Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 2

‫تازیان ‌ههای جور نظام بر ُگرد ‌هی کارگران‬                                                                   ‫صفحه ‪ - Page 2 - 2‬شماره ‪۱۶۹4‬‬
                                                                                      ‫جمعه ‪ 22‬تا پنجشنبه‪ 28‬شهریورماه ‪139۸‬خورشیدی‬

                                                             ‫چند گام مانده تا سحر؟!‬

‫کارگران صنایع ملی فولاد اهواز دستور‬    ‫سبب کشیده شدن اعتراضات به مقابل‬    ‫وضعیت معیشتی در ایران هر روز‬      ‫م ‌یشود‪ .‬برخورداری از امکانات ابتدایی برای حقوق برابر با مردان روبرو بوده‪.‬‬    ‫سحر خدایاری دختر جوان پس‬
‫صدور حکم منع و بسته شدن پرونده‬           ‫فرمانداری شهر شوش شد‪.‬‬     ‫بحران ‌یتر از ماه پیش م ‌یشود و همزمان‬                                          ‫از مراجعه به دادسرای «مطهری»‬
                                         ‫با بحران رکود تورمی‪ ،‬پرداخت حقوق‬    ‫زیست برای زنان طبقه متوسط جامعه‪ ،‬در سا ‌لهای اخیر‪ ،‬مبارزه علیه حجاب‬       ‫در خیابان «شریعتی» تهران‪ ،‬با‬
        ‫آنها را صادر نمود!‬     ‫اعتراض کارگران حدود دو هفته به‬     ‫کارگران‪ ،‬کارمندان و بازنشستگان‬                                              ‫بنزین خود را به آتش م ‌یکشد‪ .‬این‬
‫دولت هم که مأموران وزارت اطلاعاتش‬     ‫طول انجامید و در این مدت آنها‬     ‫با مشکل روبرو م ‌یشود‪ .‬خالی شدن‬     ‫در بحران‌های متعدد اقتصادی و اجباری و ورود به ورزشگا‌هها به نقط ‌هی‬       ‫دختر که به دلیل رنگ تیم محبوب‬
‫کارگران را بازداشت کرده‌اند‪ ،‬برای‬     ‫به همراه خانواده‌هایشان تجمع و‬     ‫سفر‌هها و ایجاد مشکلاتی چون ناتوانی‬                                           ‫خود استقلال (تاج) به دختر آبی‬
‫اینکه از قوه قضاییه عقب نماند‪ ،‬گوی‬     ‫راهپیمایی کرده و خواستار رسیدگی‬    ‫در پرداخت هزین ‌ههای درمان و تحصیل‬   ‫اجتماعی‪ ،‬پاداشی قلمداد م ‌یشود که عطف مطالبات زنان تبدیل شده است‪.‬‬        ‫معروف شده‪ ،‬یک هفته بعد‪ ،‬روز‬
‫فریب و حق ‌هبازی را از رئیسی ربوده و‬    ‫مسئولان به تخلفات اقتصادی و مالی‬    ‫فرزندان توسط خانواده به گسترش‬                                              ‫‪ ۱۸‬شهریورماه پس از تحمل عذاب‬
‫وزیر کار روحانی از دستورات رئیسی‬      ‫مدیرعاملان کارخانه و پرداخت حقوق‬                        ‫خانواده و جامعه در اختیارشان نهاده «دختران خیابان انقلاب»‪« ،‬دختران‬        ‫سوختگی ‪۹۰‬درصدی‪ ،‬در بیمارستان‬
‫سپاسگزاری کرده و گفته آماده است تا‬                            ‫اعتراضات صنفی م ‌یانجامد‪.‬‬
‫کمیت ‌های برای حل مشکلات کارگران‬            ‫و دستمزدشان شدند‪.‬‬     ‫در این میان اقدامات عجیب و‬       ‫آزادی»‪« ،‬چهارشنبه‌های سفید» و‬     ‫و باید سپاسگزارش باشند!‬                ‫سوانح جان م ‌یسپارد‪.‬‬
