Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و هقتم ـ شماره ۲۸۶ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪۷‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪1۷52‬‬
‫جمعه ‪ 6‬تا پنجشنبه ‪ ۱2‬نوامبر‪2۰2۰‬‬

      ‫سخنگوی کمپین دادخواهی‪:‬‬                                          ‫علی خامنهای‪:‬‬

‫مهرداد بختیاری به بند امنیتی زندان‬                    ‫هرکسی رئیس جمهور آمریکا شود بر سیاست ما تاثیر ندارد!‬
 ‫«رجاییشهر» منتقل شده است‬

                                     ‫وی سی سال است رهبر آن است به‬      ‫سیزده آبان ‪58‬‬                                  ‫=چنانکه زمامداران‬
                                     ‫همین کشور پناه برد و از همین کشور‬                                           ‫جمهوری اسلامی عادت‬
‫‪ 2۵‬آبان مطرح و در اینباره صحبت‬    ‫=مهردادبختیاریشامگاه‬         ‫و با هواپیما و خلبان فرانسوی به ایران‬ ‫داده است اما پشت سر این حادثه‬      ‫اشغال سفارت آمریکا در تهران و‬      ‫دارند تا در سخنان خود‬
            ‫شده بود‪».‬‬   ‫شنبه دهم آبان ‪ 1399‬برای‬                           ‫دستهایی وجود دارد و این فقط‬       ‫گروگانگیری دیپلماتهای ایالات‬      ‫مرتب امروز را با رویدادهای‬
                   ‫خرید نان از خانه خارج شد‬                  ‫انتقال یافت!‬   ‫انحراف و فساد یک هنرمند نیست‪،‬‬      ‫متحده توسط گروهی که به‬         ‫‪ 14۰۰‬سال پیش مقایسه‬
‫فیروزه غفارپور افزوده که «فکر‬                         ‫سیاست ما تغییری نمیکند‬       ‫بلکه پشت سر این حادثه دستهایی‬      ‫«دانشجویان پیرو خط امام» معروف‬     ‫کنند‪ ،‬خامنهای در این‬
‫میکنم نگرانی دستگاه امنیتی‬        ‫ولی به خانه بازنگشت‪.‬‬      ‫رهبر جمهوری اسلامی در بخش‬       ‫وجود دارد که دلیلش این است که در‬    ‫شدند و همزمان با برگزاری انتخابات‬    ‫سخنان نیز به شبیهسازی‬
‫جمهوری اسلامی بابت ‪ 2۵‬آبان‪،‬‬     ‫=فیروزه غفارپور‪ :‬فکر‬         ‫دیگری از حرفهای طولانی خود گفت‬     ‫دفاع از این کار معمولی‪ ،‬یک رئیس‬     ‫ریاست جمهوری در آمریکا‪ ،‬رهبر‬      ‫و اجرای «تعزیه» تکنفره‬
‫سالگرد کشتار خونین آبان و‬      ‫میکنم نگرانی دستگاه‬         ‫«برخیها تصورشان از دولت آمریکا‬     ‫جمهور و یک دولت میایستد و از او‬     ‫جمهوری اسلامی گفت «هرکس‬
‫سالگرد جان باختن پویا است‪ .‬رژیم‬   ‫امنیتی جمهوری اسلامی‬         ‫تصور غلطی است و خیال میکنند که‬     ‫حمایت میکند و مثلا این کار سیاست‬    ‫رئیس جمهور آمریکا بشود‪ ،‬تاثیری بر‬             ‫پرداخت‪.‬‬
‫همه تلاشش را برای ساکت کردن‬     ‫بابت ‪ 25‬آبان‪ ،‬سالگرد‬         ‫اگر دولتی خود را تسلیم این رژیم کرد‬  ‫دولتی است که از این کار غلط حمایت‬                        ‫=وی بدون اشاره به‬
‫خانوادهها انجام میدهد از جمله‬    ‫کشتار خونین آبان و سالگرد‬      ‫بهره خواهد برد‪ .‬نخیر؛ آنها که خود را‬  ‫میکند‪ .‬این حادثه زشتی است که از‬             ‫سیاست ما ندارد‪».‬‬    ‫«مجاهدین خلق» گفت‬
