Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪1۷9۷‬‬
                                                                                                ‫جمعه ‪ ۹‬تا ‪ 1۵‬مهرماه‪14۰۰‬خورشیدی‬

‫فرهاد سلمانپور ظهیر‬                               ‫شکایترسمی‬               ‫قدرت در دولت ابراهیم رئیسی معروف‬   ‫پیمان جبلی از چهرههای امنیتی‬     ‫پیمانجبلی‬
                                        ‫خانوادهشاهین‬             ‫به «قاضی مرگ» را اشغال کردهاند‪.‬‬   ‫تلویزیونهای برونمرزی رژیم است‬    ‫مدافع راهاندازی‬
                                                           ‫تحصیلات دانشگاهی او‪ ،‬کارشناسی‬
                                          ‫ناصری از‬              ‫ارشد معارف اسلامی و تبلیغ و دکترای‬                     ‫تلویزیون‬
                                        ‫مسئولان زندان‬             ‫رشته فرهنگ و ارتباطات عنوان شده‬                      ‫«روسی» و‬
                                        ‫«تهران بزرگ»؛‬             ‫و تحت عنوان «دکتر» در رسانهها از‬                    ‫«پژوهشگر امر به‬
                                        ‫افشاگر«قتل»‬                                                  ‫معروف» رئیس‬
                                         ‫وی که زندانی‬                       ‫او یاد میشود!‬                     ‫صداوسیمای‬
                                        ‫است احضار شد!‬             ‫آگاهان معتقدند انتصاب پیمان جبلی‬                    ‫جمهوریاسلامی‬
                                                           ‫در این پُست استراتژیک‪ ،‬با توجه به‬
                                        ‫= برخی فعالان حقوق‬           ‫سابقهی حضورش در بخشهای خبری‬                          ‫شد!‬
                                        ‫بشر در توئیتر فارسی امروز‬       ‫داخلی و خارجی از جمله معاونت واحد‬
‫اعدام نوید به طرز مشکوکی در زندان‬    ‫کردند‪ ،‬فرهاد سلمانپور زندانی سیاسی‬   ‫دوشنبه ‪ ۵‬مهرماه اعلام‬         ‫سیاسی خبر‪ ،‬ریاست پرستیوی‬      ‫‪ 3‬هزار میلیارد تومانی منصوب کرد‪.‬‬  ‫=جبلی سفیر جمهوری‬
‫«تهران بزرگ» جان باخت‪ .‬تا کنون‬     ‫در زندان «تهران بزرگ» به حفاظت‬     ‫کردند‪ ،‬فرهاد سلمانپور‬         ‫و معاونت برونمرزی صداوسیمای‬     ‫او از چهرههای امنیتی تلویزیونهای‬  ‫اسلامی در تونس در دوره‬
‫مقامات قوه قضاییه هیچ مسئولیتی‬     ‫اطلاعات این زندان فراخوانده شده است‪.‬‬  ‫زندانی سیاسی در زندان‬         ‫رژیم‪ ،‬به معنای مهندسی گسترده و‬   ‫برونمرزی رژیم ولایت فقیه و از‬    ‫محمود احمدینژاد‪ ،‬معاون‬
‫در قبال این مرگ نپذیرفتهاند و از‬    ‫این احضار پس از انتشار یک فایل صوتی‬  ‫«تهران بزرگ» به حفاظت‬         ‫بیشتر اخبار و تشدید سانسور و بیشتر‬ ‫«دانشآموختگان» سنگر دانشگاه «امام‬  ‫رسانهای دبیر شورای عالی‬
