Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪۱۶۹4‬‬
                                                                                  ‫جمعه ‪ 22‬تا پنجشنبه‪ 28‬شهریورماه ‪139۸‬خورشیدی‬

‫«رسوایی تورقوزآباد» فریاد «چوپان دروغگو» نبود!‬                                      ‫مداحی علیه موجودیت اسرائیل در حضور علی‬
‫مماشات اروپای ‌‪‌‎‎‬یها با جمهوری اسلامی تا کجا ادامه‬
                                                             ‫خامن ‌‌های؛«سردا ِرحسین»مامورکمکردنش ّر‬
         ‫خواهد داشت؟‬                                                     ‫اسرائیل از جهان!‬

‫‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۱۳۹۸‬شش ماه پس از آنکه نتانیاهو در سازمان ملل بر اساس گزارش موساد اعلام کرد که در‬               ‫علی خامن ‌ه‌ای در کنار مقتدی صدر و قاسم سلیمانی در حسینیه‬               ‫=مداح هف ‌‌تتیرکش‬
‫تورقوزآباد فعالی ‌‌تهای اتمی مخفی صورت گرفته بازرسان آژانس برای بررسی به این محل رفتند و از خاک‬             ‫«خمینی»درمجموعه«مطهری»(بیتعلیخامن ‌‌های)؛‪۱۹‬شهریور‪۹۸‬‬                  ‫در حضور خامن ‌‌های قاسم‬
                                                                                                        ‫سلیمانی را «سردا ِر حسین»‬
                    ‫آن نمونه برداری کردند‬                                                                          ‫نامید و علیه اسرائیل رجز‬

‫مدعی شده یک انبار قالیشویی است!‬     ‫بود قالیشویی است آثار اورانیوم پیدا‬   ‫=افشاگری نخست‬             ‫و ارتش جمهوری اسلامی را فرا گرفته‬     ‫مداحی علیه دشمنان منطق ‌ه‌ای‬                  ‫خواند‪.‬‬
‫حتی در سخنانی ادعا شد که آنجا‬                   ‫کرد‌هاند‪.‬‬    ‫وزیر اسرائیل درست بود‬         ‫است‪ .‬آنها ‪ ۴۰‬سال است مدام اسرائیل‬     ‫جمهوری اسلامی از جمله اسرائیل و‬       ‫=کیهان تهران به نقل‬
                                         ‫و انباری که ادعا م ‌‌یشد‬        ‫را تهدید به نابودی م ‌‌یکنند اما نیروهای‬  ‫عربستان چند سال است رونق گرفته‬       ‫از حسن نصرالله‪« ،‬امام‬
    ‫محل نگهداری ضایعات است!‬      ‫آژانس بی ‌نالمللی انرژی اتمی‬       ‫قالیشویی و محل نگهداری‬         ‫خودرادرحملاتاسرائیلبهمواض ‌عشان‬      ‫و ترکیبی از حماس ‌‌هسرای ‌یهای توخالی‬    ‫خامن ‌های» را «حسین زمان»‬
‫نشست شورای حکام آژانس‬          ‫(‪ )IAEA‬پس از شناسایی این‬         ‫ضایعات بوده آلوده به مواد‬       ‫در سوریه و عراق از دست م ‌یدهند و‬     ‫و درواقع رجزخوان ‌‌ی است که هر سال‬     ‫نامید و اطلاعات به نقل از‬
‫بی ‌‌نالمللی در وین به زودی آغاز‬     ‫ذرات از رژیم ایران خواسته درباره‬                                                                    ‫نصرالله او را «فرزند حسی ‌ن»‬