‫اینکه به خانواده پویا هم گفتهاند‬   ‫جان باختن پویا است‪ .‬رژیم‬       ‫تسلیم آمریکا کردند ضربه خوردند‪.‬‬                        ‫علی خامنهای در سخنانی گفت‬        ‫فرانسه که دم از حقوق بشر‬
‫که «بهتر است ساکت باشید!» البته‬   ‫همه تلاشش را برای ساکت‬        ‫نمونه آن کمپ دیوید است‪ ».‬وی در‬       ‫سوی یک دولت اتفاق میافتد!»‬     ‫«فرعون در زمان خود در محدوده‬      ‫میزند‪ ،‬خودش وحشیترین‬
‫میبینید که واقعا خانواده بختیاری‬   ‫کردن خانوادهها انجام‬         ‫ادعایی عجیب ادامه داد‪« :‬نمونه دیگر‬   ‫او بدون اشاره به حملات تروریستی‬     ‫مصر هر کاری که میخواست میکرد‬      ‫تروریستهای دنیا را در‬
‫خانوادهی دلیری هستند و از‬                         ‫رژیم پهلوی بود که کشور را با تسلیم‬   ‫در فرانسه و کشتن یک آموزگار‬       ‫اما امروز آمریکا که همان فرعون‬     ‫خود جای داد‪ .‬اما به روی‬
                            ‫میدهد‪.‬‬       ‫در برابر سیاستهای آمریکا عقبافتاده‬   ‫مدرسه و همچنین اتریش و تیراندازی‬    ‫آنروزهای مصر است‪ ،‬به کشور آمریکا‬    ‫خود نیاورد که روحالله‬
  ‫دادخواهی دست بر نمیدارند‪».‬‬                                          ‫به شهروندان توسط تروریستهای‬       ‫اتکا نمیکند و به کشورهای دیگر وارد‬   ‫خمینی رهبر انقلاب اسلامی‬
‫منوچهر بختیاری پدر پویا عصر‬     ‫روشنک آسترکی ‪ -‬مهرداد‬                     ‫کردند!»‬    ‫اسلامی گفت «البته امروز امت اسلامی‬   ‫میشود و تسلط پیدا میکند و پایگاه‬    ‫و بنیانگذار نظامی که وی‬
‫روز دوشنبه ‪ 2۳‬تیر ‪ ۱۳۹۹‬در کیش‬    ‫بختیاری عموی پویا بختیاری از‬     ‫خامنهای همچنین مدعی شد «در‬       ‫پر از خشم است که این زنده بودن‬     ‫میسازد و با استفاده از پیشرفت علمی‬   ‫سی سال است رهبر آن‬
‫بازداشت شد‪ .‬منوچهر بختیاری‬      ‫جانباختگان آبان ‪ ۹8‬شامگاه شنبه‬    ‫مورد آمریکا سیاست ما حساب شده و‬    ‫جامعه اسلامی را نشان میدهد… و‬                          ‫است به همین کشور پناه‬
‫یک روز پیش از بازداشت در‬       ‫دهم آبان ‪ ۱۳۹۹‬توسط مأموران‬      ‫مشخص است و این سیاست با رفت و‬     ‫عبرتی در این ماجرا برای افرادی که‬          ‫جنگ افروزی میکند‪».‬‬     ‫برد و از همین کشور و با‬
‫کیش‪ ،‬با انتشار ویدئویی در صفحه‬    ‫امنیتی بازداشت شد‪ .‬منوچهر‬      ‫آمد اشخاص تغییر نمیکند؛ اینکه چه‬    ‫با مسائل سیاسی دنیار کار میکنند‬     ‫چنانکه زمامداران جمهوری اسلامی‬     ‫هواپیما و خلبان فرانسوی به‬
‫اینستاگرامش در حالی که در ساحل‬    ‫بختیاری پدر پویا بختیاری نیز‬     ‫کسی رئیس جمهور بشود در سیاست‬                          ‫عادت دارند تا در سخنان خود مرتب‬
‫خلیج فارس ایستاده بود خطاب به‬    ‫تیرماه امسال بازداشت و از آن‬     ‫ما هیچ تاثیری نمیگذارد و رفت و آمد‬             ‫وجود دارد‪».‬‬    ‫امروز را با رویدادهای ‪ ۱۴۰۰‬سال پیش‬        ‫ایران انتقال یافت!‬
‫مردم ایران گفته بود‪« :‬من از کنار‬   ‫زمان تا کنون در زندان بندرعباس‬                       ‫خامنهای بدون اشاره به «سازمان‬      ‫مقایسه کنند‪ ،‬خامنهای در این سخنان‬    ‫=«برخیها تصورشان از‬
