‬    ‫بیثباتی در منطقهای را تقویت میکند که ما میخواهیم‬
            ‫مالی بریتانیا پولشویی نکند‬    ‫صلح و ثبات بیشتری در آنجا شاهد باشیم‪ .‬من میتوانم به‬                      ‫نیابتی بود‪.‬‬
                             ‫او اطمینان دهم که ما در جریان همه خطرات در منطقه‬      ‫=لیام فاکس‪« :‬رژیم ایران باور دارد که اسرائیل اصلاً‬
‫در ادامه هریت بالدوین به سوناک میگوید «گزارش شد که‬    ‫هستیم‪ .‬به همین دلیل است که‪ ،‬برای مثال‪ ،‬نیروی دریایی‬    ‫نباید وجود داشته باشد و در هر جا که بتواند به منافع‬
‫پهپادهای مورد استفاده حوثیها با کمک ایران ساخته شده‪.‬‬   ‫سلطنتی در سال گذشته و سال قبل از آن به جلوگیری از‬     ‫و ارزشهای ما ضربه میزند‪ .‬آیا مشخص نیست که رژیم‬
‫مؤسسه آمریکن اینترپرایز گزارش داده که روسیه‪ ۹۰۰‬میلیون‬  ‫قاچاق غیرقانونی اسلحه توسط ایرانیها به حوثیها ادامه‬
‫دلار برای خرید پهپاد به ایران کمک کرده است‪ .‬آیا نخست‬   ‫داد‪ .‬ما به تماس نزدیک با متحدان خود ادامه خواهیم داد تا‬       ‫ایران هر کاری میکند تا اسرائیل نابود شود؟»‬
‫وزیر به مجلس اطمینان خواهد داد که ما هر کاری که از‬    ‫تمام اقداماتی را که میتوانیم برای محافظت از مردم خود‬    ‫=هریت بالدوین‪« :‬مؤسسه أمریکن اینترپرایز گزارش‬
‫دستمان بر میآید در این کشور انجام میدهیم تا مطمئن‬    ‫انجام دهیم و اطمینان حاصل کنیم که نفوذ بیثبات کننده‬    ‫داده است که روسیه ‪ ۹۰۰‬میلیون دلار برای خرید پهپاد به‬
‫شویم این پولها از طریق سیستم مالی بریتانیا نمیگذرد؟»‬   ‫رژیم ایران در منطقه تا بهترین حد ممکن کاهش مییابد‪».‬‬    ‫ایران کمک کرده است‪ .‬آیا نخست وزیر به مجلس اطمینان‬
‫نخست وزیر برتانیا پاسخ داد‪« :‬ما با ارزیابی آمریکا‬                                  ‫خواهد داد که ما هر کاری که از دستمان برمیآید در این‬
‫موافقیم که [رژیم] ایران حملات حوثیها در دریای سرخ‬    ‫جرمی کوئین‪ :‬بعضی متحدان بریتانیا در حملات هوایی‬      ‫کشور انجام میدهیم تا مطمئن شویم این پولها از طریق‬
‫را مستقیماً پشتیبانی کرد و اطلاعاتی را به ویژه جهت فعال‬            ‫علیه حوثیها شرکت نکردند‬
‫کردن آنها برای هدف قرار دادن کشتیها ارائه داد… او حق‬                                          ‫سیستم مالی بریتانیا نمیگذرد؟»‬
‫دارد که بگوید ما باید هر کاری که میتوانیم برای جلوگیری‬  ‫پرسش بعدی درباره ایران و وضعیت منطقه را جرمی‬        ‫=سوناک در مقدمه به تشریح عملیات مشترک با آمریکا‬
‫از این موضوع انجام دهیم و من در این مورد به او اطمینان‬  ‫کوئین مطرح کرد‪ .‬وی پرسید‪« :‬حملات حوثیها به کشتیرانی‬    ‫و سایر دولتهای عضو «ائتلاف دریایی» (گروه ضربت‬
‫میدهم‪ .‬او از اقداماتی که ما در دو سال گذشته در زمینه‬   ‫یک مشکل جهانی است و این درست است که ما در کنار‬       ‫‪ )۱۵۳‬علیه حوثیها پرداخت‪ .‬در این نشست دستکم دو‬
‫شفافیت مالی و ثبت مالکیت ذینفع انجام دادهایم که به ما‬  ‫شرکای خود وارد عمل شدیم‪ .‬در جایی که متحدان نزدیک‬      ‫نماینده به نخست وزیر بریتانیا در مورد ضرورت قرار گرفتن‬
‫اجازه میدهد تا با جرائم اقتصادی و پولشویی مقابله کنیم‪،‬‬  ‫در آن حملات هوایی شرکت نکردند‪ ،‬ما هنوز به آنها نیاز‬    ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای‬
‫مطلع خواهد شد‪ .‬از نظر فیزیکی‪ ،‬نیروی دریایی سلطنتی‬    ‫داریم که در کنار ما عمل کنند‪ .‬آیا ما آنها را تشویق خواهیم‬ ‫تروریستی تذکر دادند اما وی از دادن پاسخ شفاف به آنها‬
‫مانند سال گذشته و سال قبل با موفقیت در ممانعت از‬     ‫کرد تا تلاشهای خود را برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از‬
‫انتقال محمولهها درگیر است‪ .‬این کشور به حضور خود‬     ‫ایران به یمن مضاعف کنند و تا به کاهش بیشتر ظرفیت‬                       ‫طفره رفت‪.‬‬
