Page 5 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۷ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌5‬شماره‌‪1۹1۳‬‬                          ‫روندی که یادآور داستان «ضحاک» در شاهنامه فردوسی‬             ‫به دست اندرش آبگون دشنه بود‬
‫جمعه ‪ ۲۶‬ژانویه تا پنجشنبه ‪ 1‬فوریه ‪۲0۲4‬‬                   ‫است که جوانان «پریرو» و برومند قربانی ماندگاری ضحاک‬            ‫به خون پریچهرگان تشنه بود*‬

‫زنان و حقوق برابر سیاسی با مردان یکی از مهمترین اصول‬                              ‫میشوند!‬       ‫اعدام محمد قبادلو موجی از بهت و انتقاد را در میان‬
‫انقلاب سفید است‪ .‬در کنار آن‪ ،‬بیمه اجتماعی یکپارچه‪،‬‬                    ‫شهروندان ایران و «جمهوری خون»‬      ‫حقوقدانان و وکلای دادگستری در ایران برانگیخت‪ .‬دستکم‬
‫ایجاد سپاه دانش‪ ،‬سپاه بهداشت‪ ،‬سپاه ترویج و آبادانی‪،‬‬            ‫موج دیگری از اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی که‬    ‫‪ ۲۰‬وکیل دادگستری در شبکه «ایکس» و اینستاگرام از‬
‫تغییرات ساختاری در نظام اداری و نظام آموزشی کشور‪،‬‬             ‫از دیماه ‪ ۹۶‬آغاز شد و همچنان ادامه دارد بر پایه بیداری‬ ‫غیرقانونی بودن اجرای حکم اعدام محمد نوشتند و آن را‬
‫ایجاد ساختار مبارزه با رشوه و فساد اداری‪ ،‬رایگان شدن و‬           ‫ملی و در برابر انقلاب ‪ ۵۷‬و حکومت اسلامگرای برآمده از‬  ‫مصداق «قتل» خواندند‪ .‬امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو که‬
‫البته اجباری شدن آموزش تا دیپلم‪ ،‬توزیع تغذیه رایگان در‬                                       ‫چند ساعت پیش از اجرای حکم پیامی از قوه قضاییه مبنی‬
‫مدارس‪ ،‬محورهایی برجسته در این طرح مهم و جسورانه‬                            ‫آن شکل گرفته است‪.‬‬      ‫بر اجرای حکم دریافت کرده بود تأکید کرده بود در صورت‬
‫هستند که با حمایت تمامعیار شاه فقید و با رأی موافق‬                                         ‫اجرای حکم به دلیل روند غیرقانونی طی شده برای بردن‬
                                      ‫شهروندان معترض در خیابان با دست خالی در برابر‬      ‫موکلش پای چوبه دار‪ ،‬قوه قضاییه «قتل» انجام داده است‪.‬‬
         ‫اکثریت ملت ایران به اجرا درآمدند‪.‬‬             ‫نیروهای سرکوبگر و تا دندان مسلح جمهوری اسلامی‬      ‫یکی از مهمترین نکات مطرح شده از سوی وکلای‬
                                      ‫ایستادگی کرده و با شعارهایی با محتوای همبستگی ملی‪،‬‬   ‫دادگستری در ایران طی روزهای گذشته بدعت تازهای است‬
‫در هم شکستن نظام «ارباب و رعیتی» و اصلاحات ارضی‪،‬‬              ‫ایرانخواهی و یادآوری خدمات خاندان پهلوی به کشور و‬    ‫که با «نقض رأی دیوان عالی کشور برای اعدام یک شهروند‬
‫ملّی شدن مراتع و اراضی‪ ،‬فروش سهام واحدهای تولیدی و‬             ‫تباهی کاشته شده پس از انقلاب ‪ ،۵۷‬خواهان رسیدن به‬
‫صنعتی دولتی و سهیم شدن کارگران در سود کارخانهها‪،‬‬                                                 ‫معترض و مخالف» گذاشته شده است‪.‬‬
‫ایجاد خانههای اصناف از دیگر محورهای انقلاب سفید‬                         ‫میهنی «آزاد» و «آباد» هستند‪.‬‬    ‫از سوی دیگر اجرای شتابزده اعدام در حالی که هنوز رأی‬
                                      ‫نکته قابل توجه اینکه همه آنچه مردم در سالهای گذشته‬   ‫دادگاه همعرض صادر و ابلاغ نشده بود‪ ،‬وکیل و خانواده‬