‫اطلاعرسانی در زمینه دلایل مرگ نیز‬    ‫افشاگرانه توسط وی انجام شده که مرگ‬   ‫اطلاعاتاینزندانفراخوانده‬        ‫شدن تبلیغات حکومتی در دستگاه‬                      ‫امنیت ملی‪ ،‬نویسنده کتاب‬
                    ‫مشکوک شاهین ناصری همبندی خود را‬                        ‫صداوسیمای جمهوری اسلامی است‪.‬‬              ‫صادق» است‪.‬‬   ‫«مبانی روانشناختی امر به‬
        ‫خودداری ورزیدهاند‪.‬‬    ‫«قتل عمد» و ناشی از شکنجه در سلول‬           ‫شده است‪.‬‬        ‫جبلی همچنین سردبیر اخبار سراسری‬   ‫علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی‬   ‫معروف و نهی از منکر» و‬
‫در این بین‪ ،‬محمدجعفر منتظری‬       ‫انفرادی اطلاعات موسوم به «سوئیت»‬    ‫=این احضار پس از انتشار‬        ‫شبکه دو سیمای حکومت‪ ،‬مدیرکل‬     ‫با صدور یک حکم پیمان جبلی‬      ‫از مدافعان راهاندازی بخش‬
‫دادستان کل کشور نیز از پاسخگویی در‬                       ‫یک فایل صوتی افشاگرانه‬         ‫اخبار داخلی واحد مرکزی خبر‪،‬‬     ‫معاون سابق برونمرزی صداوسیمای‬    ‫روسی صداوسیمای حکومت‬
‫خصوص مرگ شاهد شکنجههای نوید‬                 ‫دانسته است‪.‬‬    ‫توسط وی انجام شده که‬          ‫مدیرکل اخبار شبکه العالم‪ ،‬و در‬   ‫جمهوری اسلامی را به ریاست این‬
‫افکاری طفره میرود و افکار عمومی را‬   ‫یک منبع آگاه امروز به تلویزیون «ایران‬ ‫مرگمشکوکشاهینناصری‬           ‫مدیریت دفتر شبکه العالم در بیروت‬  ‫نهاد حکومتی منصوب کرده است‪ .‬با‬           ‫بوده است‪.‬‬
‫حواله به مسئولان مربوطه کرده است!‬    ‫اینترنشنال» گفته که خانوادهی شاهین‬   ‫همبندی خود را «قتل عمد»‬                          ‫این حکم‪ ،‬شایعات انتصاب این چهرهی‬  ‫= جبلی یکی ا ز‬
‫مسیح علینژاد فعال مدنی چندی پیش‬     ‫ناصری از مقامات و مسئولان زندان‬    ‫خوانده و ناشی از شکنجه‬                    ‫بوده است‪.‬‬  ‫امنیتی تلویزیونهای برونمرزی رژیم‬  ‫«دانشآموختگان» دانشگاه‬
‫در توئیتر با تکیه بر منابع آگاه‪ ،‬افشین‬ ‫«تهران بزرگ» بطور رسمی شکایت‬      ‫در سلول انفرادی اطلاعات‬        ‫رئیس کنونی صداوسیمای جمهوری‬     ‫به واقعیت پیوسته و بطور رسمی اعلام‬ ‫سیاسی‪ -‬عقیدتی «امام‬
‫محمدیدرهشوری را به عنوان شکنجه‬     ‫کرده و آن را ثبت کردهاند‪ .‬این شکایت‬  ‫موسوم به «سوئیت» دانسته‬        ‫اسلامی خردادماه پارسال به عنوان‬                     ‫صادق» است که اکنون‬
‫نوید افکاری و همچنین فردی که‬      ‫حاوی درخواست شناسایی عامل یا‬                         ‫معاون برونمرزی این دستگاه از‬                ‫شده است‪.‬‬   ‫بخشعمدهایازصندلیهای‬
‫شاهین ناصری را تهدید به قتل کرده‬    ‫عاملان مرگ ناصری و پیگرد قضایی‬               ‫است‪.‬‬       ‫ا حتما ل قطع پخش کا نا ل ها ی‬    ‫جبلی از چهرههای پشت پردهی‬      ‫قدرت در دولت ابراهیم‬