‫ساحل خلیج همیشگی فارس با‬                             ‫اشخاص در آن تاثیری ندارد‪».‬‬   ‫مجاهدین خلق» گفت «فرانسه که‬       ‫نیز به شبیهسازی و اجرای «تعزیه»‬     ‫دولت آمریکا تصور غلطی‬
‫شما سخن میگویم‪ .‬این خاک‪،‬‬               ‫نگهداری میشود‪.‬‬    ‫خامنهای سپس افزود «یک مطلب‬       ‫دم از حقوق بشر میزند‪ ،‬خودش‬       ‫تکنفره پرداخت و بخش زیادی از‬      ‫است و خیال میکنند که‬
‫این وطن‪ ،‬این آب‪ ،‬این خلیج برای‬    ‫مهرداد بختیاری شامگاه شنبه دهم‬    ‫کامل ًا روشن است و آن انحطاط‬      ‫وحشیترین تروریستهای دنیا را در‬     ‫صحبتهای خود را با این شیوه به‬      ‫اگر دولتی خود را تسلیم این‬
‫ما ارزشمند است‪ .‬ما امروز باید در‬   ‫آبان ‪ ۱۳۹۹‬برای خرید نان از خانه‬   ‫سیاسی‪ ،‬مدنی و اخلاقی رژیم آمریکا‬    ‫خود جای داده است‪ .‬تروریستهایی‬      ‫دفاع از اسلام و پیامبر مسلمانان و علیه‬ ‫رژیم کرد بهره خواهد برد‪.‬‬
‫کنار هم باشیم تا دشمن نتواند به‬   ‫خارج شده و دیگر به خانه بازنگشته‬   ‫است‪ .‬البته این یک تحلیل شخصی‬      ‫که رئیس جمهور‪ ،‬رئیس قوه قضائیه‬                         ‫نخیر؛ آنها که خود را تسلیم‬
‫خاک و آب ما تجاوز کند‪ .‬امروز رژیم‬  ‫است‪ .‬مادر مهرداد بختیاری شامگاه‬   ‫نیست‪ ،‬این حرف سخنگویان خودشان‬     ‫و هفده هزار از مردم ما را به شهادت‬      ‫دولتمردان فرانسه اختصاص داد‪.‬‬    ‫آمریکا کردند ضربه خوردند‬
‫جمهوری اسلامی وامانده و و بیچاره‬   ‫شنبه یازدهم آبان با انتشار ویدئویی‬  ‫است که در داخل آمریکا هستند‪ .‬در‬    ‫رساندند… فرانسه یکی از کشورهایی‬      ‫امت اسلامی پر از خشم است!‬       ‫نمونه آن رژیم پهلوی بود که‬
‫و درمانده از همه چیز‪ ،‬قصد دارد‬    ‫خبر ربوده شدن پسرش را اعلام کرد‪.‬‬   ‫این چند سال چند کتاب با تیراژها‬    ‫بود که به گرگ خونخواری مانند‬      ‫علی خامنهای رهبر جمهوری‬
‫وطنفروشی کند‪ .‬خلیج فارس ما را‬    ‫فیروزه غفارپور بنیانگذار و‬      ‫بالا نوشته شده که این کتابها برخی‬   ‫صدام بزرگترین کمکها را در زمان‬     ‫اسلامی با اشاره به حوادث فرانسه و‬    ‫کشور را عقبافتاده کرد!»‬
‫بفروشد‪ .‬جزیره درخشان کیش ما را‬    ‫سخنگوی «کمپین دادخواهی» در‬      ‫پردهها را بالا میزند‪ .‬چنین امپراتوری‬  ‫جنگ تحمیلی کردند آنها هواپیماهای‬    ‫دفاع امانوئل ماکرون رئیس جمهوری‬     ‫=«از انحطاط سیاسی‪،‬‬
‫بفروشد‪ .‬ولی کور خوانده است‪ .‬ملت‬   ‫گفتگو با کیهان لندن میگوید که‬    ‫مشخص است که دیری نمیپاید‪ .‬البته‬    ‫جنگنده در اختیار صدام قرار دادند و‬   ‫این کشور از آزادی بیان با عبارات و‬   ‫مدنی و اخلاقی رژیم‬
‫ما تشکیل شده از اقوام ایرانی از کرد‬ ‫«مهرداد ساعت ‪ ۹‬شب شنبه دهم‬      ‫برخیهایشان وقتی روی کار میآیند‬                         ‫جملات ُگنگ و نامنسجم و بدون‬       ‫آمریکا مشخص است چنین‬
‫و لر و بلوچ و عرب و ترک و فارس‬    ‫آبان برای خرید نان از منزل خارج‬                         ‫این موضوع را هم اعلام کردند‪».‬‬   ‫اندکی درک از دفاع مقامات کشورهای‬    ‫امپراتوری دیری نمیپاید‪.‬‬
