Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و هقتم ـ شماره ۲۸۶ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪1۷52‬‬
                                                                                                  ‫جمعه ‪ ۱6‬تا پنجشنبه‪ 22‬آبانماه ‪۱۳۹۹‬خورشیدی‬

‫کاملا به وضع منطقه آشنا بود عقیده‬                                              ‫استانداری خوزستان‬       ‫دادستان شوش‪:‬کارگران هفتتپه به‬
                                                           ‫=آقای انصاری‪ ،‬شما در ضمن‬       ‫دلیل نداشتن وثیقه زندان هستند؛‬
‫داشت که موضوع بستن بندهای غیر‬
                                                           ‫صحبت دربارۀ کارهای سازمان آب‬       ‫وکیل کارگران‪ :‬دروغ است!‬
‫مجاز در مسیر رودخانه واقعیت ندارد‬
                                                           ‫و برق خوزستان گفتید که چند‬
‫و مشکل اصلی کمبود آب رودخانه‬               ‫(‪)44‬‬
                                                           ‫ماه پس از انتصاب آقای منصور‬
‫جراحی در فصل تابستان میباشد که‬   ‫منطقه بازدید بهعمل آید‪ .‬در مقابل‬
                  ‫این استدلال‪ ،‬من عقیده داشتم باید‬                         ‫به نخستوزیری و تشکیل وزارت‬
‫در سالهای کمآبی چنین وضعی را‬    ‫هرچه زودتر در محل حاضر شد و با‬
                  ‫همکاری خود مردم مشکل را حل کرد‬                          ‫آب و برق‪ ،‬بهعلت مشکلاتی که‬
‫بهوجود میآورد و تا زمانی که یک‬   ‫و بالاخره تصمیم بر این قرار گرفت که‬                                          ‫و صنعت نیشکر هفتتپه اقدام به تجمع‬    ‫= دادستان شهرستان‬
                  ‫صبح روز بعد این بازدید انجام شود و‬                        ‫در روابط سازمان با وزارت آب‬     ‫اعتراضی کرده و دو تن از مدیران موقت‬   ‫شوش کارگران بازداشتشده‬
‫سد اصلی برای تنظیم آب رودخانه‬    ‫کلیه مقامات مربوطه استان نیز در این‬                                          ‫و دست نشانده مدیرعامل فاسد هفتتپه‬    ‫را به «اغتشاش» و «ایجاد نا‬
                                                           ‫و برق پیش آمد با حفظ سمت‬
‫بسته نشود این مشکل ادامه خواهد‬           ‫بازدید شرکت کنند‪.‬‬     ‫بطور پراکنده روی زمین نشسته‬                              ‫را از کارخانه بیرون کردند‪.‬‬    ‫آرامی» متهم کرده است‪.‬‬
                  ‫منطقه شادگان در شرق جاده بین‬       ‫بودند و در داخل عمارت نیز راهروها‬    ‫مدیریت عامل سازمان آب و برق‪،‬‬     ‫کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر‬      ‫= و کیل کا ر گر ا ن ‪ :‬با‬
‫داشت‪ .‬با این حال‪ ،‬برای پایین آوردن‬ ‫اهواز و آبادان و در فاصله حدود پانزده‬  ‫را اشغال کرده بودند‪ .‬پرسیدم جریان‬                      ‫هفتتپه از روز شنبه دهم آبان اعتراضاتی‬  ‫وجود اعلام آمادگی کتبی و‬
                  ‫کیلومتری دارخوین قرار دارد‪ .‬صبح‬     ‫چیست؟ گفتند بهعلت خشکسالی‬        ‫به استانداری خوزستان منصوب‬      ‫را در کارخانه و در اعتراض به بازداشت‬   ‫شفاهی برای تودیع وثیقه از‬