                                        ‫=یک منبع آگاه امروز به‬         ‫تلویزیونیبرونمرزی پرستیوی‪ ،‬العالم‬  ‫صداوسیمای جمهوری اسلامی است‬     ‫رئیسی «قاضی مرگ» را‬
           ‫معرفی کرد‪.‬‬                ‫آنان است‪.‬‬    ‫«ایران اینترنشنال» گفته که‬       ‫و آیفیلم به دلیل بدهی به ماهوارهها‬ ‫که ‪ ۲4‬امردادماه سال ‪ 13۹۵‬توسط‬    ‫اشغال کردهاند‪ .‬تحصیلات‬
‫بر این اساس‪ ،‬محمدیدرهشوری بازپرس‬    ‫دستگاه قضایی جمهوری اسلامی‬       ‫خانوادهی شاهین ناصری از‬        ‫خبر داده و بر اهمیت «تبلیغات‬    ‫علی عسکری رئیس سابق تریبون نظام‪،‬‬  ‫دانشگاهی او‪ ،‬کارشناس‬
‫بوده و اکنون معاون دادستان است و‬    ‫تلاش کرد تا با فشار و شکنجه‪ ،‬شاهین‬   ‫مقامات و مسئولان زندان‬         ‫بینالمللی جمهوری اسلامی» تأکید‬   ‫به عنوان معاون برونمرزی این سازمان‬ ‫ارشد معارف اسلامی و تبلیغ‬
‫اطلاع دارد که شاهین ناصری بارها به‬   ‫ناصری را ساکت کرده و مانع افشاگری‬   ‫«تهران بزرگ» بطور رسمی‬         ‫کرده و شائبهی عمدی بودن آن را‬                      ‫و دکترای رشته فرهنگ و‬
                    ‫او درباره شکنجههای نوید افکاری‬     ‫شکایت کردهاند‪ .‬این شکایت‬                                ‫تبلیغاتی منصوب شد‪.‬‬   ‫ارتباطات عنوان شده و تحت‬
     ‫انفرادی منتقل شده است‪.‬‬    ‫شود ولی ناصری تن نداد و با انتشار‬   ‫حاوی درخواست شناسایی‬                   ‫مطرح کرده بود‪.‬‬  ‫محمد سر ا فر ا ز ر ئیس پیشین‬    ‫عنوان «دکتر» در رسانهها از‬
‫شاهین ناصری پیشتر گفته بود که‬      ‫فایلهای متعدد نه تنها صدای نوید‬    ‫عامل یا عاملان مرگ ناصری‬        ‫جبلی در مصاحبهای امروز پس‬      ‫صداوسیمای حکومت که به افشاگری‬
‫بازپرس پرونده او را تهدید کرده و گفته‬  ‫افکاری شد بلکه از مردم ایران خواست‬                      ‫از رسیدن به ریاست صداوسیمای‬     ‫در ارتباط با فساد اقتصادی و امنیتی‬       ‫او یاد میشود!‬
                    ‫به در برابر این حکومت برخیزند‪ .‬اکنون‬  ‫و پیگرد قضایی آنان است‪.‬‬        ‫حکومت در سخنانی که اصلا با واقعیت‬  ‫این نهاد زیرمجموعهی خامنهای‬     ‫= آ گا ها ن معتقد ند‬
  ‫کاری میکند که او «ذوب شود»!‬     ‫نیز چرخ «عدالت» جمهوری اسلامی‬                         ‫همخوانی ندارد گفته که «رسانه باید‬  ‫پرداخته بود نیز از معاونت برونمرزی‬ ‫انتصاب پیمان جبلی در‬
‫فرهاد سلمانپور زندانی سیاسی و از‬    ‫مانند همیشه میچرخد و بجای پیگرد‬    ‫برخی فعالان حقوق بشر در توئیتر‬     ‫مصداق واقعی رسانهی مردم باشد‪.‬‬    ‫توسط رهبر جمهوری اسلامی به این‬   ‫این پُست استراتژیک‪ ،‬با‬
‫همبندان شاهین ناصری با انتشار یک‬    ‫تبهکاران و قاتلان‪ ،‬افرادی را که به‬   ‫از احضار فرهاد سلمانپور به حفاظت‬    ‫مردم صاحبان اصلی رسانه هستند‬                      ‫توجه به سابقهی حضورش‬
‫فایل صوتی از درون زندان اعلام کرد‬    ‫افشای این جنایات میپردازند‪ ،‬مورد آزار‬ ‫اطلاعاتزندان«تهرانبزرگ»(فشافویه)‬    ‫و «رسانه ملی» امانت مردم دست‬          ‫سمت منصوب شده بود‪.‬‬    ‫در بخشهای خبری داخلی‬