‫و بوشهری و خوزستانی و خراسانی‪،‬‬    ‫شده و وقتی به مقابل نانوایی رسیده‪،‬‬   ‫سرعت این انحطاط را بالا میبرد‪».‬‬   ‫علی خامنهای اما به روی خود نیاورد‬    ‫آزاد از آزادی و آزادی بیان‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫برخیهایشان وقتی روی‬
‫اقوام در کنار هم هستند با اتحاد در‬  ‫سه نفر از یک اتومبیل ال‪ ۹۰‬سفید‬    ‫بخش دیگری از سخنان خامنهای‬       ‫و نگفت که روحالله خمینی رهبر‬      ‫«یک کاریکاتوریستی غلطی کرده و‬      ‫کار میآیند سرعت این‬
‫برابر جمهوری اسلامی به پا خواهند‬   ‫رنگ پیاده شده و مهرداد را سوار‬    ‫مربوط به جنگ قرهباغ بود‪ .‬او گفت‬    ‫انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظامی که‬   ‫کاریکاتوری را نشان داده و دشنامی‬
‫خواست و در برابر این قرارداد ننگینی‬ ‫کرده و با خودشان بردهاند‪ .‬اینقدر‬   ‫«حادثهای تلخ است و امنیت منطقه‬                                               ‫انحطاط را بالا میبرد‪».‬‬
‫که میخوهند با چین کمونیست‬      ‫بردن مهرداد سریع اتفاق افتاده که‬                                          ‫مسدود شدن‬                ‫=تروریستها در نزدیکی‬
                   ‫کسانی که آنجا بودند و مهرداد را‬           ‫را تهدید میکند‪».‬‬                                            ‫مرزهای ما در قرهباغ مستقر‬
 ‫منعقد کنند ایستادگی میکنند‪».‬‬    ‫میشناختند فکر کردهاند این سه‬     ‫خامنهایگفت‪«:‬تصرفسرزمینهای‬                           ‫‪ 2۷‬وبسایت‬                ‫نشوند‪ .‬اگر احساس خطر‬
‫منوچهر بختیاری همچنین پرچم‬      ‫نفر دوستان مهرداد هستند که پیاده‬   ‫آذربایجانکهازسوی ارمنستانصورت‬                                             ‫شود با آنها برخورد قاطع‬
‫ملی و شیروخورشیدنشان ایران را در‬                     ‫گرفته باید بازگردد و ارامنه هم که در‬                      ‫مرتبط با سپاه‬
‫ساحل خلیج فارس در دست گرفته‬        ‫شدند و او را با خود بردهاند‪».‬‬ ‫آن سرزمینها هستند باید امنیتشان‬                                                    ‫خواهد شد‪.‬‬
                   ‫او در ادامه به کیهان لندن‬      ‫تضمین شود‪ .‬البته تروریستها در‬                         ‫پاسداران‬
               ‫بود‪.‬‬  ‫میگوید‪« :‬خانواده بختیاری صبح‬     ‫نزدیکی مرزهای ما مستقر نشوند‪ .‬اگر‬                                           ‫روز سهشنبه ‪ ۱۳‬آبان در سالگرد‬
‫خانواده منوچهر بختیاری روز‬      ‫یکشنبه به دلیل برنگشتن مهرداد‬    ‫احساس خطر شود با آنها برخورد قاطع‬                       ‫انقلاب اسلامی‬
‫سهشنبه ‪ ۴‬شهریور ‪ ۱۳۹۹‬پس از‬      ‫به خانه با بازجوی فعلی منوچهر‬                                                                ‫= این وبسایتها محتوای‬
‫تجمع در مقابل وزارت کشور توسط‬    ‫بختیاری تماس میگیرند و قرار‬                ‫خواهد شد‪».‬‬                        ‫توسط ایالات‬               ‫ضدآمریکایی‪،‬ضدعربستان‬