‫خشم مردم‪ ،‬قرار شد چند نفر را‬    ‫روز بعد‪ ،‬این بازدید انجام شد و در‬    ‫چندین ساله عده کثیری از مردم به‬                       ‫غیرقانونی همکارانشان آغاز کردهاند که‬   ‫روز دوشنبه ‪ 12‬آبان تا کنون‬
                  ‫مسیر بین دارخوین و شادگان دیده‬      ‫شهر اهواز ریختهاند و هرروز برای رفع‬   ‫شدید‪ .‬حالا خواهش میکنم‬                            ‫اجازهانجامتشریفاتسپردن‬
‫تعیین کنند که بهاتفاق مأمورین‬    ‫میشد که در فواصل سیصد چهارصد‬       ‫مشکل و گرفتن کمک به استانداری‬                                ‫تا کنون ادامه دارد‪.‬‬
                  ‫متری‪ ،‬عدهای زن و بچه با ظرفهای‬      ‫مراجعه میکنند و امروز چون شنیدهاند‬   ‫بفرمایید اولا آیا قبول مسؤولیت‬    ‫سندیکای کارگری مجتمع کشت و‬             ‫وثیقه را ندادهاند‪.‬‬
‫دولت و ژاندارمری در تمام طول‬    ‫کوچک و بزرگ در کنار جاده در زیر‬     ‫استاندار جدید وارد میشود عده آنها‬                      ‫صنعت نیشکر هفتتپه نیز با صدور‬      ‫= سند یکا ی کا ر گر ی‬
                  ‫آفتاب سوزان منتظر رسیدن تانکر آب‬     ‫بیشتر شده است و گفتهاند تا تکلیف‬    ‫استانداری شما را چنان مشغول‬     ‫بیانیهای بازداشت کارگران را محکوم‬    ‫مجتمع کشت و صنعت‬
‫مسیر رودخانه جراحی حرکت کرده‬    ‫هستند و تانکرهایی که از روز قبل‬     ‫ما روشن نشود‪ ،‬از این محل خارج‬                        ‫کرده و نوشته است که امید اسدبیگی‬     ‫نیشکر هفتتپه با صدور‬
                  ‫مشغول آبرسانی بودند در تمام مسیر‬                         ‫نکرد که نتوانید مانند سابق تمام‬   ‫مدیرعامل و مالک این کارخانه خواستار‬   ‫بیانیهای بازداشت کارگران را‬
‫و در هر جایی که بند غیر مجاز از‬   ‫حرکت میکردند و دیدن این کودکان‬                ‫نخواهیم شد‪.‬‬                       ‫این شده که بازداشتشدگان به سزای‬     ‫محکوم کرده و نوشته است‬
                  ‫و مادران آنها که نمونهای از فقر و‬    ‫با دیدن این وضعیت‪ ،‬مسلم‬         ‫وقت خود را صرف فعالیتهای‬                           ‫که امید اسدبیگیمدیرعامل‬
‫طرف مالکین ساخته شده باشد آن‬    ‫مسکنت و درماندگی بود هر انسانی را‬    ‫بود که باید تصمیم عاجلی گرفته‬                                 ‫اعمال خود برسند!‬    ‫و مالک این کارخانه خواستار‬
                  ‫متأثر و متألم میساخت‪ .‬بههرحال‪ ،‬در‬    ‫شود‪ .‬بلافاصله جلسهای با شرکت‬      ‫سازمان بکنید؛ در ثانی ممکن‬      ‫متن کامل این بیانیه به شرح زیر است‪:‬‬   ‫این شده که بازداشتشدگان‬
‫را خراب نمایند و علاوه بر این‪ ،‬تا‬  ‫نزدیکی محل ورود به شادگان دیده شد‬    ‫فرماندهان نیروهای انتظامی و مقامات‬                      ‫مردم عزیز ایران! آزادیخواهان!‬      ‫به سزای اعمال خود برسند!‬
                                       ‫کشوری مانند پیشکار دارایی و رئیس‬    ‫است توضیحاتی دربارۀ امور‬
‫زمانی که آب تأمین نشود‪ ،‬آبرسانی‬   ‫که چندین هزار تن از مردم در انتظار‬    ‫دادگستری و شهردار اهواز جنبههای‬                          ‫بشردوستان! حامیان حقوق کار‬     ‫چهار کارگر مجتمع کشت و صنعت‬
