Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و هقتم ـ شماره ۲۸۶ (دوره جديد
P. 4

‫رونمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از‬                                                                             ‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪1۷52‬‬
 ‫«سیستم پرتاب رگباری بالستیک»!‬                                                                                  ‫جمعه ‪ ۱6‬تا پنجشنبه‪ 22‬آبانماه ‪۱۳۹۹‬خورشیدی‬

                                                           ‫وزیرکشورخواستار«افزایشسانسور»وتداوم«مقابله‬
                                                           ‫و اقدامات ایجابی» در رسانههای خارج کشور شد!‬

‫بالستیکهای رگباری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ‪ 14‬آبان ‪ 1399‬از آنها رونمایی شد!‬                  ‫رسانههای خارجی از طریق فعالیت‬      ‫تدبیروامید‪ ،‬عبدالرضا رحمانی فضلی‬     ‫=وزیر کشور جمهوری‬
                                                           ‫افراد اصلاحطلب و طرفدار و صادراتی‬    ‫وزیر کشور صبح امروز سهشنبه‬        ‫اسلامی گفته که رسانهها‬
‫میکوبند؛ آنها را باید مهار و سیطره‬          ‫دوربُرد رونمایی کرد‪.‬‬    ‫= حسین سلا می ‪:‬‬          ‫رژیم ایران در رسانههای فارسیزبان‬    ‫‪۱۳‬آبانماه از وزارت فرهنگ و ارشاد‬     ‫جامعه را در مقابل پدیدههای‬
‫روانی و تسلط فنی‪ ،‬تکنیکی‪ ،‬تاکتیکی‪،‬‬   ‫مقامات سپاه میگویند سیستم‬         ‫ا ین ستو ن مستحکم‬         ‫و غیرفارسیزبان خارج از ایران اجرا‬    ‫اسلامی تلویحا انتقاد کرده و خواستار‬   ‫بیرونیکشورشرطیکردهاند‪.‬‬
‫عملیاتی و استراتژیک نظام را به آنان‬   ‫پرتاب این بالستیک «خودکار» و‬       ‫خیمه بازدارندگی و دفاع‬       ‫میشود‪ .‬این کاربران میگویند که رژیم‬   ‫تشدید فشار بر روزنامهنگاران و «کنترل»‬  ‫= ر حما نی فضلی‬
‫ثابت کنیم؛ بدون این سیطره نمیتوانیم‬   ‫«هوشمند» است و قابلیت «پرتابهای‬      ‫اطمینانبخش نظام ما و‬        ‫از این طریق در حال هدایت اطلاعات‬                         ‫ر سا نه ها ی خا ر جی ر ا‬
                    ‫متوالی موشکهای بالستیک» را دارد‬      ‫قدرتی مهیب است که با آن‬      ‫و مباحث منتشر شده از سوی این‬           ‫بیشتر رسانهها شده است‪.‬‬     ‫تشد ید کنند ه مشکلا ت‬
     ‫آزاد و آرام زندگی کنیم‪».‬‬   ‫و از آن به عنوان «تیربار موشکی» و‬     ‫اراده سیاسی نظام به دشمن‬                          ‫رحمانی فضلی در سخنان امروز‬        ‫حکومت دانسته و گفته است‬
‫صداوسیمای جمهوری اسلامی در‬       ‫«بالستیک دوربُرد رگباری» نام بردهاند‪.‬‬   ‫نشان داده شده و در صورت‬                 ‫رسانههاست‪.‬‬     ‫خود‪ ،‬منشاء بروز بخشی از مشکلات‬      ‫که وزارت ارشاد با اعمال‬
‫یک ویدئو از جابجایی «موشکهای‬      ‫در مراسم رونمایی این سیستم‬                          ‫رحمانیفضلی همچنین افزایش‬        ‫و بحرانهای اقتصادی را «رسانهها»‬     ‫سانسور در رسانههای داخلی‬
