Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۳۴ (دوره جديد
P. 2

‫تاکتی ‌کهای انقلابی بجای استراتژ ‌ی اقتصادی‬                                                                  ‫صفحه ‪ - Page 2 - 2‬شماره ‪۱۷۰۰‬‬
                                                                                            ‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه‪ ۹‬آبا ‌نماه ‪139۸‬خورشیدی‬
‫جمهوری اسلامی با ایران چه کرد؟‬
                                                        ‫صد سال دوقلوهای پهلوی‬
                                                     ‫تمدن بزرگ در برابر سیا ‌هچال ‌هی ارتجاع‬

‫از کارشناسان یک علت اصلی دارد و آن «نبود‬       ‫مرکز آمار ایران در هفته جاری نرخ تورم مهرماه‬    ‫=مردی که تاج سلطنت بر سر زنان ایران نهاد و در ادام ‌هی خدمات پدرش‪ ،‬تلاش کرد با «انقلاب‬
          ‫استراتژی اقتصادی» است‪.‬‬      ‫را ‪ ۴۲‬درصد اعلام کرد و همزمان حسن روحانی‬      ‫سپید» راه کشورش را به سوی تمدن بزرگ بگشاید و زنی که در تلاش برای حقوق زنان همواره از‬
                           ‫در نشست هیئت دولت از فتح بازارهای جهانی و‬
‫کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام جمهوری اسلامی‬     ‫توسعه اقتصاد کشور سخن گفت‪ .‬چند روز پیش از‬               ‫سوی فرهنگ مردسالار و مذهبیون سنتی مورد حمل ‌ههای رکیک قرار گرفت‪.‬‬
‫هیچ استراتژی مشخصی برای اقتصاد کشور ندارد‪ .‬در‬     ‫آن نیز حسن روحانی از بهبود شاخ ‌صهای اقتصادی‬
‫طی چهل سال گذشته نه تنها هیچ تلاشی نشده که‬      ‫از اردیبهش ‌تماه سال جاری تا کنون خبر داده بود‪.‬‬   ‫تلا ‌شهای آنهاست‪.‬عیب و ایرادهای حکومت‬    ‫جنگ جهانی دوم ولیعهد جوان به پادشاهی‬      ‫چهارم آبان ‪ ۱۳۹۸‬صد سال از تولد‬
‫وابستگی درآمدی به صنعت نفت کاهش یابد بلکه‬       ‫شاید همین اظهارنظرها در کنار آمار ارائه شده از‬   ‫شاهقطعادراینتلا ‌شهانبودبلکهاتفاقابهآن‬    ‫کشوری با موقعیت استراتژیک رسید تا آن‬      ‫دوقلوهای پهلوی‪ ،‬محمدرضاشاه و شاهدخت‬
‫سیاس ‌تهاینادرستنظام‪،‬پتانسی ‌لهایموجودبرای‬      ‫سوی مرکز آمار ایران که وابسته به دولت است‪ ،‬نشان‬   ‫نیروهای اجتماعی بر م ‌یگردد که به اشکال‬   ‫را به سلامت از دوران متلاطم عبور دهد‪.‬‬
‫از میان رفتن این وابستگی را نیز از بین برده است‪.‬‬   ‫م ‌یدهد میان رویاها و ذهنی ‌تهای رئیس جمهور با‬                          ‫در این میان‪ ،‬یکی از مهمترین رویدادها و‬                ‫اشرف م ‌یگذرد‪.‬‬
‫کشور ما چهل سال است که استراتژی اقتصادی‬        ‫واقعی ‌تها فاصله عمیقی وجود دارد؛ مهم آنکه‪ ،‬جای‬    ‫مختلف مانع موفقیت این تلا ‌شها بودند!‬   ‫دستاوردهای دوران رضاشاه اعلام کشف‬       ‫اطلاعاتشناسنام ‌هایوتاریخوشرحرویدادها‬
‫برای رشد و رفاه ساکنانش ندارد‪ .‬زمامداران‬       ‫پای این فاصله عمیق در میان سیاس ‌تگذار ‌یهای‬    ‫ارتجاع مذهبی که خود را همواره یکی از‬     ‫حجاب در ‪ ۱۷‬دی ‪ ۱۳۱۴‬است که پاسخی‬        ‫را در منابع مختلف م ‌یتوان یافت‪ .‬جمهوری‬
