Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و هقتم ـ شماره ۲۸۶ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪1۷52‬‬
‫جمعه ‪ 6‬تا پنجشنبه ‪ ۱2‬نوامبر‪2۰2۰‬‬

‫انتخاباتی که هنوز مانده تا نتیجهاش قطعی شود… دونالد ترامپ و اطرافیانش میگویند انتخابات به‬

‫نفع جو بایدن مهندسی شده است‬                                                                                      ‫= بیل ا ستپین مد یر‬

                                        ‫=اداره پست آمریکا‪1۷۰۰‬‬                                                 ‫ستاد انتخاباتی ترامپ‪:‬‬
                                                                                                   ‫«گزارشهایی در مورد‬
                                        ‫رای را از چند شعبه اداره‬                                                ‫بینظمیدرچندینشهرستان‬
                                        ‫پست در پنسیلوانیا پیدا‬
                                        ‫کرده که برای شناسایی‬                                                  ‫ویسکانسین مخابره شده که‬
                                                                                                   ‫تردیدهای جدی در مورد‬
                                        ‫به مرکز شمارش آرای این‬                                                 ‫صحت نتایج ایجاد میکند‪».‬‬
                                        ‫ایالت فرستاده شده‪.‬‬
                                        ‫= اِمت سو لیو ا ن یک‬                                                  ‫=دونالد ترامپ در توییتی‬
                                                                                                   ‫به کنایه نوشته که «آنها در‬
                                        ‫قا ضی محلی پنجشنبه‬                                                   ‫همهجاازجملهدرپنسیلوانیا‬
                                        ‫دستور داد روزانه دو مرحله‬
                                        ‫بازرسی مراکز شمارش آراء‬                                                ‫و ویسکانسین و میشیگان‬
                                                                                                   ‫آرای بایدن را پیدا میکنند‪.‬‬
                                        ‫چقدربرایکشورمابداست!» مسئولان برگزاری انتخابات در ایالات مختلف آمریکا میگویند هنوز میزان انجام گیرد‪ .‬همچنین برای‬
                                        ‫تحویل رسید برگههای رٔای‬                                                ‫= جنیفر اومالی دیلون‬
                                                            ‫زیادی از آرای پُستی در ایالات حساس شمارش نشده‬

‫سه روز پس از پایان انتخابات در آمریکا همچنان در بعضی ایالات که ترامپ از‬    ‫جهت مشخص شدن تاریخ‬            ‫انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز‬   ‫میکند‪».‬او توضیح بیشتری نداد اما‬    ‫رئیس کارزار انتخاباتی بایدن‪:‬‬
   ‫بایدن جلوتر به نظر میرسید‪ ،‬همچنان آرای پستی شمارش میشود‬          ‫آنها یک مهلت معین در نظر‬         ‫ادامه داشت و نتیجه قطعی آن اعلام‬    ‫گفت «ترامپ حق درخواست بازشماری‬     ‫جوبایدندرمسیرپیروزیدر‬
                                        ‫آراء را دارد و ما بلافاصله این کار را نشده گفت «بیتردید» دونالد ترامپ گرفته شده است‪.‬‬                  ‫این انتخابات قرار دارد‪ .‬وی‬
           ‫وی جلو زد‪.‬‬    ‫ساختمانهای پست ایالت پنسیلوانیا‬     ‫= ر و یتر ز نو شته د ر‬
‫ر و یتر ز همچنین نو شته د ر‬                 ‫پیدا کردهاند‪.‬‬   ‫غیرعادیترین انتخابات‬           ‫برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا‬             ‫خواهیم کرد»‪.‬‬    ‫رئیس جمهور بعدی ایالات‬
‫غیرعادیترین انتخابات آمریکا به‬                         ‫آ مر یکا به د لیل شیو ع‬                     ‫شده است‪.‬‬    ‫ترامپ در توییتی به کنایه نوشته که‬    ‫متحده آمریکا خواهدبود‪.‬‬
‫دلیل شیوع ویروس ُکرونا‪ ،‬برگههای‬    ‫خبرگزاری رویترز روز جمعه ‪ 6‬نوامبر‬    ‫ویروس ُکرونا‪ ،‬برگههای رٔای‬                           ‫«آنها در همه جا از جمله در پنسیلوانیا‬
‫رٔای پس از بسته شدن حوزههای‬      ‫گزارش داد اداره پست آمریکا در‬      ‫پس از بسته شدن حوزههای‬          ‫در این میان‪ ،‬شکست در میشیگان‬      ‫و ویسکانسین و میشیگان آرای بایدن‬    ‫بر اساس تازهترین نتایج انتخابات‬
‫رأیگیری در روز سهشنبه‪ ،‬هنوز‬      ‫پنسیلوانیا ‪ ۱۷۰۰‬رای روز پنجشنبه‬     ‫رأیگیری در روز سهشنبه‪،‬‬          ‫برای ترامپ به نوعی میتواند شکست‬    ‫را پیدا میکنند‪ .‬چقدر برای کشور ما‬   ‫آمریکا تا بعد از ظهر چهارشنبه‪ ۴‬نوامبر‬
‫توسط مسئولان انتخاباتی در ایالات‬    ‫پیدا شده که برای شناسایی و بررسی‬                         ‫در کل انتخابات باشد‪ .‬این درحالیست‬                       ‫(ساعت ‪ ۱۴:۰۰‬به وقت واشنگتن) جو‬
                    ‫به مرکز شمارش آرای این ایالت‬                           ‫که سه چهار ساعت قبل از این رویدادها‬              ‫بد است!»‬    ‫بایدن نامزد حزب دموکرات با کسب‬
                                                            ‫او اعلام پیروزی کرد و حتی یانشا در‬   ‫مایکل پریجنت از مقامات سابق‬
‫مورد مناقشه شمارش میشود‪.‬‬        ‫‪ 2۳8‬رأی الکترال از دونالد ترامپ امنیتی در توییتی نوشته «آریزونا به صفحه توییتر خود نوشت‪« :‬مثل روز هنو ز تو سط مسئو لا ن فرستاده شده است‪.‬‬

