Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۳۴ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪۱۷۰۰‬‬
                                                                                                    ‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه‪ ۹‬آبا ‌نماه ‪139۸‬خورشیدی‬

‫بسیاری از آنان که دروغ م ‌یگفتند و به‬   ‫درد دل شهبانو فرح پهلوی به مناسبت‬                                                               ‫=بار اولی که شما را از‬
‫شما و کارهای شما خرده م ‌یگرفتند‪،‬‬        ‫صدمین زادروز شاه فقید‬                                                                 ‫نزدیک دیدم در سفارت‬
‫اینک متوجه شد‌هاند که کمک آنها‬                                                                                     ‫ایران در پاریس بود که‬
‫برای بر هم زدن ایران چه فجایعی‬      ‫در مخلیه شما هر ایرانی از هر دین‪ ،‬از‬   ‫آن روز که تاسیسات عظیم ذوب‬      ‫ورزش همانگونه که خود ورزشکار‬      ‫و کوش ‌شتان برای بهبود وضع ایرانیان‬   ‫دانشجویان را پذیرفتید‪ .‬من‬
‫برای ملت ایران و حتی ممالک اطراف‬     ‫هر قوم ‌ی و از هر منطق ‌های ایرانی بود و‬ ‫آهن اصفهان را گشودید به من‬         ‫بودید به بچ ‌هها یاد داده شود‪.‬‬ ‫بود و عشقی عجیب به خاک این مرز و‬    ‫و دانشجویان دیگر از دیدار‬
‫ایران به بار آورده است‪ .‬ملت ایران‬     ‫بایستی احترام او در جامعه برابر باشد‪.‬‬   ‫گفتید بالاخره توانستم با وجود تمام‬                                         ‫پادشاهخودخوشحالبودیم‪.‬‬
‫هر روز بیشتر به این نتیجه م ‌یرسد‬     ‫بر همین اساس بود که پادشاهان‪،‬‬       ‫کارشکن ‌یهای دائم ‌ی خارجیان این‬   ‫وقتی ولیعهد کوچک بود و با جدیت‬       ‫بوم که نامش ایران بود داشتید‪.‬‬   ‫از من پرسیدید چه درس‬
‫که تهم ‌تهایی که حکومت بعدی‬        ‫رؤسای جمهور‪ ،‬نخست وزیران و دیگر‬                        ‫در مراسم مختلف حاضر م ‌یشد و‬      ‫چندی بعد که رضا به دنیا آمد‬       ‫م ‌یخوانم‪ ،‬گفتم معماری و‬
‫به شما زد دروغ بوده؛ آنها هنوز هم‬     ‫بزرگان کشورها از شرق و غرب دنیا‬      ‫آرزوی دیرینه پدرم را بر آورده کنم‪.‬‬ ‫م ّحبت و احترام همه را بر م ‌یانگیخت‬  ‫خوشحال بودید نه فقط به خاطر‬       ‫تعجب کردید چون در آن‬
‫دروغ م ‌یگویند‪ .‬خارجیانی که در به پا‬   ‫برای شرکت در مراسم بزرگداشت‬        ‫هر بار که دانشگاهی‪ ،‬کارخان ‌های‪،‬‬   ‫خوشحالبودید‪.‬وقتیولیعهدوعلیرضا‬     ‫اینکه پسری داشتید بلکه از مردمی‌‬    ‫زمان زنان به ندرت رشته‬
‫کردن فاجعه ‪ ۱۳۵۷‬به شورشیان همه‬      ‫تاریخ ایران به ایران آمدند‪ .‬با یاری‬    ‫بیمارستانی‪ ،‬ورزشگاهی و شرکت‬     ‫پرواز تک و بدون استاد خلبان در‬     ‫که با چنان مهربانی و اشتیاق برای‬    ‫معماریراانتخابم ‌یکردند‪.‬‬
‫نوع کمک رساندند نیز متوجه اشتباه‬     ‫ه ‌ممیهنان بیش از ‪ ۲۵۰۰‬مدرسه‬       ‫بزرگی در ایران ساخته م ‌یشد برای‬   ‫سنین پایی ‌نتر از معمول پرواز کردند‬  ‫خو ‌شآمد فرزندتان اتومبیل شما را‬    ‫به مادرم نوشتم که چقدر‬
‫بزرگ خود شد‌هاند‪ ،‬ولی منافع خود را‬    ‫در روست‌اها ساخته شد‪ ،‬در ممالک‬      ‫شما روز خوشی بود‪ .‬هر بار دانشجویان‬  ‫خوشحالی و غرور را در چشمانتان‬     ‫از زمین بلند کردند و شما را همراهی‬   ‫خوشحال شدم که شما را‬
