Page 3 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌۳‬شماره‌‪1۹1۳‬‬
‫جمعه ‪ ۲۶‬ژانویه تا پنجشنبه ‪ 1‬فوریه ‪۲0۲4‬‬

                                     ‫**فهرست مطالب**‬

                       ‫سرمقاله‪-‬کسیکههمچنانمدافعانقلاب‪۵۷‬است‪ /...‬الاههبقراط‪۴ ..................................................‬‬
                      ‫تیترهفته‪-‬نسلیکهبهخاطر«زندگیمعمولی»پیشاز ‪ / ... ۵۷‬روشنکآسترکی‪۴-۵ ..........................‬‬

                                      ‫‪-----------------------------------------------------‬‬
                       ‫واشنگتنپست‪:‬دولتبایدنش ّدتحملاتخودراعلیهحوثیها‪۶ ........................................ /...‬‬
                       ‫والاستریتژورنال‪:‬دولتبایدناسرائیلراتشویقمیکندکهروی‪۷ .................................../...‬‬
                       ‫قتلحکومتیمحمدقبادلو؛یکجوانبرومنددیگرایرانقربانی«حفظنظام»شد‪۸ .............../...‬‬
                       ‫بازگشت شاهانه سه جزیره به میهن‪9 ......................................................................................... / ...‬‬
                       ‫حمایتازحقوقدانانایرانیدرروزجهانی«وکلایدرمعرضخطر»‪9 ................................ /...‬‬
                    ‫چینیهاتوجیهاقتصادیاستخراجلیتیومدردریاچهارومیهرا‪/...‬فیروزهنوردستروم‪۱۰-۱۱ ....................‬‬
                      ‫بازنشر عاشقصادق!‪/...‬خیراندیش(احمداحرار)‪۱۱ .......................................................................................‬‬
                    ‫بازنشر «نگاهیازدرونبهجنبشچپایران»(پایان)‪۱2-۱۵ .........................................................................../...‬‬
                      ‫مسئولاطلاعات«سپاهقدس»درسوریهومعاونویدرحملهجنگندههایاسرائیل‪۱۵ ............/...‬‬
                    ‫متنفارسیگفتگویشاهزادهرضاپهلویوپاتریکبت‪-‬دیوید(‪۱۶-۱۷ ......................................../...)۸‬‬
                      ‫شکارافسرانبلندپایه«سپاهقدس»دردمشقتوسطاسرائیلو«برنامههفتگی‪۱۸ ........................./...‬‬
                      ‫«حزباللهترکیه»باحمایتاردوغانورژیمایرانعلیهاسرائیلفعالترمیشود‪۱9 .................../...‬‬
                    ‫چپگراییدرتئوریوعمل؛چپگراییکلاسیک‪:‬پاسخیبهبحران؟‪/...‬محمودمسائلی‪2۰-22 ....................‬‬
                    ‫واکنشهابهاعداممحمدقبادلو؛امیررئیسیاناعدامموکلاشرا«قتل»میداند‪22-2۳ ................../...‬‬
                    ‫تداومفشاربرمشروطهخواهانزندانی‪2۴-2۵ ...................................................................................../...‬‬
                      ‫بیانیهمشترکچندتشکلدانشجویی‪:‬مااعدامراتحملنمیکنیموحکومت‪2۵ ........................./...‬‬
                    ‫خلاصهحکمدادگاهتجدیدنظرحمیدنوریدرسوئدو‪(...‬بخشپایانی)‪ /‬حنیفحیدرنژاد‪2۶-2۷ ...............‬‬
                      ‫آمریکاوبریتانیادریکاقداممشترکشبکهمالیانتقالپولو«رمزارز»ازایران‪2۷ ..................../...‬‬
                    ‫چراعملیات«ائتلافدریایی»نتوانستهحملاتحوثیهابهکشتیهادردریایسرخ‪2۸-29 ............./...‬‬
                      ‫دومینعملیاتمشترکآمریکاوبریتانیاعلیهحوثیها‪29 .............................................................. /...‬‬
                    ‫رویترز‪:‬فرماندهانیازسپاهونیروهایحزباللهبهحوثیهابرایحملهبه‪۳۰-۳۱ ............................../...‬‬
                      ‫تحریمشرکتهواپیمایی«فلایبغداد»ومدیرعاملآنبهعلتانتقال‪۳۱ .................................. /...‬‬
                      ‫عضوکمیسیون«امنیتملی»مجلسشورایاسلامی‪:‬یقینداشتهباشیدحملهموشکی‪۳2 ........../...‬‬
                    ‫رابرتمالیدر«دانشگاهییل»دورهآموزشی«جدالاسرائیل‪-‬فلسطین»‪۳2-۳۳ ............................/...‬‬
                      ‫تشکیل«واحدتخصصیجدید»درپلیسبریتانیابرایمقابلهباتهدیداتحکومتایران‪۳۳ ......../...‬‬
