Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۳۴ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪۱۷۰۰‬‬                                            ‫دیروزمان را با غروری پوچ ُکشتیم… (رضا مقصدی)‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬تا پنجشنبه ‪ ۳۱‬اکتبر ‪2019‬‬
                                                                                     ‫هرگاه م ‌یخواستم دربار ‌هی حسین منزوی‪،‬‬
  ‫فیلم توقیفی «خانه پدری» پس از ‪ ۱۰‬سال‬                                                                 ‫شاع ِرشکوهمن ِدغز ِل نوین فارسی چیزی بنویسم‪،‬‬
         ‫اکران م ‌یشود‬                                                                      ‫که هم ‌هی عاطف ‌هی عاشقان ‌هاش را به تماشا بگذارد‪،‬‬

‫گفته بود که به دلیل خشونتی که در‬   ‫«خان ‌هپدری» از پرد‌ه سینماها با‬    ‫=این فیلم یکبار در سال‬        ‫حسین منزوی‬                        ‫‪.‬دست ُو دلم به سم ِت نوشتن‪ ،‬نرفت که نرفت‬
‫بخشی از آن است این فیلم نمایش‬     ‫دستور اعمال سانسور سکان ‌سهایی‬     ‫‪ ۹۳‬در سه سئانس اکران‬                                    ‫سا ‌لها پیش که اندو ِه ازدست دادنش به جا ِن‬
‫عمومی داده نم ‌یشود و بر اساس‬     ‫از فیلمش از سوی اعضای کمیسیون‬      ‫شد ولی با اعتراض اعضای‬                   ‫آنجا که باید دل به دریا زد‬   ‫دوستدارانش نشست‪ ،‬دو سه صفح ‌های‪ -‬موی ‌هوار‪-‬‬
‫قوانینی که هیات دولت تصویب کرده‬    ‫فرهنگی مخالفت کرد و فیل ‌ماش تا‬     ‫کمیسیون فرهنگی مجلس‬                            ‫همینجاست‬     ‫نوشتم اما در میا ِن انبو ِه کاغذپار ‌ههای پیرامو ‌نام‬
‫نمایش فیل ‌مهای سینمایی که حاوی‬    ‫کنون در محاق توقیف بسر برده است‪.‬‬    ‫شورای اسلامی وقت از پرده‬
‫صحن ‌ههای خشونت آمیز باشند قابل‬    ‫فیلم «خانه پدری» پس از کسب‬                                  ‫در من طلو ِع آبی آن چشم روشن‬                    ‫‪.‬گم شد ُو پیدا نشد‬
                   ‫مجوز اکران‪ ،‬در ‪ ۸‬د ‌یماه سال ‪۹۳‬‬         ‫پایین کشیده شد‪.‬‬                ‫یادآو ِر صب ِح خیا ‌لانگی ِز دریاست‬ ‫اینجا ُو اکنون که این چند خط ‪ ،‬نوشته م ‌یشود‬
       ‫اکران عمومی نیست‪.‬‬    ‫فقط به مدت یک شب و در س ‌ه‬       ‫= گفته می‌شود سکانس‬                                     ‫با آنکه مصیب ِت سیا ِه مردم ستمدید ‌هی کردستان‪،‬‬
‫حالا به نظر م ‌یرسد عیاری با‬     ‫سئانس در سینما کوروش تهران به‬      ‫قتل دختر خانواده توسط‬                 ‫گل کرده باغی از ستاره در نگاهت‬    ‫چنگ در جگرم م ‌یافک َند شنیدن صدای آوا ِز زنی‪،‬‬
‫سانسور سکانس بح ‌ثبرانگیز قتل‬     ‫اکران در آمد ولی با اعتراض اعضای‬    ‫پدر و برادرش و اشاره به‬                  ‫آنک چراغانی که در چشم تو‬     ‫عر ‌بتبار‪ -‬آنهم با چشمانی «شورانگیز»‪ -‬که از‬
‫دختر خانواده توسط پدر و برادرش‬    ‫کمیسیون فرهنگی وقت مجلس‬         ‫زن‌ستیزی و زن‌کشی از‬                              ‫برپاست‬    ‫عشق ُو مرگ ُو رن ِگ زندگی م ‌یگوید مرا به یکی از‬