‫دارند‪ .‬ایرانیان و حتی آنان که پس از‬    ‫خارج درباره تاریخ ایران سخنرانی شد‬    ‫ایرانی در خارج در رشته خود موفق‬                                           ‫دیدم‪،‬چشمانتانمحزونبود‪.‬‬
‫سال ‪ ۱۳۵۷‬به دنیا آمد‌هاند به درستی‬    ‫نمایشگاه برگزار شد و کتاب چاپ شد‪.‬‬     ‫م ‌یشدند خوشحال بودید و سعی‬      ‫م ‌یدیدم‪ .‬من نیز به خود م ‌یبالیدم‪.‬‬       ‫کردند سپاسگزار بودید‪.‬‬    ‫=آن روز که ازایران خارج‬
‫فهمید‌هاند چه پیشرف ‌تهای شگرفی‬      ‫از همان اوایل همسری همواره‬        ‫م ‌یکردید آنها را تشویق کنید و‬    ‫هیچگاه شما را عصبانی و پرخاشگر‬     ‫پیوسته م ‌یگفتید که بایستی‬       ‫شدیم و بار اندوه و اشک را‬
‫در زمان پادشاهی شما به انجام رسیده‬    ‫پشتیبان و راهنما و مش ّوق من بودید تا‬   ‫مقدماتی ایجاد کنید که به ایران‬    ‫ندیدم؛ همواره با متانت و مسلط بر‬    ‫تغییرات بزرگی در جامعه ایجاد شود‬    ‫در چشمانتان دیدم باز هم‬
                     ‫بتوانم در زمین ‌ههای مختلف به کمک‬     ‫برگردند و به میهن خود خدمت کنند‪.‬‬   ‫اعصاب خود بودید‪ ،‬مهربان با نزدیکان‬   ‫ا ّما بسیاری از صاحبان قدرت با آن‬    ‫گله نکردید و مدت کوتاهی‬
              ‫است‪.‬‬      ‫ه ‌ممیهنان بشتابم؛ روزی نیست که‬      ‫در دوران پادشاهی خود ارتشی‬      ‫و زیردستان بخشنده حتی به آنان که‬    ‫مخالفت م ‌یکردند‪ .‬سا ‌لها بود که‬    ‫که پس از آن در بین ما‬
‫«خدابیامرز» نام شما در ایران شده‬     ‫از شما در تفکراتم تشکر نکنم و از‬     ‫قدرتمند ساختید که بسیاری از‬     ‫قصد جان شما را کردند‪ .‬فقط خیانت‬    ‫سعی م ‌یکردید تغییرات بنیادی به‬     ‫بودید هیچگاه از ملت ایران‬
‫است و مردم م ‌یگویند روحش شاد‪.‬‬                           ‫خارجیان از قدرت این ارتش هراس‬    ‫به ایران برای شما غیرقابل بخشش‬     ‫وجود آورید ولی نم ‌یشد تا بالاخره‬
‫امروز نیستید که ببینید بر سر ایران و‬          ‫نبودنتان تاسف نخورم‪.‬‬     ‫داشتند و کسی یارای تجاوز به خاک‬   ‫بود‪ .‬با همه کارشکن ‌یها و سخت ‌یها‬   ‫«انقلاب سفید» را پیشنهاد کردید‬          ‫شکایتینکردید‪.‬‬
‫ایرانی در این چهل سال چه آورد‌هاند‪.‬‬    ‫آن روز که ازایران خارج شدیم و بار‬     ‫ایران را نداشت‪ .‬بدخواهان از خرجی‬   ‫که دیده بودید هیچگاه شکایتی‬      ‫و م ّلت ایران به خواسته شما جواب‬
‫مملکتی که در دوران ‪ ۳۷‬ساله‬        ‫اندوه و اشک را در چشمانتان دیدم باز‬    ‫که برای ارتش ایران م ‌یشد خرده‬    ‫نم ‌یکردید مانند این بود که بر فراز‬  ‫مثبت داد‪ .‬افرادی سعی کردند با‬                ‫شاهنشاها‪:‬‬
‫پادشاهی خود با کمک ایرا ‌ندوستان‬                                                                ‫شورش و بلوا از این انقلاب واقعی که‬   ‫صد سال از زادروز شما گذشت و‬
‫ساختید که با تمام ممالک دنیا‬                                                     ‫بد ‌یها پرواز م ‌یکردید‪.‬‬                      ‫این روزها بسیاری از ه ‌ممیهنان به‬
‫پیما ‌نهای دوستی و مو ّدت داشت‪،‬‬                                                                                     ‫یاد شما هستند‪ ،‬در فکر روزی هستند‬
‫ایران و ایرانی در دنیا سربلند و محترم‬                                                                                  ‫که با چشمانی اشکبار مجبور به ترک‬