                      ‫در این اعتراضات که شعارهایی چون‬    ‫ویران‌کننده‌ی دولت مانند ایجاد‬                                              ‫سحر اسفندماه ‪ ۹۷‬با تغییر چهره به‬
           ‫تشکیل دهد!‬      ‫«رو به میهن‪ ،‬پشت به دشمن» سر‬      ‫کانال رانتی به اسم خصوصی‌سازی‬      ‫در حالی‌که پدرسالاری در طبقه فقیر «دوربی ‌نما‪ ،‬اسلح ‌هما» و کمپی ‌نهای‬      ‫عنوان یک مرد‪ ،‬قصد ورود به ورزشگاه‬
                      ‫داده شد‪ ،‬کارگران تنها به گرسنگی‬    ‫مزیدی بر علت تشدید فشارهای مالی‬                                             ‫آزادی (آریامهر) تهران برای تماشای‬
  ‫چهل سال فریب و حرف مفت!‬         ‫و بحران مالی خود اشاره کرده و‬     ‫به خانواد‌ههای کارگری و کارمندی‬     ‫جامعه سای ‌هی سنگین و سیاه خود را دیگر اجتماعی زنان جامعه‪ ،‬راه خود‬        ‫بازی استقلال و العین را داشته که‬
‫یادآوری شعارهای توخالی از آغاز نظام‬    ‫مطالبات صنفی داشتند‪ .‬این اعتراضات‬                                                                ‫توسط مأموران ورزشگاه دستگیر و با‬
‫جمهوری اسلامی‪ ،‬روزگار سخت و‬        ‫با بازداشت بیش از ‪ 40‬کارگر معترض‬               ‫شده است‪.‬‬     ‫همچنان حفظ کرد‌ه‪ ،‬دختران طبقه را از میان سنگسار تحقیر‪ ،‬توهین و‬          ‫وجود آماده بودن وثیقه ‪ ۵۰۰‬میلیون‬
‫نفسگیری را که این حکومت بر مردم‬      ‫و چند فعال مدنی و روزنام ‌هنگار حاضر‬  ‫در این میان‪ ،‬جمهوری اسلامی‬                                                ‫تومانی‪ ،‬در بازداشتگاه نگه داشته‬
‫ایران از جمله کارگران تحمیل کرده‪،‬‬     ‫در اعتراضات‪ ،‬توسط مأموران امنیتی و‬   ‫اعتراضات صنفی مردم را با رنگ و‬     ‫متوسط تلاش م ‌یکنند تا روزن ‌ههای متل ‌کگویی حتی از سوی برخی فعالان‬       ‫م ‌یشود‪ .‬وی روز ‪ ۱۱‬شهریورماه در‬
                      ‫یگان ویژه سرکوب شد چرا که به نظر‬    ‫بوی امنیتی درآمیخته و با پروند‌هسازی‬                                           ‫مراجعه به دادسرا از حکم شش ماه‬
          ‫گویاتر م ‌یکند‪.‬‬     ‫م ‌یرسد مقامات جمهوری اسلامی خود‬    ‫برای فعالان صنفی‪ ،‬احکامی سنگین‬     ‫پیشرفت و تغییر را در این بستر بیابند حقوق زنان باز کرده و به سکوهای‬       ‫زندان به جرم «تلاش برای ورود به‬
‫گسترش عدالت و آزاد ‌یهای اجتماعی‬      ‫را «دشمن» در شعار کارگران ارزیابی‬   ‫و تنبیهی برای آنها صادر کرده و ج ّو‬                                           ‫ورزشگاه» مطلع می‌شود و پس از‬
‫یکی از شعارهای حکومت به اصطلاح‬       ‫کرده و بعدا هم چنین پرونده عریض‬    ‫ایجاد شده علیه نظام را تشدید م ‌یکند‬  ‫و رشد کنند‪« .‬دختران آبی» و یا خیابان انقلاب و روسر ‌یهای برافراشته‬        ‫خروج‪ ،‬در مقابل ساختمان دادسرا با‬