‫خواهد شد و یکی از اصل ‌‌یترین‬      ‫آنها توضیح دهد اما تهران توضیحی‬          ‫رادیو اکتیو است‪.‬‬          ‫کاری در مقابله نم ‌یتوانند بکنند‪.‬‬             ‫تکرار م ‌یشود‪.‬‬
‫مسائل آن در مورد شناسایی مواد‬      ‫نداده و سبب تن ‌‌ش بیشتر با واشنگتن‬   ‫=یک دیپلما ‌ت به رویترز‬        ‫در این میان‪ ،‬روز چهارشنبه‬         ‫این مداح ‌یهای سیاسی که با تشویق‬              ‫معرفی کرد!‬
‫رادیواکتیو در انبار تورقوزآباد و‬     ‫شده است‪ .‬به گزارش رویترز‪ ،‬یک‬       ‫گفته است درجه غلظت‬           ‫روزنام ‪‎‎‬ههای چاپ ایران از جمله کیهان‬   ‫ماجراجویی‌های منطق ‌ه‌ای و حضور‬       ‫= اینکه در حضور‬
‫کاهش تعهدات برجامی رژیم خواهد‬      ‫دیپلما ‌ت به این خبرگزاری گفته‬      ‫اورانیومی که در انبار‬         ‫تهران و اطلاعات پس از دو روز تعطیلی‬    ‫نظامی نیروهای جمهوری اسلامی در‬       ‫خامن ‌‌های و سرداران سپاه‬
‫بود‪ .‬فعل ًا مقا ‌مهای بلندپایه حکومت‬   ‫است که درجه غلظت اورانیومی که‬      ‫تورقوزآباد کشف شده‪،‬‬          ‫به مناسبت «تاسوعا و عاشورا» در صفحه‬    ‫سوریه و دیگر کشورها همراه است‪،‬‬       ‫در یک مراسم رسمی‬
‫ترجیح داد‌هاند نسبت به اظهار نظر‬     ‫در محل مورد نظر کشف شده‪ ،‬پایین‬      ‫پایین است و در حدی‬           ‫اولخودسخنرانیحسننصراللهدبیرکل‬       ‫در بین وفاداران حکومت مخاطب‬         ‫چنین ب ‌‌یپروا علیه اسرائیل‬
‫دیپلما ‌‌تها درباره گزارش آژانس‬     ‫بوده و مقداریست که قابل استفاده در‬    ‫نیست که قابل استفاده در‬        ‫حز ‌‌بالله لبنان را منتشر کردند که در‬   ‫پیدا کرده‪ .‬اکنون چند سالیست که‬       ‫رجزخوانی شده م ‌‌یتواند‬
‫که هنوز بطور رسمی منتشر نشده‬                                               ‫آن از رهبر جمهوری اسلامی حمایت‬       ‫به ویژه در ایام «مح ّرم» مداحان و‬      ‫از آثار ناشی از ضعف سپاه‬
‫سکوت کنند‪.‬هایکو ماس وزیر خارجه‬         ‫تولید بمب اتمی نبوده است‪.‬‬       ‫تولید بمب اتمی باشد‪.‬‬       ‫کرده است‪ .‬کیهان چاپ تهران به‬        ‫نوح ‌هسرایان شرایط نظام در منطقه و‬     ‫پاسداران انقلاب اسلامی و‬
‫آلمان‪ ،‬از همه طر ‌‌فها خواسته تا مانع‬  ‫این اعلام همزمان با سفر کرنل فروتا‬    ‫=پمپئو‪ :‬اگر ما در برجام‬        ‫نقل از نصرالله تیتر زد «امام خامن ‌های‪،‬‬  ‫عرصه بی ‌‌نالمللی را با موقعیت حسین و‬    ‫وابستگان منطق ‌‌های آن در‬
‫افزایش تنش در مسئله اتمی با ایران‬    ‫سرپرست آژانس بی ‌نالمللی انرژی‬      ‫م ‌یماندیم‪ ،‬یعنی رسیدن‬         ‫حسین زمان است لحظ ‌های تنهایش‬       ‫یارانشدرکربلاقیاسم ‌‌یکنندوبااینکه‬     ‫برابر حملات اسرائیل باشد‪.‬‬
‫شوند و تاکید کرده برای جلوگیری‬      ‫اتمی و جانشین موقت یوکیا آمانو به‬    ‫به بمب اتم برای خامن ‌های‬       ‫نم ‌یگذاریم!» اطلاعات هم به نقل از‬     ‫م ‌یدانند این دو وضعیت هیچ شباهتی‬