                  ‫ورود ما هستند و فریادهایی از بابت‬    ‫مختلف برخورد با این مسأله را بررسی‬   ‫مربوط به استانداری خوزستان‬      ‫از روز پنجشنبه ‪ 8‬آبان ماه ‪۱۳۹۹‬‬      ‫نیشکر هفتتپه در حالی با گذشت‬
‫از طریق تانکر ادامه پیدا کند‪.‬‬    ‫شکایات آنها بهگوش میرسید‪ .‬بهمحض‬     ‫کردیم و معلوم شد کلیه امکاناتی که‬                      ‫چهار نفر از کارگران نیشکر هفتتپه به‬   ‫هفت روز از بازداشت هنوز در زندان بسر‬
                  ‫دیدن اتومبیلهای بازدیدکنندگان عده‬    ‫برای رفع مشکل در اختیار میباشد‬                ‫بفرمایید؟‬   ‫نامهای یوسف بهمنی‪ ،‬حمید ممبینی‪،‬‬     ‫میبرند که دادستان شهر شوش مدعی‬
‫پس از اتخاذ این تصمیم‪ ،‬من‬      ‫زیادی به طرف ما هجوم آوردند و دور‬    ‫عبارت از دو هزار تن گندم است‬      ‫ـ از نظر کارهای سازمان آب و برق‬   ‫ابراهیم عباسی منجزی و مسعود حیوری‬    ‫شده این کارگران به دلیل «ناتوانی در‬
                  ‫اتومبیل را گرفته و به حالت اعتراض‬    ‫که از طرف دولت برای کمک به‬       ‫خوزستان انتصاب من به استانداری‬    ‫بازداشت شدهاند‪ .‬این کارگران را به زندان‬ ‫تأمین وثیقه» در زندان ماندهاند‪ .‬وکیل‬
‫به میان جمعیت رفتم و با بلندگو‬   ‫و دادخواهی فریاد میزدند و به همین‬    ‫آسیبدیدگان خشکسالی اختصاص‬        ‫نهتنها مشکلی پیش نیاورد بلکه‬     ‫دزفول منتقل کردهاند‪ .‬امید اسدبیگی‬    ‫کارگران اما این ادعای دادستان را دروغ‬
                  ‫جهت ما به حالت آرام و با سرعت کم به‬                       ‫باعث شد که فعالیتهای سازمان با‬    ‫مدیرعاملسابقهفتتپهکهپروندهفساد‬      ‫خوانده و گفته «از روز دوشنبه ‪ ۱2‬آبان‬
‫ضمن صحبتهایی برای آرام کردن‬     ‫طرف عمارت بخشداری حرکت کردیم‬       ‫داده شده است ولی اعتبار مالی در‬     ‫سرعت بیشتری دنبال شود زیرا‬      ‫مالی و غارت ارزی او در دادگاه فاش شده‬  ‫تا کنون اجازه انجام تشریفات سپردن‬
                  ‫و جمعیت نیز به همراه ما به آن طرف‬    ‫اختیار نبود‪ .‬بنابراین تصمیم گرفته‬    ‫تمام اشکالتراشیهای دستگاههای‬     ‫و خلع ید او از شعارهای اصلی کارگران‬
‫مردم‪ ،‬تصمیمات متخذه را اعلام‬                         ‫شد که از روز بعد‪ ،‬برنامهای برای توزیع‬  ‫دولتی که بهدلایل مختلف ازجمله‬    ‫هفتتپه است در یادداشتی با امضای‬              ‫وثیقه را ندادهاند‪».‬‬
                              ‫بهراه افتاد‪.‬‬   ‫این گندم در مقابل انجام خدمات‪ ،‬به‬    ‫تحریکات استانداران سابق هرروزه‬    ‫«مدیرعامل» با استناد به «قوانین جاری‬   ‫مصطفینظریدادستانعمومیوانقلاب‬
‫کردم و قول دادم هرچه زودتر‬     ‫پس از ورود به ساختمان بخشداری‪،‬‬      ‫افراد نیازمند اقدام شود‪ .‬اجرای برنامه‬  ‫کارهای اداری سازمان را دچار وقفه‬   ‫کشور» تهدید کرده که بازداشتشدگان‬     ‫شهرستان شوش در استان خوزستان‪،‬‬
                  ‫تمام مردم محل که تعدادشان به چند‬     ‫نیز بهعهده رئیس ادارۀ غله و شهردار‬   ‫میساخت بهیکباره برطرف شد و‬                          ‫بازداشت چهار کارگر هفتتپه را تأیید‬
‫مشکلات آب را برطرف سازم‪ .‬با‬     ‫هزار نفر میرسید‪ ،‬از زن و مرد و بچه‬    ‫اهواز گذاشته شد که در مقابل خدمات‬    ‫سازمان آب و برق خوزستان را در‬      ‫باید به «سزای اعمال» خود برسند‪.‬‬    ‫کرده و گفته این بازداشت به دلیل‬