‫«مستضعفان» بود‪ .‬رو ‌حالله خمینی آبان‬    ‫و طویلی برای کارگران هف ‌تتپه دست‬   ‫و بر جمعیت «مخالفان نظام» م ‌یافزاید!‬                                          ‫بنزین خود را به آتش م ‌یکشد‪ .‬پس‬
‫‪ ۵۷‬و در کسوت رهبر مردم انقلابی در‬                         ‫صدور حکم کیفر ِی ‪ 14‬سال زندان‬      ‫«دختران آزادی» و همچنین «دختران و سکوهای ورزشگا‌هها رسیده است‪.‬‬          ‫از خودسوزی سحر رسان ‌هها نوشتند‬
‫نوفل لوشاتو گفته بود‪« :‬اولین چیزی‬                ‫و پا کردند!‬   ‫در دادگا‌ههای جمهوری اسلامی شاید‬                                             ‫که وی به اختلال دوقطبی مبتلاست‬
‫که برای انسان هست آزادی بیان است!‬     ‫البته این تنها اقدام تأس ‌فبار روزهای‬ ‫یادآور اتهامی چون قتل غیرعمد و‬     ‫انقلاب» حتی اگر در خانواده‌های زن‌هراسی حکومت آغازیست برای‬            ‫و پس از درگیری با مأموران انتظامی‬
‫« وی مدعی شده بود که «حکومت‬        ‫اخیر نیست‪ .‬بیش از ‪ 40‬کارگر صنایع‬    ‫یا قاچاق مواد مخدر باشد اما این‬                                             ‫ورزشگاه‪ ،‬بازداشت شده و از نظر‬
‫اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظ ‌ه آن‬      ‫ملی فولاد خوزستان نیز که سال‬      ‫حکمی است که علیه اسماعیل بخشی‬      ‫روشن رشد کرده باشند‪ ،‬در جامعه تغییرات بزرگ و نه التماس برای‬           ‫روحی و روانی به شدت تحت فشار‬
‫است و آزادی و دموکراسی ب ‌ه تمام‬      ‫گذشته و همزمان با کارگران نیشکر‬    ‫کارگر مجتمع کشت و صنعت نیشکر‬
                      ‫هف ‌تتپه اعتراضاتی را در شهر اهواز‬   ‫هف ‌تتپه به دلیل اعتراضات کارگری‬    ‫با سد پدرسالاری مذهبی و به شدت اصلاحات کوچک در ساختار یک‬                     ‫قرار گرفته است‪.‬‬
  ‫معنا در حکومت اسلامی است!»‬       ‫برگزار کرده و بازداشت شده بودند‬    ‫سال گذشته در این کارخانه صادر‬                                              ‫خودسوزی و مرگ «دختر آبی»‬
‫تکرار این وعد‌هها با وجود ‪ ۴۰‬سال‬                                             ‫سنتی روبرو می‌شوند‪ .‬چه برسد به نظام واپسگرا‪.‬‬                   ‫آیین ‌ه ‌ی تما ‌منمای‪۴۰‬سال ز ‌نستیزی‬
‫تجرب ‌هی ب ‌یلیاقتی و ناتوانی که در برابر‬      ‫هفته گذشته احضار شدند‪.‬‬                ‫شده است‪.‬‬                                             ‫و دشمنی حکومت با زنان را در برابر‬
‫چشم همه قرار دارد‪ ،‬پایان نم ‌یپذیرد!‬    ‫در احضاری ‌ههای جداگانه به آنها اعلام‬ ‫در روزهای گذشته نه تنها اسماعیل‬     ‫این «دختر آبی» که بر اساس آنچه این را زنان عادی جامعه نشان داد‌هاند‬       ‫افکار عمومی ایران و جهان قرار داد‪.‬‬
‫مقامات جمهوری اسلامی که فقط با‬       ‫شده بود برای دریافت حکم صادره‬     ‫بخشی به ‪ 14‬سال حبس تعزیری‬                                                ‫این فاجعه انسانی‪ ،‬اندوه و خشم‬