‫جمهوری اسلامی بدون آنکه دانایی و توانایی علمی‬     ‫ب ‌یحاصل و اقدامات ناکارآمد دولت کاملا به چشم‬    ‫ستو ‌نهای قدرت سیاسی م ‌یدانست‪ ،‬م ‌یدید‬   ‫شایستهوبجابهجنبشنوپایزنانو تقاضای‬       ‫اسلامی اما کم این تاریخ را تحریف نکرده و کم‬
‫و استراتژیک داشته باشند‪ ،‬همواره تاکتی ‌کهای خود‬                                                    ‫روشنفکران آن دوران بود‪ .‬کشف حجاب راه‬      ‫نس ‌لهایب ‌یخبرجوانراازکودکیمغزشویی‬
‫را پی ‌ش برد‌هاند تا از منابع و بنی ‌هی اقتصادی کشور‬                   ‫م ‌یخورد‪.‬‬          ‫که در حال ساقط شدن است‪.‬‬      ‫پیشرفترابهروینیم ‌هیدیگرجامعهگشود‪.‬‬       ‫نکرده است‪ .‬آنچه اما چشم آنهایی را که از آن‬
‫در راه اهداف و آرما ‌نهای انقلابی خود استفاده کنند‪.‬‬  ‫روحانی از زمانی که در کمپین انتخاباتی سال ‪92‬‬    ‫در جهان دوقطبی که در آن غرب به نماد‬     ‫در اصلاحات بینادین دوران شاه نیز که خود‬    ‫دوران هیچ خاطر‌های ندارند و یا از بخت بد‬
‫در این میان رشد قار ‌چگونه نهادها و مراکز تبلیغاتی‪،‬‬  ‫حضور یافت‪ ،‬وعد‌ههایی درباره اقتصاد کشور داد که‬   ‫پیشرفت و آزادی تبدیل شده بود‪ ،‬ارتجاع‬     ‫آن را «انقلاب سپید» نامید‪ ،‬حقوق زنان‬      ‫در چهل سال گذشته به دنیا آمد‌هاند‪ ،‬به روی‬
‫مذهبی‪ ،‬نظامی و امنیتی بار سنگین هزین ‌ههای‬      ‫همان زمان هم دست یافتن به آنها امکان ناپذیر به‬   ‫سرخنیزخودرابهواپسگرایانوآزاد ‌یستیزان‬    ‫نقش کلیدی بازی م ‌یکرد‪ .‬اگر رضاشاه با‬     ‫حقیقت گشود‪ ،‬نه کتاب و روایات و درس و‬
‫زیادی را بر ملت و مملکت تحمیل کرده و پولی‬       ‫نظر م ‌یرسید اما سنب ‌هی پرزور افراد و جریان حامی‬                        ‫کشف حجاب توانست زنان را از پستوها و‬
‫که باید صرف بهبود زیرساخت‌ها و توسعه و‬        ‫روحانی موجب شد در کمال شگفتی تعدادی از‬                   ‫نزدیکتر م ‌یدید‪.‬‬   ‫اندرون ‌یهای قجری بیرون بکشد‪ ،‬اصلاحات‬       ‫مدرسه بلکه تجرب ‌هی مستقیم آنها بود‪:‬‬
‫سرمایه‌گذاری‌های پربازده و رفاه مردم شود‪ ،‬به‬     ‫اقتصاددانان نیز حمایت خود را از او اعلام کنند‪.‬‬   ‫آنهاعلاوهبرغر ‌بستیزی‪،‬دریکنکت ‌هیمهم‬     ‫پسرش از جمله با حق رأی زنان آتش به‬       ‫هرچه جمهوری اسلامی بر بمباران تبلیغاتی‬
‫جیب نهادهای مافیایی و سازما ‌نهای انگلی م ‌یرود‪.‬‬   ‫همان اقتصاددانانی که در گروه اصلا ‌حطلبان شناخته‬  ‫اشتراک داشتند‪ :‬هیچکدام ادعای دموکراسی‬                            ‫افزود‪ ،‬مردم آن را با زندگی واقعی خود مقایسه‬
‫مقامات جمهوری اسلامی در حالی چهل سال است‬       ‫م ‌یشوند و در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری ‪۹۲‬‬   ‫و آزادی بیان و حقوق بشر نداشتند و اگر‬          ‫جان ارتجاع سرخ و سیاه زد!‬
‫که استراتژ ‌یهای اقتصادی را رها کرد‌هاند که همواره‬  ‫و ‪ ۹۶‬زد و بن ‌دهای سیاسی و منافع جریان متبو ‌عشان‬  ‫به حکومت شاه تحت چنین عناوینی ایراد‬     ‫هر یک از این دو ارتجاع اما از زوایای متفاوت و‬      ‫کرده و نتیج ‌هی دیگری گرفتند!‬
