Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 2

‫صفحه ‪ - Page 2 - ۲‬شماره ‪1۷9۷‬‬
                                                                                                    ‫جمعه ‪ ۹‬تا ‪ 1۵‬مهرماه‪14۰۰‬خورشیدی‬

    ‫هدف‪ :‬نجات ایران‬                                                  ‫طرح «ب» و بمب و برجام!‬
‫مسیر‪ :‬شبکه اعتصابات و اعتراضات‬                                            ‫سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی؟!‬

‫یا یک گروه‪ ،‬پیشگیری از بازآفرینی‬    ‫خشن و حفظ خود به هر قیمتی از‬      ‫هفتم مهر ‪ 13۹۹‬شاهزاده رضا‬        ‫=جمهوری اسلامی در حالی فرصت دارد تا قبل از برگزاری نشست آینده شورای حکام‬
‫استبداد‪ ،‬تأکید بر خرد جمعی‪،‬‬      ‫جمله با پروژه اصلاحات‪ ،‬اپوزیسیون‬    ‫پهلوی متن «پیمان نوین» را اعلام‬     ‫آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ماه نوامبر به میز مذاکرات بازگردد که تلاش مقامات‬
‫مشارکت عمومی و مسئولیتپذیری‬      ‫جعلی و لابیگران و صادراتیها! همه‬    ‫کرد‪ .‬تأثیر این پیمان در جنبش «نه به‬   ‫اسرائیل نیز برای همکاری آمریکا در طرح «ب» شامل تحریمهای شدید اقتصادی و‬
‫شهروندی‪ ،‬تحمل آراء و عقاید یکدیگر‬   ‫اینها سالها پاسخ مطلوب به حکومت‬    ‫جمهوری اسلامی» در نوروز و سپس‬
‫برای عبور از جمهوری اسلامی جهت‬     ‫اسلامی و گروههای مافیایی آن داد‪.‬‬    ‫نه به انتخابات نمایش ِی خرداد ‪14۰۰‬‬               ‫ضربات امنیتی در صورت شکست مذاکرات برجام ادامه دارد‪.‬‬
‫تحقق «تنها آلترناتیو مقبول» یعنی‬    ‫اکنون اما کفگیر به ته دیگ نظام‬
‫«حاکمیت مردم ایران»‪ ،‬بنای یک‬      ‫خورده بطوری که مجبور به روی کار‬               ‫بازتاب یافت‪.‬‬    ‫مرکز تحقیقات موشکی سپاه پاسداران‬    ‫از یک قدم نباشد و بتواند آمریکا و دیگر‬ ‫جوزپ بورل مقام ارشد سیاست‬
‫ساختار سیاسی پایدار مبتنی بر اراده‬   ‫آوردن قاضیان مرگ و سپردن مناصب‬     ‫تأکید بر مفاد «پیمان نوین» از این‬    ‫انقلاب اسلامی در غرب تهران با‬      ‫اعضای برجام را مجبور به پذیرفتن توافق‬  ‫خارجی و امنیت اروپا در اظهاراتی‬
‫و منافع و مدافع مردم‪ ،‬و رابطه شفاف‬   ‫به سهمیهایهای مکتبی و سپاهیان‬     ‫نظر اهمیت دارد که پس از انقلاب‬                         ‫هستهای جدید‪ ،‬اما نه آنطور که آمریکا و‬  ‫بیش از حد خوشبینانه در یک نشست‬
‫سیاسی و حقوقی و مالی و اقتصادی با‬   ‫تروریست شده است! اینهمه نه نشانه‬    ‫مشروطه‪ ،‬تداوم «ایران نوین» که در‬            ‫دستکم دو کشته‬      ‫غرب میخواهند بلکه محدودتر از برجام‪،‬‬   ‫خبری در دوحه‪ ،‬پایتخت قطر‪ ،‬گفت به‬
                    ‫قدرت بلکه بیانگر ضعف و هراس و‬     ‫دوران پادشاهان فقید پهلوی شکل‬      ‫‪)۶‬کارزار اسرائیل برای متقاعد کردن‬    ‫کند‪ .‬در این توافق جدید جامعه جهانی‬   ‫باور او مذاکرات هستهای با جمهوری‬