‫رگباری» روی واگنهایی که در‬       ‫هوایی حسین سلامی فرمانده سپاه‬        ‫نیاز به او تحمیل میشود!‬     ‫قیمتها راباعث ایندانستکه «بخشی‬     ‫دانست و بدون توجه به اینکه مردم‬     ‫باری از روی دوش دولت‬
‫شهرهای زیرزمینی موشکی روی ریل‬      ‫پاسداران انقلاب اسلامی با لاف و گزاف‬   ‫=صداوسیمای جمهوری‬         ‫از مردم از مدار خرید خارج شوند»‪.‬‬    ‫مشکلات و بحران اقتصادی را نه در‬
‫حرکت میکنند گزارش داد و گزارشگر‬     ‫تهدید کرد «پرواز موشکهای ما پیکره‬     ‫اسلامی در یک ویدئو از‬       ‫وی گفته است‪« :‬همه مشکلاتی مثل‬      ‫«ذهن» بلکه به عینه با دخل و خرج‬               ‫بردارد‪.‬‬
‫نیز ادعا کرد که این سیستم «ابتکاری‬   ‫دشمن را میلرزاند و قدرت موشک ما‬      ‫جا بجا یی « مو شک ها ی‬       ‫محدودیتها و تحریم را میدانیم اما‬    ‫خود میبینند و تحمل میکنند‪ ،‬گفته‬     ‫= و ز یر کشو ر بر و ز‬
                                         ‫رگباری» روی واگنهایی‬        ‫باید در زمینه رسانهای و مدیریتی تلاش‬  ‫است که «رسانهها نباید مردم را دچار‬    ‫مشکلات اقتصادی از جمله‬
    ‫جدید و در دنیا نظیر ندارد‪».‬‬    ‫ضامن عقبنشینی دشمنان است!»‬       ‫که در شهرهای زیرزمینی‬       ‫کنیم و باری را از دوش دولت برداریم‪».‬‬                       ‫بحران بورس را نیز به گردن‬
‫اوایل امرداد ‪ ۱۳۹۹‬نیروی هوافضای‬     ‫او به این حرفها اکتفا نکرد و‬       ‫موشکی روی ریل حرکت‬         ‫وزیر کشور دولت روحانی فشار‬              ‫تشویش ذهنی کنند»!‬
‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از‬     ‫ادامه داد «این ستون مستحکم خیمه‬      ‫میکنند گزارش داده و‬        ‫رسانهها به ویژه رسانههای خارجی را‬    ‫جا لب ا ینجا ست که بر خی‬              ‫رسانهها انداخت‪.‬‬
‫«مزرعههای موشکی» رونمایی کرد‬      ‫بازدارندگی و دفاع اطمینانبخش نظام‬     ‫گزارشگرش ادعا کرده است‬       ‫باعث سختتر شدن شرایط و مشکلات‬      ‫خبرگزاریها و وبسایتهای خبری از‬
‫که به گفتهی فرماندهی آن طوری‬      ‫ما و قدرتی مهیب است که با آن اراده‬    ‫که این سیستم «ابتکاری‬       ‫دانسته و گفته است که باید افکار‬     ‫جمله «خبرآنلاین» در انتشار سخنان‬     ‫در حالی که ایران در بین ‪۱8۰‬‬
‫طراحی شده که موشکها از داخل‬       ‫سیاسی نظام به دشمن نشان داده‬       ‫جدید و در دنیا نظیر ندارد»‪.‬‬    ‫عمومی را در مقابل رسانههای خارجی‬    ‫وزیر کشور نیز با سانسور روبرو شدند و‬   ‫کشور جهان در رتبه ‪ ۱۷۳‬آزادی‬
‫زمین به بیرون پرتاب میشوند و‬      ‫شده و در صورت نیاز به او تحمیل‬                                            ‫تیتر «انتظار داریم وزارت ارشاد رسانهها‬  ‫رسانهها قرار گرفته است‪ ،‬وزیر کشور‬
‫دشمن نمیتواند محل اختفای آنها را‬                         ‫روز چهارشنبه ‪ ۱۴‬آبان همزمان‬               ‫مدیریت کرد‪.‬‬    ‫را کنترل کند» را پس از اندکی حذف‬     ‫جمهوری اسلامی خواستار افزایش‬
                                ‫میشود!»‬      ‫با شمارش آرای انتخابات ریاست‬    ‫وی اضافه کرد‪« :‬نباید جامعه را در‬                         ‫سانسور بر رسانههای داخلی و رصد‬