‫مرگ از میدان قدرت کنار م ‌یروند‪،‬‬      ‫به دادگاه انقلاب مراجعه کنند‪ .‬آنها‬   ‫محکوم شد بلکه شش متهم دیگر این‬     ‫از پدرش نقل شده‪ ،‬در محدوده‌ی که برای کسب حقوق مدنی و اجتماع ‌ی‬          ‫انسا ‌نهای ب ‌یشماری را برانگیخت و‬
‫همان دار و دست ‌هی چهل سال پیش‬       ‫پس از مراجعه به دادگاه با ب ‌یاطلاعی‬  ‫پرونده نیز از سوی شعبه ‪ 28‬دادگاه‬                                             ‫چهر‌هها و سازما ‌نهای مختلف جهانی‬
‫هستند و همان وعده‌های پوچ و‬        ‫مسئولان شعبه از صدور رأی روبرو‬     ‫انقلاب تهران احکام سنگین زندان‬     ‫افکار بسته نتوانسته ببالد‪ .‬چنین خود خارج از چارچوب د ‌لمشغول ‌یهای‬        ‫را به انتقاد از سیستم سرکوبگر‬
‫حر ‌فهای مفت را تکرار م ‌یکنند‪ .‬در‬                                                                                     ‫جمهوری اسلامی به ويژه در قبال‬
‫این مدت آنها که همراه نظام شد‌هاند‪،‬‬                  ‫شدند!‬             ‫دریافت کردند‪.‬‬    ‫دخترانی در خانواد‌ه‌های مذهبی و طبق ‌هی برگزیده یا نخبگان‪ ،‬دست به‬
‫از آن سود م ‌یبرند و آنها که بدون‬     ‫صدور حکم دادگاه متهمان پرونده‬     ‫سپیده قلیان فعال مدنی‪ ،‬امیرحسین‬                                                       ‫زنان واداشت‪.‬‬
‫هرگونه سودی پای صندو ‌قهای رأی‬       ‫اعتراضات هف ‌تتپه و بازی با کارگران‬  ‫محمدی فرد سردبیر نشریه «گام»‪،‬‬      ‫معمولا پرجمعیت تحصیل می‌کنند فعالیت می‌زنند‪ .‬در این هنگامه‌ی‬           ‫ورود تماشاگران زن به ورزشگا‌هها از‬
‫م ‌یروند به ادامه چرخ ‌هی فلاکت خود‬    ‫صنایع ملی فولاد خوزستان در حالی‬    ‫عسل محمدی‪ ،‬امیر امیرقلی و ساناز‬                                             ‫سال ‪ ۱۳۶۰‬در قانونی نانوشته ممنوع‬
                      ‫صورت گرفت که در هر دو کارخانه طی‬    ‫الهیاری از اعضای هیئت تحریریه‬      ‫و با دریافت دانش و آگاهی‪ ،‬به دلیل تغییر‪ ،‬حالا که صدای واقعی ایران‬        ‫اعلام شد و در نتیجه زنان علاقمند‬
    ‫و کشورشان کمک م ‌یکنند‪.‬‬      ‫هفت ‌ههای گذشته اعتراضات صنفی به‬    ‫نشریه «گام» هر یک به ‪ 18‬سال حبس‬                                             ‫به فوتبال مجبورند از این علاقه‌ی‬
‫اینهمه بیداد و نمایش عدالت در‬       ‫عدم پرداخت حقوق و دستمزد صورت‬                         ‫تضاد خواست ‌هها و نگاهشان با خانواده از گلوی زنان ایرانی به گوش جهان‬       ‫خود صرف نظر کنند و یا با ترفندهای‬
‫حالیست که حسن روحانی در سال‬                                 ‫تعزیری محکوم شد‌هاند‪.‬‬                                             ‫مختلف به ورزشگا‌ه راه پیدا کنند از‬
‫‪ 1392‬در رقاب ‌تهای انتخابات ریاست‬                 ‫گرفته بود‪.‬‬   ‫محمد خنیفر از دیگر کارگران نیشکر‬    ‫و قوانین و احکام تحمیلی در جامعه‪ ،‬می‌رسد‪ ،‬جایگاه مردان کجاست؟‬