          ‫جامعه و جهان‪.‬‬                       ‫گرفت و در نهادهای مدنی و حقوقی‬     ‫واشنگتن به همکاری و اجرای طرح‬      ‫باید بپذیرد که جمهوری اسلامی توان‬    ‫اسلامی در «زمان قابل قبولی» از سر‬
‫«پیمان نوین» مسیر را نیز مشخص‬           ‫نگرانی و فرسودگیست‪.‬‬     ‫مستحکم شد‪ ،‬با وقوع جمهوری‬                            ‫ساختن بمب اتمی را دارد ولی آماده‬    ‫گرفته خواهند شد‪ .‬مذاکرات احیای‬
‫کرده‪ :‬پیوند و همبستگی اعتصابات و‬    ‫«پیمان نوین» با پیشبینی این‬      ‫اسلامی دچار گسست عمیق شد‪.‬‬         ‫«‪ »B‬و در صورت لزوم طرح «‪»C‬‬      ‫است در قبال برداشته شدن برخی از‬     ‫توافق هستهای سال ‪( ۲۰1۵‬برجام)‬
‫اعتراضات و نافرمانی مدنی در شبکه‬    ‫شرایط منتشر شد آنهم در حالی که‬     ‫اگرچه رژیم اسلامی با همه تلاشهای‬    ‫آنطور که مقامات اسرائیل گفتهاند‪،‬‬    ‫تحریمها‪ ،‬به ویژه تحریمهای نفتی‪،‬‬     ‫پیش از روی کارآمدن ابراهیم رئیسی‬
‫بزرگ اعتراضات به عنوان «حق» به‬     ‫نه تنها ایرانیانی که دل به «اصلاحات»‬  ‫مذبوحانه نتوانست آن نهادها را حذف و‬   ‫طرح «‪ »B‬ترکیبی از اعمال تحریمهای‬    ‫بانکی و آزاد ساختن بخش قابل توجهی‬    ‫( قاضی مرگ) در آخرین هفتههای‬
‫رسمیت شناخته شدهی مقاومت!‬       ‫بسته بودند بلکه غربیها نیز مجبورند‬   ‫بسیاری حقوق سیاسی و مدنی را پس‬     ‫شدید اقتصادی و ضربات امنیتی به‬     ‫از ذخایر مالی‪ ،‬در دقیقه ‪ ۹۰‬فعالیت‬    ‫دولت حسن روحانی متوقف شده بود و‬
‫ماهیت این مسیر چیزی جز مقاومت‬     ‫اذغان کنند که «اصلاح» و «تغییر‬     ‫بگیرد‪ ،‬اما توانست «ایران نوین» را که‬  ‫تأسیسات استراتژیک رژیم ایران در‬    ‫هستهای خد را «منجمد» سازد‪ .‬در‬      ‫مقامات جمهوری اسلامی هنوز زمانی‬
‫نیست! وگرنه در ارتکاب خشونت‪،‬‬      ‫رفتار» این حکومت ممکن نیست! پس‬     ‫مفهومی فراگیر و شامل همه ساکنان‬     ‫صورت شکست مذاکرات برجام است و‬      ‫اتاقهای فکر جمهوری اسلامی به این‬    ‫را برای بازگشت به میز مذاکرات اعلام‬
‫روشن است که جمهوری اسلامی دست‬     ‫باید انتخاب کرد! ایرانیان برای نجات‬  ‫ایران میشود به «ایران اسلامی»‬      ‫طرح «‪ »C‬اقدام نظامی مستقیم علیه‬     ‫نتیجه رسیدهاند که آمریکا و غرب که از‬  ‫نکردهاند‪ .‬حتا مشخص نیست جمهوری‬
                    ‫ایران و خارجیها برای حفظ امنیت و‬                                            ‫احیای توافق هستهای موسوم به برجام‬    ‫اسلامی مذاکرات احتمالی در وین را بر‬
            ‫بالا را دارد!‬                                ‫کاهش دهد!‬            ‫رژیم ایران خواهد بود‪.‬‬   ‫ناامید شدهاند‪ ،‬شرایط جدید را خواهند‬   ‫عهده کدام نهاد قرار خواهد داد‪ ،‬اگرچه‬
‫پس پیش از آنکه در این نبرد نابرابر‬            ‫منافع خودشان!‬    ‫تفکر ی که تو ا نست د ر ا ین‬       ‫از اظهارات و مواضع مقامات رده بالای‬   ‫پذیرفت زیرا به عقیدهی اتاقهای فکر‬    ‫در روزهای اخیر صحبت از بازگشت‬
‫از نظر ارتکاب خشونت‪« ،‬جدا جدا‬     ‫در این میان‪« ،‬پیمان نوین» بر‬      ‫تغییر ارتجاعی موفق شود‪ ،‬همان‬      ‫جمهوری اسلامی به نظر میرسد که‬      ‫رژیم ایران‪ ،‬این توافق جدید تنها راه‬   ‫پرونده هستهای به شورای عالی امنیت‬