‫اعضای ارشد کمپین ترامپ فراخوان‬     ‫اوایل روز جمعه اداره پست اعلام کرد‬   ‫انتخاباتی در ایالات مورد‬         ‫روشن است که آمریکاییها به دونالد‬    ‫بازی برمیگردد همه در ‪ ۱۰‬ایالت‬     ‫نامزد جمهوریخواهان که ‪ 2۱۴‬رأی‬
‫دادهاند تا شهروندان هر سند و مدرکی‬   ‫که ‪ ۱۰۷6‬برگه رٔای در اداره پردازش‬     ‫مناقشه شمارش میشود‪.‬‬          ‫ترامپ و مایک پنس برای چهار سال‬     ‫بزرگ به دنبال اجرای قانوناند‪.‬‬     ‫الکترال را از آن خود کرده جلو زده اما‬
‫از تقلب در هر ایالتی دارند برای‬    ‫و توزیع مرکزی پست فیلادلفیا پیدا‬                         ‫دیگر رای دادهاند‪ .‬هرگونه تاخیر در‬   ‫پنسیلوانیا و آریزونا به سمت ترامپ‬   ‫این انتخابات در ایالات متحده وضعیت‬
                    ‫شد‪ .‬از این تعداد حدود ‪ ۳۰۰‬برگه‬     ‫= سناتور جمهوریخواه‬           ‫اعلام پیروزی دونالد ترامپ تنها پیروزی‬ ‫میروند و وینسکانسین دوباره شمارش‬
 ‫مسئولان این کمپین ارسال کنند‪.‬‬    ‫رای در اداره پست پیتسبرگ و حدود‬     ‫لیندسی گراهام ‪ 5۰۰‬هزار‬          ‫رئیس جمهوری آینده ایالات متحده را‬   ‫خواهد شد‪.‬میشیگان هم همین وضع را‬       ‫پیچیدهای به خود گرفته است‪.‬‬
‫سناتور جمهوریخواه لیندسی گراهام‬    ‫‪ 26۰‬رأی در اداره پست لیهایولی و‬    ‫دلار برای شکایت از تقلب‬                             ‫خواهد داشت‪ .‬همچنین کمپین ترامپ‬     ‫از یکسو شمارش آراء هنوز تمام نشده‬
‫‪ ۵۰۰‬هزار دلار برای شکایت از تقلب‬                                               ‫محکمتر و قاطعتر خواهدکرد‪».‬‬                       ‫و از سوی دیگر ترامپ و اطرافیان او‬

