Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۱۲ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                                         ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                                         ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                                                    ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                                             ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                                                  ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                                     ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                        ‫سال سی و پنجم ـ شماره ‪( ۱۶۷۸‬شمارۀ ‪ ۲۱۲‬از دورۀ جدید)‬                                    ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                       ‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه ‪ ۹‬خرداد ‪139۸‬خورشیدی‬                                        ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                           ‫بحرانجمهوریاسلامیروزبهروز‬
                                          ‫حا ‌دترم ‌یشود‬
‫رسان ‌ههایاجتماعیکارآترازرسان ‌ههایس ّنتی‬
                                      ‫=حکومت ایران با خواست «تضمین امنیتی» برای استمرارش بر سر میز هر مذاکر ‌های در این چهار دهه نشسته است‪.‬‬
‫سوشیالمدیایارسان ‌ههایاجتماعیبهترینرویدادیبودکهم ‌یتوانست‬          ‫=اگر در مذاکرات قبلی از فعالی ‌تهای هست ‌های صرف نظر شد‪ ،‬آیا در مذاکرات احتمالی آینده بر سر چش ‌مپوشی از‬
‫برای رشد دمکراسی و شکستن انحصار رسان ‌ههای سنتی و پرمخاطب (پر‬
‫مشتری) اتفاق بیفتد‪ .‬این رسان ‌هها که زمانی م ‌یتوانستند افکار عمومی را‬                ‫برنام ‌ههای موشکی و صدور انقلاب اسلامی و بطور کلی ‪۱۲‬شرط آمریکا معامله خواهد شد؟‬
‫ن ‌ه تنها هدایت بلکه تولید کنند‪ ،‬امروز خود مجبورند به دنبال سوشیال‬
‫مدیا و شبک ‌ههای اجتماعی بدوند‪ .‬افکار عمومی را دیگر نه آنها‪ ،‬بلکه خود‬       ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
‫«عموم» شکل م ‌یدهد‪ .‬این را رسان ‌‌ههای غربی که با فرهنگ گفتگو آشنا‬
‫هستند‪ ،‬دریافت ‌‌هاند‪ .‬اما در جمهوری اسلامی که هیچ! رسان ‌ههای پرمخاطب‬
‫خارج کشور نیز همچنان یکطرف ‌هاند‪ .‬کامنت نوشتن مخاطبان یا مشتریان‪،‬‬
‫به معنی ارتباط دو طرفه نیست! پاسخگویی رسان ‌هها (فروشنده) است که‬
‫این ارتباط را دوطرفه م ‌یکند! اگر رسان ‌های بخواهد همچنان یکطرفه عمل‬

             ‫کند‪ ،‬درارتباط با مخاطبان به ب ‌نبست م ‌یرسد!‬
‫همزمان‪ ،‬ایرانیان مدافع دمکراسی در شرایط امروز نباید به رسان ‌ههای‬
‫سنتی بیش از حد بها داده و آرزوی یکی مثل آنها را داشته باشند! م ‌یدانید‬
‫چرا؟ زیرا از این مرحله عبور کرد ‌هایم! چیزی نمانده که در این‪۴۰‬سال گفته‬
‫نشده باشد! شعارهای مردم از دی‪ ۹۶‬به اینسو عبور از این مرحله را اعلام‬
‫کرد! دررسان ‌ههای فارس ‌یزبان چه حرفی بیش از مردمی م ‌یتوان زد که‬
‫مختصرو مفید در شعارهایشان م ‌یگویند‪ ،‬ما انقلاب کردیم چه اشتباهی‬
‫کردیم!‪ ،‬نه غزه نه لبنان‪ ،‬جانم فدای ایران!‪ ،‬سوریه را رها کن فکری به حال‬
‫ما کن!‪ ،‬پشت به دشمن‪ ،‬رو به میهن!‪ ،‬دشمن ما همینجاست‪ ،‬بیخود میگن‬
‫آمریکاست! اصلاحطلب اصولگرا‪ ،‬دیگه تمومه ماجرا! در تلویزیونی که‬
‫‪۲۴‬ساعت ‌ه در اختیار شما باشد‪ ،‬چه حرفی بیشتر از این برای گفتن دارید؟!‬
‫پس نس ‌لهای جوانتری که به میدان آمد ‌هاند‪ ،‬نباید آنچه را تکرار کنند‬
‫که دیگران در ایران و در خارج کشور در تنهایی‪ ،‬در اقلیت‪ ،‬در توطئ ‌هی‬
‫سکوت و در محاصر ‌هی بو ‌قهای تبلیغاتی نظام و فرستادگانش در کارزاری‬
‫نابرابر ولی با پیگیری تمام انجام داد ‌هاند‪ .‬آن مرحله‪ ،‬دیر‪ ،‬اما با موفقیت‪،‬‬
‫سپری شده و مردم نه تنها بهتر از همه با وضعیت کشور آشنا هستند‬
‫بلکه راه خود را نیز انتخاب کرد ‌هاند‪ :‬پس گرفتن ایران از جمهوری اسلامی‬
‫و دوباره ساختن آن با تکیه بر دستاوردها و ارز ‌شهای انسانی و مدرنی که‬

                   ‫پهلو ‌یها در کشور بنیان گذاشتند‪.‬‬
‫اینک هر چه به مراحل سرنوش ‌تساز نزدیک م ‌یشویم‪ ،‬تخریب و تحریف‬
‫از سوی رژیم و رسان ‌هها و افراد وابست ‌هشان بیشتر م ‌یشود از جمله با حرف‬
‫زدن از همین رسان ‌ههای سنتی و پر مخاطب! در حالی که میدان‪ ،‬دیگر در‬