‫جمهوری گفته بود‪« :‬عدالت یعنی هر‬                          ‫هف ‌تتپه نیز بر اساس رأی دادگاه به‬                                                  ‫جمله با ظاهر مردانه!‬
‫چیزی سر جای خودش باشد‪ .‬یعنی به‬       ‫پشت پرده علیه کارگران‪ ،‬در ظاهر‬     ‫شش‌ سال حبس تعزیری محکوم‬        ‫به اشکال مختلف دست به شورش و مردان کجای این بزنگاه ایستاد‌هاند؟‬         ‫در طول این سا ‌لها‪ ،‬حافظه تاریخ پر از‬
‫کسی ظلم نشود و تولیدگر و کارگر به‬              ‫همراه کارگران!‬                                                                 ‫از تصویر دختران و زنانی است که صرفا‬
‫حقشان برسند وهرکسی بتواند انتقاد و‬                                    ‫شده است‪.‬‬     ‫عصیان م ‌یزنند‪ .‬حکومت نیز مطالبات کنار یک حکومت ضدزن یا همراه زنان‬        ‫برای خواست تماشای یک مسابقه‬
‫حرف خود را بزند که چنین جامع ‌های‪،‬‬     ‫قوه قضاییه به ریاست سیدابراهیم‬     ‫هرچند بر اساس قانون تنها ‪ 5‬تا ‪7‬‬                                             ‫فوتبال بازداشت و به زندان محکوم‬
                      ‫رئیسی در ما‌ههای گذشته روند تندی‬    ‫سال از احکام سنگین صادر شده اجرا‬    ‫این قشر وسیع و بالند‌هی جامعه را مدافع آزادی و حقوق برابر؟‬            ‫شد‌هاند‪ .‬آمار دقیقی از تعداد این زنان‬
     ‫جامعه علوی خواهد بود‪».‬‬      ‫را در برخورد با فعالان سیاسی‪ ،‬مدنی‬   ‫م ‌یشود اما باز هم چرخش قلم قاضی‬                                             ‫وجود ندارد‪ .‬با اینکه تبعیض علیه زنان‬
‫روحانی نه تنها گفته بود «حماسه برای‬    ‫و صنفی در پیش گرفته و صدور‬       ‫به صدور چنین حکمی برای یک کارگر‬     ‫غیرضروری و لوکس تعریف م ‌یکند و اگرچه شمع سوختن «دختر ‌آبی»‬           ‫در قوانین فدراسیون جهانی فوتبال‪،‬‬
‫آن است که از فقر‪ ،‬گرانی و بیکاری‬      ‫احکام سنگین برای این فعالان از‬                                                                 ‫مجازات تعلیق و اخراج را در پی خواهد‬
‫عبور کنیم» بلکه گفته بود «مسئله‬      ‫تبعات همین روند است؛ این در‬         ‫یا روزنام ‌هنگار قابل تأمل است‪.‬‬  ‫تحقق آن را یا با اهداف خود در تضاد را خطر فراموشی تهدید می‌کند‬          ‫داشت ولی با وجود پایان اولتیماتوم‬
‫آزادی بیان و نقد دولت نیز بسیار مهم‬    ‫حالیست که همزمان تلاش م ‌یشود با‬    ‫اتهام‌هایی چون «اقدام علیه امنیت‬
‫است زیرا هیچ کشوری بدون آزادی‬       ‫برجسته کردن برخوردهای قوه قضاییه‬    ‫ملی» و یا «اقدام علیه نظام جمهوری‬    ‫و تناقض تعریف م ‌یکند و یا در گرو ولی تلا ‌شهای مذبوحانه و دست ‌و‬
                      ‫با مفسدان اقتصادی در رسانه‌های‬     ‫اسلامی» با اینکه در سا ‌لهای گذشته‬
                                                             ‫حل مشکلات اقتصادی م ‌یداند‪ .‬حسن پا زدن دستگاه‌های امنیتی نشان‬