‫دموکراتها را متهم به دزدیدن آراء در اعلام کرده وضعیت نوادا خوب است‪ ».‬هوادارانبایدنمیگویندپیشافتادن در انتخابات اختصاص داده بقیه در سایر ادارههای پست شناسایی در انتخابات اختصاص داده است‪.‬‬
‫سناتور تد کروز نیز با حمایت از ترامپ‬               ‫شدند‪.‬‬               ‫است‪.‬‬        ‫بایدن به خاطر شمارش آرای پُستی‬     ‫هواداران ترامپ میگویند وضعیت در‬    ‫شماری از ایالات از جمله ویسکانسین‬
‫برای طرح شکایت در دستگاه قضایی‬     ‫این برگههای رأی باید تا جمعه ظهر‬    ‫= دونالد ترامپ گفته‬           ‫است‪ .‬جنیفر اومالی دیلون رئیس کارزار‬  ‫میشیگان مشکوکتر است‪ .‬آنها با تکیه‬   ‫و میشیگان میکنند‪.‬ستاد انتخاباتی‬
‫آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی‬     ‫به حوزه شمارش آراء در پنسیلوانیا‬    ‫«این سیستم فاسد است‬           ‫انتخاباتی بایدن در یک نشست خبری‬    ‫بر نتایج لحظه به لحظه شمارش آراء‬    ‫ترامپ خواستار بازشماری آراء در ایالت‬
‫گفت «من عصبانی هستم و مردم هم‬     ‫تحویل داده شوند‪ .‬شمارش آرای دو‬     ‫و اگر فاسد هم نباشد به‬          ‫گفت‪« :‬جو بایدن در مسیر پیروزی در‬    ‫میگویند ترامپ در این ایالت شمالی‬    ‫ویسکانسین شد‪ .‬بایدن با حدود‪ 22‬هزار‬
‫عصبانیاند‪ .‬آنها [دموکراتها] چیزی‬    ‫کاندیدا در این ایالت بسیار نزدیک‬    ‫راحتی فاسد میشود‪ .‬آنها‬          ‫این انتخابات قرار دارد و وی رئیس‬    ‫پیش بود که ناگهان شمارش آراء‬      ‫رای از ترامپ پیش افتاد اما مسئولان‬
                    ‫بهم پیش میرود و دارای ‪ 2۰‬رای‬                           ‫جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا‬     ‫متوقف شد اما یکباره ‪ ۱28‬هزار رای به‬  ‫ستاد انتخاباتی ترامپ میگویند بر‬
        ‫را پنهان میکنند‪».‬‬

‫[دموکراتها] صبر میکنند الکترال است که تکلیف آنها هنوز دونالد ترامپ پنجشنبه شب در یک‬                   ‫اساس شواهد تخلفات مشکوکی در بایدن افزوده شد که حتی یک نفرشان خواهد بود‪».‬‬
‫نشست خبری به صراحت ادعا کرد‬               ‫مشخص نیست‪.‬‬
‫که دموکراتها تقلب کردهاند‪ .‬او تاکید‬  ‫در بازرسیهای اداره پست آمریکا‬      ‫هر کجا به رای نیاز داشتند‪،‬‬        ‫او مدعی شد «بایدن در ایالتهای‬          ‫هم به ترامپ رای نداده بود!‬       ‫شمارش آراء رخ داده است‪.‬‬
‫کرد قاطعانه در بسیاری از ایالتها‬    ‫همچنین گزارش شده ‪ ۵۰۰‬رأی نیز‬      ‫بعد ناگهان رایها را پیدا‬         ‫ویسکانسین‪ ،‬نوادا‪ ،‬میشیگان و‬      ‫این توییتها ساعاتی پس از آنکه‬     ‫بیل استپین مدیر ستاد انتخاباتی‬
‫مثل فلوریدا‪ ،‬ایندیا و آیووا برنده شدم‬ ‫در کارولینای شمالی پیدا شده است‪.‬‬                         ‫پنسیلوانیاپیروزمیشود‪».‬ویهمچنین‬     ‫منتشر شدند توسط توییتر حذف‬       ‫ترامپ در بیانیهای گفت‪« :‬گزارشهایی‬
                                                ‫میکنند»‪.‬‬         ‫تاکید کرد «ما فقط به رای سه یا چهار‬                      ‫در مورد بینظمی در چندین شهرستان‬
                                                                                             ‫شدند!‬
‫ویسکانسین مخابره شده که تردیدهای یانژ یانشا نخست وزیر اسلوونی چهارم تا از این ایالتها نیاز داریم تا بتوانیم به سرویسهای پُستی آمریکا (‪ )USPS‬اِمت سولیوان یک قاضی محلی روز چون مردم و کارگران پشت من بودند‬
‫میگوید ‪ ۱۷۰۰‬برگه رٔای در پنجشنبه دستور داد روزانه دو مرحله اما رسانههای بزرگ و شرکتهای‬
‫بازرسی مراکز شمارش آراء انجام تکنولوژی و سرمایهدارها از بایدن‬                              ‫جدی در مورد صحت نتایج ایجاد نوامبر در حالی که شمارش آرای رقم ‪ 2۷۰‬رای الکترال برسیم‪».‬‬