                                                                                                    ‫وطنی شدید که با تمام وجودتان به‬
    ‫بودند و امید به آینده داشتند‪.‬‬                                                                                  ‫آن عشق م ‌یورزیدید‪ .‬چهل سال از آن‬
‫در ایران که در سال ‪ ۱۳۵۵‬بیش از‬                                                                                     ‫روز گذشته و دیگر در میان ما نیستید‬
‫یک میلیون نفر خارجی در آن مشغول‬                                                                                     ‫تا ببینید چه بر ایران و ایرانی گذشته‬
‫کار بودند و در آن بیکاری وجود نداشت‬
‫امروزمیلیو ‌نهانفرزیرخطفقرزندگی‬                                                                                                ‫و م ‌یگذرد‪.‬‬
‫م ‌یکنند‪ .‬میلیو ‌نها ایرانی میهن را به‬                                                                                 ‫به یاد دارم اولین بار که شما را از‬
‫اجبار ترک کرد‌هاند‪ ،‬بسیاری در ایران‬                                                                                   ‫دور دیدم روزی بود که بعد از آزادی‬
‫ب ‌یخانما ‌ناند‪ ،‬بچ ‌هها دستفروشی و‬                                                                                   ‫آذربایجان به تهران برگشته بودید و‬
‫گدایی م ‌یکنند‪ ،‬چه تعداد کارخان ‌هها‬                                                                                  ‫از خیابان پهلوی م ‌یگذشتید و مردم‬
‫که در اثر ب ‌یلیاقتی و فساد دست‬                                                                                     ‫به استقبال شما در کنار خیابان آمده‬
‫اندرکاران از کار افتاده که حتی امکان‬                                                                                  ‫بودند‪ .‬من‪ ،‬کودکی خردسال‪ ،‬از روی‬
‫پرداخت حقوق کارگرانشان را نیز‬                                                                                      ‫پشت بام ‌ی که با مادر و خویشان‬
                                                                                                    ‫ایستاده بودیم به شما دست تکان‬
             ‫ندارند‪.‬‬                                                                                    ‫م ‌یدادیم و شما ما را دیدید و دست‬
‫فساد روحانیان و دولتیان زبانزد‬
‫خاص و عام همه از ایرانی و خارجی‬                                                                                                ‫تکان دادید‪.‬‬
‫شده است‪ .‬پاسداری از محیط‬                                                                                        ‫در دوران بچگی و جوانی م ‌یدیدم‬
‫زیست که مورد توجه شما بود امروز‬                                                                                     ‫که روز به روز وضع مردم مناس ‌بتر‬
‫با ندان ‌مکاری اینان فاجع ‌های به بار‬                                                                                  ‫م ‌یشد‪ -‬بجای آب جوی‪ ،‬شهر‬