           ‫ردیابی کند‪.‬‬    ‫سلامی با اشاره به اینکه «برای‬       ‫جمهوری در آمریکا‪ ،‬سپاه پاسداران‬  ‫مقابل پدیدههای بیرونی کشور شرطی‬             ‫کرده و تغییر دادند‪.‬‬   ‫رسانههای خارجی و تداوم مقابله و‬
‫از برنامههای دونالد ترامپ در دور‬    ‫دفاع هیچ کمبودی نداریم» خطاب‬       ‫انقلاب اسلامی از یک موشک بالستیک‬  ‫کنیم که متاسفانه این اتفاق الان افتاده‬ ‫وزیر کشور انتظار خود از مسئولان‬     ‫اقدامات ایجابی این رسانهها شد‪ .‬وی‬
‫اول ریاست جمهوری مهار موشکی‬       ‫به فرماندهان نیروی هوافضای سپاه‬                                           ‫وزارت ارشاد اسلامی را چنین بیان کرد‬   ‫همچنین سانسور رسانهها را روشی‬
‫رژیم ایران بود و حتی موضوع «برجام‬    ‫پاسداران توصیه کرد «دستهای‬                                       ‫است‪».‬‬     ‫که «رسانهها را کنترل» و «کماکان‬     ‫برای برداشتن بار از روی دوش دولت‬
‫موشکی‪ »2‬نیز مطرح شد که با واکنش‬     ‫شما همواره روی ماشه باشد‪ .‬شاهدیم‬                       ‫رحمانی فضلی رئیس کمیته ستاد‬       ‫رسانههای خارجی را رصد کنند!» وی‬
‫شدید فرماندهان ارشد سپاه پاسداران‬    ‫که دشمنان گاهی بر طبل تهدید‬                         ‫اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور‬   ‫گفته است‪ « :‬انتظار ما از وزارت ارشاد‬             ‫توصیف کرد!‬
 ‫از جمله قاسم سلیمانی روبرو گشت‪.‬‬                                           ‫همچنین تقصیر بخشی از مشکلات‬       ‫این است که رسانهها را کنترل کنند‪.‬‬    ‫بر مبنای گزارشهای امسال سازمان‬
                                                           ‫اقتصادی از جمله «مشکلات بازار‬      ‫کماکان رسانههای خارجی باید رصد‬      ‫گزارشگران بدون مرز‪ ،‬ایران در بین‪۱8۰‬‬
 ‫تهدید امانوئل ماکرون توسط نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‪:‬‬                     ‫بورس» را به گردن «رسانه»ها انداخت و‬   ‫شوند و مقابله و اقدامات ایجابی که لازم‬  ‫کشور جهان به لحاظ شاخصههای آزادی‬
                                                           ‫در توضیحاتی بی سر و ته گفت‪« :‬بخشی‬                        ‫رسانهها در رتبه صد و هفناد و سوم قرار‬
‫با «خشم مقدس» ضربه سنگین سیاسی‪ -‬امنیتی‬                                        ‫از مشکلات بازار بورس رسانهای است‪،‬‬            ‫است انجام شود‪».‬‬     ‫دارد که به نسبت یکسال قبل سه رتبه‬
                                                           ‫هرچند اقدام اطلاعرسانی بورس خوب‬     ‫برخی کاربران فضای مجازی این‬
                                                           ‫بوده که دیر انجام شده اما به هر حال‬   ‫گفتهی وزیر کشور را اعتراف وی به‬              ‫تنزل کرده است‪.‬‬
                                                                               ‫نفوذ جمهوری اسلامی در رسانههای‬      ‫در طول سالهای اخیر فشار بر‬
                                                                     ‫خوب است!»‬     ‫خارج از کشور تعبیر کردهاند‪ .‬این کاربران‬ ‫روزنامهنگاران و رسانهها افزایش یافته‬