‫تاکتی ‌کهای همسو با اهداف و آرما ‌نهای انقلابی‬    ‫را به نگاه و استدلال حرف ‌های و تخصصی ترجیح دادند‬  ‫م ‌یگرفتند‪ ،‬منظورشان چیزی جز «آزادی‬     ‫گاه متضاد با پهلو ‌یها و اصلاحات آنها مخالف‬  ‫هرچه مشروع ‌هخواهان تحریف کردند و دروغ‬
‫خود را در اقتصاد ایران پیاده کرد‌هاند و با تحمیل‬   ‫و به نوعی در ترغیب مردم خسته برای ریختن آرای‬                           ‫بودند‪:‬ارتجاع سیاه و مذهبیون اساسا با هر نوع‬  ‫گفتند و آموزش و پرورش را به زهر آموز‌ههای‬
‫هزین ‌ههای ریز و درشت بر اقتصاد‪ ،‬آن را به آستان ‌هی‬  ‫خود به صندوق روحانی نقش و مسئولیت داشتند‪.‬‬             ‫سرکوبگ ِر» خودشان نبود‪.‬‬    ‫آزادی و دانش و پیشرفت مخال ‌فاند چه برسد‬    ‫ضدعلمی و ب ‌یخرد خود آلوده کردند‪ ،‬مردم‬
                           ‫حسین راغفر از جمله اقتصاددانان حامی روحانی‬     ‫تجربه عینی نیز نشان داد هر جا که ارتجاع‬   ‫به اینکه به زنان مربوط شود! آنها امروز در‬   ‫آن را با واقعیات مقایسه کرده و نتیج ‌هی‬
             ‫فروپاشی رساند‌هاند‪.‬‬     ‫است که در ماه‌های گذشته انتقادات تندی از‬      ‫سرخ و سیاه به قدرت رسیدند‪ ،‬دیگران را‬     ‫قرن بیست و یکم نیز اگر م ‌یتوانستند زنان‬
‫دکتر نوح فرهادی از «پروژه ققنوس ایران» و استاد‬    ‫سیاست‌گذاری‌های دولت کرده‪ .‬این اقتصاددان‬      ‫سرکوب و قلع و قمع کردند‪ .‬مبارزه آنها با‬   ‫را در اندرون ‌یها حبس کنند‪ ،‬لحظ ‌های درنگ‬               ‫دیگری گرفتند!‬
‫مدیریت استراتژیک در گفتگو با کیهان لندن معتقد‬     ‫معتقد است گرانی دلار در سال گذشته که زیان‬      ‫پهلو ‌یها تا به امروز نیز به خاطر ترقی و‬   ‫نم ‌یکردند‪ .‬اما هم پیشین ‌هی پنجاه سال‬     ‫عاقبت چنین معروف شد که ایرانیان‬
‫است‪« :‬نظام جمهوری اسلامی هیچ استراتژی‬         ‫هنگفتی در اقتصاد بخش خصوصی و به ویژه برای‬      ‫پیشرفت و آزادی نیست! وگرنه چه کسی‬      ‫پهلوی و هم تکنولوژی ارتباطات این فرصت‬     ‫تنها مردمانی هستند که آیند‌هشان همان‬
‫مشخصی ندارد‪ .‬مدام دارد از این هدف به هدف دیگر‬     ‫تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرد‪ ،‬کودتایی‬     ‫جمهوری اسلامی را به دوران پهلوی ترجیح‬
‫جابجا م ‌یشود؛ در حالی که ایران در قبل از انقلاب‬   ‫از سوی دولت روحانی و مجلس شورای اسلامی‬                                    ‫را برای همیشه از آنها ربود‪.‬‬              ‫گذشت ‌هشان است!‬
‫برنام ‌ههای اقتصادی بلندمدت و استراتژی اقتصادی‬                                     ‫م ‌یدهد جز این دو ارتجاع؟!‬   ‫ارتجاع سرخ اما دانسته یا نادانسته م ‌یدیدید‬  ‫اما چرا؟ چرا در دوران پهلوی کسی حسرت‬
‫داشت و چشم اندازهای مختلفی که وجود داشت‬                         ‫بوده است‪.‬‬     ‫مردی که تاج سلطنت بر سر زنان ایران نهاد و‬  ‫که هر آن اهدافی که در زمین ‌هی عدالت‬      ‫دوران قاجار را نم ‌یخورد؟! چرا در آینده‪ ،‬حتی‬