‫موافقت و فیلم را راهی اکران کرده‬   ‫شورای اسلامی دوباره گرفتار توقیف‬    ‫سوی نگاه مردسالار دلیل‬                                    ‫‪.‬زیباترین غز ‌لهای حسین منزوی پیوند م ‌یدهد‬
                                       ‫یک دهه توقیف این اثر بوده‬              ‫بیهوده م ‌یکوشی که راز عاشقی را‬    ‫ژان کوکتو نقاش ُو شاعر فرانسوی م ‌یگوید‪« :‬از‬
              ‫است‪.‬‬                  ‫شد‪.‬‬                                 ‫از من بپوشانی که در چشم تو‬
‫فیلم «خانه پدری» که اتفا ‌قهای‬    ‫گفته م ‌یشود سکانس قتل دختر‬                 ‫است‪.‬‬                           ‫پیداست‬                 ‫»زیبایی‪ ،‬گریزی نیست‬
‫یک خانه قدیمی را از سال ‪۱۳۰۸‬‬     ‫خانواده توسط پدر و برادرش و اشاره‬                                                  ‫درست گفت‪ .‬اکنون در من‪ ،‬یک بار دیگر‪،‬‬
‫(اواخر دوره قاجار) تا ‪ ۱۳۷۹‬روایت‬   ‫به ز ‌نستیزی و ز ‌نکشی توسط نگاه‬    ‫فیلم سینمایی «خانه پدری» ساخته‬            ‫ما هر ُدوان‪ ،‬خامو ِش خاموشیم‌‪ ،‬اما‬
‫م ‌یکند با بازی مهدی هاشمی‪ ،‬شهاب‬   ‫مردسالار دلیل یک دهه توقیف این‬     ‫کیانوش عیاری قرار است پس از ‪۱۰‬‬             ‫چشمان ما را در خموشی‪ ،‬گفت‬        ‫‪«.‬حماسه» ُو «غزل»‪ ،‬در کنار هم م ‌ینشینند‬
‫حسینی‪ ،‬مهران رجبی‪ ،‬ناصر هاشمی‪،‬‬                        ‫سال ممنوعیت اکران‪ ،‬اول آبا ‌نماه‬                      ‫ُو گوهاست‬    ‫آوازخوا ِن زن‪ ،‬از جنگی م ‌یگوید که «مادران‬
‫مینا ساداتی‪ ،‬نازنین فراهانی و… در‬               ‫اثر است‪.‬‬    ‫‪ ۱۳۹۸‬با اعمال سانسور از سوی‬
‫چند اپیزود ساخته شده و مسائل و‬    ‫علی جنتی وزیر سابق وزارت‬        ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‬            ‫دیروزمان را با غروری پوچ ُکشتیم‬             ‫‪».‬سرزمی ‌ناش را به اشک نشاند‬
‫مشکلات زنان ایران را در هفتاد سال‬   ‫فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره عدم‬     ‫اکران عمومی در آید‪ .‬علی جنتی وزیر‬            ‫امروز هم زا ‌نسان‪ ،‬ولی آینده‪،‬‬   ‫از کشورهایی که جن ‌گها ُو رن ‌جها را آزمود ‌هاند وبا‬
                   ‫صدور مجوز اکران برای این فیلم‬      ‫سابق ارشاد اسلامی این اثر را «به‬                        ‫ماراست‬
      ‫اخیر به تصویر م ‌یکشد‪.‬‬                       ‫دلیل خشونت در برخی سکان ‌سها»‪،‬‬                                                ‫‪:‬خود م ‌یگوید‬
                                                                  ‫دور از نواز ‌شهای دست ِ مهربانت‬
                                            ‫غیرقابل اکران دانسته بود‪.‬‬            ‫دستان من در انزوای خویش‪،‬‬               ‫کشورهای عشق ُو رویاها و«‬
                                       ‫فیلم سینمایی «خانه پدری» ساخته‬                        ‫تنهاست‬                      ‫ُ!سرزمین من‬