                                                             ‫روحانی در یکی از سخنران ‌یهای اخیر می‌دهد که جامعه برای برافروخته‬

                                                             ‫خود حتی مطالبات گرو‌ههای مختلف ‌نگه‌داشتن شمع سحر به ابزاری بیش‬

                                                             ‫اجتماعی را به انتخابات استصوابی از ابراز اندوه و همدردی نیاز دارد‪ .‬آیا‬

                                                             ‫و غیرآزاد گره زده و گفته «زنان و زمان آن نرسیده که مردان نیز که به‬

                                                             ‫کارگران ما اگر احساس می‌کنند عنوان نیم ‌هی دیگر جامعه تحت فشار‬

                                                             ‫بعضی از حقوق آنها مراعات نم ‌یشود‪ ،‬و سرکوب نظام اسلامی قرار دارند‪،‬‬

                                                             ‫گام در راه همگرایی با زنان‪ ،‬و دفاع‬   ‫راه اصلی انتخابات است!»‬

                                                             ‫این شکاف عمیق فکری و مطالباتی از حقوق مادران و خواهران و دختران‬

                                                             ‫میان نسل دخترا ِن سحر با افکار خود‪ ،‬بگذارند؟!‬

                                                                                 ‫مردسالار جمهوری اسلامی و مراجع‬

                                                             ‫مذهبی قرون وسطایی‪ ،‬آنها را به تقلای برخورد سیستم قضایی کشور با‬

                                                             ‫پاک کردن صورت مسئله وا م ‌یدارد‪« .‬متهمان»‬

                                                             ‫چنانکه دستگا‌ههای امنیتی حتی اجازه در این میان‪ ،‬برخورد حکومت و بخشی‬

                                                             ‫برگزاری مراسم خاکسپاری و شرکت از جامعه ایران با بیماران مبتلا به‬

                                                             ‫خانواده سحر مراسم وداع با وی را مشکلات روحی و روانی‪ ،‬غیرانسانی و‬

                                                             ‫نم ‌یدهند و در ابلاغی ‌های به رسان ‌هها به شدت بدوی است‪ .‬در این فرهن ِگ‬

                                                             ‫اعلام م ‌یکنند تا این موضوع را درز پرورش یافته در نظام حاکم‪ ،‬ابتلا به‬

                                                             ‫بگیرند‪ .‬گفتگوهای اجباری پدر سحر بیماری‌های روح و روان نه بیماری‬

                                                             ‫خدایاری با صداوسیمای جمهوری بلکه دلیلی برای تحقیر و توهین و‬

                                                             ‫اسلامی و تأکیدش بر دستان پاک سرکوب به شمار م ‌یرود‪ .‬پس از انتشار‬

                                                             ‫سیستم قضایی را فقط م ‌یتوان یک خبر ابتلای سحر به اختلال دوقطبی‪،‬‬

