Page 4 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌4‬شماره‌‪‌1۹1۳‬‬
                                                         ‫جمعه ‪ ۶‬تا ‪ 1۲‬بهمنماه ‪140۲‬خورشیدی‬

  ‫تیترهفتهنسلی که به خاطر «زندگی معمولی»‬                                             ‫سرمقاله‬
    ‫پیش از ‪ ۵۷‬اعدام میشود‬
                                                         ‫کسیکههمچنانمدافعانقلاب‪۵۷‬است‬
‫=‪ ۶۱‬سـال بعـد از انقـلاب سـفید‪ ،‬و ‪ ۴۵‬سـال بعـد از انقـلاب ‪ ،۵۷‬مـردم ایـران در جسـتجوی حقـوق و آزادیهایـی‬
        ‫هسـتند کـه در دوران دو پادشـاه فقیـد پهلـوی پیشبینـی و ترسـیم شـده و تحقـق یافتـه بود‪.‬‬       ‫باز هم از خمینی و جمهوری اسلامی علیه پهلوی‬
                                                                ‫دفاع میکند‬
‫دیوان عالی کشور‪ ،‬عالیترین مرجع قضایی در ساختار‬     ‫محمد قبادلو‪ ،‬معترض ‪ ۲۳‬سالهای که در جریان خیزش‬
‫جمهوری اسلامی است که حتی رسیدگی به تخلفات «رئیس‬     ‫ملی سال گذشته بازداشت و با اتهامات واهی به اعدام‬     ‫چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی در حالی فرا میرسد‬
‫جمهور» به عنوان برجستهترین مقام اجرایی حکومت نیز‬    ‫محکوم شده بود‪ ،‬سحرگاه سهشنبه سوم بهمنماه ‪ ۱۴۰۲‬به‬     ‫که شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران به بالاترین سطح فلاکت‬
                                                         ‫تا کنون رسیده‪ ،‬منطقه و جهان در یکی از پرآشوبترین‬
                ‫بر عهده آنست‪.‬‬                      ‫دار آویخته شد‪.‬‬      ‫دوران خود بسر میبرد و جمهوری اسلامی برخلاف ادعای‬
‫پس از صدور حکم اعدام علیه محمد قبادلو‪ ،‬دیوان‬      ‫اعدام محمد قبادلو در حالی که او به گفتهی خانواده و‬    ‫رهبر و زمامداران تبهکارش بیش از پیش به پایان نزدیک است‪.‬‬
‫عالی کشور فرجامخواهی وکیل او را پذیرفت و اعلام کرد‬   ‫تأیید پزشکان‪ ،‬به بیماری دوقطبی مبتلا بود‪ ،‬و دیوان عالی‬  ‫در این مدت جامعه نیز ساکن نبوده و تجربهای را از سر‬
‫این درخواست در دیوان عالی کشور ثبت و پرونده برای‬    ‫کشور حکم اعدام او را نقض و پرونده را برای بررسی دوباره‬  ‫گذرانده که امکان ندارد بتوان تأثیرات عمیق آن را در تفکر و‬
                            ‫به شعبه همعرض ارسال کرد و هنوز رأی شعبه همعرض‬       ‫رفتار اجتماعی شهروندان خنثی کرد و یا به عقب برگرداند؛ از‬
      ‫رسیدگی به یکی از شعب ارجاع شده است‪.‬‬     ‫صادر و یا دستکم ابلاغ نشده بود‪ ،‬فصل جدیدی از قساوت‬    ‫موضوع پوشش عادی گرفته تا تغییر رویکرد نسبت به مذهب‬
‫همچنین ‪ ۵۰‬نفر از روانپزشکان ایران با صدور نامهای‬                                 ‫و روحانیت و جریانات سیاسی و همچنین مفهوم آزادی و‬
‫مشترک و با در نظر گرفتن پرونده پزشکی محمد قبادلو و‬       ‫و وقاحت «جمهوری خون» را به نمایش گذاشت‪.‬‬      ‫میهن‪ .‬این تجربه و نتایج آن که در جنبش ملی ‪ ۴۰۱‬در ابعادی‬
‫ابتلای او به اختلال دوقطبی بر «ضرورت بررسی مجدد و‬    ‫محمد قبادلو متولد ‪ ۱۳۷۹‬کارگر آرایشگاه و ساکن شهر‬     ‫گسترده به نمایش گذاشته شد‪ ،‬یک مسیر مشخص را نشان‬
‫موشکافانهتر پرونده» تأکید کردند‪ .‬در نهایت دیوان عالی‬  ‫پرند بود که در زمان بازداشت ‪ ۲۲‬سال سن داشت‪ .‬او به اتهام‬