‫از وقوع یک درگیری نظامی برخورد‬                                              ‫نصراللهنوشت‪«:‬هرگزفرزندحسی ‌ن‪،‬امام‬     ‫به هم ندارند ولی از نظر احساساتی و‬     ‫در مراسم عزاداری محرم «شام‬
‫مدیریت شده همه کشورهای مربوطه‬           ‫تهران صورت گرفته است‪.‬‬           ‫تضمین م ‌‌یشد‪.‬‬       ‫خامن ‌های را تنها نم ‌یگذاریم!» یک منبع‬  ‫تحمیق مخاطبان‪ ،‬یک فضای عاشورایی‬       ‫غریبان» که‪ ،‬س ‌‌هشنبه شب ‪ ۱۹‬شهریور‬
‫ضروریست‪ .‬امانوئل ماکرون رئیس‬       ‫فروتا در نشست مطبوعاتی با علی‬      ‫=چندان دور از تصور‬           ‫و یک منبر با دو روایت متفاوت‪ :‬در یکی‬    ‫م ‪‎‌‌‎‬یسازند که در آن خامن ‌‌های در جایگاه‬ ‫(دهم سپتامبر)‪ ،‬در «حسینیه بیت‬
‫جمهوری فرانسه نیز که از انعطاف‬      ‫اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی‬       ‫نیست که اروپای ‌‌‪‎‬یها حتی‬       ‫خامن ‪‎‎‬های «فرزند حسین» و در دیگری‬     ‫«حسین زمان» قرار م ‌‌یگیرد و رهبران‬     ‫رهبری» برگزار شد در حضور رهبر‬
‫دونالد ترامپ در مورد رژیم ایران‬     ‫اتمی جمهوری اسلامی گفت که ایران‬     ‫پس از انتشار گزارش‬                                ‫دول ‌‌تهایی که رقیب یا علیه جمهوری‬     ‫جمهوری اسلامی علیه موجودیت‬
‫ناامید شده دست از تلاش به نفع‬      ‫باید «ب ‌هموقع و کامل» با بازرسان این‬  ‫رسمی آژانس انرژی اتمی‬           ‫«حسین زمان» جا زده شده است‪.‬‬       ‫اسلامی هستند به «شمر» و «یزید»‬
‫رژیم ایران و منافع فرانسه برنداشته‬                        ‫نیز مواضع فعلی خود در‬         ‫کیهان تهران در سرمقاله خود با‬                                    ‫اسرائیل مداحی کردند‪.‬‬
‫و حالا کانال جدیدی برای مذاکره با‬           ‫سازمان همکاری کند‪.‬‬     ‫حمایت از توافق اتمی را‬         ‫عنوان «برگی از رمزهای عاشورا» با اشاره‬            ‫تبدیل م ‪‎‎‬یشوند!‬     ‫در این مراسم که قاسم سلیمانی‬
‫رو ‌‌سها باز کرده و با ولادیمیر پوتین‬  ‫یک هفته پیش از رسان ‌‌های شدن‬      ‫تغییر ندهند و دست از‬          ‫به اینکه واقعه کربلا ماجرای «بصیرت»‬    ‫اینکه در حضور خامن ‌‌های و سرداران‬     ‫فرمانده سپاه قدس‪ ،‬حسین سلامی‬
‫در مورد لزوم حفظ برجام تلفنی‬       ‫وجود آثار مواد رادیواکتیو در انبار‬    ‫مماشات با رژیم بر ندارند‪.‬‬       ‫استبهزدنگوشهوکنایهبهجریا ‌نهای‬       ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در‬       ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب‬
                     ‫تورقوزآباد از مقامات جمهوری اسلامی‬    ‫اما ب ‌یتردید دست اسرائیل‬       ‫داخلی نظام پرداخت و نوشت‪…« :‬‬        ‫یک مراسم رسمی چنین روشن علیه‬        ‫اسلامی‪ ،‬امیرعلی حاج ‌‌یزاده فرمانده‬