                                                           ‫وی نیز به روش دیگر مقامات مسئول‬     ‫میگویند «مقابله و اقدامات ایجابی»‬    ‫و حکومت تلاش میکند با بازداشت‬
                                                           ‫جمهوری اسلامی راه دروغ و انکار در‬                        ‫خودسرانه و صدور احکام سنگین‬
                                                           ‫پیش گرفته و افزود‪« :‬در حوزه کالاها‬                        ‫و طولانی زندان‪ ،‬کنترل مطلق بر‬
                                                           ‫شاید افزایش قیمت داشته باشیم اما‬
                                                           ‫مشکل کمبود نداریم و با برای کنترل‬                             ‫روزنامهنگاران داشته باشد‪.‬‬
                                                           ‫قیمت تلاش ما برای مردم باید ملموس‬                        ‫تشدید فشارها در دولت حسن‬
                                                                                                   ‫روحانی و سرکوبگستردهی اهالی رسانه‬
                                                                        ‫باشد‪».‬‬                         ‫و همچنین شهروندخبرنگاران و ایجاد‬
                                                           ‫این اظهارات در حالی مطرح شده که‬                         ‫ناامنی‪،‬درحالیستکهدولتویبا شعار‬
                                                           ‫تصاویر و ویدئوهای بسیاری از صفهای‬                        ‫ایجاد فضای باز و آزادی بیان توانست‬
                                                           ‫طولانی مردم با وجود شیوع ویروس‬
                                                           ‫ُکرونا در ایران‪ ،‬برای خرید روغن نباتی‪،‬‬                        ‫آرای رأیدهندگان را کسب کند‪.‬‬
                                                           ‫نان و دیگر نیازهای اولیهی شهروندان‬                        ‫حالا در آخرین ماههای دولت‬
                                                           ‫در شبکههای اجتماعی منتشر میشود‪.‬‬

                    ‫خواهید خورد!‬                                 ‫حسن روحانی‪ :‬مهم نیست در آمریکا چه کسی‬

‫و پا را از لفاظی فراتر گذاشته و رئیس‬                       ‫=حاجی صادقی‪ :‬رئیس‬         ‫انتخابمیشود؛شیوهدولتبعدیآمریکامهماست!‬
  ‫جمهوری فرانسه را تهدید میکند‪.‬‬                         ‫جمهور منحوس فرانسه‬
                       ‫عبدالله حاجی صادقی‬         ‫اسلام را در حال پیشروی و‬      ‫میکند‪».‬او همچنین مدعی شده که‬                 ‫شده است‪».‬‬     ‫=روحانی‪ :‬برای ما مهم‬
‫حاجی صادقی با تکیه بر پیامبر اسلام‬                        ‫امت اسلام را در حال رشد‬      ‫«برای ما اصول‪ ،‬شیوه و سیاست مهم‬     ‫او درباره این تصمیمات باز هم به‬     ‫نیستکهدرآمریکاچهکسی‬
‫گفته «آنچه به ما پیروان آن حضرت‬     ‫را «فاسد» خوانده و دفاع او از آزادی بیان‬ ‫میبینند و نمیتوانند تحمل‬      ‫است والا فرد و حزب اهمیتی ندارد لذا‬   ‫کلیگویی و جملات شعاری پرداخته و‬     ‫انتخابمیشودالبتهانتخابات‬