‫حکم اعدام را نقض و پرونده محمد قبادلو را برای بررسی‬   ‫«محاربه» و «افساد فیالارض» با قتل یک مأمور انتظامی‬                        ‫میدهد‪:‬‬
                            ‫با نام فرید کرمپور و مجروح کردن پنج مأمور دیگر از‬     ‫رد انقلاب ‪ ۵۷‬به مثابه یک تفکر با نتایج ویرانگر و علیه‬
         ‫دوباره به شعبه همعرض ارسال کرد‪.‬‬    ‫طریق زیر گرفتن آنها با ماشین سواری به اعدام محکوم شد‪.‬‬   ‫نیروهایی که نه تنها در آن شرکت داشتند بلکه با وجود‬
‫این جوان در حالی به دار آویخته شد که خودش و‬       ‫اتهام انتسابی علیه محمد قبادلو یعنی «محاربه» از طریق‬   ‫سرکوب‪ ،‬همچنان به رژیم وفادار مانده و نقش «خندق»‬
‫خانوادهاش چشم امید به صدور رأی شعبه همعرض داشتند‪.‬‬    ‫زیر گرفتن مأموران یگان ویژه با اتومبیل از اساس جعلی‬    ‫حفاظت از آن را نیز بر عهده گرفتند تا ناراضیان نه به‬
‫خبرگزاری «میزان»‪ ،‬مرکز رسانهای قوه قضاییه‪ ،‬ساعتی پس از‬ ‫است و مدرکی مبنی بر تصادف منجر به فوت در دادگاه‬      ‫مدافعان سرنگونی جمهوری اسلامی و آنطور که در سالهای‬
‫اجرای حکم اعدام در گزارشی مخدوش و غیرواقعی اتهامات‬   ‫ارائه نشد و صرفا به «اعترافات اجباری» که از این جوان زیر‬ ‫اخیر معروف شده‪ ،‬براندازان‪ ،‬بپیوندند بلکه در دامان‬
‫واهی را که پیشتر در دادگاه و بدون در دست بودن اسناد‬                                ‫اصلاحطلبان چپ و اسلامی و ملی‪-‬مذهبی بیفتند که البته‬
‫کافی و بر اساس اعترافات اجباری علیه محمد مطرح شده‬          ‫فشار و شکنجه گرفته شده بود استناد شد‪.‬‬
‫بود‪ ،‬تکرار کرد و مدعی شد حکمی علیه او در شعبه ‪۳۹‬‬    ‫اعدام محمد قبادلو نشان داد مقامات جمهوری اسلامی‬                ‫بیش از دو دهه موفق نیز بود!‬
‫دیوان صادر شده بود؛ حکمی که به نظر میرسد به صورت‬    ‫حتی برای مهمترین نهادهای ساختاری خودش از جمله‬       ‫این خندق اما با آوار تخریبهای فراگیر و پیکر اعدامشدگان‬
‫عجولانه و به دلیل موج گسترده اعتراضات به اعدام محمد‬   ‫دیوان عالی کشور نیز ارزشی قائل نیست و رأی این نهاد را‬   ‫و کشتهشدگان معترض در خیابانها پر شد و در نتیجه بسیاری‬
‫«تنظیم» و بعد از اجرای حکم اعدام به وکیل پرونده ارسال‬  ‫زیر پا میگذارد تا هدف خود را در راستای «حفظ نظام»‬     ‫از هواداران اصلاحات به براندازان و عمدتا به طرفداران‬
                                                         ‫ملیگرایی و دموکراسی پیوستند‪ .‬فعالان سیاسی و مدنی‪ ،‬و‬
                    ‫شد!‬                         ‫پیش ببرد!‬       ‫نه مقامات این جریان نیز‪ ،‬اگر سردمداران آنها به دنبال یک‬
                                                         ‫جریانسازی تازه برای تطبیق خود با تغییرات و خواستهای‬
                                                         ‫مردم نباشند‪ ،‬دیر یا زود میبایست صف خود را مشخص کنند‬
                                                         ‫چرا که نیروهای سیاسی مخالف رژیم هرقدر هم که متنوع‬
                                                         ‫به نظر برسند اما در نهایت در دو صف قرار میگیرند‪ :‬یا‬
                                                         ‫همچنان مدافع انقلاب ‪ ۵۷‬هستند که جمهوری اسلامی و ‪۴۵‬‬
                                                         ‫سال تخریب و کشتار حاصل آنست؛ یا ضدانقلاب ‪ ۵۷‬به عنوان‬