‫نیروی انتظامی و مأموران امنیتی‬    ‫میشود مادر و خواهر پویا بختیاری‬   ‫خامنهای پس از خروج آمریکا از برجام‬                                           ‫سعودی و ضد اسرائیلی‬
‫مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برای‬   ‫با بازجو و مسئولان امنیتی صحبت‬    ‫دستکم چهار بار در سخنرانیهای‬      ‫وزارت دادگستری آمریکا‬          ‫متحده‬                  ‫همسو با سیاست خارجی‬
‫ساعاتی بازداشت و بازجویی شدند‪.‬‬    ‫کنند‪ .‬پس از مراجعه مادر و خواهر‬   ‫خود گفته است که هیچگونه مذاکره با‬                                           ‫جمهوری اسلامی منتشر‬
‫آنها تصاویری از منوچهر بختیاری و‬   ‫پویا بختیاری‪ ،‬بازجو بازداشت مهرداد‬  ‫هیچ دولت آمریکا به ویژه دولت ترامپ‬   ‫‪ ،)org‬جردن تایمز (‪jordan-‬‬        ‫چهار وبسایت از ‪ 2۷‬وبسایت مسدود‬
‫پلاکاردی در دست داشتند که روی‬    ‫بختیاری را تأیید میکند و میگوید‬                       ‫‪ )times.com‬و کریتیکال استادیز‬      ‫شده خود را به عنوان پایگاههای‬              ‫میکردند‪.‬‬
‫آن نوشته شده بود «دادخواهی جرم‬                             ‫صورت نخواهد گرفت‪.‬‬     ‫(‪ )criticalstudies.org‬از جمله‬      ‫خبری معتبر قلمداد میکردند‪ ،‬اما در‬    ‫=وزارت دادگستری‬
‫نیست‪ ،‬منوچهر بختیاری را آزاد‬      ‫بهتر است خانواده سکوت کنند!»‬                       ‫وبسایتهای مسدود شده هستند که‬      ‫اصل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬     ‫آمریکا نیمه مهرماه امسال‬
                   ‫به گفته فیروزه غفارپور «مهرداد‬    ‫از طریق حمایت دولتی از تروریسم و‬    ‫اطلاعات دیگر وبسایتها را دستکاری‬    ‫با هدف تاثیرگذاری بر افکار عمومی‬    ‫نیز ‪ 92‬دامنه اینترنتی مورد‬
             ‫کنید»‪.‬‬   ‫بختیاری پیشتر هم چندینبار توسط‬    ‫گروگانگیری‪ ،‬جهان را بیثبات کنند‪،‬‬    ‫کرده و به اسم خود منتشر میکردند‪.‬‬    ‫آمریکا و سیاستهای این کشور از‬      ‫استفاده سپاه پاسداران‬
‫مهرداد بختیاری پیشتر درباره‬     ‫اداره امنیت کرج احضار شده بود و‬   ‫ما نیز به اجرای تحریمهای آمریکا و‬   ‫برای نمونه وبسایت «کریتیکال‬       ‫این وبسایتها استفاده میکرده‪2۳ .‬‬     ‫انقلاب اسلامی را مسدود‬
‫این بازداشت به کیهان لندن گفته‬    ‫از او خواسته بودند سکوت کند و با‬   ‫برداشتن گامهای قانونی برای مقابله با‬  ‫استادیز» مدعی بود که سناتور برنی‬    ‫دامنه دیگر مخاطبانی را در نقاط‬
‫بود‪« :‬مأموران نیروی انتظامی‪ ،‬کادر‬  ‫رسانههای خارج از کشور مصاحبه‬                        ‫سندرز از جمله نویسندگان آن است‬     ‫دیگر جهان برای مغزشویی و جعل‬               ‫کرده بود‪.‬‬
‫حراست وزارت کشور و مأموران‬      ‫نکند وگرنه برای او مشکل ایجاد‬           ‫آنها ادامه میدهیم‪».‬‬   ‫و مقالهای از او را منتشر کرده بود! اما‬ ‫خبر هدف قرار داده بودند‪.‬وزارت‬      ‫=همگی این وبسایتها‬
‫امنیتی آنجا بودند و همه ما را‬    ‫خواهد شد اما مهرداد همانطور که‬    ‫کریگ دی فِیر مأمور ویژه افبیآی‬     ‫این مقاله در سال ‪ 2۰۱8‬توسط یک‬      ‫دادگستری ایالات متحده اعلام کرده‬    ‫با محتواهایی جهت‬
