Page 7 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌۷‬شماره‌‪1۹1۳‬‬
‫جمعه ‪ ۲۶‬ژانویه تا پنجشنبه ‪ 1‬فوریه ‪۲0۲4‬‬

                ‫والاستریت ژورنال‪:‬‬

‫دولتبایدناسرائیلراتشویقمیکندکهرویازبینبردنرهبرانحماستمرکزکند‬

‫در این تصویر که‪ ۱۴‬ژانویه‪ ۲۴( ۲۰۲۴‬دیماه‪ )۱۴۰۱‬منتشر شد‪ ،‬سربازان اسرائیلی در اوج درگیری بین اسرائیل با حماس در داخل غزه هستند‬ ‫=روزنامه «والاستریت ژورنال» براساس برآورد مقامهای‬

  ‫است اکنون مجبور شود دو یا سه کار را انجام دهد‪».‬‬    ‫که برنده شوید‪ ،‬گاهی فقط اجتناب از شکست کافی است‪.‬‬         ‫اطلاعاتی آمریکا از جنگ غزه گزارش داد طی ‪ ۱۰۷‬روز که‬
‫حماس در تلاش است تا کنترل خود را در شمال نوار غزه‬     ‫در همین حال‪ ،‬دولت بایدن در حال تعدیل انتظارات خود‬         ‫از آغاز جنگ میگذرد فقط ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از نیروهای‬
‫بازگرداند‪ ،‬جایی که خسارات گستردهای توسط حملات‬       ‫از جنگ است و از نابودی کامل حماس به عنوان یک تهدید‬        ‫حماس کشته شدند که شمار آنها حدود ‪ ۹‬هزار نفر تخمین‬
‫هوایی و نیروهای زمینی اسرائیل وارد شده است‪ .‬هفته‬     ‫امنیتی فاصله میگیرد‪ .‬در عوض‪ ،‬آنها اسرائیل را تشویق‬
‫گذشته حماس چندین موشک را از منطقهای در مرکز غزه‬      ‫میکنند تا تمرکز خود را به عملیاتهای هدفمندتر با هدف‬                         ‫زده میشود‪.‬‬
‫که اخیراً توسط نیروهای اسرائیلی اشغال شده بود به سمت‬                                    ‫=«این میزان تلفات از هدف اسرائیل برای نابودی این‬
‫اسرائیل پرتاب کرد‪ .‬این موضوع نگرانیهایی را در میان‬            ‫از بین بردن رهبری حماس تغییر دهد‪.‬‬         ‫گروه فاصله زیادی دارد و نشاندهنده انعطافپذیری‬
‫برخی از مقامات اسرائیل ایجاد کرده که حماس ممکن است‬    ‫ایالات متحده تخمین میزند که حماس قبل از «هفت اکتبر»‬        ‫حماس پس از ماهها جنگ است که بخشهایی از نوار غزه‬
‫به دنبال پس گرفتن و کنترل مناطقی باشد که نیروی زمینی‬   ‫‪ ۲۰۲۳‬بین ‪ ۲۵‬هزار تا ‪ ۳۰‬هزار نیرو و همچنین هزاران افسر‬
                             ‫پلیس داشت‪ .‬همچنین اسرائیل نیز تخمین میزند که حماس‬                      ‫را ویران کرده است»‪.‬‬
           ‫اسرائیل در آنجا حضور ندارد‪.‬‬                                      ‫=به گفته مقامات آمریکایی‪ ،‬برآوردها نشان میدهد‬
‫مایکل میلشتاین رئیس سابق امور فلسطین برای اطلاعات‬           ‫قبل از جنگ حدود ‪ ۳۰‬هزار عضو داشت‪.‬‬          ‫حماس همچنان برای چندین ماه دیگر مهمات کافی برای‬
‫نظامی اسرائیل‪ ،‬به والاستریت ژورنال گفت که این به زمان‬   ‫بر اساس تخمین مقامات اسرائیلی تقریباً ‪ ۱۶‬هزار عضو‬         ‫ادامه حملات به اسرائیل و نیروهای این کشور در غزه دارد‬
‫بستگی دارد که حماس مناطقی را که اسرائیل در آنها نیروی‬   ‫حماس مجروح شدهاند‪ .‬در واقع تقریباً نیمی از آنها بعید‬       ‫و طبق یک گزارش طبقهبندی شده این گروه در تلاش است‬
                             ‫است که بتوانند به مأموریت خود ادامه دهند‪ .‬از سوی‬         ‫تا نیروهای پلیس خود را در بخشهایی از شهر غزه بازسازی‬
             ‫زمینی ندارد‪ ،‬پس بگیرد‪.‬‬     ‫ایالات متحده تخمین زده میشود که بین ‪ ۱۰‬هزار و پانصد‬