‫غرق شویم» باید پاسخ دهیم در کجا‬    ‫نکاتی تأکید کرده که فقط وابستگان‬    ‫مشروعهخواهی بود که هم «پیمان»‬      ‫سایه اسرائیل و آمریکا را بر هر رویدادی‬ ‫برایجلوگیریازدستیابیاینجمهوری‬
‫ایستادهایم! طرف جمهوری اسلامی‬     ‫جمهوری اسلامی و گروههای مشابه‬     ‫و هم «برنامه» داشت‪ :‬پیماناش‬       ‫که به ضرر منافع جمهوری اسلامی باشد‬   ‫اسلامی به بمب هستهای است! این در‬               ‫ملی میشود‪.‬‬
‫یا طرف ایران؟! جمع منافع این دو‬    ‫میتوانند با آن مخالفت کنند‪ :‬نفی‬    ‫اسلام سیاسی و احکام شریعت بود و‬     ‫احساس میکنند‪ .‬گزارشهای آژانس‬      ‫حالیست که مقامات جمهوری اسلامی‬         ‫وعده سر خرمن؟‬
                    ‫قدرت انحصاری در دست یک فرد‬       ‫برنامهاش‪ :‬حذف‪ ،‬قلع و قمع‪ ،‬سرکوب‬     ‫بینالمللی انرژی اتمی در مورد علائم‬   ‫برای جلب اعتماد غربیها مرتب به‬     ‫حسین امیرعبداللهیان جانشین‬
          ‫ممکن نیست!‬                                            ‫نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به‬      ‫فتوای علی خامنهای رهبر جمهوری‬      ‫محمدجواد ظریف در وزارت خارجه‬
                                                           ‫تولید سلاح اتمی و مختل کردن بازدید‬   ‫اسلامی که ساختن بمب اتمی را‬       ‫صحبت از بازگشت جمهوری اسلامی‬
‫عادیسازی تباهی و فساد و فاجعه‬                                             ‫بازرسان آژانس سبب شد تا عضو هیات‬                        ‫به میز مذاکرات «به زودی» میکند‬
  ‫هم استراتژی هم تاکتیک!‬                                              ‫رئیسه مجلس شورای اسلامی بگوید‬      ‫«حرام» اعلام کرده‪ ،‬استناد میکنند!‬   ‫ولی بلافاصله میافزاید «تفاوت به زودی‬
                                                           ‫ماموران رافائل گروسی جاسوسان سیا‬    ‫اما آمریکا و غرب که حاضر نیستند‬     ‫ایرانی با به زودی غربی خیلی زیاد‬
‫مرتب اعتراضاتی در دهها شهر برگزار‬   ‫اسلامی که در دهههای گذشته علاقمند‬           ‫از صفحه ‪1‬‬                            ‫ریسک وجود جمهوری اسلامی مجهز به‬     ‫است»‪ .‬به همین دلیل آنتونی بلینکن‬
‫کنند و خواهان افزایش حقوق خود‬     ‫به سانسور آمارهای مربوط به بزهکاریها‬                               ‫و موساد هستند‪.‬‬    ‫کلاهکهستهایرابپذیرند‪،‬نمیخواهند‬     ‫وزیر خارجه آمریکا از مقامات جمهوری‬
‫بر اساس قوانین خود حکومت شوند‬     ‫و فقر و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی‬     ‫مقابله با محل خودکشی نه‬       ‫محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی‬     ‫تن به این شانتاژها بدهند و در تلاش‬   ‫اسلامی میخواهد زمانی را برای این‬
‫ولی بجای رسیدگی به خواستههایشان‪،‬‬    ‫کشور بودند‪ ،‬اکنون به راحتی از «سرقت‬      ‫علت خودکشی!‬           ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید‬   ‫هستند طرحهایی را برای جلوگیری از‬    ‫«به زودی» تعیین کنند زیرا به گفته‬