      ‫هستند که جامعه ایران را دگرگون میکرد‪.‬‬             ‫در اعتراضات فریاد زده و برایش جان و تن و سلامتی داده‪،‬‬  ‫تا چند ساعت پیش از اجرای حکم از آنچه در حال انجام‬
‫قابل توجه اینکه مخالفان انقلاب سفید همان سردمداران‬             ‫زندانی و محکوم و اعدام شدند‪ ،‬همانست که در فاصله‬     ‫است بیخبر بودند‪ .‬خانواده محمد حتی برای ملاقات آخر‬
‫انقلاب ‪ ۵۷‬هستند که در رأس همه آنها روحالله خمینی‬              ‫انقلاب مشروطه تا انقلاب ‪ ،۵۷‬و در دوران دو پادشاه فقید‬  ‫به زندان فراخوانده نشدند و صدای فرزندشان را نشنیدند‪.‬‬
‫رهبر انقلاب ارتجاعی و بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار‬                                         ‫اینهمه در حالیست که در هشت مورد مشابه دیگر که‬
                                        ‫پهلوی در ایران بنیان گذاشته شده و توسعه مییافت‪.‬‬   ‫مردانی جوان و برومند در اعتراضات جنبش ملی بازداشت‬
                   ‫داشت!‬                ‫محمد قبادلو در روزهایی حلقآویز شد که ‪ ۶۱‬سال پیش‬     ‫و با اتهامات واهی به اعدام محکوم شده و به دار آویخته‬
‫اکنون ‪ ۶۱‬سال بعد از انقلاب سفید‪ ،‬و ‪ ۴۵‬سال بعد از‬              ‫در همین روزها در دوران محمدرضا شاه پهلوی بخشی‬      ‫شدند‪ ،‬نیز روند اعترافگیری اجباری‪ ،‬عدم دسترسی به وکیل‬
‫انقلاب ‪ ،۵۷‬مردم ایران در برابر گلوله و باتوم و با وجود‬           ‫از مهمترین تحولات توسعهای و ساختاری تحت عنوان‬      ‫انتخابی‪ ،‬اتهاماتی بدون مستندات کافی‪ ،‬و اجرای شتابزده‬
‫بازداشت و زندان و شکنجه و طناب دار‪ ،‬در جستجوی‬
‫هرآنچه هستند که در دوران دو پادشاه فقید پهلوی‬                        ‫«انقلاب سفید» در ایران آغاز شد‪.‬‬                ‫حکم وجود داشته است‪.‬‬
‫پیشبینی و اجرا شده و توسعه مییافت اما ارتجاع سرخ‬              ‫در ششم بهمنماه ‪ ۱۳۴۱‬همهپرسی سراسری در کشور در‬      ‫محمد قبادلو نهمین شهروند معترض خیزش ملی است که‬
‫و سیاه همه آن حقوق و امکانات و دستاوردها را از مردم‬            ‫رابطه با اصلاحاتی که انقلاب سفید نام گرفت برگزار شد که‬ ‫طی ماههای گذشته اعدام شد‪ .‬پیش از او محسن شکاری و‬
‫ایران گرفت‪ .‬ملت ایران در حالی با شعار «زن زندگی آزادی‪،‬‬           ‫یکی از مهمترین نکات آن‪ ،‬حضور زنان ایران برای نخستین‬   ‫مجیدرضا رهنورد در آذرماه گذشته‪ ،‬محمدمهدی کرمی و‬
‫مرد میهن آبادی» برای برانداختن جمهوری اسلامی و همه‬                                         ‫محمد (کیان) حسینی در دیماه گذشته‪ ،‬صالح میرهاشمی‪،‬‬
‫آثار و پیامدهای انقلاب ‪ ۵۷‬ایستاده است که به خوبی‬                          ‫بار پای صندوق رأی بود‪.‬‬     ‫سعید یعقوبی و مجید کاظمی در اردیبهشت امسال به دار‬
‫دریافته بازگرداندن کشور به ریلی که در دوران پهلوی نقشه‬           ‫اصلاحات انجام شده تحت انقلاب سفید شامل محورهایی‬
‫راه آن ترسیم شده بود و بستن پرانتز تباه و ویرانگر جمهوری‬          ‫گسترده بود که از یکسو حقوق شهروندی را در کشور تثبیت‬                   ‫آویخته شدند‪.‬‬
                                      ‫میکرد و از سوی دیگر توسعه پایدار و متوازن در سراسر‬   ‫همچنین دستکم ‪ ۴۰‬شهروند دیگر که در اعتراضات‬
    ‫اسلامی تنها راه سعادت ملی و آبادی میهن است‪.‬‬                                         ‫‪ ۴۰۱‬بازداشت شدند با حکم اعدام روبرو شدند‪ .‬برخی از‬