                     ‫حرف زدن نیست؛ به دو دلیل‪:‬‬
‫یک‪ ،‬هیچکس آنچه را که خلاف واقعیت موجود در ایران از این رسان ‌هها‬

                      ‫گفته م ‌یشود باور نم ‌یکند!‬
‫دو‪ ،‬آنچه هم بر اساس مطالبات مردم در این رسان ‌هها گفته‌شود‪ ،‬خودشان‬

                       ‫بهتر از من و شما م ‌یدانند!‬
      ‫و ما مگر همین را نم ‌یخواستیم؟! چه دستاوردی بهتر از این!‬
‫نه با تکرار حر ‌فهای چهل سال گفته شده بلکه با برنامه و امید م ‌یتوان‬
‫جامع ‌هایراکهگوششدیگربهحر ‌فهایرسان ‌ههایسنتیبدهکارنیست‪،‬و‬
‫سرشبیشتردرگوشیوموبایلاست‪،‬برایروزهایسرنوش ‌تسازآمادهکرد‪.‬‬
‫روزهایی که شرایط ایران را به گون ‌های تغییر دهد که با آزادی بیان و فعالیت‬
‫رسان ‌ههای همگانی‪ ،‬رسان ‌ههای فارس ‌یزبان خارج کشور مجبور به تغییر‬
    ‫کاربری شوند و یا در خود ایران به خدمتگزاری مردم بپردازند‪.‬‬

‫جمهوری اسلامی‪ ،‬منبع فساد‬                          ‫کیهان لندن منتشر کرد‪:‬‬                                             ‫«بیم» بله‪« ،‬امید» نه!‬
                                                                                         ‫ابراهیم رئیسی هم مثل بقیه گوش به‬
                                                                                         ‫فرمان رهبر نظام است در صفحه‪18‬‬

                                                                                         ‫قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک‬
                                                                                         ‫ویلموتس در ب ‌نبست تحری ‌مهای بانکی‬
                                                                                                 ‫****‬
                                                                                         ‫نادال قهرمان مسابقات تنیس آزاد ایتالیا‬
                                                                                                 ‫****‬
                                                                                         ‫همسر وزیر خارجه و على دایى اعضاى‬
                                                                                         ‫جدید کمیسیون صلح ورزش‬
                                         ‫کتاب «سوریه‪ :‬چاله عنکبوت» به قلم حامد محمدی (افسر خلبان)‬                             ‫****‬
‫لشکر آن بودند و قرار بود نظامی پاک‬  ‫«هر کسی در هر جایگاهی اگر مرتکب‬                                                       ‫پاسخ تند رئیس فدراسیون جهانى کشتى‬
‫و الهی برقرار شود‪ ،‬فساد و تباهی چنان‬ ‫فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد‬  ‫برای نخستین بار ابعاد گسترده حضور نظامی و ناگفته های دخالت رژیم جمهوری اسلامی در جنگ داخلی‬      ‫به نماینده مجلس جمهورى اسلامى‬
‫«ارکان نظام اسلامی» را فرا گرفته که‬  ‫و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود‬    ‫سوریه را به صورت مستند از آغاز این جنگ تا به امروز به تصویر می کشد‪ .‬علاقمندان می توانند این کتاب‬          ‫****‬
‫رئیس قوه قضایی ‌هاش اصرار م ‌یکند‬   ‫ندارد‪ ».‬این جملات را ابراهیم رئیسی‬                                                     ‫کت ‌ککارى خونین در مسابقات فوتبال‬
‫«خط قرمزی» برای مبارزه با فساد در‬   ‫رئیس قوه قضاییه هفته گذشته و در‬          ‫را مستقیما از طریق تماس با کیهان لندن ‪[email protected]‬‬                         ‫دختران ایران‬
‫نظر نخواهد گرفت و همزمان به فاسد‬   ‫نشست با دانشجویان مطرح کرد‪40 .‬‬                                                       ‫در صفحه ‪10‬‬
‫بودن بسیاری از مقامات در نهادهای‬   ‫سال پس از انقلابی که به ادعای رهبرش‬  ‫و یا انتشارات ساتراپ و سوپر هرمز در لندن و کتابفروشیهای معتبر ایرانی در اروپا و آمریکا به نشانی های‬
‫مختلف اعتراف م ‌یکند‪ .‬در صفحه ‪2‬‬    ‫رو ‌حاللهخمینی‪،‬مستضعفانوپابرهنگان‬         ‫زیر به مبلغ معادل ‪ 20‬پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند‪.‬‬

                                        ‫‪Satrap Publishing: Email: [email protected] wwww.satrap.co.uk‬‬
                                          ‫‪Super Hormuz, Finchley Road, Golders Green, NW11 0AD‬‬

                                      ‫‪Ibex Publishers Bookshop, Inc. PO Box 30087, Bethesda, MD 20824-0087, USA‬‬
                                         ‫‪Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN‬‬
                                           ‫‪UTOPIRAN, 89 Rue du Ruisseau, 75018 Paris , FRANCE‬‬

                                      ‫‪Forough Publishing and Bookshop, Jahnstraße 24, 50676 Köln, GERMANY‬‬

    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

‫سقوط بهشت‬

‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫ترجمه رضا تقی زاده‬            ‫اندرو اسکات کوپر‬                                                            ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                                           ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
‫كتاب سقوط بهشت را از تاريخ ‪ ٢٣‬فوريه تنها از كيهان لندن مى توان خريدارى كرد‬

‫قيمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزينه بسته بندى و پست‬
   1   2   3   4   5   6