‫که ناصری توسط مأموران اطلاعات‬      ‫و احضار قرار میدهند‪ .‬فرهاد سلمانپور‬  ‫خبر دادند‪ .‬سلمانپور با انتشار یک فایل‬                   ‫معاونت برونمرزی صداوسیمای‬      ‫و خارجی از جمله معاونت‬
‫این زندان به «قتل» رسیده و پس از‬    ‫که خود زندانی و در دست نیروهای‬     ‫صوتی از «قتل» شاهین ناصری شاهد‬                 ‫ماست!»‬   ‫جمهوری اسلامی از سال ‪ ۶۲‬تا کنون‬   ‫واحد سیاسی خبر‪ ،‬ریاست‬
‫گذشت چند روز نگهداری در «سوئیت»‬     ‫امنیتی اسیر است‪ ،‬به این دلیل به‬    ‫شکنجههای نوید افکاری خبر داده بود‪.‬‬   ‫او گفته که «برای ادای حق مردم باید‬ ‫چند اصل از جمله «صدور انقلاب‬    ‫پر س تی و ی و معا و نت‬
‫اطلاعات‪ ،‬پیکر بیجان او را روی ویلچر‬   ‫حفاظت اطلاعات زندان فرا خوانده‬     ‫برخی فعالان حقوق بشر در توئیتر‬     ‫رسانه مصداق واقعی رسانهی مردم‬                      ‫برونمرزی صداوسیمای‬
                    ‫شده که صدای شاهین ناصری شده‬      ‫فارسی امروز دوشنبه ‪ ۵‬مهرماه اعلام‬   ‫باشد و رسانه کسانی باشد که صدا‬               ‫اسلامی»‪،‬‬  ‫رژیم‪ ،‬به معنای مهندسی‬
         ‫به بهداری بردند‪.‬‬   ‫و درباره وضعیت و مرگ وی افشاگری‬                                          ‫«گسترش دین اسلام»‪« ،‬تبلیغ و ترویج‬  ‫گسترده و بیشتر اخبار و‬
‫اوهمچنینگفتهکهشاهینناصریپس‬                                                           ‫ندارند»!‬  ‫دستاوردهای نظام»‪« ،‬تاثیرگذاری‬    ‫تشدید سانسور و بیشتر‬
‫از اینکه قصد داشت یک فایل صوتی را‬               ‫کرده است‪.‬‬                       ‫وی همچنین اصل را بر این دانسته که‬  ‫و شکلدهی افکار عمومی در سطح‬     ‫شدن تبلیغات حکومتی‬
‫به یاد نوید افکاری در سالگرد اعدام وی‬  ‫شاهین ناصری شاهد شکنجههای نوید‬                        ‫«صداوسیما منادی و مجری بازگشت‬    ‫بینالمللی» را با حداقل ‪ ۶۶‬شبکهی‬   ‫در دستگاه صداوسیمای‬
‫به بیرون زندان بفرستد‪ ،‬از بند به سلول‬  ‫افکاری ورزشکار و معترض اعدامشده‬                                          ‫تلویزیونی و رادیویی با هزینههای‬
‫انفرادی متعلق به اطلاعات منتقل شده‬   ‫اعتراضات ‪ ۹۷‬بود که همزمان با سالگرد‬                               ‫به مردم است!»‬                      ‫جمهوری اسلامی است‪.‬‬
‫و پیکر بیجان او از این سلول بیرون‬                                           ‫او از دورهی خود تحت عنوان «دوره‬        ‫میلیاردی دنبال میکند‪.‬‬
                                                           ‫تحولی» یاد کرد که اصل در آن منادی‬  ‫جبلی مسئول سابق صدور انقلاب‬     ‫علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی با‬
            ‫آمده است‪.‬‬                                           ‫بودن و مجری بازگشت به مردم است‬   ‫سلامی به جهان‪ ،‬همچنین سفیر‬     ‫صدور حکمی پیمان جبلی را به ریاست‬