                                       ‫کیانوش عیاری به گفته این کارگردان‬
                                       ‫قرار است پس از ‪ ۱۰‬سال ممنوعیت‬              ‫بگذار دستت‪ ،‬را ِز دستم را بداند‬            ‫»آیا ترا هیچگاه خواهم دید؟‬
                                       ‫اکران‪ ،‬چهارشنبه اول آبا ‌نماه در‬            ‫بی هیچ پروایی که دس ِت عشق‪،‬‬                  ‫‪:‬و خود‪ ،‬پاسخ م ‌یدهد‬
                                       ‫سینماهای سراسر کشور به نمایش‬
                                                                               ‫با ماست‬                   ‫»ترا خواهم دید«‬
                                                 ‫عمومی درآید‪.‬‬
                                       ‫عیاری گفته که «تمامی اصلاحات‬                                         ‫آیا هیچگاه ترا‪ ،‬امن ُو کامیاب«‬
                                       ‫مورد نظر در این فیلم انجام شده‬                                             ‫» ُو پیروز خواهم دید؟‬
                                       ‫و مشکلی برای اکران ندارد‪ ».‬این‬
                                       ‫کارگردان شناخته شده سینما‪ ،‬سال‬                                       ‫»‪.‬آری‪« ،‬ترا ای ‌نچنین خواهم دید‬
                                       ‫‪ ۱۳۹۳‬پس از پایین کشیده شدن‬
                                                                                     ‫خیره‪ ،‬به چش ‌مهای «شورانگی ِز» آن تران ‌هخوا ‌نام‬
‫شاهنامه فردوسی در اسکار‪۲۰۲۰‬؛ انیمیشن «آخرین‬                                                                ‫که از زاری ُو بیزاری ُو دوست داشت ‌نها م ‌یگوید‬
‫داستان» بر اساس داستانی از «ضحاک» پذیرفته شد‬                                                               ‫که غز ِل صمیم ِی حسین منزوی را به زمزمه ‪،‬با‬

                                                                                                      ‫‪:‬خود م ‌یخوانم‬

                                                                                                ‫دریای شورانگیز چشمانت‬
                                                                                                       ‫چه زیباست‬

                                                                ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‪:‬‬

                                                          ‫میانگین مطالعه در ایران ‪ ۱۳‬دقیقه است!‬

‫برای اسکار معرفی شد که انتقادهایی‬   ‫که احسان رسو ‌لاف تهیه کرده است‪.‬‬    ‫= این فیلم توسط شرکت‬         ‫در تعداد کتا ‌بهای چاپ شده در کشور‬   ‫اعلام کرده بود‪ .‬این بدان معناست که‬    ‫= در سال ‪ ۹۷‬فقط ‪۷۵‬‬
‫را هم به دنبال داشت‪ .‬در خلاء آثار‬   ‫اکبر زنجانپور‪ ،‬حامد بهداد‪ ،‬لیلا‬     ‫‪Sky Entertainment‬‬               ‫را رتبه ‪۳‌ ۰‬ام اعلام کرده بود!‬ ‫آمار وزیر ارشاد و وزارتخانه ارتباطات‪۴ ،‬‬ ‫کتاب در استان چهارمحال‬