                  ‫اطراف ساختمان را اشغال کردند و‬      ‫شهری ازجمله تمیز کردن خیابانها و‬    ‫موقعیتی قرار داد که دیگر از بابت‬   ‫با حمایت آشکار قضایی از این تهدیدات‬    ‫برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است‪.‬‬
‫اعلام این مطلب‪ ،‬جمعیت بهتدریج‬    ‫پس از مذاکره با همراهان‪ ،‬از بخشدار‬    ‫پاک کردن آبروها و دیوارکشی اراضی‬    ‫کارشکنیهای ادارات مختلف که با‬    ‫اسدبیگی‪ ،‬شعار «دزد آزاد‪ ،‬کارگر زندانی»‬  ‫مصطفی نظری کارگران بازداشتشده را‬
                  ‫خواستم که با بلندگو اعلام کند که‬     ‫بایر شهری و امثال آن‪ ،‬مقدار چند کیلو‬  ‫سازمان تماس روزانه داشتند‪ ،‬نگرانی‬  ‫تبدیل شده به دزد آزاد و شاکی‪ ،‬کارگر‬   ‫به «اغتشاش» و «ایجاد ناآرامی» متهم‬
‫با دادن شعارهایی از بابت رضایت و‬  ‫اعلیحضرت دستور فرمودهاند که‬       ‫گندم متناسب با تعداد افراد هر خانواده‪،‬‬ ‫نداشته باشد ‪ .‬از لحاظ جریان داخلی‬  ‫اسیر و متشاکی‪ .‬اقدام قوه قضایی جایگاه‬  ‫کرده و مدعی شد که «با توجه به ناتوانایی‬
                  ‫استاندار و مقامات دولتی به اینجا بیایند‬ ‫به آنها داده شود‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی‬  ‫خود سازمان نیز پس از گذشت‬      ‫قانون و شأن مذاکره نمایندگان مجلس با‬   ‫ارائه وثیقه درنظر گرفته شده‪ ،‬هنوز در‬
‫تشکر از رسیدگی به شکایات آنها‪،‬‬   ‫و به شکایات رسیدگی کنند و بنابراین‪،‬‬   ‫نیز تعهد کرد که با گرفتن کمک از‬     ‫چهار سال تشکیلات و روشهای‬      ‫نمایندگان کارگران هفتتپه و سرنوشت‬
                  ‫از مردم تقاضا میشود ده نفر را که به‬   ‫بازرگانان و همچنین کمک در توزیع‬     ‫اداری از جهت تقسیم وظایف و‬      ‫وعدهها و حرفهای آنان را هم بار دیگر‬          ‫بازداشت بسر میبرند‪».‬‬
‫متفرق شدند و هیأت هم پس از‬     ‫آنها اطمینان دارند‪ ،‬معرفی کنند که با‬   ‫گندم و نظارت بر خدمات شهری‪ ،‬در‬     ‫تفویض اختیارات به مسؤولین‬      ‫بطور عملی به عموم کارگران نشان‬      ‫اما فرزانه زیلاوی وکیل کارگران بازداشت‬
                  ‫آنها مذاکره شده و راه حلی برای رفع‬    ‫این کار همکاری کند و محلهایی نیز‬    ‫مربوطه و رعایت عدم تمرکز و اتخاذ‬   ‫داده است‪ .‬مطالبات برحق کارگران را‬    ‫شده گفته که ادعای دادستان شهرستان‬
‫تعیین مأمورینی که باید به همراه‬                       ‫برای مراجعۀ افراد و رسیدگی به وضع‬    ‫سیستمهای مدرن از بابت کنترل و‬    ‫نمیدهند؛ در عوض آنان را به تحریک‬     ‫شوش صحت ندارد‪ .‬وی توضیح داده‬
                        ‫مشکلات جستجو شود‪.‬‬      ‫آنها از جهت محل اقامتشان و تعداد‬    ‫مدیریت بهصورتی درآمده بود که‬     ‫فردی که خود به فسادش اذعان دارند‬     ‫که «قرار تأمین کیفری ‪ ۵۰‬میلیون‬
‫نمایندگان مردم از مسیر رودخانه‬   ‫در اثر این اقدام‪ ،‬همهمۀ مردم‬       ‫خانوادهها مشخص شد که از روز بعد‬     ‫در عمل مشکلی پیش نیامد‪ .‬ولی از‬                        ‫تومانی کارگران بازداشتی در شعبه‪۱۰۱‬‬
                  ‫فروکش کرد و پس از حدود نیم ساعت‪،‬‬     ‫شروع بهکار کنند‪ .‬اعلام این تصمیم به‬   ‫جهت وظائف استانداری و کارهایی‬            ‫راهی زندان میکنند‪.‬‬    ‫دادگاههای کیفری ‪2‬شهرستان شوش‬
