Page 6 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۶ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌۶‬شماره‌‪‌1۹1۲‬‬
                                                          ‫جمعه ‪ ۲۹‬دیماه تا ‪ ۵‬بهمنماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫جهان در مرحله پیش از جنگ؟ وزیر دفاع بریتانیا‪ :‬افزایش غنیسازی‬
  ‫اورانیوم در ایران تا ‪ ۸۳/۷‬درصد هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد‬

‫گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا‬                                           ‫=وزیر دفاع بریتانیا در یک سخنرانی با اشاره به اینکه‬

‫را میدانیم‪ -‬این رویدادها احتمالاً افزایش مییابد‪ .‬بنابراین‬      ‫اسرائیل تا دریای سرخ ویرانی به بار آوردهاند‪».‬‬ ‫جهان در مرحله «پیش از جنگ» قرار دارد با هشدار نسبت‬
‫سال ‪ ۲۰۲۴‬باید یک نقطه عطف را مشخص کند‪ .‬برای‬        ‫وزیر دفاع بریتانیا در بخش دیگری از سخنرانی خود به‬
‫اوکراین‪ ،‬این سالی خواهد بود که ممکن است سرنوشت‬       ‫ارسال تسلیحات نظامی توسط جمهوری اسلامی به روسیه‬     ‫به احتمال وقوع «جنگ سوم جهانی» گفت‪ ،‬بریتانیا در‬
‫ملت آنها تعیین شود‪ .‬اما حوثیها با تهدید کردن کشتیهای‬    ‫برای استفاده علیه اوکراین اشاره کرد‪ .‬وی گفت‪« :‬پوتین به‬
                              ‫پهپادهای ایرانی و موشکهای بالستیک کره شمالی برای‬    ‫پنج سال آینده با جنگهایی در روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬ایران و کره‬
   ‫تجاری در منطقه‪ ،‬دائماً قوانین را زیر پا گذاشتهاند‪».‬‬  ‫تقویت بمباران غیرقانونی خود در اوکراین متکی است…‬
‫وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به وضعیت بحرانی دریای سرخ‪،‬‬   ‫با وجود دوستانی از این دست‪ ،‬جهان جای خطرناکتری‬     ‫شمالی روبرو خواهد شد اما هنوز برنامهای برای تقویت‬
‫به عملیات نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا علیه حوثیها نیز‬
‫اشاره کرد و گفت که این عملیات پیام روشنی به حوثیها‬        ‫میشود و در سالهای اخیر چنین شده است=‪».--‬‬                      ‫ارتش ندارد‪.‬‬
‫بود که از حمایت رژیم ایران برخوردارند‪ .‬وی بار دیگر از‬   ‫گرانت شاپس در این سخنرانی به نکات تازهای نیز اشاره کرد‬
                                                          ‫=وی در بخشی از سخنانش گفت‪« :‬امروز‪ ،‬روسیه و چین‬
 ‫حوثیها خواست دست از تهدید اقتصاد جهانی بردارند‪.‬‬     ‫از جمله اینکه گفت هزینه نظامی کشورهایی مثل روسیه‪،‬‬
‫چند هفتهای است مواضع دولت بریتانیا نسبت به جمهوری‬     ‫چین و ایران در حال افزایش است که نشان میدهد «دوران‬   ‫قدرتهای هستهای هستند و کره شمالی تهدید میکند‬
‫اسلامی از نرمش و مماشات به سختگیری و قاطعیت تغییر‬     ‫سود صلح به پایان رسیده و در پنج سال آینده‪ ،‬ما میتوانیم‬
‫کرده است‪ .‬این تغییر را در لحن مقامات ارشد این کشور‬     ‫به تماشای چندین تئاتر با حضور روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬ایران و کره‬  ‫زرادخانه هستهای خود را گسترش دهد و جمهوری اسلامی‬
‫از جمله ریشی سوناک نخست وزیر و گرانت شاپس وزیر‬       ‫شمالی بنشینیم… از خود بپرسید‪ -‬با نگاهی به درگیریهای‬
‫دفاع میتوان دید‪ .‬به نظر میرسد ادامه حملات حوثیها‬      ‫امروز در سراسر جهان‪ -‬آیا احتمال افزایش یا کاهش این‬   ‫ایران نیز سطح غنیسازی اورانیوم را تا ‪ ۸۳/۷‬درصد افزایش‬
‫به کشتیهای تجاری با پشیبانی سپاه پاسداران از عواملی‬    ‫رویدادها بیشتر است؟ من گمان میکنم که همه ما پاسخ‬
‫است که بریتانیا ترجیح داده نسبت به رژیم ایران مواضع‬                                  ‫داده است‪ ،‬سطحی که هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد»‪.‬‬
‫ج ّدیتری اتخاذ کند هرچند که در عمل هنوز اقدام ویژهای‬
                                                          ‫=این مقام ارشد نظامی افزود‪« :‬در دوران جنگ سرد‬
               ‫صورت نداده است‪.‬‬
‫شاپس پیش از این به رژیم ایران هشدار داده بود که «صبر‬                                ‫این احساس وجود داشت که ما با بازیگران منطقی سر‬
‫ما و صبر جهان تمام شده است»‪ .‬این مقام نظامی بریتانیا‬
‫در مصاحبه با روزنامه «تلگراف» که شنبه ‪ ۱۳‬ژانویه (‪۲۳‬‬                                ‫و کار داریم اما این قدرتهای جدید بسیار ناپایدارتر و‬
‫دیماه) منتشر شد گفته بود «رژیم ایران باید به حوثیها‬
‫و سایر گروههای نیابتی در خاورمیانه بگوید حملاتشان را‬                                             ‫غیرمنطقیترهستند»‪.‬‬