‫بازداشت و به زندان محکوم شوند‪،‬‬     ‫اولی»ها سخن میگویند و علت به زندان‬                       ‫«هرگونه تغییر ژئوپلیتیک منطقه را‬    ‫این خطر آماده سازند‪ .‬در این روزها‬    ‫این مقام آمریکایی مهلت برای از سر‬
‫بدون شک فعالان سیاسی و مدنی و‬     ‫کشیده شدن ‪ ۹۰‬درصد از زندانیان را‬    ‫شهریور‪ 13۹۷‬مردیمیانسالبهدلیل‬      ‫مخ ّل امنیت داخلی خود میدانیم و‬     ‫صحبتهایی از طرحهای مختلف در‬          ‫گرفتن مذاکرات محدود است‪.‬‬
‫سازمانهای حقوق بشری اقداماتی‬      ‫فقرومشکلاتاقتصادیعنوانمیکنند‪.‬‬     ‫مشکلاتمالیناشیازپلمپمغازهاش‪،‬در‬     ‫اعلام کردیم که خط قرمز ما است و‬     ‫صورت عدم بازگشت تهران به میز‬      ‫در وین‪ ،‬در راهروهای آژانس بینالمللی‬
‫موثر به نفع آموزگاران انجام میدادند؛‬  ‫این روند‪ ،‬وقتی با بیتفاوتی مقامات‬   ‫اقدامی اعتراضی مقابل شهرداری تهران‬   ‫نمیتوانیم بپذیریم که برخی کشورها‬    ‫مذاکراتوشکستبرجامدرجریاناست‪.‬‬      ‫انرژی اتمی‪ ،‬معتقدند که جمهوری‬
‫اما در جمهوری اسلامی‪ ،‬عزیز قاسمزاده‬  ‫جمهوری اسلامی در ارائه و اجرای‬     ‫اقدام به خودسوزی کرد و پس از انتقال به‬ ‫تحت تأثیر کشورهای ثالت‪ ،‬اظهارات‬     ‫اگرجمهوریاسلامیمهارنشود!‬        ‫اسلامی تابرگزارینشست آیندهشورای‬
‫آموزگار و هنرمند در مقابل دوربین‬    ‫برنامههای فراگیر و کارآمد حمایتی و‬   ‫بیمارستان به دلیل شدت جراحات جان‬    ‫غیرواقعی و تحریکآمیز بیان و به‬     ‫از سوی دیگر‪ ،‬به دنبال تنشهای‬      ‫حکام این نهاد برای تعیین سیاست‬
‫یک شبکه تلویزیونی با یورش مأموران‬   ‫ایجاد بسترهایی برای افزایش اشتغال‬   ‫باخت‪ .‬الهام فخاری فعال اصلاحطلب و‬    ‫اقدامات ما خدشه وارد کنند‪ ...‬انتظار‬   ‫لفظی فزاینده میان مقامات جمهوری‬     ‫هستهای خود و بازگشت تعهدات‬
‫لباسشخصی بازداشت و پابرهنه با‬     ‫و تولید در کشور روبرو میشود‪ ،‬چیزی‬   ‫عضو وقت شورای اسلامی شهر تهران در‬    ‫داریم خاک همسایگان بستری برای‬      ‫آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران‪،‬‬    ‫هستهای و نشستن بر میز مذاکرات‬
‫دستبند و چشمبند به زندان منتقل‬     ‫جز عادیسازی فقر و پیامدهای آن در‬    ‫واکنش به این اتفاقبا بیان اینکه«برخی‬  ‫اقدامات پلید رژیم صهیونیستی نشود‪».‬‬   ‫یک هفته پس از آغاز ستونکشی‬       ‫فرصت دارد‪ .‬در صورتی که جمهوری‬
                    ‫جامعه نیست‪ .‬بطوری که اگر در ابتدای‬   ‫مکانها دارای ریسک خطر خودتخریبی‬     ‫پاکپور در مورد «ن ّیات شیطانی رژیم‬   ‫ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬   ‫اسلامی بخواهد با اتلاف وقت و بازی با‬
 ‫میشود و آب از آب تکان نمیخورد!‬    ‫انقلاب اقداماتی چون تحمیل حجاب‬     ‫و دیگرتخریبی هستند» گفته بود‪:‬‬      ‫صهیونیستی» در نزدیکی به برخی‬      ‫به مرزهای شمالغربی ایران‪ ،‬رزمایش‬    ‫زمان فعالیتهای اتمی خارج از تعهدات‬