                           ‫او در اظهار نظر دیگری با انتقاد از اینکه دولتمردان‬ ‫در ادامه خدمات پدرش‪ ،‬تلاش کرد با «انقلاب‬   ‫اجتماعی ادعایش را دارد‪ ،‬با اصلاحات‬       ‫اگر به فرض‪ ،‬شرایط ایران بدتر از جمهوری‬
              ‫را بررسی م ‌یکرد‪».‬‬     ‫به مردم دروغ م ‌یگویند که وضعیت بهتر شده‪،‬‬      ‫سپید» راه کشورش را به سوی تمدن بزرگ‬     ‫حکومتی و «انقلاب شاه و مردم» در حال انجام‬   ‫اسلامی شود‪ ،‬باز هم کسی حسرت این‬
‫نوح فرهادی می‌افزاید «به دلیل نبود تدبیر و‬      ‫گفته است که «به نظرمن تحری ‌مها بهان ‌های برای‬   ‫بگشاید و زنی که در تلاش برای حقوق زنان‬    ‫است‪ :‬اصلاحات ارضی و سهیم شدن کارگران‬      ‫سیا‌هچاله را نخواهد خورد و همچنان دوران‬
‫دوراندیشی در این نظام که تنها چش ‌ماندازش انقلابی‬   ‫چپاولگران بوده است‪ .‬تحری ‌مها همواره نقش فرعی‬    ‫همواره از سوی فرهنگ مردسالار و مذهبیون‬                           ‫پهلوی چون آرزویی دست‌یافتنی جلوه‬
‫است حتی فرصت برجام هم از دست رفت‪ ».‬وی‬         ‫داشته است‪ .‬آنچه اهمیت دارد‪ ،‬فسادهایی است که‬     ‫سنتی مورد حمل ‌ههای رکیک قرار م ‌یگرفت‪،‬‬   ‫در سود کارخانجات نه تنها دو طبق ‌هی مورد‬
‫م ‌یگوید‪« :‬برای من جالب است که آقای خامن ‌های‬     ‫در اثر سیاس ‌تگذار ‌یهای غلط در اقتصاد کشور شکل‬   ‫همان زمان هم قابل بخشایش نبودند چه‬      ‫ادعای آنها را از چن ‌گشان به درم ‌یآورد بلکه‬               ‫خواهد کرد؟‬
‫یا روحانی در ظرف این سا ‌لها کدام دوره اقتصادی‬    ‫گرفته است‪ .‬مادامی که این نگاه اصلاح نشود‪ ،‬هیچ‬                          ‫حقوق اقلی ‌تهای مذهبی و حق رأی زنان‪،‬‬      ‫پاسخ روشن است‪ :‬تنها زمانی که حکومتی‬
‫را گذرانده یا کدام مدرک را در زمینه اقتصاد‬                                ‫برسد به اینکه ارتجاع سرخ و سیاه در اتحادی‬  ‫بخش مهم دیگری از نیروهای اجتماعی‬        ‫قادر شود آزادی و امنیت و رفاه بیشتری از‬
‫گرفت ‌هاند که برای کشور تصمیمات حیاتی اقتصادی‬                ‫چیزی اصلاح نم ‌یشود‪».‬‬         ‫شوم به قدرت نیز رسیده باشند!‬    ‫مورد ادعای آنها را از آنان جدا م ‌یکرد!‬    ‫پهلو ‌یهابهمردمارائهکند‪،‬پهلو ‌یهاباآرامش‬
                                    ‫موضوع فقط دولت نیست!‬                              ‫در کنار همه اینها‪ ،‬به راه افتادن سپاهیان‬
                 ‫م ‌یگیرند؟!»‬     ‫واقعیت اینست که این وضعیت پریشانی که امروز‬     ‫در چهل سال گذشته یکی از بزرگترین‬       ‫دانش و بهداشت و انصاف برای گسترش‬        ‫کامل در آغوش تاریخ آرام خواهند گرفت‪.‬‬
‫عدم تخصص افرادی را که مهمترین تصمیمات‬         ‫اقتصاد کشور به آن دچار شده حاصل عملکرد یک‬      ‫سرمای ‌هگذار ‌یهای جمهوری اسلامی روی‬     ‫آموزش همگانی‪ ،‬عرص ‌هی تحمیق مردم را‬      ‫تا آن زمان اما دوران پهلوی بر تارک تاریخ‬