‫کتک زدند‪ .‬مادرم را ُهل دادند و‬    ‫خودش هم پیشتر بارها اعلام کرده‪،‬‬   ‫نیز گفته که «به لطف همکاری‬       ‫روزنامه آمریکایی منتشر شده و اکنون‬   ‫هر چند برخی از این وبسایتها کاملا‬    ‫مغزشویی و با خبرها و‬
‫کتک زدند‪ .‬ما برایشان دست زدیم‬    ‫گفته بود دادخواه برادرش است و‬    ‫مداوم ما با گوگل‪ ،‬فیسبوک و توئیتر‪،‬‬   ‫توسط این وبسایت کپی و به نام سندرز‬   ‫به زبان عربی بوده و به ظاهر اخبار‬    ‫گزارشهای جعلی و همسو‬
‫و گفتیم آفرین! زورتان به یک پیرزن‬  ‫خواهان آزادی منوچهر بختیاری‬     ‫افبیآی توانستیم کارزار و ماشین‬                         ‫خاورمیانه را پوشش میدادند اما قصد‬    ‫با سیاستهای جمهوری‬
                                     ‫تبلیغاتی حکومت ایران را مختل کنیم‪.‬‬            ‫جعل شده بود!‬     ‫اثرگذاری بر مخاطبان آمریکایی را‬     ‫اسلامی‪ ،‬مخاطبان را هدف‬
  ‫رسیده و او را کتک میزنید؟!»‬                ‫است‪».‬‬   ‫ما همچنان با هرگونه تلاش بازیگران‬   ‫دادستان اندرسون درباره مسدود‬
‫پویا بختیاری جوان معترض از‬      ‫سخنگوی کمپین دادخواهی‬        ‫خارجی برای انتشار اطلاعات نادرست‬    ‫ساختن دامنه این وبسایتها گفته که‬                 ‫داشتند‪.‬‬          ‫قرار میدادهاند‪.‬‬
‫جانباختگان اعتراضات سراسری‬      ‫همچنین افزوده که «به گفته بازجو‪،‬‬                      ‫این اقدام گام مهم دیگری علیه کارزار‬   ‫این وبسایتها همچنین محتوای‬
‫آبان ‪ ۹8‬در روز ‪ 2۵‬آبان در سن ‪2۷‬‬   ‫مهرداد بختیاری در بند امنیتی‬      ‫در کشورمان مقابله خواهیم کرد‪».‬‬   ‫جهانی دروغپراکنی جمهوری اسلامی‬     ‫ضدآمریکایی‪ ،‬ضدعربستان سعودی و‬      ‫وزارت دادگستری ایالات متحده‬
‫سالگی در مهرشهر کرج با اصابت‬     ‫زندان رجاییشهر نگهداری میشود‬     ‫وزارت دادگستری آمریکا نیمه‬                           ‫ضد اسرائیلی همسو با سیاست خارجی‬     ‫دستور مسدود ساختن و توقیف‬
‫گلوله نیروهای امنیتی جمهوری‬     ‫و فکر میکنیم آخرین مصاحبه‬      ‫مهرماه امسال نیز ‪ ۹2‬دامنه اینترنتی‬   ‫است و این روند ادامه خواهد داشت‪.‬‬                        ‫دامنههای ‪ 2۷‬وبسایت ایرانی را به علت‬
‫اسلامی به سرش جان باخت‪ .‬با‬      ‫مهرداد با یکی از رسانههای خارج‬    ‫مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب‬   ‫جان ِد ِمرز دستیار دادستان کل‬       ‫جمهوری اسلامی منتشر میکردند‪.‬‬     ‫تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست‬
‫جان باختن پویا‪ ،‬خانواده بختیاری‬   ‫از کشور نهادهای امنیتی را عصبانی‬                      ‫آمریکا در امور امنیت ملی نیز گفته «تا‬  ‫بر اساس گزارش بلومبرگ‬          ‫جمهوری آمریکا و انتشار اخبار جعلی‬
‫به دادخواهی برخاستند و با وجود‬    ‫کرده و به همین دلیل او را بازداشت‬      ‫اسلامی را مسدود کرده بود‪.‬‬   ‫زمانی که سران ایران تلاش میکنند‬     ‫«یمن پرس» (‪yemenpress.‬‬
‫فشارهای شدید امنیتی و قضایی‪،‬‬     ‫کردهاند‪ .‬در آن مصاحبه موضوع قیام‬   ‫وزارت دادگستری آمریکا درباره این‬                                                    ‫و دروغ صادر کرد‪.‬‬