                                                             ‫طنز تلخ نامید‪ .‬زنان و دختران برای به ویژه پس از درگذشت او‪ ،‬نظام و‬

                                                             ‫نظام اسلامی همواره هزین ‌هبر هستند؛ رسان ‌ههای زیردستش با سوء استفاده‬

   ‫نم ‌یتواند به توسعه دست یابد!»‬    ‫داخلی‪ ،‬فشارهای شدید امنیتی و‬      ‫به برچسب‌هایی نخ‌نما در دادگا‌ههای‬   ‫از دانش اندک مردم از بیمار ‌یهای‬    ‫نه تنها در زمان حیات بلکه پس از‬      ‫فیفا به فدراسیون فوتبال ایران‪ ،‬این‬
‫این سخنان پوچ و توخالی که همراه‬      ‫قضایی علیه فعالان سیاسی‪ ،‬صنفی‬     ‫انقلاب تبدیل شده‪ ،‬اما چسباندن‬      ‫روان‪ ،‬و زمین ‌ه ‌ی بدوی افکار عمومی‬  ‫مرگ نیز! در این سیستم‪« ،‬شرف»‬       ‫نهاد بی ‌نالمللی هنوز اقدامی صورت‬
‫با سرکوب شدید به ویژه در هنگام‬       ‫و مدنی نادیده گرفته شده و ک ‌مرنگ‬   ‫آن به کارگر‪ ،‬آموزگار و روزنام ‌هنگار‬  ‫ایران در قبال این بیماران‪ ،‬خودسوزی‬   ‫و «آبرو» و «غیرت» و «ناموس»‬        ‫نداده و پس از مرگ سحر قرار است‬
‫نزدیکی به دوران انتخابات مرتب تکرار‬                        ‫برای نظامی که انقلابش را انقلاب‬     ‫و مرگ سحر را ناشی از بیماری وی‬     ‫نظام جمهوری اسلامی در گرو تداوم‬      ‫گروهی را برای بررسی به ایران بفرستد‪.‬‬
‫م ‌یشوند‪ ،‬کسب و کار همه جنا ‌حهای‬                   ‫شود‪.‬‬    ‫پابرهنگان و انقلابیونش را زحمتکشان‬                       ‫محدودیت هرچه بیشتر زنان جامعه‬       ‫خودسوزی و مرگ سحر جوان از‬
‫نظام است که بر سفر‌هی بادآورد‌هی‬      ‫این در حالیست که قوه قضاییه و‬     ‫جامعه می‌دانست‪ ،‬جای بسی ننگ‬                ‫قلمداد کرد‌هاند!‬   ‫است‪ :‬سرکوب هرچه سنگین‌تر در‬        ‫چند زاویه قابل بررسی و تأمل است‪:‬‬
‫انقلاب به تناول سیر ‌یناپذیر مشغول‬     ‫دولت با وقاحتی بی‌نظیر بر همین‬                         ‫حال آنکه سیستم قضایی کشور باید‬                          ‫محدودیت‌های زنان طبقه متوسط‪،‬‬
                      ‫احکام طولانی حبس علیه متهمان‬                    ‫دارد!‬    ‫پاسخگو باشد‪ ،‬در حالی که در علم‬           ‫هراس از «ب ‌‌یآبرویی»!‬    ‫خیزش زنان برای کسب حقوق مدنی و‬
             ‫هستند‪.‬‬      ‫پروند‌ههای کارگری که حاصل سرکوب‬                        ‫حقوق برای بیماران مباحث جداگان ‌های‬  ‫در این نظام‪ ،‬مشکلات زنان‪ ،‬محجبه و‬     ‫اجتماع ‌یشان خارج از د ‌لمشغول ‌یهای‬
‫با اینهمه نقش جامعه در تحمل این‬      ‫و همچنین سیاست‌های خودشان‬       ‫کارگران هف ‌تتپه‪ ،‬رو به میهن و‬     ‫در نظر گرفته شده‪ ،‬مأموران و مقاماتش‬  ‫غیرمحجبه هم نم ‌یشناسد چنانکه در‬     ‫طبق ‌هی برگزیده یا نخبگان‪ ،‬و برخورد‬
‫غارت و خرابی و سرکوب را نم ‌یتواند‬     ‫است‪ ،‬فضایی برای مو ‌جسواری یافت ‌هاند‬      ‫پشت به دشمن هستند‬       ‫با یک بیمار دوقطبی چه رفتاری‬      ‫حکومت خراف ‌هها‪ ،‬حتی زنان چادری‬      ‫سیستم قضایی کشور با «متهمان»‬