‫اقتصادی کشور را م ‌یگیرند‪ ،‬در نظرات آنها به خوبی‬   ‫دولت و یک فرد نیست؛ وضعیت کنونی حاصل‬        ‫تبلیغات و تحریف تاریخ و بازنویسی آن‬                             ‫معاصر ایران خواهد درخشید! این‪ ،‬همان‬
                           ‫عملکرد ‪ 40‬ساله نظامی است که با وعده ایجاد رونق‬   ‫صورت گرفت‪ .‬نتیجه؟! نور به قبرش بباره!‪،‬‬         ‫بر هر دو ارتجاع تنگ م ‌یکرد‪.‬‬
                ‫م ‌یتوان دید‪.‬‬     ‫و رفاه و از میان برداشتن فاصله طبقاتی روی کار آمد‪.‬‬ ‫خدا بیامرزدش!‪ ،‬رضاشاه روحت شاد!‪ ،‬کشور‬    ‫این‪ ،‬همان بستر آیند‌های بود که شاه فقید‬       ‫آیین ‌هی ِد ِق ارتجاع سرخ و سیاه است!‬
‫برای نمونه علی خامن ‌های رهبر جمهوری اسلامی‬      ‫آن وعد‌هها اما از نخستین روزهای پس از انقلاب‬    ‫که شاه نداره‪ ،‬حساب کتاب نداره!‪ ،‬ای شاه‬    ‫آن را «تمدن بزرگ» م ‌ینامید‪ .‬او معتقد نبود‬               ‫چهار ‌م آبان‬
‫پس از بالاگرفتن تنش با ایالات متحده و بازگشت‬     ‫به فراموشی سپرده شد و خش ‌تهای اقتصاد کشور‬                            ‫که ایران به این تمدن رسیده است بلکه هم‬
‫تحری ‌مهای اقتصادی که فروش نفت ایران را هدف‬      ‫یکی پس از دیگری کج روی هم گذاشته شد و‬                ‫ایران‪ ،‬برگرد به ایران! و‪...‬‬ ‫در اوج قدرت و هم پس از سقوط ‪ ،‬مرتب‬       ‫«چهارم آبان» برای دو سه نسل پیش از‬
‫قرار داده بود‪ ،‬بر «بریدن ناف درآمد نفتی» تاکید‬                              ‫این روزها‪ ،‬در صدسالگی دوقلوهای پهلوی‪،‬‬    ‫از آیند‌‌های م ‌یگفت که ایرانیان باید به آن‬  ‫انقلاب فقط یک روز از ماه آبان نبود بلکه‬
‫کرده بود این در حالیست که کاهش وابستگی به‬                     ‫ب ‌یقواره بالا رفت‪.‬‬   ‫مردم ایران با شعارهای خود بیش از پیش‬     ‫برسند‪ .‬از همین رو استراتژی دول ‌تهای قبل‬
‫درآمد نفتی هر چند در نفس خود اقدامی ضروری‬       ‫نگاهی به آمارهای اقتصادی پیش از انقلاب و این‬    ‫نشان م ‌یدهند که هرگز جمهوری اسلامی‬     ‫از انقلاب مشخص بود‪ :‬توسع ‌هی اقتصادی‬      ‫به یک مفهوم تبدیل شده بود‪ :‬چهار ‌مآبان!‬
‫است اما نیازمند برنام ‌هریزی هدفمند است که بدون‬    ‫روزها گویای روند فاجع ‌هباری است که اقتصاد کشور‬   ‫را هضم نکرد‌هاند و از هر فرصتی برای دفع‬   ‫و اجتماعی با گسترش آموزش و پرورش‬        ‫این روز برای آنهایی که پنجاه شصت ساله‬
‫شک در این نظام فشل و چرخ ‌هی فسادی که در حال‬                                                      ‫همگانیوتدارکزمین ‌ههایتوسع ‌هیسیاسی‪.‬‬      ‫و بیشتر هستند‪ ،‬یادآور جش ‌نهای سراسری‬
                                          ‫با آن روبروست‪.‬‬              ‫آن تلاش م ‌یکنند‪.‬‬    ‫و در پیشبرد این امر‪ ،‬جامع ‌هی زنان و افرادی‬  ‫شامل موسیقی و رقص و پایکوبی از جمله در‬
‫غارت و چپاول منابع کشور است قطعا امکا ‌نپذیر‬     ‫پیش از انقلاب اسلامی در ‪ ۱۳۵۷‬ایران با رشد‬      ‫شاید دست سرنوشت بود که یک خواهر‬       ‫چون شاهدخت اشرف و شهبانو فرح‪ ،‬نقش‬       ‫مدارس و ورزشگا‌هها و همچنین چراغانی و‬