        ‫گفتگو کرده است‪.‬‬     ‫توضیح خواسته شد اما آنها پاسخی به‬    ‫برای جلب پشتیبانی‬           ‫وقتی یک طرف جبهه خاندان پیامبر‬       ‫اسرائیل رجزخوانی شده م ‌‌یتواند از‬     ‫نیروی هوافضا سپاه پاسداران‪ ،‬ابراهیم‬
‫خبر تایید آثار اورانیوم در تورقوزآباد‬  ‫آژانس نداد‌هاند و احتمالاً سفر فروتا‬   ‫جهانی و همچنین آمریکا‬         ‫و طرف دیگر جبهه خاندان ابوسفیان‬      ‫آثار ناشی از ضعف سپاه پاسداران و‬      ‫رئیسی رئیس قوه قضاییه‪ ،‬مقتدی صدر‬
‫واکن ‌‌شهای زیادی را در شبک ‌‌ههای‬    ‫به تهران در همین ارتباط بوده است‪.‬‬    ‫برای ادام ‌هی فشار علیه‬        ‫باشد‪ ،‬شناخت حق از باطل کار بسیار‬      ‫وابستگان منطق ‌‌های آن در برابر حملات‬    ‫ار رهبران شیعیان عراق‪ ،‬سیدمحمود‬
‫اجتماعی به دنبال داشت که سه بحث‬     ‫حالا ویدئوی سخنان عباس عراقچی‬      ‫جمهوری اسلامی بازتر‬          ‫آسانی است… بسیار بعید است کسی‬       ‫اسرائیل باشد که به تازگی جغرافیای‬      ‫علوی وزیر اطلاعات‪ ،‬غلامحسین‬
‫اصلی در آنها مطرح م ‌یشود‪ .‬آلودگی‬    ‫با حضور خندان محمدجواد ظریف در‬                         ‫در کربلا به دلیل ضعف تشخیص در‬       ‫آن از سوریه فراتر رفته و به بمباران‬     ‫محسنی اژ‌‌های سخنگوی قوه قضائیه‪،‬‬
‫منطقه تورقوزآباد به مواد رادیواکتیو‬   ‫شبک ‌ههای اجتماعی دست به دست‬              ‫خواهد شد‪.‬‬        ‫جبهه یزید قرار گرفته باشد… در کربلا‬    ‫مواضع سپاه پاسداران و حشدالشعبی‬       ‫غلامحسین حداد عادل و جمع دیگری از‬
‫و تهدید سلامت ساکنان و زمی ‌‌نهای‬    ‫م ‌یشود که عراقچی در آن با خنده‬                         ‫خط و رب ‌طها معلوم بود آنکس که اندک‬    ‫در عراق رسیده است‪ .‬جمهوری اسلامی‬      ‫مقاماتعالینظامیوسیاسیبرگزارشد‪،‬‬
‫کشاورزی و آب منطقه؛ رسوایی‬        ‫و تمسخر ادعای نتانیاهو را رد کرده‬    ‫خبرگزاری رویترز‪ ،‬یکشنبه شب‬       ‫یا زیادی پول گرفته بود تا به جنگ با‬    ‫اما با وجود شاخ و شان ‌‌هکش ‌‌یهای مداوم‬  ‫محمود کریمی از مداحان ولایی برای‬
‫دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی؛‬      ‫و م ‌یگوید که نخست وزیر اسرائیل را‬    ‫هشتم سپتامبر (‪ ۱۷‬شهریورماه) به‬     ‫امامحسینعلی ‌هالسلامبیاید‪،‬م ‌‌یدانست‬    ‫نتوانسته در میدان عمل پاسخ مناسبی‬      ‫نابودی اسرائیل به دست قاسم سلیمانی‬
‫موض ‌‌عگیر ‌‌یهای عجیب و غریب‬                           ‫نقل از دو دیپلمات نوشت که بازرسان‬   ‫برای چه به او این پول داده شده است اما‬   ‫به این حملات مرگبار و نابودکننده نشان‬    ‫مداحی کرد و حاضران سینه زدند!‬
‫رسان ‌ههای موسوم به فارس ‌یزبان‬            ‫«سر کار گذاشت ‌هاند»!‬    ‫آژانس انرژی اتمی در نمون ‌‌هبرداری‬   ‫دل کندن از آن و از دنیایی که یزیدیان‬    ‫بدهد‪ .‬البته این نوع مداح ‌‌یها که اکنون‬   ‫مداح این مراسم محمود کریمی‬