                                                                   ‫علت و منشاء این تخریب و کشتار‪.‬‬
                                                         ‫در همین نقطه است که یکسری مخالفان‪ ،‬گذشته از اینکه‬
                                                         ‫قائل به چه آینده و جایگزینی برای این رژیم باشند‪ ،‬وقتی پای‬
                                                         ‫انقلاب ‪ ۵۷‬به میان میآید‪ ،‬به دلیل اعتقاد خود به ضرورت‬
                                                         ‫آن انقلاب جهت برانداختن سلطنت و پهلوی‪ ،‬دوباره عین‬
                                                         ‫‪ ۵۷‬کنار هم قرار گرفته و بجای مبارزه با جمهوری اسلامی‪،‬‬
                                                         ‫همچنان با پهلوی میجنگند که نه تنها در قدرت نیست بلکه‬
                                                         ‫شاخصترین‪ ،‬راسخترین و قدیمیترین مخالف آزادیخواه‬
                                                         ‫آنست! آنها درواقع با قدرتی که فکر میکنند در آینده ممکن‬
                                                         ‫است روی کار آید مبارزه میکنند و همین آنها را در کنار‬

                                                                    ‫جمهوری اسلامی قرار میدهد‪.‬‬
                                                         ‫چرا چنین است؟ واقعا اگر به فرض‪ ،‬موضوع پادشاهی و‬
                                                         ‫پهلوی منتفی شود‪ ،‬این نیروها دست در دست هم و شاد‬
                                                         ‫و خندان جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و بعد ایران را‬
                                                         ‫به جمهوری فرانسه و آلمان و آمریکا تبدیل خواهند کرد یا‬
                                                         ‫اینکه در «بهترین» حالت کشور به ترکیه و عراق و لبنان تبدیل‬
                                                         ‫خواهد شد؟! چون ادعای تبدیل شدن به سه جمهوری اولی‬
                                                         ‫با نیروهای مدافع‪ ۵۷‬غیرممکن است (کارنامه و عملکردشان‬
                                                         ‫این را اثبات کرده) در اینصورت آیا واقعا ترکیه و عراق و لبنان‬
                                                         ‫قرن ‪ ۲۱‬بهتر از دوران پهلوی قرن بیست است که این افراد و‬
                                                         ‫جریانات برخلاف خواست جامعه بر دفاع از انقلاب‪ ۵۷‬چنین‬
                                                         ‫پای میفشارند؟ پاسخ به این پرسش برای خودشان میبایست‬
                                                         ‫مهم باشد زیرا صفی که جامعه و مردم در حال تحمیل آن به‬
                                                         ‫نیروهای سیاسی هستند در اینسو و آنسوی انقلاب ارتجاعی‬

                                                             ‫‪ ۵۷‬نه اینکه شکل میگیرد بلکه تشکیل شده است‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9