‫بازدید کنند به اهواز مراجعت کرد‪.‬‬  ‫عدهای خودشان را بهعنوان نماینده‬     ‫مراجعهکنندگان به استانداری‪ ،‬باعث‬    ‫که انجام شد جا دارد توضیحات‬     ‫کارگران فقط با تکیه بر نیروی خود‬     ‫تأیید شد و با وجود اعلام آمادگی کتبی و‬
                  ‫مردم به بخشدار معرفی کردند و از‬     ‫گردید که بهتدریج از محوطه خارج‬     ‫بیشتری بدهم زیرا اتفاقاتی که در‬   ‫و حمایت و همبستگیشان میتوانند‬      ‫شفاهی‪ ،‬برای تودیع وثیقه از روز دوشنبه‬
‫پس از مراجعت به اهواز‪ ،‬آقای‬     ‫آنها دعوت شد که به داخل ساختمان‬     ‫شده و روز بعد به محلهای اعلامشده‬    ‫این دوره پیش آمد برای کسانی‬     ‫مطالباتشان را پیگیری کنند‪ .‬کارگران‬    ‫‪ ۱2‬آبان تا کنون اجازه انجام تشریفات‬
                  ‫آمده و با استاندار و هیأت اعزامی‬     ‫مراجعه نمایند‪ .‬کلیه رؤسای سازمانهای‬   ‫که علاقمند به دانستن وقایع دوران‬   ‫بازداشتی هیچ جرمی مرتکب نشدهاند‬
‫مگنس نمایندۀ کنسرسیوم بهاتفاق‬    ‫ملاقات کنند‪ .‬پس از معرفی یک یک‬      ‫دولتی نیز قول دادند که از کلیه امکانات‬ ‫سازندگی ایران باشند‪ ،‬قابل توجه‬    ‫و فقط به خاطر حقخواهی صنفی‬             ‫سپردن وثیقه را ندادهاند‪».‬‬
                  ‫آنها که توسط بخشدار انجام گرفت و با‬   ‫خود برای پیاده شدن صحیح این طرح‬                       ‫و حمایت از همکارانشان دستگیر و‬      ‫به گفته فرزانه زیلاوی «پرونده نزد رئیس‬
‫آقای مهندس رمضاننیا مدیر ارشد‬    ‫احترام با آنها برخورد شد‪ ،‬به آنها گفتم‬  ‫استفاده کرده و کمک کنند که این‬               ‫خواهد بود‪.‬‬                        ‫دادگستریشوشمسکوتماندهوایشان‬
                  ‫که اعلیحضرت ما را مأمور فرمودهاند‬    ‫مردم فقیر و محروم از مشکل فعلی‬     ‫بعد از ظهر روزی که من به‬                 ‫زندانی شدهاند‪.‬‬    ‫اعلام کرده که آزادی کارگران باید با‬
‫شرکت کنسرسیوم در خوزستان‪،‬‬      ‫که به کار شمار سیدگی کنیم و هر‬      ‫رهایی یافته و بتوانند به محلهای خود‬   ‫استانداری خوزستان منصوب شدم‬     ‫مردم عزیز ایران! آزادیخواهان!‬      ‫کسبنظر شورای تأمین صورتبگیرد!»‬
                  ‫اقدامی لازم است انجام دهیم‪ .‬حالا‬                         ‫مهندس روحانی تلفن کرد و اظهار‬                         ‫یوسف بهمنی‪ ،‬حمید ممبینی‪ ،‬ابراهیم‬
‫به دفتر من آمدند و اظهار داشتند‬   ‫به نظر شما چه چیزی باعث بیآبی‬               ‫مراجعت نمایند‪.‬‬    ‫داشت گزارشی بهعرض اعلیحضرت‬         ‫بشردوستان! حامیان حقوق کار!‬    ‫عباسی منجزی و مسعود حیوری روز‬
                  ‫شده است؟ گفتند دلیل اصلی آن این‬     ‫پس از اتخاذ تصمیم در این مورد‪،‬‬     ‫رسیده که در منطقۀ شادگان‬       ‫سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه‬       ‫پنجشنبه ‪ 8‬آبان ماه‪ ،‬توسط نیروهای‬
‫که بنا به دستور آقای دکتر اقبال‬   ‫است که مالکین عمده و با نفوذ اراضی‬    ‫موضوع نبودن آب در منطقه شادگان‬     ‫بهعلت خشکسالی هفتساله که‬       ‫ضمن محکوم کردن برخورد امنیتی‬       ‫امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت‬