         ‫گیرد‪ .‬همچنین برای تحویل رسید حمایت میکنند‪.‬‬          ‫‪ 19‬کشته و زخمی در حملات تروریستی وین؛ هستههای ترور در‬
‫برگههای رأی جهت مشخص شدن او وضعیت موجود را «سرکوب آراء»‬
‫تاریخ آنها یک مهلت معین در نظر و «مهندسی انتخابات» خواند و تاکید‬

‫کرد «ما در حال برنده شدن بودیم اما‬   ‫گرفته شده است‪.‬‬                                  ‫اروپا باز هم فعال شدند!‬

‫بعضی ایالتها مثل نوادا و کارولینای اجازه ندادند ناظران ما در آن حضور‬

‫شمالی هنوز آرایی را شمارش میکنند یابند و حتی وقتی حاضر شدند‪ ،‬گفتند‬

‫که پس از روز انتخابات به آنها رسیده که باید از فاصله زیاد در آنجا حضور‬                                                                ‫= مقا ما ت ا تر یشی‬
‫دعا میکنیم‪ .‬این حملات شیطانی علیه و ادعا میشود روز سهشنبه یعنی قبل داشته باشند و در بعضی حوزهها‬                                                    ‫میگویند بر اساس تحقیقات‬

‫مردمبیگناهبایدمتوقفشوند‪.‬آمریکادر از پایان انتخابات‪ ،‬مهر پُستی خوردهاند‪ .‬ناظران ما مجبور بودند با دوربین از‬

        ‫دور نظارت کنند‪».‬‬    ‫وکلای حقوقی روز پنجشنبه به دادگاه‬    ‫کنار اتریش‪ ،‬فرانسه و کل اروپا در مبارزه‬                                        ‫اولیه مهاجم از حامیان داعش‬
‫دونالد ترامپ همچنین گفت «این‬      ‫گفتهاند اداره پست آمریکا حدود‬      ‫با تروریستها از جمله تروریستهای‬                                            ‫بوده و نهادهای امنیتی در‬
‫سیستم فاسد است و اگر فاسد هم‬      ‫‪ ۱۵۰‬هزار رأی را چهارشنبه تحویل‬                                                                ‫حال جستجو برای شناسایی‬
‫نباشد به راحتی فاسد میشود‪ .‬آنها‬                             ‫اسلامی افراطی میایستد‪».‬‬                                            ‫دیگر عوامل احتمالی این‬
‫[دموکراتها] صبر میکنند هر کجا‬                 ‫داده است‪.‬‬    ‫اگر چه هنوز مشخص نیست بطور‬
‫به رای نیاز داشتند‪ ،‬بعد ناگهان رایها‬  ‫اداره پست آمریکا گفته است اکثریت‬    ‫دقیق موج تازه حملات تروریستی در‬                                                ‫حمله تروریستیاند‪.‬‬
                    ‫این آرا برای انتخابات پستی طراحی‬    ‫فرانسه و اتریش از سوی کدام گروهها‬                                           ‫= هنو ز تعد ا د ی ا ز‬

‫سازماندهی شده و آیا ارتباطی با شده بودند و قرار بود طبق قانون را پیدا میکنند‪».‬‬

