Page 5 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۶ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌۵‬شماره‌‪1۹1۲‬‬                  ‫ژانویه ‪ ۲۵( ۲۰۲۴‬دی ‪ )۱۴۰۲‬در یک سخنرانی با اشاره به‬       ‫تشدید درگیریها‪ ،‬دولت چین اعلام کرد که آماده‬
‫جمعه ‪ 1۹‬تا پنجشنبه ‪ ۲۵‬ژانویه ‪۲0۲4‬‬             ‫اینکه جهان در مرحله «پیش از جنگ» قرار دارد با هشدار‬      ‫میانجیگری بین تهران و اسلامآباد است‪ .‬آنهم در شرایطی که‬
                             ‫نسبت به احتمال وقوع «جنگ سوم جهانی» گفت‪ ،‬بریتانیا‬       ‫دو «جمهوری اسلامی» مرتب بر داشتن روابط حسنه تأکید‬
‫در شرایطی که بزرگترین شرکتها و بنگاههای اقتصادی‬      ‫در پنج سال آینده با جنگهایی در روسیه‪ ،‬چین‪ ،‬ایران و‬       ‫داشتند و چندین توافق همکاری نظامی و امنیتی از جمله‬
‫غرب ترانزیت کالا از دریای سرخ را به دلیل نبود امنیت‬
‫متوقف کردهاند‪ ،‬شماری از کشتیهای عبوری از دریای سرخ‬               ‫کرهشمالی روبرو خواهد شد‪.‬‬                   ‫برای مقابله با تروریسم دارند‪.‬‬
‫از ترس حمله حوثیها اعلام میکنند «خدمه چینی» دارند‬     ‫وی در بخشی از سخنانش گفت‪« :‬امروز‪ ،‬روسیه و چین‬         ‫اینکه چرا ظاهرا بدون اطلاع دولت پاکستان‪ ،‬گروه‬
‫یا «مقصدشان به چین» است! این یعنی چین در بحرانهای‬

       ‫خاورمیانه از حاشیه امن برخوردار است‪.‬‬

‫در این میان‪ ،‬اصلیترین هدف مقامات رژیم ایران با توجه‬    ‫قدرتهای هستهای هستند و کره شمالی تهدید میکند‬          ‫جیشالعدل هدف موشهای جمهوری اسلامی قرار گرفته‬
‫به بحرانهای داخلی‪ ،‬مقابله با سرنگونی نظام است‪ .‬آنها‬    ‫زرادخانه هستهای خود را گسترش دهد و جمهوری اسلامی‬        ‫جای پرسش دارد‪ .‬اگرچه برخی از ناظران این احتمال را‬
‫این هدف را با تقویت ماشین سرکوب در داخل و غنیسازی‬     ‫ایران نیز سطح غنیسازی اورانیوم را تا ‪ ۸۳/۷‬درصد (هشتاد‬     ‫مطرح میکنند که موشکپرانیهای اخیر با هماهنگی دو‬
‫اورانیوم و توسعه برنامههای موشکی و پهپادی و پشتیبانی‬   ‫و سه و هفت دهم) افزایش داده است‪ ،‬سطحی که هیچ‬
‫از گروههای نیابتی و تکثیر ترور دنبال میکنند‪ .‬نابودی‬                                          ‫«جمهوری اسلامی» صورت گرفته است‪.‬‬
‫اسرائیل و بیرون کردن آمریکا از منطقه نیز از اولویتهای‬               ‫کاربرد غیرنظامی ندارد‪».‬‬        ‫حمله موشکی سپاه پاسداران به عراق‪ ،‬سوریه و پاکستان‬
‫دیگر حکومت برای نقش ایفا کردن در معادلات منطقهای‬     ‫سخنرانی وزیر دفاع بریتانیا حاوی دو هشدار اساسی است‪:‬‬      ‫با حملات حوثیها در دریای سرخ و عملیات حزبالله در‬
‫است‪ .‬اهدافی که جمهوری اسلامی در پی آن است‪ ،‬منطبق‬     ‫‪)۱‬گرانت شاپس تأکید کرد «در دوران جنگ سرد ما با‬        ‫شمال اسرائیل همزمان است‪ .‬مقامات اسرائیلی و همچنین‬
‫بر کارتهای چین و روسیه برای به چالش کشیدن منافع‬      ‫بازیگران منطقی سر و کار داشتیم اما این قدرتهای جدید‬      ‫مقامات ارشد غربی در هفتههای اخیر بارها تأکید کردند‬
‫غرب است‪ .‬به ویژه آنکه رهبران پکن و مسکو به این یقین‬                                   ‫جمهوری اسلامی ایران هدایت این حملات را برعهده دارد‬
‫رسیدهاند که غرب بر اساس اصول و آرمانهای دموکراسی‬            ‫بسیار ناپایدارتر و غیرمنطقیتر هستند‪».‬‬       ‫اما بجز دو مرحله حمله نیروهای ائتلاف به پایگاه حوثیها‬
‫در بحث حقوق شهروندی و هزینه برای جنگ به شدت‬        ‫‪ )۲‬وی ابراز تأسف کرد که راهبرد «نابودی متقابل‬         ‫در یمن اقدام ج ّدی دیگری برای کاهش این تنشها صورت‬
‫محافظهکارانه و با احتیاط عمل میکند و تا جایی که امکان‬   ‫تضمینشده» (موازنه قدرت) در گذشته جنگها را متوقف‬        ‫نگرفت‪ .‬مقامهای آمریکا و بریتانیا در سخنرانیهای رسمی و‬
‫داشته باشد‪ ،‬برای مقابله با این وضعیت ریسک نخواهد کرد‪.‬‬   ‫میکرد‪ ،‬اما هشدار داد اکنون با وجود سپاه پاسداران انقلاب‬    ‫همچنین مصاحبههای مطبوعاتی دائم به جمهوری اسلامی‬