‫به ویژه شبکه ب ‪‎‎‬یب ‪‎‎‬یسی فارسی و‬    ‫جان بولتون مشاور امنیت ملی‬        ‫از خاک انبار تورفوزآباد در جنوب‬    ‫وعده م ‌یدادند و ظاهرا دنیایی آرا ‌متر از‬ ‫به «بیت» خامن ‌‌های هم رسیده فقط‬      ‫هف ‌‌تتیرکش در د ‌‌یماه سال ‪۱۳۹۲‬‬
‫کارشناسان آن بعد از سخنرانی‬       ‫کاخ سفید عصر شنبه در توییتی‬       ‫تهران که جمهوری اسلامی مدعی‬                            ‫م ‌‌یتواند مرهمی احساساتی و موقت‬      ‫وسط یکی از اتوبا ‌‌نهای شرق تهران در‬
‫نتانیاهو که همگی ادعاهای عراقچی‬     ‫نوشت که در گزارش جدید آژانس‬                            ‫دنیای امام حسین بود‪ ،‬سخت بود‪».‬‬      ‫بر زخ ‌‌مهایی باشد که پیکر فرسود‌هی‬     ‫یک درگیری برای مردم اسلح ‌‌هکشید‪.‬‬
                     ‫بی ‌نالمللی انرژی اتمی وجود مواد یا‬                       ‫تمامهدفمقال ‌‌هکیهانتهرانایناست‬      ‫حیثیت و آبروی نظام و سرداران و‬       ‫دیشب ترجی ‌‪‌‎‎‬عبند مداحی وی در «بیت‬
     ‫و ظریف را تایید کرد‌هاند!‬   ‫فعالی ‌تهای اتمی پنهانی تایید شده‬                        ‫کهبقبولاند‪،‬استقامتوماندنپشت«امام‬      ‫اُمرای زیاد‌‌هگو و لا ‌فزن سپاه پاسداران‬
‫این احتمال که دول ‌‌تهای اروپایی‬     ‫است‪ .‬اما یک روز بعد کاظم غریب‬                          ‫حسین»بصیرتدینیخاصم ‌‌یخواهد!‬                                       ‫رهبری» این بود‪:‬‬
‫خیلی زودتر از تاریخی که کشف‬       ‫آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری‬                                                                    ‫بال جبرئیل را فرش مح ّرم م ‌‌یکند‪،‬‬
‫آثار رادیواکتیو در انبار تورقوزآباد‬   ‫اسلامی در سازما ‌‪‌‎‬ن انرژی بی ‌‌نالمللی‬ ‫دیدار حج ‌‌هالاسلام فتحی رئیس عقیدتی سیاسی ستاد نزاجا و و سرهنگ فرخ جانشین او با فرمانده سپاه‬
‫توسط رویترز رسان ‌‌های شد از نتیج ‌هی‬                                          ‫«محمد رسول الله» تهران‬                                        ‫دست سردا ِر حسین‬
‫نمون ‌‌هبرداری بازرسان آژانس مطلع‬        ‫در وین دوباره آن را رد کرد‪.‬‬                                                                   ‫ش ّر اسرائیل را از این جهان کم‬
‫بودند نه تنها منتفی نیست بلکه به نظر‬   ‫در همین رابطه‪ ،‬وزیر خارجه آمریکا‬     ‫ارتش جمهوری اسلامی با هدف مقابله‬    ‫استقرار پایگا‌ههای مقاومت بسیج در‬     ‫ارتش با سردار محمد یزدی فرمانده‬
‫م ‌یرسد آنها بر همین اساس مرتب به‬    ‫در مصاحبه با شبکه ‪ ABC‬گفته است‬      ‫با براندازی و تغییر نظام از طریق‬    ‫شهر ‌کهای ارتشیان رسان ‌‌‪‎‬های شد‪.‬‬     ‫«سپاه محمد رسو ‌‌لالله تهران بزرگ»‬         ‫م ‌‌یکند‪ ،‬دست سردا ِر حسین!‬
‫جمهوری اسلامی هشدار داد‌هاند!‬      ‫آنچه در تمام مدت پی ‌شبینی کردیم‬     ‫فضای مجازی برگزار شد‪ .‬در این‬      ‫پروژ ‌‌های که در راستای طرح امنیتی‪-‬‬                          ‫درلحظ ‌هیاینترجی ‌عبنددوربی ‌‌نهای‬