       ‫جنگ اصلی اسرائیل با رژیم ایران است‬     ‫تا ‪ ۱۱‬هزار و هفتصد نفر از تروریستهای حماس زخمی‬                              ‫کند‪.‬‬
‫در همین حال الی کوهن در مصاحبه با روزنامه «اورشلیم‬    ‫شدهاند و این احتمال وجود دارد که بسیاری از آنها در‬        ‫=بر اساس برآوردهای آژانسهای اطلاعاتی ایالات متحده‪،‬‬
‫پست» تأکید کرده اسرائیل تنها با حماس نمیجنگند‪ ،‬بلکه‬                                    ‫هدف اعلام شده اسرائیل برای نابودی تروریستهای‬
‫جنگ با «تجاوز [رژیم] ایران» ضروری است‪ .‬او گفت‪:‬‬                 ‫نهایت به میدان نبرد بازگردند‪.‬‬        ‫حماس پس از ‪ ۱۰۷‬روز جنگ‪ ،‬حتی به نیمه راه هم نرسیده‬
‫«اسرائیل با گروههای نیابتی ایران (حماس‪ ،‬جهاد اسلامی‪،‬‬   ‫به نظر میرسد که حماس از چند جهت با تفکر نظامی‬
‫حزبالله) و همچنین شبهنظامیان در سوریه و عراق‬       ‫متقارن مخالف است‪ .‬بر اساس دکترین نظامی ایالات متحده‬                           ‫است‪.‬‬
                             ‫آمریکا‪ ،‬گروهی که ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد از نیروهایش را از دست‬       ‫=«دولت بایدن در حال تعدیل انتظارات خود از جنگ‬
                  ‫میجنگد‪.‬‬        ‫بدهد‪ ،‬از نظر رزمی «ناکارآمد» تلقی میشود اما حماس به‬        ‫است و از نابودی کامل حماس به عنوان یک تهدید امنیتی‬
‫کوهن که تا همین اواخر وزیر خارجه اسرائیل بود و از‬     ‫عنوان یک گروه چریکی به شیوه جنگ نامتقارن (نامنظم)‬         ‫فاصله میگیرد‪ .‬در عوض‪ ،‬آنها اسرائیل را تشویق میکنند‬
‫ژانویه ‪ ۲۰۲۴‬وزیر منابع ملی‪ ،‬انرژی و آب این کشور است‪،‬‬   ‫درگیر عملیات دفاعی در یک محیط شهری پُرجمعیت است‬          ‫تا تمرکز خود را به عملیاتهای هدفمندتر با هدف از بین‬
‫با اشاره به اینکه دولت لبنان خواهان جنگ با اسرائیل‬    ‫و به صدها کیلومتر تونل در زیر غزه دسترسی دارد که به این‬
‫نیست‪ ،‬گفت اگر یک جنگ کامل در امتداد مرز شمالی با‬                                                ‫بردن رهبری حماس تغییر دهد»‪.‬‬
‫حزبالله در لبنان رخ دهد‪« ،‬این جنگ با ایران خواهد بود‪.‬‬            ‫گروه توان ادامه جنگ را میدهد‪.‬‬          ‫روزنامه «والاستریت ژورنال» یکشنبه ‪ ۲۱‬ژانویه (اول بهمن)‬
                             ‫ژنرال بازنشسته ارتش جوزف ووتل که قبل ًا عملیات نظامی‬       ‫در گزارشی نوشت طبق برآورد سازمانهای اطلاعاتی آمریکا‪،‬‬
 ‫وقتی با حزبالله میجنگید‪ ،‬درواقع با ایران میجنگید‪».‬‬   ‫ایالات متحده در خاورمیانه را فرماندهی میکرد معتقد‬         ‫اسرائیل فقط ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد از نیروهای حماس در غزه را‬
‫وی همچنین افزود‪« :‬جمهوری اسلامی مدعی است‬         ‫است «تلفات مستمر فشار بر شبکه نظامی حماس را‬
‫حزبالله را ما کنترل نمیکنیم اما حزبالله نه از بیروت بلکه‬ ‫تشدید میکند و باعث میشود افراد مجبور شوند نقشهای‬                           ‫کشته است‪.‬‬
                             ‫متعددی را ایفا کنند‪ ».‬او تأکید میکند‪« :‬یک نفر ممکن‬        ‫این میزان تلفات از هدف اسرائیل برای نابودی این گروه‬
            ‫از تهران دستور میگیرد‪».‬‬                                       ‫فاصله زیادی دارد و نشاندهنده انعطافپذیری حماس پس‬
                                                              ‫از ماهها جنگ است که بخشهایی از نوار غزه را ویران‬