‫آورده که بارش را نس ‌لهای آینده‬                                                                                     ‫لول ‌هکشی شد‪ ،‬برق به منزل راه یافت‪،‬‬
‫خواهند کشید‪ .‬زورگویی قدرتمندان‬                                                                                     ‫خیابا ‌نها اسفالت شد‪ ،‬شه ‌رها منظ ‌متر‪،‬‬
‫به مردم‪ ،‬زندانی کردن این و آن بدون‬                                                                                   ‫منازل زیباتر‪ ،‬تغذیه و بهداشت بهتر و‬
‫هیچ پایه و اساسی‪ ،‬ست ‌مهایی که بر‬                                                                                    ‫کار بیشتر‪ ،‬مدارس جدید و ورزشگا‌هها‬
‫زنان ایران رفته و م ‌یرود و خوار ‌یهایی‬                                                                                 ‫احداث م ‌یشد؛ پیشرفت را احساس‬
‫که کشید‌هاند زبانزد جهان شده‪.‬‬                                                                                      ‫م ‌یکردم و مردم راضی‪ .‬نابسامان ‌یهایی‬
‫سرمای ‌ههای ایران به تاراج برده م ‌یشود‬                                                                                 ‫هم اتفاق افتاد؛ به شما سوء قصد شد‬
                                                                                                    ‫و با درایت و بردباری توانستید از این‬
  ‫و خجالتی از این بابت نم ‌یکشند‪.‬‬
‫در این چهل سال که دیگر بین ما‬                                                                                               ‫اتفاقاتبگذرید‪.‬‬
‫نیستید دو فرزند عزیزمان علیرضا و‬
‫لیلا دیگر در بین ما نیستند‪ ،‬اگر بودید‬
‫م ‌یدیدید که رضا ولیعهد شما با تمام‬

 ‫شهبانو فرح در قاهره بر مزار‬       ‫خانواده پادشاهی در سال ‪۱۹۷۸‬‬                          ‫‪ ۲۶‬دی ‪۱۳۵۷‬؛ لحظ ‌هی وداع با دولتمردان و پایوران وقت‬                 ‫شهبانو فرح پهلوی در‬
      ‫شاه فقید‬                                                                                               ‫لباس عروسی‬
                     ‫هم گله نکردید و مدت کوتاهی که‬       ‫ّهم و غ ‌متان فقط ایران و ایرانی بود م ‌یگرفتندولیدیدیمکهپسازفاجعه‬     ‫برای اکثریت م ّلت ایران و مخصوصاً‬
‫وجودش در تمام این سا ‌لها به فکر‬     ‫پس از آن در بین ما بودید هیچگاه از‬    ‫هر روز صبح که بیدار م ‌یشدید به سال ‪ ۱۳۵۷‬و تضعیف ارتش چگونه‬         ‫برای زنان پیشرفتی شگرف بود‪،‬‬       ‫سا ‌لها بعد چندین بار به من گفتید‪،‬‬
‫ایران و ایرانیست و برای آزادسازی آن‬                                                                                   ‫«شما آن روزها را ندیدید که قوای‬
‫فعالیت م ‌یکند و همسرش یاسمین‬           ‫ملت ایران شکایتی نکردید‪.‬‬     ‫آسمان نگاه م ‌یکردید؛ گزارش مقدار عراق به ایران حمله کرد و هشت‬                 ‫مخالفتکنند‪.‬‬     ‫بیگانه میهن ما را تسخیر کرده بود و‬
‫آگاه و دلسوز در کنار او بخصوص در‬     ‫با اینکه تقریباً هر روز خبر از اعدام‬                                         ‫از آن پس جامعه ایران با سرعت‬      ‫سرباز روسی در دروازه تهران از من‬
