Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۳۴ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                 ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                            ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
  ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                    ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬
                                       ‫سال سی و ششم ـ شماره ‪( ۱۷۰۰‬شمارۀ ‪ ۲۳۴‬از دورۀ جدید)‬
‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                          ‫جمعه ‪ ۳‬تا پنجشنبه ‪ ۹‬آبا ‌نماه ‪139۸‬خورشیدی‬              ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                             ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬
                                                                           ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
       ‫سرمقاله‬                                                              ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬

 ‫جمهوری اسلامی عاد ‌یبشو نیست!‬                        ‫صد سال دوقلوهای پهلوی‬

‫تا زمانی که حکم دادگاه میکونوس در فروردین ‪ ،۷۶‬پنج سال پس‬           ‫تمدن بزرگ در برابر سیا ‌هچال ‌هی ارتجاع‬
‫از وقوع ترور خونین در رستورانی به همین نام در برلین صادر شود‪،‬‬
‫جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام و قلع و قمع در داخل ایران‪ ،‬د ‌هها تن‬      ‫مردی که تاج سلطنت بر سر زنان ایران نهاد و در ادام ‌هی‬
‫را در کشورهای مختلف از جمله خاک اتحادیه اروپا و کشورهایی چون‬         ‫خدمات پدرش‪ ،‬تلاش کرد با «انقلاب سپید» راه کشورش را‬
                                       ‫به سوی تمدن بزرگ بگشاید و زنی که در تلاش برای حقوق‬
              ‫فرانسه و آلمان و اتریش به قتل رسانده بود‪.‬‬     ‫زنان همواره از سوی فرهنگ مردسالار و مذهبیون سنتی مورد‬
‫پس از آنکه زمامداران جمهوری اسلامی با رفت و آمد و سیاست‬
‫مماشات و «دیالوگ انتقادی» آلمان نتوانستند تأثیری بر روند قضائی‬                      ‫حمل ‌ههای رکیک قرار گرفت‪.‬‬
‫دادگستری برلین بگذارند و نه تنها عوامل تروریست رژیم ایران محکوم‬
‫شدند بلکه نام علی خامن ‌های (رهبر حکومت اسلامی) و اکبر رفسنجانی‬                                         ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬
‫(رئیس جمهور وقت) و عل ‌یاکبر ولایتی (وزیر خارجه وقت) و علی‬
‫فلاحیان (وزیر اطلاعات وقت) نیز به عنوان آمران این جنایت هولناک‬
‫در این حکم یادآوری شد و همزمان کشورهای اروپایی سفیران خود را از‬
‫تهران فرا خواندند‪ ،‬جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا «قول» داد که دیگر‬
‫در خاک کشورهای عضو این اتحادیه دست به ترور نزند؛ ظاهرا چنین هم‬
‫شد (که این خود نافی تکذی ‌بهای جمهوری اسلامی در دس ‌ت نداشت ‌ناش‬
‫در این ترورها بود!) اما به مصداق توب ‌ه گرگ‪ ،‬مرگ است‪ ،‬رژیم اسلامی‬
‫ایران هست ‌ههای تروریستی «خفته»ی خود را هم در اروپای مرکزی و هم‬

              ‫در اروپای شرقی برای روز مبادا حفظ کرد‪.‬‬
‫در همین دو سال اخیر چند مورد اقدام تروریستی کشف و خنثی شد‪.‬‬
‫از تعقیب و جاسوسی درباره سیاستمداران این کشورها گرفته تا اعزام‬
‫افراد خرابکار با پشتیبانی و دخالت سفارتخانه جمهوری اسلامی از جمله‬
‫برای اجرای عملیات در همایش مجاهدین خلق‪ .‬تاز ‌هترین نمونه‪ ،‬تلاش‬
‫برای اقدام تروریستی در رابطه با همین سازمان است که با همکاری یک‬
‫تبهکار محکوم و قاچاقچی هروئین ترکی ‌های و یک عضو سپاه پاسداران‬