‫همزمان دروغ و دزدی‪ ،‬اختلاس و‬      ‫به زنان و ایجاد محدودیتهای شغلی و‬   ‫«موقعیتهای فیزیکی مانند مجلس‪،‬‬      ‫کشورهای مسلمان (منظور جمهوری‬      ‫«فاتحانخیبر»ازجمعه‪ ۹‬مهرماهرسماً‬     ‫سال‪ ۲۰1۵‬را گسترش دهد‪ ،‬در نشست‬
‫فساد و تبدیل آنها به یکی از شاخصههای‬  ‫اجتماعی و سیاسی با حمایت دستگاه‬    ‫شهرداری‪ ،‬شورای شهر و دیگر نهادهای‬    ‫آذربایجان است که جمهوری اسلامیدر‬                        ‫آینده شورای حکام آژانس بینالمللی‬
‫قشرهای وابسته و تازه به دوران رسیدهی‬  ‫قضایی و امنیتی امری عادی نشان داده‬   ‫مشابه باید دارای تیم اقدام فوری باشند»‬ ‫جنگ قرهباغ مدافع آن بود) هشدار داد و‬      ‫در این نواحی مرزی آغاز شد‪.‬‬    ‫انرژی اتمی که در نیمه ماه نوامبر برگزار‬
‫جمهوری اسلامی و ریزهخواران «سفره‬    ‫میشد‪ ،‬اکنون گرسنگی و خودکشی‬      ‫تا از خودکشی افراد معترض در مقابل‬    ‫گفت«تردیدینیستکمکوپشتیبانی‬       ‫سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده‬       ‫خواهد شد‪ ،‬پرونده تخلفات تهران به‬
‫انقلاب»کاملاعادیشدهاست‪.‬جمهوری‬     ‫به دلیل فقر‪ ،‬تکراری و عادی میشود‪.‬‬   ‫این سازمانها و نهادها جلوگیری کنند!‬   ‫رژیم صهیونیستی به برخی کشورهای‬     ‫نیروی زمینی ارتش ادعا کرد این‬      ‫شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع‬
‫اسلامی طی چهار دهه مردم ایران را به‬                      ‫اینهمه در حالیست که افزایش فقر و‬    ‫منطقه با هدف ایجاد اختلاف و شکاف‬    ‫رزمایش با برنامهریزی دقیق و بر اساس‬
‫سمتی سوق داده که حکومت یک‬        ‫پدیدههای غیرعادی‪ ،‬عادی‬        ‫گرسنگی در ایران میلیونها خانوار را به‬                      ‫برنامه تقویمی و با هدف آزمایش‬                 ‫خواهد شد‪.‬‬
‫اقلیت از ثروتمندان حکومتی و فاسد‪،‬‬         ‫نیستند!‬          ‫زیر خط فقر کشانده است‪ .‬بیش از نیمی‬       ‫بین ملتهای مسلمان است‪».‬‬     ‫سلاحها‪ ،‬تجهیزات و ارزیابی آمادگی‬    ‫اینهمه در حالیست که ناامیدی از‬
‫بر عموم مردم زیر خط فقر فرو رفته‪،‬‬                       ‫از جمعیت ایران شامل حداقلبگیران‪،‬‬      ‫مسئله فراتر از برجام است‬       ‫رزمی نیروهای مسلح در مرزهای‬       ‫احیای برجام در هفتههای اخیر رو به‬
‫امری عادی و طبیعی به نظر میرسد!‬    ‫عادیسازی پدیدههای غیرعادی‬       ‫کارگران‪،‬بازنشستگان‪،‬مستمریبگیران‪،‬‬    ‫مسئله برای حکومت ایران تهدید فقط‬                        ‫افزایش نهاده است‪ .‬گیلعاد اردان سفیر‬
‫به بیان دیگر‪ ،‬عادی نشان دادن فجایع‬   ‫در همه عرصهها دیده میشود‪ .‬اگر‬     ‫آموزگاران و دیگر کارمندان بخش‬      ‫از جانب جمهوری آذربایجان که حمایت‬    ‫جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود‪.‬‬    ‫اسرائیل در سازمان ملل متحد معتقد‬
‫و رویدادهای ناگوار یکی از پیامدها و‬  ‫در «دوران طلایی امام» اعدام هزاران‬   ‫خصوصی و دولتی در نبردی نابرابر با‬    ‫مستقیم ترکیه را دارد نیست‪ .‬دور تا دور‬  ‫اعزام یگانهای زرهی‪ ،‬توپخانه‪،‬‬      ‫است اگر تا چند هفته پیش امید به‬