‫با اینهمه چندان دور از تصور نیست‬     ‫این بود که اگر ما در برجام م ‌یماندیم‪،‬‬  ‫همایش عبدالرحیم موسوی فرمانده‬     ‫حفاظتی مصباح است و بخشی از‬                 ‫دیدار کرده است‪.‬‬      ‫مستقر در حسینیه روی قاسم سلیمانی‬
‫که اروپای ‌‌‪‎‬یها حتی پس از انتشار‬    ‫مسیری بود که رسیدن به یک بمب‬       ‫ارتش گفت‪ ،‬دشمن به دنبال تغییر‬     ‫هدف آن رصد خانواد‏ه ارتش ‌‌یها‬       ‫در این گزارش آمده «طرفین وجود‬        ‫که پیراهن سیاه پوشیده و سینه م ‌‪‌‎‎‬یزند‬
‫گزارش رسمی آژانس انرژی اتمی‬       ‫اتم برای خامن ‌های تضمین م ‌‌یشد‬     ‫نظام است در عرصه فضای مجازی‪،‬‬      ‫و تلاش برای حفظ آنان در دایره‬       ‫چنین ارتباطاتی را باعث خشنودی‬        ‫زوم م ‌یشد‪ .‬در این مداحی‪ ،‬خامن ‌های‬
‫نیز مواضع فعلی خود در حمایت از‬      ‫به همین دلیل از توافق اتمی خارج‬     ‫سومارها‪ ،‬خرمشه ‌رها و مهرا ‌‌نها در‬                        ‫امت اسلامی و فرماندهی معظم‬         ‫«حسین زمان» و یا «فرزند حسین»‬
‫توافق اتمی را تغییر ندهند و دست از‬    ‫شدیم‪ ،‬و اکنون اقتصاد ایران تبدیل‬     ‫محاصر‌‌‪‎‬هاند و حتی بیم سقوط م ‌‌یرود!‬         ‫وفاداران نظام است‪.‬‬     ‫کل قوا دانسته و بر گسترش چنین‬        ‫است و حاج قاسم هم «سردا ِر حسین»!‬
‫مماشات با رژیم بر ندارند‪ .‬اما ب ‌یتردید‬ ‫به یک فاجعه شده‪.‬مایک پمپئو در‬      ‫محمدحسین دادرس جانشین‬         ‫دریادار حسین آزاد فرمانده‬
‫دست اسرائیل برای جلب پشتیبانی‬      ‫بخش دیگری گفت که پیش بینی‬        ‫فرمانده کل ارتش نیز گفته بود‪،‬‬     ‫پایگا‌‌‪‎‬ههای بسیج ارتش گفته بود‪،‬‬            ‫جلساتی تاکید کردند‪».‬‬        ‫گسترش‬
‫جهانی و همچنین آمریکا برای‬        ‫شده اقتصاد جمهوری اسلامی ‪ ۱۰‬یا‬      ‫دشمن م ‌‌‪‎‬یخواهد نظام را تغییر دهد‪،‬‬  ‫هدف از را‌‌هاندازی این پایگا‌‌هها در‬    ‫هدف از این دیدار گفتگو و بررسی‬        ‫فعالی ‌‌تهای‬
‫ادام ‌هی فشار علیه جمهوری اسلامی‬     ‫‪ ۱۲‬درصد دیگر افت کند‪ .‬وی تاکید‬      ‫پاسداری از انقلاب در فضای مجازی‪،‬‬    ‫شهر ‌‌کهای ارتش ‌‌ینشین شناسایی‬      ‫زمین ‌ههای همکاری مشترک برای‬          ‫ضدامنیتی‬
                     ‫کرد این موضوع مهم است چراکه آنها‬                                              ‫گسترش بسیج و «فرهنگ بسیجی» در‬
         ‫بازتر خواهد شد‪.‬‬    ‫را از ظرفیت ساختن تسلیحات اتمی‬           ‫امری حیاتی و مهم است‪.‬‬     ‫تحرکات ضدفرهنگی دشمن است‪.‬‬        ‫شهر ‌کهای سازمانی ارتش بوده است‪.‬‬         ‫سپاه‬
‫رسوایی تورقوزآباد در حالی پیش از‬                                             ‫‪ ۲۷‬د ‌‌یماه ‪ ،۱۳۹۷‬گردهمایی امرای‬      ‫اولی ‌‌ن‪‎‬بار تیرماه سال ‪ ۱۳۹۷‬بود که‬      ‫پاسداران در‬
‫انتشار رسمی گزارش آژانس رسان ‌‌های‬         ‫و موشک محروم م ‌یکند‪.‬‬                                                                     ‫شهر ‌‌‪‎‬کهای‬