‫مربوطمیشود‪،‬ایناستکهغیرتدینی‬       ‫را عامل بیبند و باری و «آزادی حیوانی»‬                    ‫بر فرض اینکه شیوه و اخلاق آمریکا به‬   ‫گفته که «دولت بر مبنای تولید داخلی‬    ‫اخیرآمریکاازجهاتمختلف‬
‫خود را در صحنههای مختلف مانند این‬    ‫خوانده و گفته در جهان امروز لیبرال‬               ‫کند!‬     ‫روشصحیحبرنمیگرددبرنامهریزیهای‬      ‫و عمدتا صادرات غیرنفتی و نحوه تعامل‬
‫مورد به نمایش بگذاریم و خشم مقدس‬    ‫دموکراسی همه قواعد حتی قواعد خود‬     ‫=«آنچه به ما پیروان آن‬                           ‫وزارتخانهها با هم است لذا برای ما مهم‬      ‫عبرتآموز میباشد‪.‬‬
                                         ‫حضرت مربوط میشود‪ ،‬این‬               ‫خود را انجام دادیم‪».‬‬   ‫نیست که در آمریکا چه کسی انتخاب‬     ‫=روحانی در حالی مدعی‬
        ‫خود را نشان دهیم!»‬    ‫را به نفع منافع خویش نقض میکند‪.‬‬     ‫است که غیرت دینی خود را‬      ‫این در حالیست که حسن روحانی‬       ‫میشود البته انتخابات اخیر آمریکا از‬   ‫شده «ما برنامهریزیهای‬
‫او درباره «خشم مقدس» توضیح داده‬     ‫او مدعی شده «آنچه ما به تازگی‬       ‫در صحنههای مختلف مانند‬       ‫و دیگر اعضای دولتش بارها ایالات‬                         ‫خود را انجام دادهایم»که ماه‬
‫«ما تحمل داریم‪ ،‬اهل مدارا هم هستیم‪،‬‬   ‫از ناحیه آن نشریه فرانسوی و سپس‬      ‫این مورد به نمایش بگذاریم‬     ‫متحده و دولت ترامپ را مسئول و عامل‬    ‫جهات مختلف عبرتآموز میباشد‪».‬‬      ‫گذشته با اشاره به فشارهای‬
‫اما تا جایی که به آنچه برایمان از جان‬  ‫رئیس جمهور منحوس آن دیدیم‪،‬‬        ‫و خشم مقدس خود را نشان‬       ‫مشکلات اقتصادی کشور و وضعیت‬       ‫دولت نخست تدبیروامید با ریاست‬      ‫اقتصادی‪،‬ازمردمخواستهبود‬
‫و مال و ناموس عزیزتر است‪ ،‬یعنی‬     ‫ناشی از این است که اسلام را در حال‬                      ‫بحرانی معیشت مردم معرفی کردهاند‪.‬‬    ‫حسن روحانی با دولت باراک اوباما‬     ‫تا«نفرینها»رانثارکاخسفید‬
‫مقدساتمان تعرض و هتک حرمت‬        ‫پیشروی و امت اسلام را در حال رشد‬               ‫دهیم»‪.‬‬     ‫روحانی ماه گذشته با اشاره به‬      ‫وارد مذاکره شد و برجام را امضا کرد و‬   ‫و «واشنگتن دیسی» کنند!‬
‫نشود‪ .‬سردمداران فرانسه و رئیس جمهور‬   ‫میبینند و نمیتوانند تحمل کنند‬       ‫=«سردمداران فرانسه‬         ‫فشارهای اقتصادی‪ ،‬حتی از مردم‬      ‫در دولت دونالد ترامپ با خروج ایالات‬
‫فاسد و حقستیز آن بدانند که به واسطه‬   ‫و میدانند که با وجود اسلام دیگر‬      ‫و رئیسجمهور فاسد و‬         ‫خواسته بود تا «نفرینها» را نثار کاخ‬   ‫متحده از برجام و بازگشت تحریمها‬     ‫حسن روحانی همزمان با شمارش‬
‫این خبط بزرگ ضربه سنگینی در ابعاد‬    ‫راهی برای ظلم وجود نخواهد داشت‪،‬‬      ‫حقستیز آن بدانند که به‬       ‫سفیدکنند‪«:‬آدرسغلطبهمردمندهید‪،‬‬      ‫دچار بحرانهای بزرگ مالی و مشکلات‬     ‫آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات‬