‫ترامپ افزود‪« :‬مشخص نیست چرا همه‬    ‫انتخابات در آن ایالت بهموقع تحویل‬    ‫یکدیگر دارند یا نه اما به نظر میرسد‬                                          ‫مهاجمان که به سمت مردم‬
‫رایهای پستی به نفع دموکراتهاست‪.‬‬    ‫داده شوند‪ .‬سولیوان گفته است که‬     ‫که هستههای ترور بار دیگر در اروپا‬                                           ‫تیراندازی میکردند فراری‬
‫من پنسیلوانیا را با اختلاف زیاد بردم‪.‬‬ ‫بازرسیها در دو مرحله صبح و عصر‬                                                                 ‫هستند‪ .‬این موضوع نشان‬
‫اما الان به ‪ ۹۰‬هزار تا رسیده‪ .‬ما به‬  ‫انجام میشود تا مطمئن شوند آرای‬                ‫فعال شدهاند‪.‬‬                                           ‫میدهد که آنها حداقل‬
‫دادگاه شکایت کردیم اما قاضی گفت‬    ‫محلی قابل استناد در همان روز‬      ‫در وین هنوز تعدادی از مهاجمان‬                                             ‫آموزش مربوط به حمله و‬
‫که باید ناظران حضور داشته باشند‪.‬‬                        ‫که به سمت مردم تیراندازی میکردند‬                                            ‫فرار و اختفاء را دیدهاند و‬
                            ‫شمارش میشود‪.‬‬      ‫فراری هستند‪ .‬این موضوع نشان میدهد‬                                           ‫برنامهریزی شده در یک‬
                                                                                                   ‫زمان مشخص در چند نقطه‬
‫حالا آنها میخواهد تجدید نظر کنند‪».‬‬   ‫این قاضی محلی همچنین به این نکته‬    ‫که آنها حداقل آموزشهای مربوط به‬     ‫پلیس وین اعلام کرد دوشنبه شب دستکم در شش نقطه از پایتخت افراد‬         ‫اقدام به عملیات تروریستی‬
‫وی اعلام کرد‪« :‬ما نمیتوانیم اجازه‬   ‫اشاره کرد که در یک دستورالعمل‬      ‫حمله و فرار و اختفاء را دیدهاند و بطور‬          ‫مس ّلح دست به حملات تروریستی زدند‬               ‫کردهاند تا همزمانی آنها‬
‫دهیم که انتخابات به این شکل سرقت‬    ‫جداگانه از اداره پست آمریکا خواسته‬   ‫برنامهریزی شده در یک زمان مشخص‬                                             ‫بر فضای وحشت و رعب‬
‫شود‪ .‬خبرهای وحشتناکی میشنویم‬      ‫شده با تمام حوزههای شمارش رٔای در‬    ‫در چند نقطه اقدام به عملیات تروریستی‬   ‫به شمار کشتهشدگان اضافه شود چون‬    ‫پس از درگیری با پلیس در تیراندازی‬
‫که نباید اجازه داد چنین اتفاقی برای‬  ‫کارولینای شمالی و پنسیلوانیا همکاری‬   ‫کردهاند تا همزمانی آنها بر فضای‬     ‫حال برخی مجروحان وخیم گزارش‬                  ‫کشته شد‪.‬‬
‫کشور ما بیافتد‪ .‬ما احتمالا یک روند‬   ‫کنند تا بتوانند تمام تعرفهها را تا قبل‬ ‫وحشت و رعب در میان مردم و نمایش‬
‫قانونی را طی خواهیم کرد و در نهایت‬   ‫از ‪ ۵‬بعد از ظهر به وقت محلی در‬      ‫به اصطلاح «اقتدار» تروریسم بیفزاید‪.‬‬              ‫شده است‪.‬‬    ‫مقامات اتریشی میگویند بر اساس‬
                                                            ‫از چهرههای بینالمللی و رهبران‬     ‫تحقیقات اولیه این مهاجم از حامیان‬