‫بعد از جنگ دوم جهانی «موازنه قدرت» در دوران‬        ‫اسلامی و یا کره شمالی این راهبرد کارآیی خود را از دست‬     ‫در مورد پیامدهای احتمالی اقدامات و تهدیدات از طریق‬
‫موسوم به «جنگ سرد»‪ ،‬اصلیترین راهکار برای مقابله با‬    ‫داده است‪ .‬گرانت شاپس تأکید کرد «میترسم نتوانیم جنگها‬     ‫گروههای نیابتی هشدار میدهند اما به نظر میرسد در‬
‫وقوع جنگ بود‪ .‬اکنون مقامات غربی اعتراف میکنند که‬     ‫را متوقف کنیم… به ویژه آنکه اکنون ملاحظات نگرانکننده‬      ‫تهران گوش شنوایی نیست‪ .‬اتفاقاً عوامل محرک دست به‬
‫این استراتژی دیگر جواب نمیدهد و درحال فروپاشی است‪.‬‬    ‫جدیدی وجود دارد‪ :‬دشمنان ما اکنون با یکدیگر ارتباط بیشتری‬    ‫دست هم داده است تا سپاه پاسداران مرحله به مرحله‬
‫علائم این وضعیت را در جلسات شورای امنیت‪ ،‬یعنی جایی‬    ‫دارند به عنوان مثال‪ ،‬ما دیدیم که چگونه نیروهای نیابتی‬
‫که بین قدرتها بیشترین اختلافات بروز کرده‪ ،‬میتوان دید‪.‬‬   ‫[رژیم] ایران از اسرائیل تا دریای سرخ ویرانی به بار آوردهاند‪».‬‬       ‫سطح تنشها را در خاورمیانه افزایش دهد‪.‬‬
‫در شرایطی که چین و روسیه و پادوهای آنها در سطح‬      ‫علائم و نشانههای متعددی وجود دارد که بحرانسازیهای‬       ‫مقامات ارشد جمهوری اسلامی ادعا میکنند اقدامات‬
‫بینالمللی از درگیر کردن غرب در چند جبهه استقبال‬      ‫حکومتهای بدخیم یا شبهنظامیان در خاورمیانه علیه‬         ‫سپاه پاسداران تأمین کننده امنیت و آرامش منطقه است‬
                             ‫منافع اقتصادی و امنیتی غرب و به نفع روسیه و چین است‪.‬‬      ‫اما بسیاری از تحلیلگران و همچنین مقامات غربی به این‬
        ‫میکنند‪ ،‬چند پرسش قابل طرح است‪:‬‬       ‫درواقع از لبنان تا یمن (سواحل شرقی مدیترانه تا تنگه هرمز‬    ‫برآورد رسیدهاند که رژیم ایران به دنبال آتشافروزی در‬
‫آیا رهبران قادر خواهند بود راهی برای برونرفت از این‬    ‫و دریای سرخ) یک جبههی گسترده و پرهزینه علیه ارزشها‬       ‫منطقه است‪ .‬ادامهدار شدن تنشها و شکست مسیرهای‬
                             ‫و منافع غرب شکل گرفته است‪ .‬استراتژی رهبران این جبهه‬      ‫دیپلماتیک برای مهار رژیم ایران و پاسدارانش به نظر میرسد‬
                ‫بحران پیدا کنند؟‬                                     ‫غربیهارا که ترجیح میدادند موازی با جنگ اوکراین در‬
‫در جایی که شرایط شبهجنگی خسارات سنگینی بر اقتصاد‬               ‫پیشبرد «جنگ نامتقارن» است‪.‬‬         ‫خاورمیانه درگیر نشوند‪ ،‬به نتایج تازهای رسانده است‪ .‬بعضی‬
‫غرب وارد میآورد‪ ،‬آنها تا کجا این وضعیت را تحمل کرده و‬                                  ‫از آنها این بحران را ناشی از شرارت مشترک بلوک چین و‬
‫برای درگیر نشدن در یک جبهه جدید احتیاط خواهند کرد؟‬             ‫«موازنه قدرت» در حال فروپاشی‬         ‫روسیه با همراهی رژیمهای پادو و نوچه مثل جمهوری‬
‫آیاسیاستمداراندرآمریکاواروپاهمچنانبهترینگزینهرادر‬     ‫جمهوری اسلامی به عنوان عضو اصلی محور شرارت در‬         ‫اسلامی و کره شمالی علیه ارزشها و منافع غرب میدانند‪.‬‬
‫مماشات و به تأخیر انداختن درگیری بزرگ میدانند یا راهکار‬ ‫خاورمیانه برای تأمین مالی تروریسم و توسعه موشکها‬
‫جدیدی را برای برای عبور از این بحران اجرا خواهند کرد؟‬   ‫و پهپادها از حمایت جمهوری خلق چین برخوردار است‬         ‫صراحت وزیر دفاع انگلیس در مورد احتمال وقوع «جنگ‬
                             ‫و ماهانه میلیونها دلار از صادرات نفت به چین درآمد‬
‫حامد محمدی‬                                                                           ‫سوم»‬
                                  ‫هنگفتی به جیب رژیم ایران سرازیر میشود‪.‬‬        ‫در همین ارتباط گرانت شاپس وزیر دفاع بریتانیا ‪۱۵‬‬
                             ‫از خاورمیانه بوی یک جنگ تمامعیار به مشام میرسد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10