‫روشهای مرسوم در جمهوری اسلامی‬     ‫مخالف و دگراندیش پدیدهای عادی‬     ‫تورم و هزینههای سرسامآور برای حفظ‬                        ‫تدارکات پهپادی و جنگال (جنگ‬       ‫احیای توافق هستهای ‪ ۲۰1۵‬بیش از‬
‫است بطوری که میتوان آن را هم‬      ‫نشان داده میشد‪ ،‬حالا «مرگ‬       ‫حیات خود دست و پنجه نرم میکنند‪.‬‬     ‫ایران حلقههایی در حال شکل گرفتن‬     ‫الکترونیک) از ارتش و سپاه پاسداران‬   ‫‪ ۸۰‬درصد بود امروز به زیر ‪ 3۰‬درصد‬
‫استراتژی و هم تاکتیک آن دانست!‬     ‫مشکوک» و «خودکشی» در زندانها‬      ‫در مقابل‪ ،‬بیتفاوتی دستگاههای دولتی‬   ‫است که مستقیم و غیرمستقیم در تقابل‬   ‫انقلاباسلامیوهلیکوپترهایهوانیروز‬    ‫کاهش پیدا کرده‪ .‬دلیل این ناامیدی‬
‫استراتژی به معنای َصرف منابع کشور‬   ‫تکراری و عادی میشود‪.‬خبر کشته‬      ‫و نهادهای حکومتی نسبت به شرایط‬     ‫بامنافعوسیاستهایمخ ّربمنطقهای‬      ‫به مرزهای شمالی کشور پس از چند‬     ‫تنها طفره رفتن جمهوری اسلامی از‬
‫جهت جهانگشایی فرقهای‪ -‬شیعی؛‬      ‫شدن زندانیان در زندان نه تنها دیگر از‬ ‫مردم‪ ،‬بطور سازمانیافته و عامدانه بذر‬                      ‫رویداد سیاسی‪ -‬امنیتی در سطح منطقه‬    ‫تعیین زمان بازگشت به میز مذاکرات‬
‫تاکتیک به معنای تضعیف مداوم بنیهی‬   ‫سوی نظام تکذیب نمیشودبلکه به نظر‬    ‫استیصال و ناکامی و ناامیدی در جامعه‬       ‫جمهوری اسلامی قرار دارد‪.‬‬    ‫اتفاق افتاده که حکومت ایران را نگران‬  ‫نیست‪ .‬همچنین بسیاری معتقدند که‬
                    ‫میرسد به صورت سازمانیافته در حال‬    ‫میکارد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬خودکشی‬     ‫ایالات متحده و اسرائیل به تازگی‬     ‫کرده است‪ .‬این رویدادها را میتوان‬    ‫این تاخیر نتیجه سردرگمی دولت جدید‬
   ‫جامعه در خدمت آن استراتژی!‬                       ‫تنها یکی از ابعاد گسترش سراسری‬     ‫مذاکرات محرمانهای درباره ایران داشتند‬                      ‫جمهوری اسلامی در رابطه با نحوه پیش‬
‫جمهوری اسلامی در حالی که انباشته‬        ‫عادی جلوه داده شدن است‪.‬‬    ‫فقر در ایران است؛ افزایش بزهکاری و‬   ‫تا در مورد اجرای احتمالی طرح «ب»‬              ‫چنین برشمرد‪:‬‬     ‫بردن مذاکرات نیز نیست‪ .‬حکومت ایران‬
‫از تباهی و فساد و پلیدی و ناهنجاریست‪،‬‬ ‫دریکاظهارنظرعجیب‪،‬حسننوروزی‬       ‫ناهنجاریهای نوظهور و کاهش امنیت‬     ‫در صورت شکست مذاکرات اتمی تبادل‬     ‫‪ )1‬رزمایش سهجانبه آذربایجان‪،‬‬      ‫بر مبنای برخی گمانهزنیها اصولا به‬
‫همواره کوشیده چشم و گوش و ذهن‬     ‫نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس‬      ‫اجتماعی یکی دیگر از ابعاد گسترش‬     ‫نظر کنند‪ .‬مقامات اسرائیل در مورد‬    ‫پاکستان و ترکیه در جمهوری آذربایجان‬   ‫دنبال احیای توافق کنونی نیست‪ ،‬بلکه‬