                 ‫نخواهد بود‪.‬‬     ‫اقتصادی بیش از ‪ ۸‬درصدی در میان سه کشور برتر‬     ‫و برادر‪ ،‬یک زن و مرد‪ُ ،‬مهر تلاش‌های‬     ‫مؤثر بازی می‌کردند‪ .‬هر آنچه جمهوری‬       ‫«طاق نصر ‌ت»های رنگارنگ در شهرهاست‪.‬‬
                           ‫دنیا در این شاخص قرار داشت‪ .‬اقتصاد کشور از سال‬   ‫خود را چنان بر مسیر تاریخ ایران به سوی‬    ‫اسلامی در رابطه با میراث فرهنگی و هنری‬     ‫این روز با اینکه تولد شاه و شاهدخت هر دو‬
‫البته سندهایی به عنوان «سند چشم‌انداز» در‬       ‫‪ ۱۳۴۲‬تا ‪ ۱۳۵۲‬چهار برابر بزرگتر شد و درآمد سرانه‬   ‫آینده بکوبند که هیچ تحریف و مغزشویی و‬    ‫و اجتماعی هنوز نتوانسته از بین ببرد‪ ،‬یادگار‬  ‫بود‪ ،‬اما طبیعتا خواهر دوقلو هم در سای ‌هی‬
‫جمهوری اسلامی تدوین م ‌یشود اما همگی بر اساس‬     ‫ایرانیان‪ ۹‬برابر افزایش یافت‪ .‬با سیاس ‌تهای اقتصادی‬ ‫سرکوبی نه تنها قادر به محو آن نباشد بلکه‬                          ‫برادر شاهنشا‌هاش و هم در سای ‌هی ملک ‌هی‬
‫آمال و آرزوهای انقلابی مقامات نظام نگارش یافته‬    ‫که حکومت پهلوی بر پایه تقویت سرمای ‌‌هگذاری‬     ‫استراتژی رسیدن به «تمدن بزرگ» در مقابله‬                           ‫کشور قرار داشت‪« .‬چهارم‌آبان» جشن تولد‬
‫و تنها کارکرد آنها مانور خبری و تبلیغاتی است که‬    ‫ملی پیش م ‌یبرد‪ ،‬بخ ‌شهای صنعت‪ ،‬کشاورزی و‬      ‫باسیا‌هچال ‌هیجمهوریاسلامی‪،‬باردردستور‬                            ‫شاه بود نه خواهر دوقلویش! تولد شهبانو نیز‬
‫خیلی زود به فراموشی سپرده م ‌یشود‪ .‬مثلا سند‬      ‫خدمات به سرعت در حال پیشرفت بودند و سهم‬                                                     ‫هرگزبطورعمومیجشنگرفتهنم ‌یشدحتی‬
‫چش ‌مانداز ‪ ۱۴۰۴‬که در سال ‪ ۱۳۸۴‬در قالب چهار‬      ‫قابل توجهی از وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی‬              ‫کار ایرانیان قرار گیرد‪.‬‬                          ‫پس از آنکه نای ‌بالسلطنه شد‪ .‬اما هم خواهر‪،‬‬
‫برنامه توسعه ‪ ۵‬ساله تدوین و تصویب شد تا کنون‬                               ‫الاهه بقراط‬                                         ‫چنانکه خود همواره م ‌یگفت‪ ،‬عاشق برادرش‬
‫پس از ‪ ۱۵‬سال به هیچیک از اهداف خود دست‬                    ‫کاهش پیدا کرده بود‪.‬‬                                                   ‫بود و هم همسر‪ ،‬چنانکه هیچ نشان ‌های جز‬
                           ‫امروز اما تورم اعلام شده از سوی منابع حکومتی ‪42‬‬                                                 ‫عشق و مهر از او در جایی ثبت نشده‪ ،‬عاشق‬
               ‫پیدا نکرده است!‬     ‫درصد است؛ بیش از ‪ 10‬سال است رکود عمیقی بر‬                                                    ‫همسرش بود (کتا ‌بها و خاطرات دروغین‬
‫در عطش سند نوشتن و رویابافی که مقامات نظام‬      ‫اقتصاد حاکم شده و رکود بخش صنعت به عنوان‬                                                    ‫و اختراعی تاری ‌خنویسان امنیتی رژیم ایران‬