‫سیاسی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬     ‫از این رو میخواهند جلوی اسلام‬       ‫واسطه این خبط بزرگ ضربه‬      ‫ریشه مشکلات «واشنگتن دیسی»‬       ‫سیاسی در منطقه و جهان شد‪ .‬اکنون‬     ‫متحدهآمریکااعلامکردکه«برایمامهم‬
‫خواهند خورد و از ناحیه مسمانان‬     ‫را بگیرند‪ ،‬ولی زهی خیال باطل‪».‬‬      ‫سنگینی در ابعاد سیاسی‪،‬‬       ‫است‪ .‬مردم باید در این سالها خیلی‬    ‫بسیاری در جمهوری اسلامی امیدوار‬
‫بخشیده نمیشوند‪ .‬انشاءالله مسلمانان‬   ‫حاجیصادقیهمچنینمحمدپیامبر‬         ‫امنیتی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬      ‫راحتتر زندگی میکردند‪ .‬حدود ‪۱8۵‬‬     ‫هستند با شکست دونالد ترامپ در‬        ‫نیست چه کسی انتخاب میشود‪».‬‬
‫با بیداری‪ ،‬هوشیاری و بصیرت لازم در‬   ‫مسلمانانرا«عزیزترینخلقخدا»خوانده‬     ‫خواهند خورد و از ناحیه‬       ‫کشور در جهان از ما حمایت میکنند‪.‬‬    ‫انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی جو‬    ‫حسنروحانیروزچهارشنبه‪ ۱۴‬آبان‬
‫برابر همه فتنهها‪ ،‬از جمله فتنه اخیر به‬ ‫و گفته در صدر اسلام هم افرادی مثل‬     ‫مسمانانبخشیدهنمیشوند»‪.‬‬       ‫ما لعن و نفرین و کینه خود را با آدرس‬  ‫بایدن‪ ،‬علی خامنهای به رفتن کارگزاران و‬  ‫‪ ۱۳۹۹‬درجلسههیئتدولتبهانتخابات‬
                    ‫ابوجهلها‪ ،‬ابولهبها و ابوسفیانها او را‬   ‫=احتمال اینکه مزدورانی‬       ‫صحیح و درست بفرستیم‪ .‬این مشکلات‬     ‫تدارکاتچیهایشپایمیزمذاکرهرضایت‬      ‫ریاست جمهوری ایالات متحده واکنش‬
       ‫خوبی خواهند ایستاد‪».‬‬    ‫مجنون خطاب میکردند و به وی توهین‬     ‫با تحریکات مستقیم و‬        ‫از کاخنشین کاخ سفید است‪ .‬منشأ تمام‬   ‫داده و به این ترتیب تحریمها کاهش‬     ‫نشان داده و با بیان اینکه «مهم نیست‬
‫ناامنی در فرانسه پس از قتل فجیع‬     ‫میکردند اما محکوم به شکست شدند‪.‬‬      ‫غیرمستقیمعواملجمهوری‬        ‫مشکلات مردم از صهیونیسم‪ ،‬ارتجاع و‬                        ‫که چه فرد یا حزبی در آمریکا روی کار‬
‫چهارشهرونداینکشورتوسطمسلمانان‬      ‫تقریباً تمام یادداشت نماینده ولی‬     ‫اسلامیبرایافزایشناامنیها‬      ‫از تندرویهای آمریکا است‪ .‬تردید ندارم‬         ‫یافته یا حتی لغو شود‪.‬‬   ‫میآید» افزوده که «دولت بر فرض اینکه‬
‫افراطی و همچنین چند حمله مشابه‬     ‫فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬    ‫اجیر شوند همواره وجود‬       ‫روزی آمریکا در مقابل ملت ایران زانو‬   ‫در این میان‪ ،‬حسن روحانی در جلسه‬     ‫شیوه و اخلاق آمریکا به روش صحیح‬
‫در گوشه و کنار فرانسه که توسط‬      ‫حرفهای تکراری و موعظه در دفاع از‬     ‫داشته است‪ .‬رد پای این‬                           ‫امروز با وجود تکرار چندباره این ادعا که‬ ‫برنمیگردد برنامهریزیهای اقتصادی‬
‫پلیس خنثی شد فرصت مناسبی برای‬      ‫اسلام و پیامبر و انتقاد شدید و بیادبانه‬  ‫افراد افراطی و مزدبگیر در هر‬               ‫خواهد زد‪».‬‬    ‫نتیجه انتخابات آمریکا برای جمهوری‬
‫خرابکاریهای ضدامنیتی رژیم ایران به‬   ‫علیه امانوئل ماکرون است‪ .‬اما وی در‬    ‫تظاهراتیدرکشورهایغربی‬       ‫علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی‬     ‫اسلامی مهم نیست‪ ،‬گفته «آنچه اهمیت‬          ‫خود را انجام داده است‪».‬‬