                    ‫رئیس«قرارگاهنفس»‪:‬بایدمنعازسقطرابهعنوانیکیاز‪/...‬فیروزهنوردستروم‪۳۴-۳۵ .........................‬‬
                      ‫امیرعبداللهیاندرنیویورکبهدیدارلاوروفرفت‪۳۵ .................................................................. /...‬‬
                      ‫تیراندازیدرآمادگاهمهماتیارتشدرکرمانباپنجکشته‪۳۶ ...................................................... /...‬‬
                      ‫مرگمشکوکسومینسربازطییکماهدرپادگانهایسپاهدراستان‪۳۷ ............................... /...‬‬
                      ‫تشییعجنازهکشتهشدگان«اطلاعاتسپاهقدس»باحضوراندکمقاماتارشد‪۳۷ .................... /...‬‬
                      ‫آمریکاواروپادرمورد«پناهجویان»درمنگنهقرارگرفتهاند‪۳۸ .................................................. /...‬‬
                      ‫فرماندهارتشبریتانیا‪:‬برایجنگاحتمالیمقابلروسیه«آمادگیذهنی»‪۳9 ........................... /...‬‬
                    ‫بیشاز‪۷۰‬درصدازبیکاراندارایتحصیلاتدانشگاهیدرکشورزنانهستند‪۴۰-۴۱ ......................../...‬‬
                      ‫صدایمهیبانفجاردرگرمسار‪۴۱ ................................................................................................... /...‬‬
                    ‫تحقیقاتمقاماتبریتانیادرموردسخنرانیهاییهودستیزانهفرماندهانسپاه‪۴2-۴۳ ....................../...‬‬
                      ‫فایننشالتایمز‪:‬آمریکابارهاازچینیهاخواستهبرایمهارحوثیهابافشاربهرژیم‪۴۴ ................../...‬‬
                      ‫تحصنخسروعلیکردیمقابلقوهقضاییهمشهد‪۴۵ ...................................................................... /...‬‬
                      ‫امضاءتفاهمهمکاریبینجمهوریاسلامیباکودتاچیاننیجردرکاخسعدآباد‪۴۶ ................../...‬‬
                    ‫حملهحوثیهابهدوکشتیباپرچمآمریکادربابالمندب‪۴۶-۴۷ ......................................................../...‬‬
                      ‫حملهآمریکابهپایگاههایحشدالشعبیدرعراق‪۴۷ ......................................................................../...‬‬
                      ‫زمانیسالمندانحرمتداشتند؛حالاآزارمیبینندورهامیشوند‪۴۸ ........................................../...‬‬
                      ‫«کیکمحبوبمن»ازدوکارگردانایرانیممنوعالخروجدربرلیناله‪/...‬احمدرأفت‪۴9 .................‬‬
                    ‫گرانیوسفرههایخالی؛بخشزیادیازمردمباآردونشاستهشکمخودرا‪۵۰-۵۱ ............................./...‬‬
                      ‫بلومبرگ‪:‬جمهوریاسلامیباارسالپهپادهایتهاجمیبهجنگفاجعهبار‪۵۱ ........................../...‬‬
                      ‫افزایششمارکودکانبازماندهازتحصیل؛‪۱۰۰‬هزارکودکبیشناسنامهدر‪۵2 ......................./...‬‬
                      ‫«خبرسازی»رسانههایحکومتدربارهخروجایرانازفهرستسیاهافایتیاف‪۵۳ ............./...‬‬
                      ‫محدودیتهایشرکتهایآیتیبیشترشد‪۵۴ .......................................................................... /...‬‬
                      ‫تداومتورممسکنوبحرانعمیقخانوارهایمستأجربراییافتنسرپناه‪۵۵ ........................... /...‬‬
                      ‫قیمتدلاردوبارهواردکانال‪۵۴‬هزارتومانشد‪۵۶ ......................................................................../...‬‬
                      ‫افزایشهشتمیلیونتومانیحقوقکارکنانوزارتکشور‪۵۷ .................................................... /...‬‬
                    ‫خبرهایکوتاه‪۵۸-۵9 .............................................................................................................................. /...‬‬
                      ‫پشت جلد ‪ -‬عکس هفته ‪ /‬پدر محمد قبادلو‪۶۰ .......................................................................................‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8