‫جامعه را به پدیدههای غیرعادی که‬    ‫شورای اسلامی درباره مرگ مشکوک‬     ‫فقر است‪ .‬حتا علی القاصی مهر دادستان‬   ‫مختصات و معرفی طرح «‪ »B‬جسته‬       ‫‪ )۲‬تحرک نیروهای امنیتی و نظامی‬     ‫به دنبال توافق محدود جدیدیست‪ .‬حال‬
‫بیانگر تباهی و اضمحلال همهجانبه‬    ‫شاهین ناصری و امیرحسین حاتمی در‬    ‫عمومی و انقلاب تهران هفته گذشته‬     ‫و گریخته اظهارنظرهایی کردهاند‪ .‬آنچه‬                       ‫آنکه آمریکا تا کنون چند بار به لزوم‬
‫هستند عادت دهد و مردم فراموش کنند‬   ‫زندان فشافویه مدعی شده‪ :‬اگر زندانها‬  ‫گفت‪۹۰« :‬درصد کسانی که به دلیل‬      ‫برای رژیم ایران نگران کننده است علائم‬     ‫اسرائیل در جمهوری آذربایجان‬    ‫دستیابی به توافق گستردهتری که برنامه‬
‫که کشورشان پس از انقلاب مشروطه‬     ‫را به خارج از شهرها ببریم دیگر شاهد‬  ‫مواد مخدر یا سرقت روانه زندان می‬    ‫و نشانههای این طرح است که به نظر‬    ‫‪ )3‬برگزاری نشست سازش با اسرائیل‬     ‫موشکهای بالستیک و سیاستهای‬
‫و تا پیش از این رژیم سیاهی و نکبت‪،‬‬   ‫مرگومیر زندانیها نخواهیم بود! فکرو‬   ‫شوند بیکار هستند‪ ،‬بنابراین اگر مشکل‬   ‫میرسد با چراغ خاموش آغاز شده است!‬                        ‫منطقهای تهران را نیز در بربگیرد‪ ،‬اشاره‬
‫در مسیر رشد و توسعه و ترقی و اعتبار‬  ‫خیا ِلزیادباعث«سنگکوب»[سنکوب‬      ‫این افراد حل شود ما شاهد این همه‬    ‫یک «مقام آگاه» در قرارگاه مرکزی‬               ‫در اربیل عراق‬
                    ‫‪ ]Syncop‬یا سکته زندانیان میشود!‬                        ‫«خاتم الانبیاء» در سخنانی ادعا کرده‬   ‫‪ )4‬آغاز عملیات مشترک نظامی‬                   ‫کرده است‪.‬‬
       ‫بینالمللی قرار داشت‪.‬‬   ‫بُعد دیگر عادیسازی فجایع و فساد‬       ‫گرفتاری و زندانی نخواهیم بود‪».‬‬   ‫«برای خشکاندن تهدیدات رژیم‬       ‫نیروی دریایی آمریکا و اسرائیل در‬      ‫توقف در یک قدمی بمب؟‬
‫حالا کشوری که از سال ‪ 134۲‬تا‬      ‫را میتوان در ارتباط با عملکرد و‬                        ‫صهیونیستی برنامه فراهم کردیم و از‬                        ‫جمهوری اسلامی به گفته برخی‬
‫‪ 13۵۶‬خورشیدی رشد اقتصادی دو‬      ‫پلشتیهای جمهوری اسلامی یافت‪.‬‬       ‫فقر و بیکاری مهمترین علل‬                                     ‫آبهای منطقه‬     ‫کارشناسان هستهای‪ ،‬فاصله خود را با‬
‫رقمی داشته و یکی از اقتصادهای در حال‬  ‫در شرایطی که در سالهای گذشته‬         ‫خودکشی و سرقت‬              ‫نظر سناریوهای اطلاعاتی و ‪....‬‬  ‫‪)۵‬آتشسوزی مشکوک در انبار یک‬       ‫نقطه گریز به ‪ 4‬هفته رسانده است‪.‬‬
‫رشد جهان به شمار میرفته‪ ،‬سالهاست‬    ‫برگزاری تجمعات صنفی با برخورد‬                         ‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬                                ‫به عبارت دیگر تا نیمه دوم ماه اکتبر‬
‫یکیاز‪ ۸‬اقتصادبستهوناتواندنیاستو‬    ‫خشن نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو‬   ‫به گفته دادستان عمومی و انقلاب‬                                             ‫جمهوری اسلامی خواهد توانست‬