‫امور زنان فعالی ‌تهای خود را دارد‪.‬‬    ‫خدمتگزاران صدیق ایران به دستور‬      ‫باران را م ‌یخواندید که در ایران باریده سال جنگ باعث چه خسارت باور‬     ‫پیشرفت م ‌یکرد‪ .‬کشاورزان مالک‬      ‫هم کارت شناسایی برای خروج و ورود‬
‫اگر بودید‪ ،‬م ‌یدید که فرحناز تمام‬     ‫روحان ‌یای مامور روحانی دیگری‬                                             ‫زمین شدند و این آرزوی دیرینه شما‬    ‫به پایتخت میهنم م ‌یخواست‪ ».‬آنجا‬
‫این سا ‌لها به یاد شما و عشق شما‬     ‫م ‌یرسید و اندوه شما را از مرگ‬      ‫بود و روزی که باران م ‌یآمد خوشحال نکردنی مالی و جانی برای ایران شد‪.‬‬    ‫بود که از عنفوان جوانی به آن فکر‬    ‫بود که متوجه شدم چه رنج بزرگی در‬
‫زندگی م ‌یکند و ای کاش بودید که‬      ‫سرداران‪ ،‬دولتمردان و سازندگان‬       ‫بودید‪ .‬ایران پیش م ‌یرفت‪ ،‬ملّت کار گواینکهجوانان کشورتانشایدهنوز‬      ‫م ‌یکردید‪ .‬سپاهیان دانش‪ ،‬آبادانی و‬   ‫آغاز پادشاهی خود کشیدید تا بالاخره‬
‫از دیدن نو‌ههایتان نور‪ ،‬ایمان‪ ،‬فرح و‬   ‫ایران م ‌یدیدم‪ ،‬در اتا ‌قتان م ‌یرفتید‬                                        ‫مسکن و بهداشت فعال شدند‪ .‬آ ‌بها‬     ‫توانستید تسخیرگران را با زحمت زیاد‬
‫ایریانا ل ّذت م ‌یبردید و آنها شما را در‬ ‫و ساع ‌تها در سکوت بودید؛ رفتارتان‬    ‫به درستی نم ‌یدانند که با شما ایران‬ ‫م ‌یکرد و ام ّید به آینده داشت‪.‬‬    ‫ملی شد؛ زنان هر روز فعا ‌لتر شدند‬
‫آغوش م ‌یگرفتند‪ .‬نیستید که ببینید‬     ‫همانگونهبامحبتبهاطرافیانوبچ ‌هها‬                                           ‫و آنان از حقوق خود دفاع م ‌یکردند؛‬        ‫از خاک ایران بیرون کنید‪.‬‬
‫آنها به داشتن پدربزرگی مانند شما‬     ‫بود‪ -‬بانویی نوشت «بایستی خداوند‬      ‫آن روز که ثروت عظیم ما یعنی نفت آینده چه م ‌یتوانست باشد‪ .‬به سوی‬      ‫تغییرات بنیادی ایران چشمگیر بود‬     ‫بار اولی که شما را از نزدیک دیدم‬
                     ‫این پادشاه را خیلی دوست م ‌یداشت‬     ‫و گاز کامل ًا در تسلط ایران در آمد در «تمدن بزرگ»‪ ،‬کتابی که شما در سال‬   ‫اما عد‌های که از دولت و ملت سوء‬     ‫در سفارت ایران در پاریس بود‬
       ‫چقدرافتخارم ‌یکنند‪.‬‬     ‫که به او قدرت مقابله با این سخت ‌یها‬                                         ‫استفاده م ‌یکردند‪ ،‬حاضر به همکاری‬    ‫که دانشجویان را پذیرفتید‪ .‬من و‬
‫اگر بودید م ‌یدیدید که ملت ایران‪،‬‬     ‫را در حالی که بیماری جانکاهی داشت‬     ‫این روز که قرار داد کنسرسیوم (سال ‪ ۱۳۵۶‬منتشر کردید‪ ،‬نماد رؤیایی بود‬     ‫برای پیشبرد ایران به طرف جامع ‌های‬   ‫دانشجویان دیگر از دیدار پادشاه خود‬
‫ملتی بزرگ که م ‌یشناختید به وسائل‬                                                                ‫مترقی و مرف ّه نبودند از همه کارهای‬   ‫خوشحال بودیم‪ .‬از من پرسیدید چه‬
‫مختلفبرایآزادیخودمبارزه م ‌یکند‬                 ‫داده بود‪».‬‬     ‫‪ )۱۳۳۳‬لغو شد و بجای آن قرارداد از آیند‌هی ایران که در سراسر زندگی‬      ‫مثبتی که در مملکت م ‌یشد خرده‬      ‫درس م ‌یخوانم‪ ،‬گفتم معماری و‬
‫و م ‌یتوانم به شما اطمینان بدهم که در‬   ‫در قاهره پس از دربدر ‌یها که ما را به‬                                         ‫م ‌یگرفتند و زهر خود را در میان مردم‬  ‫تعجب کردید چون در آن زمان زنان‬