                                                           ‫و قرار است ظرفیتهای مردمی و‬     ‫جمهوری اسلامی در تونس در دوره‬    ‫رادیو و تلویزیون حکومت با بودجه‬
‫جمهوری اسلامی به بازرسان آژانس اجازه تعویض کارت‬                                    ‫توانایی آنان و فضیلت اجتماعی را به‬ ‫محمود احمدینژاد‪ ،‬معاون رسانهای‬
‫حافظه دوربینهای کارخانه مونتاژ سانتریفیوژ کرج را نداد!‬                                                  ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی‪ ،‬نویسنده‬
                                                                     ‫نمایش بگذارد!‬  ‫کتاب «مبانی روانشناختی امر به‬
‫آن به بازرسان اجازه دادند تجهیزات‬    ‫آژانس بینالمللی انرژی اتمی با مقامات‬  ‫=چند منبع آگاه گزارش‬          ‫این درحالیست که پس از انقلاب‬    ‫معروف و نهی از منکر» و از مدافعان‬
‫نظارتی را سرویس کنند‪ .‬گروسی‬       ‫جمهوری اسلامی توافق شد که‬       ‫دادهاند که ایران در نظر دارد‬      ‫رادیو و تلویزیون ملی ایران چنان‬   ‫راهاندازی بخش روسی صداوسیمای‬
‫پس از بازگشت از تهران گفته بود‬     ‫بازرسان بتوانند دستگاههای نظارتی‬    ‫در نامهای به آژانس توضیح‬        ‫تحت اشغال حکومت اسلامی با اخراج‬
‫«فوریترین موضوع آژانس» با ایران‬     ‫از جمله کارتهای حافظه دوربینهای‬    ‫دهد که دلیل منع دسترسی‬         ‫و پاکسازی روبرو شد که آنچه از آن‬          ‫حکومت بوده است‪.‬‬
‫حل شد اما از اینکه این تفاهم موقت‬    ‫مداربسته را تعویض کنند اما دادههای‬   ‫بازرسان آژانس به سایت کرج‬       ‫باقی ماند تا مدتها قابل تماشا کردن‬ ‫جبلی از دانشآموختگان دانشگاه‬
‫است و راه حل «دائمی» نیست ابراز‬     ‫این دوربینها در اختیار آژانس قرار‬   ‫به خاطر «مسائل امنیتی»‬                           ‫سیاسی‪ -‬عقیدتی «امام صادق» است‬
                                        ‫و ادامه کارهای مربوط به‬                  ‫و شنیدن نبود‪.‬‬  ‫که اکنون بخش عمدهای از صندلیهای‬
         ‫نگرانی کرده بود‪.‬‬               ‫نمیگیرد!‬    ‫«جمعآوری شواهد جنایی»‬         ‫پس از آن هم رادیو و تلویزیون‬
‫در اوایل ماه سپتامبر طی یک گزارش‬    ‫تاسیسات شرکت تکنولوژی‬                             ‫به عنوان دستگاههای تبلیغاتی و‬    ‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت بودند‬
‫محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬   ‫سانتریفیوژ ایران اوایل تیرماه امسال‬             ‫است‪.‬‬       ‫مغزشویی افکار عمومی در خدمت‬     ‫میتوانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان خریداری نمایند‬
‫اعلام شد که بازرسان آژانس متوجه‬     ‫هدفحملهخرابکارانهقرارگرفت‪.‬برخی‬     ‫=رافائلگروسیتأییدکرد‬          ‫حکومت اسلامی قرار گرفت و‬