‫در منطقه ادامه خواهد داد تا بتوانیم جریان غیرقانونی‬                                 ‫همزمان با افزایش تنشهای نظامی در خاورمیانه‪،‬‬
                                       ‫نظامی حوثیها کمک کنیم؟»‬        ‫مجلس عوام بریتانیا روز دوشنبه ‪ ۱۵‬ژانویه (‪ ۲۵‬دیماه)‬
            ‫تسلیحات را مختل کنیم‪».‬‬      ‫ریشی سوناک پاسخ داد‪« :‬ما به همکاری با متحدان خود‬      ‫میزبان نخستوزیر بریتانیا بود‪ .‬ریشی سوناک در نشستی‬
                             ‫ادامه خواهیم داد… شمار معدودی از کشورهای دیگر‪،‬‬       ‫با موضوع «دفاع از بریتانیا و متحدان» به پرسشهای‬
‫آیین دانکن اسمیت‪ :‬چرا هنوز سپاه پاسداران را در‬      ‫همراه با ائتلاف بسیار بزرگتری از کشورهایی که به روشهای‬   ‫نمایندگان پاسخ داد‪ .‬بخش عمدهای از نگرانی اعضای مجلس‬
     ‫فهرست سازمانهای تروریستی قرار ندادهاید؟‬     ‫مختلف در عملیات نگهبان رفاه شرکت دارند‪ ،‬حمایت‬       ‫عوام بریتانیا مرتبط با تهدیدات اتمی و منطقهای جمهوری‬
                             ‫غیرعملیاتی داشتهاند‪ .‬در جایی که سایر کشورها میتوانند‬    ‫اسلامی و گسترش تروریسم از طریق گروههای نیابتی بود‪.‬‬
   ‫آیین دانکن اسمیت در ادامه جلسه از سوناک‬                                    ‫سوناک در مقدمه به تشریح عملیات مشترک با آمریکا و‬
                                                          ‫سایر دولتهای عضو «ائتلاف دریایی» (گروه ضربت ‪)۱۵۳‬‬
                                                          ‫علیه حوثیها پرداخت‪ .‬در این نشست دستکم دو نماینده‬
                                                          ‫به نخست وزیر بریتانیا در مورد ضرورت قرار گرفتن سپاه‬
                                                          ‫پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی‬
                                                          ‫تذکر دادند اما وی از دادن پاسخ شفاف به آنها طفره رفت‪.‬‬

                                                          ‫لیام فاکس‪ :‬آیا مشخص نیست رژیم ایران هر کاری‬
                                                                     ‫میکند تا اسرائیل نابود شود؟‬

                                                          ‫اولین پرسش درباره ایران را سر لیام فاکس از نخستوزیر‬
                                                          ‫پرسید‪ .‬وی گفت‪« :‬من نخستوزیر را به دلیل پاسخ قاطع‬
                                                          ‫و اصولی به رویدادهای دریای سرخ تحسین میکنم‪ ،‬اما‬
                                                          ‫آیا حمایت از حماس‪ ،‬حزبالله و حوثیها نشان نمیدهد‬
                                                          ‫که رژیم ایران برای از بین بردن صلح پایدار بین کشورهای‬
                                                          ‫عربی و اسرائیل دست به هر کاری میزند؟ رژیم ایران باور‬
                                                          ‫دارد که اسرائیل اصلاً نباید وجود داشته باشد و در هر جا‬
                                                          ‫که بتواند به منافع و ارزشهای ما ضربه میزند؟ آیا شکست‬
                                                          ‫واقعی برای رژیم ایران نیست که ببیند با حل و فصل مسئله‬
                                                          ‫فلسطین و گسترش پیمان ابراهیم‪ ،‬صلح و ثبات در منطقه‬
                                                          ‫ایجاد شده و برای مقابله با گروههای نیابتی عزم بینالمللی‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13