‫به آن دچارند‪ ،‬رهبر جمهوری اسلامی نیز که‬        ‫یکی از مهمترین بازوهای اقتصاد ایران به منفی ‪9‬‬                                                  ‫فقط به درد استفاد‌هی پیروان ارتجاع سرخ و‬
‫«تحصیلات»اش در حوزه علمیه بوده و بدون شک‬       ‫درصد رسیده؛ اقتصاد کشور مدام در حال آب رفتن‬                                                   ‫سیاه م ‌یخورد تا در خیال خود با شمشیرهای‬
‫سواد آکادمیک و تجربه عینی در حوز‌ه اقتصادی‬      ‫است و صندوق بی ‌نالمللی پول پی ‌شبینی کرده رشد‬
‫ندارد‪ ،‬از اینهم فراتر رفته و سندی با عنوان افق‬    ‫اقتصادی کشور به منفی ‪ 6‬درصد کاهش خواهد‬                                                      ‫چوبین همچنان با پهلو ‌یها مبارزه کنند!)‬
‫‪ ۱۴۴۴‬به نام وی تدوین و منتشر شده که در آن‬       ‫یافت‪ .‬بیش از نیمی از جمعیت ایران زیر خط فقر‬                                                      ‫خار چشم ارتجاع سرخ و سیاه‬
‫برنام ‌ههای اقتصادی نیم قرن آینده برای ایران ارائه‬  ‫قرار گرفته و تنها یک اقلیت کوچ ِک وابسته به رانت‬
‫داده است! اما هیچ مشخص نیست چگونه قرار است‬                                                                              ‫در سا ‌لهای اخیر به اصطلاح روشنفکران و‬
‫مدیریت نالایق جمهوری اسلامی در این فساد و فقر‬        ‫و رابطه هستند که دغدغه معیشت ندارند!‬                                                   ‫برخی مذهبیون وابسته به جمهوری اسلامی‬
‫و فلاکت به اهداف ادعایی خود دست پیدا کند و‬              ‫چهار دهه تباهی و خیالبافی‬                                                    ‫تا آنجا در بیان حقیقت جلو آمد‌هاند که به‬
‫ایران را به یکی از اقتصادهای برتر جهان تبدیل کند!‬                                                                           ‫دستاوردها و خدمات دوران رضاشاه اعتراف‬
‫روشنک آسترکی‬                     ‫این روند ویرا ‌نکنند‌هی ‪ 40‬ساله اما از سوی بسیاری‬                                                ‫م ‌یکنند‪ .‬موفقی ‌تهای وی پس از انقلاب‬
                                                                                                   ‫مشروطه در تثبیت نهادهای مدرن کشوری‬
                                                                                                   ‫و لشکری چیزی نیست که قابل انکار باشد‪.‬‬
                                                                                                   ‫اینهمه در زمانی بود که اروپای مدرن و متمدن‬
                                                                                                   ‫زیر چکم ‌هی فاشیسم و نازیسم و استالینیسم‬
                                                                                                   ‫له م ‌یشد‪ .‬در چنین شرایطی و در کشاکش‬
   1   2   3   4   5   6   7