‫بازداشت و تهدید تا این لحظه حاضر‬                     ‫‪ ۹2‬دامنه اینترنتی گفته بود‪« :‬شماری‬                                           ‫وزارت دادگستری ایالات متحده‬
                                     ‫از این دامنهها تحت پوشش رسانههای‬                                            ‫چهارشنبه چهارم نوامبر به وقت محلی‬
        ‫به سکوت نشدهاند‪.‬‬                      ‫خبری در داخل خاک آمریکا فعالیت‬                                             ‫برابر با بامداد پنجشنبه ‪ ۱۵‬آبان ‪۱۳۹۹‬‬
                                     ‫میکرده و تحت کنترل سپاه پاسداران‬                                            ‫باصدوربیانیهایدستورمسدودساختن‬
                                     ‫انقلاب اسلامی قرار داشتهاند‪.‬‬                                              ‫دامنه ‪ 2۷‬وبسایت ایرانی را اعلام کرد‪.‬‬
                                     ‫وبسایتهای مسدود شده با عملیات‬                                             ‫این وبسایتها با انتشار اطلاعات‬
                                     ‫تبلیغاتی افکار عمومی آمریکا را در‬                                           ‫نادرست قصد دخالت در انتخابات‬
                                     ‫حوزه سیاستهای داخلی و خارجی‬                                              ‫ریاست جمهوری آمریکا را داشتند‪.‬‬
                                                                                                 ‫بر اساس این بیانیه وبسایتهای‬
                                          ‫تحت تأثیر قرار میدادند‪».‬‬                                           ‫مسدود شده توسط سپاه پاسداران‬
                                     ‫دادگستری آمریکا اسامی چهار‬                                               ‫انقلاب اسلامی و برای گسترش «نفوذ‬
                                     ‫وبسایتی را که طبق قانون ‪FARS‬‬                                              ‫جهانی» مورد استفاده قرار میگرفتهاند‪.‬‬
                                     ‫(قانون ثبت کارگزاران خارجی) مسدود‬
                                     ‫شدهاند «‪com«.newsstand۷‬‬
                                     ‫‪،»usjournal.net« ،»usjournal.‬‬
                                      ‫‪ »us‬و «‪ »twtoday.net‬اعلام کرد‪.‬‬
                                     ‫وزارت دادگستری آمریکا افزود ‪88‬‬
                                     ‫وبسایت دیگر در پوشش وبسایتهای‬
                                     ‫خبری محلی و با «انتشار اطلاعات‬
                                     ‫جعلی و طرفدار ایران» مخاطبانی را در‬
                                     ‫اروپا‪ ،‬خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا‬
                                     ‫هدف مغزشویی و جعلیات خود قرار‬

                                                 ‫میدادهاند‪.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12