‫این مبارزه موفق و پیروز خواهد شد و‬    ‫این مملکت و آن مملکت م ‌یفرستادند‬     ‫جدید تحت عنوان خرید و فروش نفت مسیر کار و کوشش شما را تعیین‬         ‫م ‌یپاشیدند اما در آن موقع پیشرفت‬    ‫به ندرت رشته معماری را انتخاب‬
‫سربلند و پیشرو به سوی آیند‌های بهتر‬    ‫و بزرگواری انورالسادات و ملت مصر که‬                                                              ‫م ‌یکردند‪ .‬به مادرم نوشتم که چقدر‬
‫گام بر خواهد داشت و قدر زحمات‬       ‫ما را پذیرفتند آخرین بار در آن روز‬    ‫با اعضای کنسرسیوم منعقد شد که ‌کرده بود‪ .‬در این کتاب نوشت ‌هاید آنچه‬       ‫سریع ایران زبانزد دنیا شده بود‪.‬‬  ‫خوشحال شدم که شما را دیدم‪،‬‬
‫شما و پدر بزرگوارتان را م ‌یداند‪.‬‬     ‫سخت و پر از اندوه که چشمان خود را‬                                           ‫فرحناز‪ ،‬علیرضا و لیلا به دنیا آمدند با‬
‫نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران‬   ‫برای همیشه بستید کیس ‌های از خاک‬     ‫نتیجه آن اداره مطلق و کنترل کلیه برای ایران فردا آرزو م ‌یکردید و به‬    ‫آنهابامح ّبتوبردباریرفتارم ‌یکردید‬         ‫چشمانتان محزون بود‪.‬‬
                     ‫ایران در زیر سرتان بود و برای من‬                                           ‫و مواظب بودید تا درسشان را بخوبی‬    ‫در تابستان ‪ ۱۳۳۸‬از پاریس به تهران‬
 ‫از خاکستر خود بر خواهد خواست‪.‬‬      ‫آنچه بر من گذشت غیرقابل بیان است‪.‬‬     ‫عملیات نفتی در حوزه قرارداد قبلی سوی آن گام برم ‌یداشتید‪ .‬رسیدن به‬     ‫بخوانند و رفتارشان با دیگران بدون‬    ‫برگشتم و افتخار آشنایی با شما را‬
          ‫روانتان شاد‪.‬‬     ‫حدود چهل سال از آن روز م ‌یگذرد‪.‬‬                                           ‫تک ّلف و آرام باشد و نیز تاکید داشتید‬  ‫پیدا کردم؛ دیدار به ازدواج رسید و از‬
                                          ‫کنسرسیوم به شرکت ملی نفت ایران چنین ایرانی نیاز به زمانی زیاد نداشت‪.‬‬                        ‫همان روزهای اول م ‌یدیدم تمام وقت‬
  ‫‪ ۴‬آبان ‪ ۲۶-۱۳۹۸‬اکتبر ‪۲۰۱۹‬‬
                                          ‫منتقل شد که درواقع اجرای کامل در دوران پادشاهی خود با درایت و‬

                                          ‫اصل ملی شدن صنعت نفت بود‪ -‬شما متانت ایران را قدرتمند و ایرانی را سر‬
                                          ‫تاچهحدخوشحالشدهبودید‪.‬شرکت بلند کردید با تقریباً تمام ممالک دنیا و‬

                                          ‫ملی نفت ایران در ردیف بزرگترین همسای ‌ههاروابطدوستانهوصل ‌حجویانه‬

                                          ‫شرک ‌تهای نفتی جهان درآمد‪ .‬بر قرار کردید‪ .‬سعی نمودید در آن‬

                                          ‫اما همه نم ‌یدانستند که در طی روزگار که دنیا دو قطبی بود تعادلی‬

                                          ‫سالیان متمادی چه فعالی ‌تهایی و چه در روابط ایران با هر دو قطب شرق و‬

                                          ‫نبردهای بی ‌نالمللی اتفاق افتاد تا این غرب ایجاد کنید و پایگاه صلحی در‬

                                          ‫خاورمیانهباشید‪.‬‬           ‫م ّهم به انجام رسید‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11