‫شده که دو روز پیش از آن جمهوری‬      ‫پمپئو در یک مصاحبه دیگر با شبکه‬
‫اسلامی که اصلا منکر نفتکش‬        ‫فاکس نیوز با اشاره به کاهش تعهدات‬                                                                     ‫سازمانی‬
‫«گریس‪ »۱‬بود و بعد مجبور شد با‬      ‫جمهوری اسلامی در برجام به آغاز‬                                                                       ‫ارتش‬
‫پرچم خود نام آن را به «آدریان دریا»‬   ‫استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‬
‫تغییر بدهد ولی کماکان بر اینکه‬      ‫برای افزایش غن ‌یسازی اورانیوم اشاره‬                                                                  ‫=در گزارش روزنامه «جوان»‬
‫مقصدش سوریه نیست‪ ،‬پافشاری‬        ‫کرد و آن را نقض توافق اتمی دانست‬                                                                    ‫آمده است که هدف از این دیدار‬
‫م ‌یکرد‪ ،‬معلوم شد ‪ ۲٫۱‬میلیون بشک ‪‌‎‌‎‬ه‬  ‫و تاکید کرد همانطور که پرزیدنت‬                                                                     ‫گفتگو و بررسی زمینه‌های‬
‫نفت خام را در بندر طرطوس تخلیه‬      ‫ترامپ بطور مشخص گفت رژیم ایران‬                                                                     ‫همکا ر ی مشتر ک بر ا ی‬
‫کرده است! با اینکه این اقدام زیر پا‬   ‫هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد‬                                                                      ‫گسترش بسیج و «فرهنگ‬
‫گذاشتن تحری ‌مهای اروپا علیه سوریه‬    ‫یافت و آمریکا هر کاری که لازم باشد‬                                                                   ‫بسیجی » د ر شهر ک‌ها ی‬
‫است‪ ،‬اما تا کنون هیچ واکنشی از‬
‫سوی اتحادیه اروپا در این زمینه دیده‬      ‫در این رابطه انجام خواهد داد‪.‬‬                                                                    ‫سازمانی ارتش بوده است!‬
                     ‫اینهمه در حالیست که جمهوری‬
           ‫نشده است‪.‬‬     ‫اسلامی پس از ادعای بنیامین نتانیاهو‬                                                                  ‫روزنامه «جوان» نزدیک به سپاه‪،‬‬
                     ‫درباره «تورقوزآباد» هر دروغی که‬                                                                    ‫جمعه ‪ ۱۵‬شهریور‪ ،‬گزارش داد که‬
                     ‫م ‌‌یتوانست سر هم کرد تا به همه‬                                                                    ‫حجت الاسلام فتحی رئی ‌س عقیدتی‬
                     ‫بباوراند که آنچه نخس ‌توزیر اسرائیل‬                                                                  ‫سیاسی ستاد فرماندهی نیروی زمینی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9