‫شدهاند که یک دوربین نظارتی خراب‬     ‫منابع اعلام کردند این مرکز توسط‬    ‫که بازرسان آژانس از آن محل‬       ‫مخاطبان را بیش از پیش به سوی‬        ‫نسخه دیجیتال کتاب نیز بهزودی‬
‫شده و دوربین دوم آسیب جدی دیده‬     ‫یک پهپاد کوچک که از داخل ایران‬     ‫بازگردانده شدهاند و تٔاکید‬       ‫تلویزیونهای ماهوارهای و سپس‬           ‫در دسترس خواهد بود‬
‫است‪ .‬چند روز بعد مقامات جمهوری‬     ‫به پرواز درآمده بود هدف قرار گرفت‪.‬‬   ‫کرد این اقدام نقض توافقی‬        ‫شبکههای فارسیزبان و شبکههای‬
‫اسلامی اطلاع دادند که چندین‬       ‫مقامات جمهوری اسلامی انگشت‬       ‫است که اخیراً با جمهوری‬                          ‫سقوط بهشت‬
                    ‫اتهام را به سوی اسرائیل دراز کردند‪.‬‬  ‫اسلامی ایران شد که طی‬                 ‫اجتماعی سوق داد‪.‬‬
  ‫دوربین را از سایت خارج کردهاند‪.‬‬   ‫لارنس نورمن به نقل از چند منبع‬     ‫آن به بازرسان اجازه دادند‬       ‫رئیس این دستگاه تبلیغاتی هر پنج‬     ‫خاندان پهلوی و روزهای‬
‫روزنامه «تایمز اسرائیل» با استناد‬    ‫آگاه گزارش داد که ایران در نظر دارد‬  ‫تجهیزات نظارتی را سرویس‬        ‫سال توسط علی خامنهای رهبر‬         ‫پایانی ایران پادشاهی‬
‫به چندین منبع ناشناس مینویسد‬      ‫در نامهای به آژانس توضیح دهد که‬                        ‫جمهوری اسلامی منصوب میشود‬
‫بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬   ‫دلیل منع دسترسی بازرسان آژانس به‬              ‫کنند‪.‬‬       ‫و نحوه کارکرد این سیستم تبلیغاتی‬        ‫اندرو اسکات کوپر‬
‫به دنبال تعویض و تعمیر دوربینهای‬    ‫سایت کرج به خاطر «مسائل امنیتی»‬                        ‫عریض و طویل با بودجههای میلیاردی‬       ‫ترجمه رضا تقی زاده‬
‫این محل بودند‪.‬یک هفته پیش از‬      ‫و ادامه کارهای مربوط به «جمعآوری‬    ‫جمهوری اسلامی ایران از دسترسی‬
‫این حجتالاسلام علیرضا سلیمی‬                          ‫بازرسان آژانس بینالمللی انرژی‬          ‫تحت نظارت وی قرار دارد‪.‬‬
‫عضو هیأت رئیسه مجلس شورای‬               ‫شواهد جنایی» است‪.‬‬    ‫اتمی به تأسیسات کرج برای سرویس‬    ‫در حالی که تبلیغات سیاسی عقیدتی‬
‫اسلامی گفته بود ماموران «گروسی»‬     ‫برخی منابع آگاه این ادعاها را مبهم‬   ‫تجهیزات نظارتی آژانس جلوگیری‬      ‫جمهوری اسلامی چه در رسانهها‬
                    ‫و پرسشبرانگیز دانسته و میگویند‬                        ‫و چه در آموزش و پرورش تا کنون‬
   ‫جاسوسان سیا و موساد هستند!‬     ‫رژیم ایران برخی فعالیتهای مشکوک‬                ‫کرده است‪.‬‬    ‫نتیجهی برعکس داشته‪ ،‬اما حالا‬
‫مانعتراشی برای بازدید بازرسان از‬    ‫را در سایت کرج از سر گرفته است‪.‬‬    ‫خبرنگار روزنامه «وال استریت‬      ‫هم خامنهای در حکم خود از جبلی‬
‫سایتهای مشکوک جمهوری اسلامی‬       ‫در جریان سفر اخیر گروسی به تهران‬    ‫ژورنال» لارنس نورمن به نقل از منابع‬  ‫خواسته تا برای «ارتقا سطح آگاهی و‬