                  ‫که در دست بالای رودخانه جراحی‬      ‫را مطرح کردم و از اعضای حاضر در‬     ‫در خوزستان وجود داشته آب‬       ‫و قضایی با مطالبات کارگران هفتتپه‬    ‫و روز شنبه‪ ۱۰‬آبان به زندان فجر دزفول‬
‫کنسرسیوم آماده است که هر اقدامی‬   ‫قرار دارند با بستن بندهایی در مسیر‬    ‫جلسه درخواست کردم که همگی با‬      ‫رودخانه جراحی که آن منطقه را‬     ‫خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط‬
                  ‫رودخانه کلیه آبها را برای کشاورزی‬    ‫هم از منطقۀ شادگان بازدید کنیم‪.‬‬     ‫آبیاری میکند بهکلی خشک شده‬      ‫کارگران بازداشتی هفتتپه‪ ،‬خاتمه‬                ‫منتقل شدند‪.‬‬
‫را برای رفع مشکل بیآبی که در‬    ‫خود مصرف کرده و بالنتیجه قسمت‬      ‫مقامات انتظامی با این پیشنهاد موافقت‬  ‫و حدود هشتاد هزار تن مردم آن‬     ‫دادن به برخوردهای امنیتی‪ ،‬ابطال‬     ‫بازداشت این چهار نفر ساعاتی پس از آن‬
                  ‫پایین دست رودخانه که این محل در‬     ‫نداشتند و میگفتند بهعلت نبودن آب‬    ‫منطقه حتی برای آب آشامیدنی‬      ‫پروندهسازیهای تا کنونی و اجرای‬      ‫انجام شد که کارگران در مجتمع کشت‬
‫شادگان پیش آمده انجام دهند و‬    ‫آن قرار دارد دچار خشکسالی و بیآبی‬    ‫و گرمای شدیدی که وجود دارد که‬      ‫دچار مشکل هستند‪ .‬بنابراین امر‬    ‫مطالبات کارگران شده از این رو همگان‬
                  ‫شده و وضع بهقدری وحشتناک است‬       ‫حتی در سایه به بالاتر از ‪۵۰‬درجه هم‬   ‫فرمودهاند مطلب را بهاطلاع شما‬    ‫را به حمایت متشکل از این فراخوان‬
‫پس از مذاکره با ایشان تقبل کردند‬  ‫که مردهشوی محل که فرزندش فوت‬       ‫میرسد‪ ،‬ج ّوی بهوجود آمده که معلوم‬    ‫برسانم که هر اقدامی لازم است‬
                  ‫کرده قادر به تهیه آب برای شستشوی‬     ‫نیست پیامد بازدید از این منطقه چه‬    ‫انجام دهید‪ .‬من چون در تهران بودم‬            ‫دعوت میکنیم‪.‬‬
‫که در ظرف کمتر از دو هفته یک‬    ‫او قبل از دفن نشده است‪ .‬البته مهندس‬   ‫خواهد بود و خطر این وجود دارد که‬    ‫بلافاصله با مقامات مختلف محلی‬          ‫سهشنبه‪ ۱۳ ،‬آبان ‪۱۳۹۹‬‬
                  ‫ایازی مدیر کل کشاورزی خوزستان که‬     ‫امنیت منطقه بههم ریخته و کشت و‬     ‫تماس گرفتم و همگی موضوع را‬       ‫سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه‬
‫خط لوله آب از رودخانۀ کارون تا‬                        ‫کشتاری پیش آید زیرا وقتی در محلی‬    ‫تأیید کردند‪ .‬بنابراین تلفنی از آقای‬
                                       ‫حتی برای شستن مردگان آب وجود‬      ‫حسن شهمیرزادی که سمت قائم‬
‫شادگان که در فاصله حدود پانزده‬                        ‫نداشته باشد عکسالعمل مردم در‬      ‫مقام مدیر عامل سازمان آب و برق‬
                                       ‫مقابل بازدید مقامات دولتی چه خواهد‬   ‫را داشتند‪ ،‬خواستم که با کمک‬
‫کیلومتر بود‪ ،‬بکشند و تعدادی تانکر‬                      ‫بود و بهتر است با احتیاط رفتار شود‬   ‫مقامات محل‪ ،‬تعداد حد اقل یکصد‬
                                       ‫و مدتی صبر کنیم تا برنامه آبرسانی‬    ‫تانکر آبرسانی تهیه کرده و بهفوریت‬