          ‫متوقف کنند و دست بردارند‪».‬‬                                   ‫=وزیر دفاع بریتانیا ابراز تاسف کرد که راهبرد «نابودی‬
‫دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا نیز پیش از این در‬
‫مصاحبه با روزنامه «تلگراف» گفته بود باید به جمهوری‬                                 ‫متقابل تضمینشده» (توازن قوا) که در گذشته جنگها‬

 ‫اسلامی فهماند که اقدامات بدخواهانه را تحمل نمیکنیم‪.‬‬                                ‫را متوقف میکرد‪ ،‬اکنون با وجود سپاه پاسداران انقلاب‬
‫مدتهاست که مخالفان جمهوری اسلامی از دولت بریتانیا‬
‫خواستهاند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست‬                                 ‫اسلامی و یا کره شمالی کارآیی خود را از دست داده است‪.‬‬
‫سازمانهای تروریستی قرار دهد‪ .‬اقدامی که تا کنون با‬                                 ‫گرانت شاپس تأکید کرد «میترسم نتوانیم جنگها را‬
‫مخالفت دولت روبرو بوده است‪ .‬به نظر میرسد مقامات‬
‫بریتانیا ترجیح میدهند فعل ًا به اعمال تحریم علیه سپاه‬                               ‫متوقف کنیم… به ویژه آنکه اکنون ملاحظات نگرانکننده‬

     ‫پاسداران و شرکتهای مرتبط با آن اکتفا کنند‪.‬‬                                ‫جدیدی وجود دارد‪ :‬دشمنان ما اکنون با یکدیگر ارتباط‬

                                                          ‫بیشتری دارند به عنوان مثال‪ ،‬ما دیدیم که چگونه نیروهای‬

                                                          ‫نیابتی [رژیم] ایران از اسرائیل تا دریای سرخ ویرانی به‬

                                                                          ‫بار آوردهاند»‪.‬‬
                                                          ‫وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه ‪ ۱۵‬ژانویه (‪ ۲۵‬دیماه) در‬
                                                          ‫یک سخنرانی با اشاره به اینکه جهان در مرحله «پیش از‬
                                                          ‫جنگ» قرار دارد با هشدار نسبت به احتمال وقوع «جنگ‬
                                                          ‫سوم جهانی» گفت‪ ،‬بریتانیا در پنج سال آینده با جنگهایی‬
                                                          ‫در روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬ایران و کرهشمالی روبرو خواهد شد اما‬

                                                                 ‫هنوز برنامهای برای تقویت ارتش ندارد‪.‬‬
                                                          ‫گسترش تروریسم‪ ،‬فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی و‬
                                                          ‫حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شبهنظامیان در‬
                                                          ‫خاورمیانه از نکاتی بودند که گرانت شاپس در این سخنرانی‬

                                                                    ‫خود چند بار بر آنها تأکید کرد‪.‬‬
                                                          ‫وی در بخشی از سخنانش گفت‪« :‬امروز روسیه و چین‬
                                                          ‫قدرتهای هستهای هستند و کره شمالی تهدید میکند‬
                                                          ‫زرادخانه هستهای خود را گسترش دهد و جمهوری اسلامی‬
                                                          ‫ایران نیز سطح غنیسازی اورانیوم را تا ‪ ۸۳/۷‬درصد افزایش‬

                                                            ‫داده است‪ ،‬سطحی که هیچ کاربرد غیرنظامی ندارد‪».‬‬
                                                          ‫این مقام ارشد دفاعی افزود‪« :‬در دوران جنگ سرد این‬
                                                          ‫احساس وجود داشت که ما با بازیگران منطقی سر و‬
                                                          ‫کار داریم اما این قدرتهای جدید بسیار ناپایدارتر و‬

                                                                       ‫غیرمنطقیترهستند‪».‬‬
                                                          ‫وزیر دفاع بریتانیا ابراز تاسف کرد که راهبرد «نابودی متقابل‬
                                                          ‫تضمینشده» (توازن قوا) که در گذشته جنگها را متوقف‬
                                                          ‫میکرد‪ ،‬اکنون با وجود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا‬
                                                          ‫کره شمالی کارآیی خود را از دست داده است‪ .‬گرانت شاپس‬
                                                          ‫تأکید کرد «میترسم نتوانیم جنگها را متوقف کنیم… به‬
                                                          ‫ویژه آنکه اکنون ملاحظات نگرانکننده جدیدی وجود دارد‪:‬‬
                                                          ‫دشمنان ما اکنون با یکدیگر ارتباط بیشتری دارند به عنوان‬
                                                          ‫مثال‪ ،‬ما دیدیم که چگونه نیروهای نیابتی [رژیم] ایران از‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11