‫روشنک آسترکی‬                                          ‫ایران را مورد توجه قرار میداد‪.‬‬   ‫احکام اعدام در دیوان عالی کشور لغو شده‪ ،‬برخی به حبس‬
                                      ‫اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور تضمین حق رأی‬    ‫طولانی تغییر کرده و برخی احکام‪ ،‬مانند حکم اعدام صادر‬
         ‫‪........................................................‬‬                             ‫شده علیه محمد بروغنی‪ ،‬در دیوان عالی تأیید شده است‪.‬‬
       ‫*شاهنامه فردوسی‪ ،‬ضحاک‪ ،‬بخش ‪۱۲‬‬                                            ‫اعدام شهروندان معترضی که با دست خالی و بدون‬
                                                                  ‫انجام عملیات تروریستی یا مسلحانه‪ ،‬در خیابانها اعتراض‬
                                                                  ‫کردهاند‪ ،‬یکی از راهکارهای تباه جمهوری اسلامی برای‬
                                                                  ‫«حفظ نظام» است‪ .‬روندی که در سالهای گذشته نیز‬
                                                                  ‫علیه برخی شهروندان معترض دیگر مانند نوید افکاری‬
                                                                  ‫تکرار شده اما پس از اعتراضات جنبش ملی ‪ ۱۴۰۱‬بطور‬
                                                                  ‫سازمانیافته از سوی نهادهای امنیتی و اتاق فکرهای‬

                                                                               ‫حکومت اجرا میشود‪.‬‬
                                                                  ‫نکته قابل توجه اینکه افرادی که به اعدام محکوم شدند‪ ،‬یا‬
                                                                  ‫همچنان زیر حکم اعدام هستند‪ ،‬از قشرهای ضعیف جامعه‬
                                                                  ‫هستند که دارای رانت و روابط نبوده و خانوادههایشان‬
                                                                  ‫نتوانستهاند برای آنها کارزاری مؤثری راه انداخته و یا با‬
                                                                  ‫مقامات ارشد حکومتی وارد مذاکره شوند‪ .‬در این میان‬
                                                                  ‫نمونههایی هستند که پس از تلاشهایی در سطوح مدیریتی‬
                                                                  ‫و حاکمیتی حکمشان با وجود مخالفت شاکی‪ ،‬شکسته شد‪.‬‬
                                                                  ‫گزینش جوانانی برومند که اتصالات رانت و روابط‬
                                                                  ‫حکومتی ندارند‪ ،‬برای سپردن به چوبه دار از سوی اتاق‬
                                                                  ‫فکر امنیتیها با هدف ماندگاری نظام و وحشتآفرینی‬
                                                                  ‫برای جلوگیری از اعتراضات مردم انجام میشود که نشان‬
                                                                  ‫از سازمانیافته بودن پروندهسازیهای منتهی به اعدام است‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10