‫آب نیز بهطور موقت تا رسیدن آب‪،‬‬                        ‫با تانکر تا حدی انجام شده و بعداً از‬  ‫هرچه تمامتر شروع به توزیع آب‬
                                                           ‫آشامیدنی در منطقه بنمایند‪ .‬از‬
‫در اختیار استانداری بگذارند‪ .‬البته‬                                          ‫آقای دکتر اقبال ریاست هیأت مدیرۀ‬
                                                           ‫شرکت ملی نفت ایران نیز تقاضا‬
‫من هم بلافاصله اقدامات انجام‬                                             ‫کردم به مقامات شرکت در خوزستان‬
                                                           ‫دستور فرمایند که در این باره با ما‬
‫شده را بهاطلاع آقای نخستوزیر‬                                             ‫همکاری کنند و ایشان نیز بلافاصله‬
                                                           ‫به مأمورین خودشان در خوزستان‬
‫رساندم و با اظهار تشکر‪ ،‬آقای دکتر‬                                          ‫دستور دادند که برای رفع این‬
                                                           ‫مشکل با استانداری همراهی کنند‪.‬‬
‫اقبال را در جریان کارم قرار دادم‬                                           ‫روز بعد با ترن به طرف خوزستان‬
                                                           ‫حرکت کردم‪ .‬در موقع ورود ترن‬
‫و مقداری گندم نیز برای کمک به‬                                            ‫به اهواز که کلیه مقامات دولتی‬
                                                           ‫برای استقبال از استاندار جدید به‬
‫مردم نیازمند شادگان ارسال داشتم‪.‬‬                                           ‫ایستگاه راهآهن آمده بودند پس‬
                                                           ‫از خاتمۀ مراسم معارفه متوجه‬
‫لولهکشی آب توسط کنسرسیوم در‬                                             ‫شدم که در همان محل مراسمی‬
                                                           ‫برای بزرگداشت سالروز اعلیحضرت‬
‫مدت یازده روز بهپایان رسید و روزی‬                                          ‫رضاشاه برقرار است‪ 2۴( .‬مرداد)‪.‬‬
                                                           ‫لذا پس از پایان این مراسم‪ ،‬به‬
‫که آماده برای توزیع آب در شادگان‬                                           ‫عمارت استانداری رفتم‪ .‬در اینجا با‬
                                                           ‫منظرهای باورنکردنی مواجه شدم‪.‬‬
‫شد‪ ،‬تمام مقامات دولتی که در یازده‬                                          ‫حدود دو سه هزار مرد و زن و بچه‬
                                                           ‫با لباسهای مندرس و قیافههای‬
‫روز قبل در آن شرایط اسفآور به‬                                            ‫تیره و آفتابخورده بهصورت بسیار‬
                                                           ‫اسفناکی در محوطه باغ استانداری‬
‫شادگان رفته بودند‪ ،‬برای شرکت‬                                             ‫که حدود پنج شش هزار متر بود‬