                    ‫بخش پایانی دچار «شور حسینی» شده‬                       ‫نیز در سخنرانی روز گذشته خود که‬     ‫دارد شیوهای است که در دولت بعدی‬     ‫در شرایطی که برخی کارشناسان‬
         ‫وجود آورده است‪.‬‬                                ‫دیده میشود‪.‬‬      ‫ساعاتی پیش از آغاز رأیگیری در‬      ‫آمریکا اتخاذ میشود؛ برای ما مهم این‬   ‫معتقدند دولت اقتصاد ایران را رها کرده‪،‬‬
‫احتمال اینکه مزدورانی با تحریکات‬                                           ‫حوزههای رأیگیری آمریکا به وقت‬      ‫است که آمریکا به قانون و تمام معاهدات‬  ‫روحانی طبق معمول با ادعاهای عجیب و‬
‫مستقیم و غیرمستقیم عوامل جمهوری‬                          ‫نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران‬ ‫محلی انجام شد‪ ،‬گفت که «برای ما‬     ‫بینالمللی و چندجانبه برگردد و به ملت‬   ‫بیاناینکهدرجلساتهفتهگذشتهستاد‬
‫اسلامی برای افزایش ناامنیها اجیر شوند‬                       ‫انقلاب اسلامی در یادداشتی که روز‬  ‫مهم نیست چه کسی در آمریکا به‬                           ‫اقتصادی دولت تصمیمات مهمی برای ‪۹‬‬
‫همواره وجود داشته است‪ .‬رد پای این‬                         ‫دوشنبه ‪ ۱2‬آبان خبرگزاری تسنیم‬   ‫ریاستجمهوری میرسد و این موضوع‬             ‫ایران احترام بگذارد‪».‬‬   ‫ماهآیندهاتخاذشدهوهماهنگیهایلازم‬
‫افراد افراطی و مزدبگیر در هر تظاهراتی‬                       ‫منتشر کرده رئیس جمهوری فرانسه را‬  ‫بر روی سیاستهای ما تأثیر نمیگذارد‪».‬‬   ‫روحانی افزوده که «میخواهیم بجای‬     ‫بیندستگاههایاقتصادیهمچونوزارت‬
‫در کشورهای غربی دیده میشود‪ .‬کم‬                                            ‫انتخابات ایالات متحده آمریکا روز‬    ‫تحریم احترام باشد اگر بجای تحریم‬     ‫اقتصاد‪ ،‬وزارت صمت و بانک مرکزی‬
‫نیستندمسلمانانافراطیمغزشوییشده‬                              ‫به صراحت تهدید کرده است‪.‬‬  ‫سهشنبه سوم نوامبر ‪ 2۰2۰‬برابر با ‪۱۳‬‬   ‫غیرقانونی و ظالمانه احترام گذاشته‬    ‫ایجاد شده‪ ،‬گفت‪« :‬تصمیمات اقتصادی‬
‫که در قبال دریافت کمی پول نیز تن به‬                        ‫حجتالاسلام عبدالله حاجی صادقی‬   ‫نوامبربرگزارشدوشمارشآرایانتخابات‬    ‫شود در اینصورت شرایط ما فرق خواهد‬    ‫دولت از چند هفته قبل بدون توجه به‬
‫اجرای برنامههای گروههای تروریستی‬                         ‫امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه‬ ‫تا این لحظه‪ ،‬نشان از رقابت تنگاتنگ‬   ‫داشت و اگر بجای تهدید‪ ،‬تکریم و احترام‬  ‫اینکه در آمریکا چه اتفاقی میافتد اتخاذ‬
‫و رژیمهای مذهبی و ضدآزادی مانند‬                                           ‫میان دونالد ترامپ و جو بایدن دارد‪.‬‬   ‫گذاشته شود و بجای عهدشکنی‪ ،‬اجرای‬
‫جمهوری اسلامی بدهند تا امنیت‬                                                                 ‫قانون باشد در آنصورت شرایط فرق‬
‫فردی و اجتماعی را در کشورهای آزاد‬

           ‫مختلکنند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9