‫سینمایی بلند با استانداردهای لازم‪،‬‬  ‫حاتمی‪ ،‬پرویز پرستویی‪ ،‬اشکان‬       ‫پخش بی ‌نالمللی م ‌یشود‬                                                ‫و بختیاری منتشر شده است‪.‬‬
‫حضور سینمای ایران در اسکار ‪۲۰۲۰‬‬    ‫خطیبی‪ ،‬باران کوثری‪ ،‬حسن پور‬       ‫و قرار است با فیل ‌مهای‬        ‫معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر‬       ‫ساعت و ‪ ۲۱‬دقیقه اختلاف دارند‪.‬‬    ‫=وزیرارشادآمارانتشاریک‬
‫تا کنون با یک اثر انیمیشن تولید داخل‬ ‫شیرازی‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬ملیکا‬      ‫انیمیشن پرمخاطبی چون‬         ‫فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد اندک‬     ‫به گفته معاون وزیر ارتباطات‪ ،‬ایرانیان‬  ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار کتاب در‬
‫امکا ‌نپذیر شده که پیش از این کمتر‬  ‫شریف ‌ینیا‪ ،‬بانیپال شومون‪ ،‬روزبه فرخ‬  ‫خانواده آدامز و لگوی ‪ ۲‬به‬       ‫«کتابخان ‌ههای عمومی‪ ،‬کتا ‌بها و‬    ‫حدود ‪ ۳۰‬برابر زمان مطالعه روزنامه و‬   ‫طول ‪ ۴۰‬سال را افتخارآمیز‬
                   ‫نعمتی‪ ،‬بیتا فرهی‪ ،‬مجید مظفری‪،‬‬                         ‫زیرساخ ‌تهای فرهنگی در شهرها و‬     ‫‪ ۹‬برابر زمان کتابخوانی در شبک ‌ههای‬
         ‫مورد توجه بودند‪.‬‬   ‫زهیر یاری از مجموع بازیگران ‌ی هستند‬        ‫رقابت بپردازد‪.‬‬      ‫روستاها» را نشانگر نیاز به توسعه این‬  ‫اجتماعی بسر م ‌یبرند‪.‬سرانه روزانه‬              ‫م ‌یداند!‬
‫فهرست رقبای اسکار امسال شامل‬     ‫که در این انیمیشن صداپیشگی‬                          ‫زیرساخ ‌تها دانست‪.‬آنگونه که لادن‬    ‫حضور ایرانیان در شبک ‌ههای اجتماعی‬    ‫=سرانه عناوین کتا ‌بهای‬
                                       ‫انیمیشن سینمایی «آخرین داستان»‬    ‫حیدری بیان داشت‪ ،‬سرانه عناوین‬                          ‫منتشر شده در استان‬
  ‫این فیل ‌مهای بلند انیمیشن است‪:‬‬              ‫کرد‌هاند‪.‬‬   ‫به نویسندگی و کارگردانی اشکان‬     ‫کتا ‌بهای منتشر شده در استان‬           ‫یک ساعت و ‪ ۴‬دقیقه است‪.‬‬     ‫چهارمحال و بختیاری به ازای‬
‫«نفر ‌تانگیز»‪« ،‬خانواده آدامز»‪،‬‬    ‫انیمیشن «آخرین داستان» تا کنون‬     ‫رهگذر در فهرست آثار پذیرفته شده‬    ‫چهارمحال و بختیاری به ازای هر نفر‬    ‫صالحی روز دوشنبه ‪ ۲۹‬مهر گفت‪:‬‬       ‫هر نفر نسبت به کل کشور‬
‫«فیلم انگری بردز ‪« ،»۲‬یک روز دیگر‬   ‫‪ ۱۱‬جایزه داخلی و خارجی را بدست‬     ‫در شاخه بهترین انیمیشن آکادمی‬     ‫نسبت به کل کشور «‪ ۷۷‬صدم درصد»‪،‬‬     ‫«ه ‌ماکنون میانگین مستمر مطالعه‬     ‫«‪ ۷۷‬صدم درصد»‪ ،‬سهم‬
‫از زندگی»‪« ،‬دور»‪« ،‬بونوئل در هزارتوی‬ ‫آورده است و قرار است در ‪ ۳۲‬کشور‬     ‫اسکار قرار گرفت‪ .‬این انیمیشن با‬    ‫سهم عناوین کتا ‌بهای منتشر شده‬     ‫در کشور حدود ‪ ۱۳‬دقیقه است در‬       ‫عناوین کتاب‌های منتشر‬