                                                                                ‫کرده است‪.‬‬
                                                              ‫به گفته مقامات آمریکایی‪ ،‬برآوردها نشان میدهد حماس‬
                                                              ‫همچنان برای چندین ماه دیگر مهمات کافی برای ادامه‬
                                                              ‫حملات به اسرائیل و نیروهای اسرائیلی در غزه دارد و طبق‬
                                                              ‫یک گزارش طبقهبندی شده این گروه در تلاش است تا‬
                                                              ‫نیروهای پلیس خود را در بخشهایی از شهر غزه بازسازی کند‪.‬‬
                                                              ‫این روزنامه به نقل از مقامات اسرائیل اشاره کرد با وجود‬
                                                              ‫حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در غزه‪ ،‬هدف تلآویو‬

                                                                   ‫در نابود کردن حماس هنوز تحقق نیافته است‪.‬‬
                                                              ‫طبق ارزیابیهای آمریکا و شماری از مقامات پیشین و‬
                                                              ‫کنونی اسرائیل‪ ،‬اگرچه هزاران نفر از نیروهای حماس کشته‬
                                                              ‫شدند‪ ،‬اما این گروه همچنان در برابر حملات اسرائیل‬

                                                                            ‫مقاومت کرده است‪.‬‬
                                                              ‫بر اساس برآوردهای آژانسهای اطلاعاتی ایالات متحده‪،‬‬
                                                              ‫هدف اعلام شده اسرائیل برای نابودی تروریستهای حماس‬
                                                              ‫پس از ‪ ۱۰۷‬روز جنگ‪ ،‬حتی به نیمه راه هم نرسیده است‪.‬‬
                                                              ‫در صدمین روز جنگ‪ ،‬ارتش اسرائیل گزارش داد که ‪ ۹‬هزار‬
                                                              ‫نفر از نیروهای حماس و حزبالله کشته شدهاند که ‪ ۵۰‬نفر‬

                                                                   ‫از آنها از درجه فرمانده گروهان و بالاتر بودند‪.‬‬
                                                              ‫برخیتحلیلگرانمعتقدندبهنظرمیرسداستراتژیحماسحول‬
                                                              ‫این ایده متمرکز شده که در یک درگیری‪ ،‬همیشه لازم نیست‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12