‫در ایران در حالیست که شماری از‬     ‫ادعا شد بعد از حمله پهپادی به مرکز‬   ‫مطلع در رشته توییتی نوشت بازرسان‬    ‫معرفت عمومی»‪« ،‬هدایت فرهنگی»‪،‬‬
‫مقامات آمریکایی میگویند «واشنگتن‬    ‫مونتاژ سانتریفیوژ کرج برخی دوربینها‬  ‫آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دنبال‬  ‫«تقویت روحیه و احساس هویت ملی‬
‫از سنگاندازی ایران در مذاکرات اتمی‬   ‫آسیب دیدند‪ .‬همچنین ادعا شد برخی‬    ‫تعویض و تعمیر دوربینهای این محل‬    ‫و انقلابی»‪« ،‬پراکندن امیدو نشاط» و‬
‫سرخورده شده» و ممکن است بهاین‬                                             ‫«ترویج سبک زندگی اسلامی‪ -‬ایرانی»‬
‫نتیجه برسند که برجام دیگر ماندنی‬          ‫دوربینها گم شده است!‬      ‫بودند اما اجازه این کار صادر نشد‪.‬‬
                    ‫به گزارش روزنامه «تایمز اسرائیل»‬    ‫مرکزی که اجازه دسترسی بازرسان‬              ‫اولویت قائل شود!‬
             ‫نیست‪.‬‬     ‫رافائل گروسی با تأیید اینکه بازرسان‬  ‫به آن محل صادر نشده مرکز مونتاژ‬    ‫یک کاربر توئیتر در ارتباط با این‬
‫اخیراً یک سخنگوی وزارتخارجه‬       ‫آژانس از آن محل بازگردانده شدهاند‬   ‫سانتریفیوژهای پیشرفته «تسا» واقع‬    ‫انتصاب جدید و سابقهی فعالیت‬
‫فرانسه به خبرنگاران گفت «ایران از‬    ‫تأکید کرده این اقدام نقض توافقی‬                       ‫پیمان جبلی در معاونت برونمرزی‬
‫تأخیرها برای تشدید تخلفات اتمی‬     ‫است که ‪ 1۲‬سپتامبر (‪ ۲1‬شهریور)‬            ‫در ُکردان کرج است‪.‬‬    ‫صداوسیمای رژیم نوشته که اولین‬
‫خود استفاده میکند و بازگشت به‬      ‫با جمهوری اسلامی ایران شد که در‬    ‫در سفر اخیر رافائل گروسی مدیرکل‬    ‫دستور ریاستی او در این معاونت‪،‬‬

  ‫برجام را هرچه پیچیدهتر میکند‪».‬‬                                             ‫ساختن توالت و حمام بوده است!‬
                                                           ‫گفتنی است که بودجه سال ‪14۰۰‬‬
                                                           ‫صداوسیمای جمهوری اسلامی ‪3‬‬
                                                           ‫هزار میلیارد تومان تعیین شده‪ .‬دولت‬
                                                           ‫موظف است برمبنای برنامه ششم‬
                                                           ‫توسعه‪۷ ،‬دهم درصد بودجه عمومی‬
                                                           ‫کشور و دستگاههای اجرایی‪ ،‬یکدرصد‬
                                                           ‫از اعتبارات هزینهای سالانه خود را‬
                                                           ‫به صداوسیمای حکومت بپردازد تا‬
                                                           ‫چرخهای تبلیغاتی حکومت همواره‬

                                                                       ‫فعال باشد‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11