‫لا ‌کپش ‌تها»‪« ،‬بچ ‌ههای دریا»‪،‬‬    ‫همچون آمریکا‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪،‬‬   ‫آثاری چون خانواده آدامز و لگوی ‪ ۲‬به‬  ‫«‪ ۷‬صدم درصد» و سهم شمارگان‬       ‫حالی که میانگین مصرف اینترنت‪۱۶۹‬‬     ‫شده«‪ ۷‬صدمدرصد»وسهم‬
‫«دیلیلی در پاریس»‪« ،‬یخ زده ‪،»۲‬‬    ‫یونان و نروژ به اکران عمومی در بیاید‪.‬‬                     ‫از کتا ‌بهای منتشر شده این استان‬    ‫دقیقه‪ ،‬در برخی استا ‌نها بالای ‪۲۰۰‬‬    ‫شمارگانازکتا ‌بهایمنتشر‬
‫«فونان»‪« ،‬خیلی قدیم ‌یهای ِگندی‬    ‫این انیمیشن در مسیر تولید و در‬              ‫رقابت م ‌یپردازد‪.‬‬  ‫نسبت به کل کشور‪ ۵« ،‬صدم درصد»‬      ‫دقیقه و مشاهده تلویزیون ‪ ۷۲‬دقیقه‬     ‫شده این استان نسبت به کل‬
‫تارتاکوفسکی‪ -‬داستا ‌نهای وحشی»‪،‬‬    ‫سال ‪ ۲۰۱۳‬موفق شد بعنوان شش‬       ‫آکادمی علوم و هنرهای سینمایی‬     ‫است‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در استان‬     ‫است‪ ».‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‬     ‫کشور‪ ۵« ،‬صدم درصد» است‪.‬‬
‫«چگونه اژ‌دهای خود را آموزش دهیم‪:‬‬   ‫پروژه برتر در حال تولید جهان در‬     ‫اسکار‪ ،‬انیمیشن سینمایی «آخرین‬     ‫چهارمحال و بختیاری فقط ‪ ۱۳‬ناشر‬     ‫این آمار کتابخوانی را زنگ هشدار و‬
‫جهان پنهان»‪« ،‬بدنم را گم کرد‌هام»‪،‬‬  ‫جشنواره بی ‌نالمللی فیلم انیمه انسی‬   ‫داستان» به نویسندگی و کارگردانی‬    ‫فعالیت دارند‪ ۶۵ ،‬کتابخانه عمومی‬                         ‫عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬
‫«کلاوس»‪« ،‬آخرین داستان»‪« ،‬فیلم‬    ‫فرانسه معرفی شود‪ .‬همچنین این اثر‬    ‫اشکان رهگذر را به عنوان یکی از ‪۳۲‬‬   ‫با یک میلیون و ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۶۴۵‬جلد‬       ‫خطر برای کتابخوانی اعلام کرد‪.‬‬    ‫اسلامی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه‬
‫لگوی ‪ :۲‬بخش دوم»‪« ،‬داستان‬       ‫در سال ‪ ۲۰۱۶‬به دعوت جشنواره‬       ‫فیلم پذیرفت ‌هشده در رقابت بهترین‬   ‫کتاب در استان چهارمحال و بختیاری‬    ‫درحال ‌یکهوزیرارشاد‪،‬آمارانتشاریک‬     ‫کتاب تبریز‪ ،‬میانگین سرانه مطالعه در‬
‫خار ‌قالعاده مارونا»‪« ،‬لینک گم‬    ‫انسی در بازار فیلم جشنواره بی ‌نالمللی‬                    ‫فعال است و فقط ‪ ۴‬درصد جمعیت‬       ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار کتاب در طول ‪۴۰‬‬     ‫ایران را ‪ ۱۳‬دقیقه اعلام کرد‪ .‬به گفته‬
‫شده»‪« ،‬ن ‌هژا»‪« ،‬مسافرخانهاوکوکو»‪،‬‬  ‫کن‪ ،‬بعنوان یکی از چهار انیمیشن‬        ‫انیمیشن اسکار ‪ ۲۰۲۰‬پذیرفت‪.‬‬    ‫این استان عضو کتابخانه هستند‪.‬‬      ‫سال را افتخارآمیز م ‌یداند‪ ،‬پیشتر لادن‬  ‫و ‌ی‪ ،‬میانگین مصرف اینترنت در ایران‬
‫«پاچاماما»‪« ،‬تبلیغ»‪ِ « ،‬رزو»‪،‬‬     ‫سینمایی برتر در حال تولید جهان‬     ‫این فیلم توسط شرکت ‪Sky‬‬        ‫میزان دسترسی مردم این استان نیز به‬   ‫حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع‬