‫در مراسم رسیدن آب به شادگان‬

‫آمدند و چنان جشن و سروری در‬

‫محل برقرار شده بود که اشک شادی‬

‫از دیدگان همه سرازیر شد‪.‬‬

‫در هفتههای بعد‪ ،‬موضوع توزیع‬

‫گندم بین نیازمندان در اهواز ادامه‬

‫داشت‪ .‬در این مدت اشکالات توزیع‬

‫بهنحو شایستهای برطرف شده بود و‬

‫شهرداری اهواز نیز برای استفاده از‬

‫این کارگرانی که در حقیقت بطور‬

‫مجانی در اختیار شهرداری قرار‬

‫گرفته بودند برنامههای مفیدی را‬

‫از لحاظ نظافت شهر به مرحلۀ اجرا‬

‫گذاشته بود ازجمله قرار شد با کمک‬                                                                ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

‫معاون فنی استانداری که مسؤول‬                                                               ‫سقوط بهشت‬

‫کارهای ساختمانی شهرداریها بود‬

‫طرحی برای ساختن طاقنماهایی‬

‫در روی پیادهروها تهیه شود که‬                                                               ‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫در طی روز که حرارت آفتاب به‬

‫حدود ‪ 6۰‬درجه میرسد و بهناچار‬                                                               ‫ترجمه رضا تقی زاده‬            ‫اندرو اسکات کوپر‬

‫مغازههای شهر تعطیل شده و مردم‬                                                               ‫کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد‬

‫به خانهها پناه میبرند‪ ،‬سایبانی در‬

‫جلو مغازههای خیابانهای اصلی‬                                                                ‫قیمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬

‫ساخته شود و هزینۀ آن از طرف‬

‫صاحبان مغازهها و شهرداری بهطور‬

‫پنجاه پنجاه تأمین گردد‪ .‬این طرح‬

‫مورد استقبال کسبه قرار گرفت و‬

‫شهرداری نیز سهم خود را از طریق‬

‫در اختیار گذاردن کارگرانی که‬

‫بهجای مزد‪ ،‬گندم دریافت میکردند‬

‫تأمین کرد‪ .‬و بعد از مدتی که اولین‬

‫خیابان به این صورت آماده شد و‬

‫صاحبان مغازهها عملا متوجه شدند‬

‫که انجام این کار چه اثر بزرگی‬

‫در رونق بازار آنها دارد‪ ،‬تقاضاهای‬

‫متعددی میشد که ساختمان‬

‫پیادهروی آنها را مقدم بشمارند و‬

‫در مجموع‪ ،‬اجرای این طرح فعالیت‬

‫و رونق بیشتری در شهر اهواز‬

‫ادامه دارد‬ ‫بهوجود آورد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11