                  ‫انقلاب اسلامی در آلبانی اعلام شد‪.‬‬
‫اینکهسپاهپاسدارانانقلاباسلامیبانهادهایموازیامنیتیواطلاعاتی‬
‫که درست کرده است‪ ،‬یکی از ارکان تروریسم رژیم ایران به شمار م ‌یرود‪،‬‬
‫از سوی خود جمهوری اسلامی نیز انکار نم ‌یشود با این تفاوت که آنها‬
‫«تروریسم» را «مقاومت» م ‌ینامند! به همین دلیل وقتی چندی پیش این‬
‫نهاد نظامی‪ -‬تروریستی توسط آمریکا در لیست تروریسم قرار گرفت‪،‬‬
‫همه جناحین نظام به اعتراض علیه این اقدام و دفاع از سپاه پاسداران‬
‫پرداخته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لباس سبز پاسداری در‬

                     ‫صحن مجلس حاضر شدند!‬
‫این بدان معن‌است که برخلاف نق ‌شهایی که هر یک از جناحین نظام در‬
‫شرایطمختلفوبهویژه در ایام انتخابات استصوابیبرایجلب آرایمردم‬
‫بر عهده م ‌یگیرند‪ ،‬نهایتا همگی مدافع نظام و سپاه پاسدارانش و اقدامات‬
‫آنها هستند‪ .‬در این صورت وقتی رهبران آمریکا صحبت از «عادی» شدن‬
‫رژیم ایران م ‌یکنند‪ ،‬انتظار دارند کدام نیرو‪ ،‬از چه راه و با کدام پشتوان ‌ه‪،‬‬
‫این رژیم را «عادی» کند؟! با خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که یکی از‬
‫غیرعاد ‌یتریننهادهایتصمی ‌مگیرند ‌هیایننظاماست؟!ببینیموتعریف‬

                              ‫کنیم!‬

  ‫تاکتی ‌کهای انقلابی بجای استراتژ ‌ی اقتصادی‬                                            ‫تاجی که ملت از سر خود‬
                                                                       ‫انداخت‬
‫جمهوری اسلامی با ایران چه کرد؟‬
                                                                   ‫در صفحه‪18‬‬

‫اردیبهش ‌تماه سال جاری تا کنون خبر‬  ‫مرکز آمار ایران در هفته جاری نرخ‬                                      ‫سرمربى پیشین تیم استقلال‪:‬‬
‫داده بود‪.‬شاید همین اظهارنظرها در‬   ‫تورم مهرماه را ‪ ۴۲‬درصد اعلام کرد‬
‫کنار آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار‬ ‫و همزمان حسن روحانی در نشست‬                                   ‫سپاه پاسداران فساد به فوتبال ایران‬
‫ایران که وابسته به دولت است‪ ،‬نشان‬   ‫هیئت دولت از فتح بازارهای جهانی‬                                       ‫آورده است‬
‫می‌دهد میان رویاها و ذهنیت‌های‬    ‫و توسعه اقتصاد کشور سخن گفت‪.‬‬
‫رئیس جمهور با واقعیت‌ها فاصله‬     ‫چند روز پیش از آن نیز حسن روحانی‬                                       ‫****‬
‫عمیقی وجود دارد؛ ‪ ....‬در صفحه ‪2‬‬    ‫از بهبود شاخص‌های اقتصادی از‬
                                                                    ‫مسابقات ووشو قهرمانى جهان‪ -‬شانگهاى چین؛‬
    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬
                                                                     ‫دو مدال طلا براى دختران ایران‬
‫سقوط بهشت‬
                                                                          ‫****‬
‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬
                                                                   ‫پیروزى فوتسال ایران بر ترکمنستان در‬
‫ترجمه رضا تقی زاده‬          ‫اندرو اسکات کوپر‬                                              ‫حضور خان ‌مها‬

‫كتاب سقوط بهشت را از تاريخ ‪ ٢٣‬فوريه تنها از كيهان لندن مى توان خريدارى كرد‬                                     ‫****‬

‫قيمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزينه بسته بندى و پست‬                                                ‫نگرانى از محروم شدن شطرنج ایران در‬
                                                                   ‫پی خودداری شطرن ‌جباز ایرانى از مسابقه‬

                                                                        ‫با حریف اسرائیلى‬

                                                                   ‫در صفحه ‪10‬‬

                                                                   ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
                                                                     ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
   1   2   3   4   5   6