‫نادیده گرفت‪ .‬اعتراضات اجتماعی از‬      ‫تا خود را دلسوز و همراه کارگران‬                        ‫داشت ‌هاند که او را به سوی خودسوزی‬   ‫هم از ورود به اماکن مذهبی به دلیل‬     ‫و در این مورد خاص با دختری که‬
‫سوی اصناف و گرو‌ههای پراکنده به‬                          ‫آبا ‌نماه ‪ 1397‬صدها کارگر مجتمع‬     ‫سوق داده است؟! دستگاه بیداد‬      ‫«نجاست» دوران پریود منع م ‌یشوند!‬     ‫خانواد‌هاش گفت ‌هاند به اختلال دوقطبی‬
‫پشتیبانی یکدیگر و جامعه نیاز دارند‪.‬‬               ‫نشان دهند!‬    ‫کشت و صنعت نیشکر هف ‌تتپه پس‬      ‫جمهوری اسلامی که روی بیماری‬
‫شکا ‌فهای عمیقی که بر پیکر فرسوده‬     ‫رأی صادر شده برای اسماعیل بخشی‬     ‫از مد ‌تها اعتراض به روندی که پس‬    ‫سحر تبلیغ م ‌یکند‪ ،‬چطور با اطلاع‬           ‫خیزش مداوم زنان‬                ‫مبتلا بوده است‪.‬‬
‫و فاسد جمهوری اسلامی افتاده‬        ‫و دیگر فعالان سیاسی و مدنی در‬     ‫از به اصطلاح خصوص ‌یسازی در این‬     ‫از این بیماری‪ ،‬ابزار سرکوب خود را‬   ‫شرع و قانون‪ ،‬دو سر الاکنگ سرکوب‬
‫نیازمند موج یکپارچ ‌هی مردم است تا‬     ‫حالی از سوی قضات زیر نظر ابراهیم‬    ‫مجتمع بزرگ صنعتی و تولیدی انجام‬     ‫علیه وی نیز به کار گرفته است؟! در‬   ‫زنان ایران هستند‪ .‬قوانینی که بر‬      ‫محدودیت‌های نسل‌های پس از‬
‫سرنوشت خود را به دست خویش رقم‬       ‫رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه‬     ‫شده بود‪ ،‬ناچار شدند برای شنیده‬     ‫هر کشور عادی‪ ،‬م ‌یتوان این دستگاه‬   ‫اساس احکام شرع تنظیم شده‌اند‪،‬‬                   ‫انقلاب‬
‫بزنند‪ .‬ایران بدون همبستگی فراگیر و‬     ‫صادر شده که یک روز پس از صدور‬     ‫شدن صدایشان توسط مسئولان‬        ‫و مقامات و مأمورانش را به پای میز‬   ‫همگی چماق آموزه‌های متحجری‬
‫اتحاد عم ِل مردمانش قادر به عبور از‬    ‫آرای ناعادلانه و خصمانه علیه متهمان‬                      ‫محاکمه کشاند‪ .‬اما ایران و دخترانش‬   ‫هستند که یکی پس از دیگری بر سر‬      ‫خودسوزی سحر به یک فرد مربوط‬
‫س ّد جمهوری اسلامی به سوی آینده‬      ‫پرونده هف ‌تتپه‪ ،‬وی «دستور ویژه»ای‬             ‫اعتصاب کنند‪.‬‬    ‫هنوز باید در انتظار آن روز رن ‌جها را‬ ‫زنان فرود م ‌یآیند‪ .‬با اینهمه زنان ایران‬ ‫و محدود نمی‌شود بلکه خودسوزی‬
                      ‫صادر کرد تا در این پرونده تجدید نظر‬  ‫پس از چند روز اعتصاب در این‬       ‫تحمل کنند‪ .‬روزی که در راه است‪...‬‬    ‫هرگز ساکت نماندند‪ .‬سرکوب‌های‬       ‫و مرگ یک قشر وسیع نادیده گرفته‬
             ‫نیست‪.‬‬      ‫و رسیدگی منصفانه انجام شود! او‬     ‫کارخانه‪ ،‬مسئولان مانند همیشه‬                          ‫سیستماتیک همواره با اعتراض زنان‬      ‫شده است که سکو ‌تشان‪ ،‬به دلیل‬
                      ‫همچنین پس از نمایش احضار گروهی‬     ‫به کارگران و سفره‌های خالی آنها‬     ‫آزاده کریمی‬                                   ‫سرکوب وحشیانه‪ ،‬به رضایت‌ معنا‬
‫روشنک آسترکی‬                                   ‫بی‌تفاوت ماندند و همین موضوع‬
   1   2   3   4   5   6   7