‫مردمشباپدیدههایغیرعادیو نوظهور‬     ‫میشد و اساساً اجازه تجمع به مردم‬    ‫تهران‪ ،‬وقتی فردی بیکار است‪ ،‬شغلی‬                                            ‫اورانیوم غنی شده لازم برای ساختن‬
‫چون «کارتنخوابی»‪« ،‬گورخوابی»‪،‬‬     ‫داده نمیشد اما حالا فعالان صنفی‬    ‫و درآمدی ندارد به مشاغل کاذب روی‬                                            ‫یک کلاهک هستهای را در انبارهای‬
‫«نهرخوابی» و «چراغخوابی» و تحقیر‬    ‫بازداشت شده و زیر فشارهای شدید‬     ‫میآورد و ممکن است در این حالت‬                                              ‫خود ذخیره کند‪ .‬در آخرین گزارش‬
‫عمومی در خود و خارج روبرو هستند‪.‬‬    ‫امنیتی و قضایی قرار میگیرند اما در‬   ‫مرتکب جرم شود؛ بنابراین اگر زمینه‬                                            ‫فصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی که‬
 ‫برخی ناظران معتقدند جمهوری‬                          ‫جرائم و آسیبهای اجتماعی‪،‬همچنین‬                                             ‫در ماه سپتامبر انتشار یافت جمهوری‬
‫اسلامی با تحمیل آگاهانهی این شرایط‪،‬‬      ‫ظاهر تجمعات برگزار میشود‪.‬‬    ‫فقر‪ ،‬بیکاری و مشکلات اقتصادی حل‬                                             ‫اسلامی بیش از ‪ 1۰‬کیلوگرم اورانیوم‬
‫بنیهی اعتراضی و حقوقی جامعه را‬     ‫برگزاری روزانه دهها تجمع صنفی‬     ‫شود موضوع زندان هم درست میشود‪.‬‬                                             ‫‪ ۶۰‬درصدی و ‪ ۸4‬کیلوگرم ارورانیوم‬
‫برای ماندگاری خودش تضعیف میکند‬     ‫برای حقوق کارگران و کارکنان و‬     ‫این سخناندرستیکسالپیشنیزاز‬
‫چرا که فرسودگی قوای اقتصادی و‬     ‫همچنین اجرا نشدن قوانین از سوی‬     ‫سوی سرپرست رئیس پلیس پیشگیری‬                                                   ‫‪ ۲۰‬درصدی در اختیار دارد‪.‬‬
‫اجتماعی مردم و ترجیح سود فردی‬     ‫حکومت در حالی که یک پدیده قابل‬     ‫پایتخت مطرح شد‪ .‬او با اشاره به افزایش‬                                          ‫گویا جمهوری اسلامی در نظر دارد‬
‫برای یک زندگی بخور و نمیر‪ ،‬به نفع‬   ‫بررسی در شیوه توزیع فلاکت است‪،‬‬     ‫آمار سرقت در پایتخت گفته بود با توجه‬                                          ‫زمانی به میز مذاکره بازگردد که‬
‫حکومت فرقهای‪ -‬مذهبی ولایت مطلقه‬    ‫برای جمهوری اسلامی به عنوان بیرق‬    ‫به شرایط اقتصادی‪ ۶۰،‬درصد از سارقان‬                                           ‫فاصلهاش با اولین بمب هستهای بیش‬
‫فقیه است زیرا چنین مردمی دیگر‬     ‫ادعای «ظرفیت بالای پذیرش انتقاد و‬   ‫برای اولین بار اقدام به سرقت کردهاند‪.‬‬
‫‪.‬توان پیگیری حقوق خود را ندارند‬    ‫دموکراسی اسلامی» استفاده میشود‪.‬‬    ‫وی از عبارت «سرقت اولی» برای آنها‬
‫روشنک آسترکی‬              ‫در هر کشور دیگری اگر آموزگاران‬     ‫استفاده کرده بود‪.‬مقامات جمهوری‬
   1   2   3   4   5   6   7