‫«زندگی مخفی حیوانات خانگی ‪،»۲‬‬                         ‫‪ Entertainment‬پخش بی ‌نالمللی‬     ‫کتابخان ‌ههای عمومی به ازای هر نفر «‪۶‬‬  ‫وزارتخانه متبوع وی‪ ،‬گفته بود‪ ،‬در سال‬       ‫دو ساعت و ‪ ۴۹‬دقیقه است‪.‬‬
‫«جاسوسان مبدل»‪« ،‬پرست ‌وهای‬                 ‫معرفی شد‪.‬‬     ‫م ‌یشود و قرار است با فیل ‌مهای‬                        ‫گذشته فقط ‪ ۷۵‬جلد کتاب در استان‬      ‫در تاز‌هترین اعلام آمار سرانه مطالعه‬
‫کابل»‪« ،‬این کیک باشکوه!»‪« ،‬برج»‪،‬‬   ‫در بخش فیل ‌مهای غیرانگلیسی زبان‬    ‫انیمیشن پرمخاطبی چون خانواده‬              ‫صدم» باب است‪.‬‬     ‫چهارمحال و بختیاری منتشر شده!‬      ‫در ایران از سوی عباس صالحی وزیر‬
‫«داستان اسباب بازی ‪« ،»۴‬آپین و‬    ‫اسکار‪ ،‬مستند «در جستجوی فریده»‬                                            ‫وی رتبه استان چهارمحال و بختیاری‬     ‫فرهنگ و ارشاد اسلامی‪ ،‬ایرانیان ‪۱۳‬‬
‫ایپین‪ :‬خنجر گیبون تنها»‪« ،‬با تو در‬  ‫ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی‬       ‫آدامز و لگوی ‪ ۲‬به رقابت بپردازد‪.‬‬                                          ‫دقیقه در روز کتاب م ‌یخوانند‪ .‬وزیر‬
                   ‫توسط هیئت انتخاب معرفی فیلم‬       ‫این انیمیشن برداشتی آزاد از داستان‬                                           ‫ارشاد روز گذشته در مراسم افتتاحیه‬
     ‫معرض هوا» و «مار سفید»‪.‬‬                       ‫«ضحاک» از شاهنامه فردوسی است‬                                              ‫نمایشگاه کتاب تبریز‪ ،‬در عین حال‪،‬‬
                                                                                                   ‫میانگین مصرف اینترنت را روزانه ‪۲‬‬

                                                                                                      ‫ساعت و ‪ ۴۹‬دقیقه اعلام کرد‪.‬‬
                                                                                                   ‫امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات‬
                                                                                                   ‫چندی پیش بر مبنای آمارگیری‬
                                                                                                   ‫فرهنگ رفتاری خانوارهای ایرانی در‬
                                                                                                   ‫سال ‪ ۹۶‬توسط مرکز آمار گفته بود‪،‬‬
                                                                                                   ‫سرانه مطالعه کتا ‌بهای غیردرسی به‬
                                                                                                   ‫غیر از ادعیه را ‪ ۴‬ساعت و ‪ ۳۴‬دقیقه‬

                                       ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10