‫در میان مردم و نمایش به داعش بوده و نهادهای امنیتی در حال از جمله رؤسای جمهوری آمریکا و احتمال انجام عملیات تروریستی کارولینا یا پنسیلوانیا تحویل دهند‪ .‬قضات میبایست حکم بدهند‪».‬‬
‫ترامپ تأکید کرد‪« :‬موضوع بر سر‬     ‫این در حالیست که فاصلهی آرای‬      ‫مشابه در دیگر شهرهای اروپا کم‬      ‫فرانسه و جوزپ بورل مسئول سیاست‬     ‫جستجو برای شناسایی دیگر عوامل‬     ‫اصطلاح «اقتدار» تروریسم‬
‫پیروزی من یا جو بایدن نیست‪ .‬هدف‬    ‫جو بایدن نامزد حزب دموکرات بطور‬     ‫نیست‪ .‬به ویژه آنکه در ماههای اخیر‬    ‫خارجی اتحادیه اروپا و دیگران اینحمله‬  ‫احتمالی این حمله تروریستیاند و‬              ‫بیفزاید‪.‬‬
‫ما این است که از درستی انتخابات‬    ‫ناگهانی در بعضی ایالات با آرای دونالد‬  ‫شماری از کشورهای اروپایی از جمله‬                        ‫از مردم خواسته شده تا سهشنبه در‬
‫محافظت کنیم‪ .‬ما سکوت نمیکنیم‬      ‫ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه نه‬      ‫آلمان و لیتوانی حزبالله را در فهرست‬       ‫تروریستی را محکوم کردهاند‪.‬‬                      ‫=ترامپ‪ :‬آمریکا در کنار‬
                    ‫تنها به شدت کاهش یافت بلکه از‬                          ‫امانوئل ماکرون رئیس جمهوری‬              ‫خانههای خود بمانند‪.‬‬   ‫اتریش‪ ،‬فرانسه و کل اروپا در‬
     ‫و اجازه تقلب نمیدهیم‪».‬‬                         ‫سازمانهای تروریستی قرار دادهاند‪.‬‬    ‫فرانسه در توییتی به زبان آلمانی با‬   ‫در این حمله که در مرکز پایتخت‬     ‫مبارزهباتروریستهاازجمله‬
                                                            ‫مردم اتریش همدردی کرده و نوشته‬     ‫روی داد ‪ ۱۵‬نفر زخمی شدند که در‬

‫کیها ِن شما ‪ ،‬کیها ِن لندن‬       ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                    ‫ترریستهایاسلامیافراطی میان زخمیها یک افسر پلیس نیز است «ما فرانسویها خود را در بهت و‬
                                                            ‫اندوه اتریشیها پس از حمله تروریستی‬   ‫دیده میشود‪.‬‬              ‫میایستد‪.‬‬
                    ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬
                                                            ‫دوشنبهشب یک مرد مسلح در در وین شریک میدانیم‪ .‬پس از فرانسه‬
                                                            ‫عالیترین مقام امنیتی اتریش کارل خیابانهای وین راه افتاد و مردم را حالا یک کشور دوست مورد حمله قرار‬
                                                            ‫نهامر وزیر کشور گفت دوشنبه شب به گلوله بست‪ .‬دوربینهای مداربسته گرفته‪ .‬این اروپای ماست‪ .‬دشمنان ما‬
‫‪@KayhanLondon‬‬             ‫‪@KayhanLife‬‬

                                                            ‫چهار نفر از جمله یک مهاجم در مرکز در چند نقطه شهر از شلیک او به باید بدانند با چه کسی طرف هستند‪.‬‬
                                                                                                   ‫وین کشته شدند‪.‬‬
‫‪@kayhanlondon‬‬             ‫‪@kayhanlife‬‬                                   ‫مردم عادی فیلم ضبط کرده بودند‪ .‬ما از هیچ چیز کوتاه نخواهیم آمد‪».‬‬

                                                            ‫به گزارش آسوشیتدپرس کارل نهامر سباستین کورتس صدراعظم اتریش دونالد ترامپ که برای سخنرانی‬
                                                            ‫سهشنبه‪ ۳‬اکتبر به خبرنگاران گفت که با محکوم کردن این حمله آن را اقدام به میشیگان رفته بود در توییتی به‬
‫‪@kayhanlondon‬‬             ‫‪@KayhanLife‬‬

‫‪https://t.me/kayhan_london‬‬       ‫‪https://kayhanlife.com/‬‬                             ‫دو مرد و یک زن بر اثر جراحات وارد تروریستی نفرت انگیز خواند‪ .‬در یک حملات تروریستی در اروپا اشاره کرد‬
                    ‫‪newsletters-subscription‬‬                             ‫شده جان باختند و یک مهاجم مسلّح رستوران هم افراد مسلح شماری از و نوشت «بعد از یک اقدام تروریستی‬
                                                            ‫که جلیقه انتحاری قلابی به تن داشت مردم را گروگان گرفتند‪ .‬احتمال دارد شرورانه دیگر در اروپا برای مردم وین‬
   1   2   3   4   5   6   7   8