Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪۷‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪1۷9۷‬‬                        ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ شهریار آهی‪:‬‬                   ‫بازنشر؛ پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی؛‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬اکتبر ‪۲۰۲1‬‬
                                     ‫با پشتیبانی این پیمان میبایست برای‬                     ‫امروز‪ ،‬روز انتخاب است‪:‬‬
  ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ حسن منصور‪:‬‬                 ‫تشکیل یک کنگره ملی تلاش کرد‬                       ‫با جمهوری اسلامی یا با ایران؟‬

 ‫گامی مهم جهت همگرایی و بستری مناسب‬
     ‫برای پیوند دوباره با جهان‬

                                 ‫ویدئو‬                                  ‫ویدئو‬ ‫=حکومت فردی و ساختار حفاظت از ملت ایران در برابر‬
                                                                         ‫هرمی قدرت در دنیای امروز‪ ،‬رژیم سرکوبگر است‪.‬‬
  ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛زمان فیلی‪:‬‬                  ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ کریم شامبیاتی‪:‬‬               ‫پاسخگوینیازهاییکجامعه = از بدنه سپاه و بسیج‬
                                                                         ‫پیشرو و پویا نیست‪ .‬رفاه و میپرسم‪ :‬آیا نمیبینید که‬
‫با وجود امکانات کم برای تبلیغات‪ ،‬این پیمان‬                ‫جوهراین پیمان دوری از فرقهگرایی و تقویت‬                 ‫پیشرفت در دنیای امروز‪ ،‬در به اصطلاح سرداران سپاه‪،‬‬
      ‫گفتمان غالب است‬                             ‫همبستگی ملی است‬                        ‫برپایی حکومتی است که بر تنها در پی مالاندوزی از‬
                                                                         ‫خردجمعی‪،‬مشارکتعمومی طریق فساد و جنایت بیشتر‬
                                 ‫ویدئو‬                                  ‫ویدئو‬ ‫ومسئولیتپذیریشهروندی هستند و ثروت و قدرت در‬
                                                                         ‫انحصار گروهی از روحانیان‬        ‫استوار باشد‪.‬‬
 ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ نامدار بقایی یزدی‪:‬‬               ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ فرد صابری‪:‬‬                ‫=گام نخست برای رسیدن و سرداران دزد قرار گرفته‬
                                                                         ‫به چنین شرایطی‪ ،‬گذار از است؟ فرزندانتان از شما‬
  ‫همبستگی طیفهای مختلف سیاسی‬                       ‫این پیمان متعلق به آحاد مردم و بیانگر‬                 ‫جمهوری اسلامی است که می پر سند ‪ :‬کد ا م طر ف‬
   ‫مهمترین اصل این پیمان است‬                         ‫حقوق و خواستهای آنهاست‬                               ‫نماد انحصار و انباشت ثروت ایستادهاید؟‬
                                                                         ‫و قدرت در دست گروهی [بازنشر از ‪ ۷‬مهرماه ‪]13۹۹‬‬
                                 ‫ویدئو‬                                  ‫ویدئو‬           ‫هممیهنانم!‬            ‫اندک است‪.‬‬
                                                                         ‫دلیل اینکه امروز با شما سخن می‬     ‫= بددلان در نقش «خندق‬
 ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ سعید جباری‪:‬‬                 ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ اسماعیل نوریعلا‪:‬‬              ‫گویم‪ ،‬آغاز گفتگو برای ارائه یک پیمان‬  ‫نظام» به شما خواهند گفت‬
                                                                         ‫نوین است که پاسخی است به پیامهای‬    ‫آلترناتیوتان چیست؟ من به‬
  ‫دعوتنامهای به تمامی مبارزان جهت‬                    ‫تلاش برای غلبه بر پراکندگی طرفداران‬                  ‫بیشمار شما که به درستی نگران‬      ‫شما میگویم‪ :‬تنها آلترناتیو‬
    ‫همپیمانی برای آینده ایران‬                          ‫پادشاهی و جمهوری‬                       ‫اکنون و آینده ایران هستید و میدانید‬
                                                                         ‫مقبول‪ ،‬حاکمیت مردم ایران هر روز ادامه حکومت اسلامی‪ ،‬آیندهای‬
                                 ‫ویدئو‬                                  ‫ویدئو‬ ‫حتی تاریکتر از امروز را برایمان رقم‬  ‫است! نظامی که در آن‪ ،‬قانو ِن‬
                                                                                     ‫خواهد زد‪.‬‬    ‫برآمده از رأی آزاد مردم‪،‬‬
 ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ امیرحسین اعتمادی‪:‬‬               ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ جانان خ ّرم‪:‬‬                                   ‫بالاترینمرجعحکومتاست‪.‬‬
                                                                         ‫انزوا‪ ،‬فروپاشی اجتماعی‪ ،‬تبعیض‪،‬‬     ‫= من به همه نیروهای‬
 ‫این پیمان خلاء یک چشمانداز مشترک‬                    ‫این پیمان یعنی عهد ما با مردم و نه کسانی‬                 ‫خفقان‪ ،‬سقوط آزاد اقتصادی‪،‬‬       ‫سیاسی دموکراسیخواه‬
        ‫را پر کرد‬                             ‫که این رژیم را آوردند‬                     ‫سرخوردگی و ناامیدی‪ ،‬تنها دستاورد‬
                                                                         ‫‪ 41‬سال حکومت اسلامی برای مردم‬
                                                                         ‫فارغ از گذشته و گرایش ایران بوده است‪ .‬بگذارید برای آخرین‬
                                                                         ‫بار‪ ،‬درسی را که در بیش از دو دهه‬    ‫سیاسیشان دست یاری‬
                                                                         ‫گذشته گرفتهایم‪ ،‬و امروز خوشبینترین‬   ‫دراز میکنم و میخواهم‬
                                                                         ‫افراد هم به آن معترفند مرور کنیم‪ :‬این‬ ‫با کنار گذاشتن اختلافات‬
                                                                                             ‫و خو د بز ر گ بینی و‬
                                                                               ‫نظام‪ ،‬اصلاحپذیر نیست!‬   ‫برتریجویی‪ ،‬روی یک هدف‬
                                                                         ‫واقعیت این است که لیاقت شما این‬
                                                                         ‫نیست‪ ،‬و این جایگاه‪ ،‬در خور نام ایران‬
                                                                                  ‫متمرکز شوند‪ :‬نجات ایران! نیست!‬
                                                                         ‫انگیزه من برای ارائهی این پیمان‬    ‫=تاریخ و آیندگان‪ ،‬شما‬
                                                                         ‫نوین‪ ،‬رسیدن به قدرت سیاسی نیست‪،‬‬    ‫را قضاوت خواهند کرد که‬
                                                                         ‫بلکه تلاش برای برقراری سیستمی‬     ‫در حساسترین روزهای‬
                                                                         ‫است که در آن‪ ،‬قدرت هرگز در انحصار‬   ‫این خاک پاک‪ ،‬کدام طرف‬
                                                                         ‫یک فرد یا یک گروه نباشد‪ .‬تکتک‬
                                                                         ‫مردم ایران در سراسر کشور‪ ،‬فارغ از‬           ‫ایستادید؟‬
                                                                         ‫=از همه مردم و گروهها و جنسیت‪ ،‬قومیت‪ ،‬مذهب و گرایش فکر‬
                                                                         ‫و سبک زندگی‪ ،‬ضمن قبول مسئولیت‪،‬‬     ‫فعالین سیاسی میخواهم‬
                                                                         ‫در تصمیمگیری برای آینده خود و‬     ‫دست به دست هم دهیم‬
                                                                         ‫کشورشان باید به یک اندازه سهیم‬     ‫و با تمرکز روی ایران و تا‬
                                                                         ‫باشند‪ .‬حکومت فردی و ساختار هرمی‬    ‫رساندن حق حاکمیت و‬
                                                                         ‫قدرت در دنیای امروز‪ ،‬پاسخگوی‬      ‫تعیین سرنوشت به صاحبان‬
                                                                         ‫نیازهای یک جامعه پیشرو و پویا نیست‪.‬‬
                                                                         ‫اصلی آن‪ ،‬یعنی مردم‪ ،‬از پا رفاهوپیشرفتدردنیایامروز‪،‬دربرپایی‬
                                                                         ‫حکومتی است که بر خرد جمعی‪،‬‬       ‫ننشینیم‪.‬همدلویکصدایک‬
                                                                         ‫مشارکت عمومی و مسئولیتپذیری‬            ‫ملت یک پرچم‪.‬‬

                                                                                ‫شهروندی استوار باشد‪.‬‬   ‫=به هممیهنان ارتشیام‬
                                                                         ‫تلاش من برای قرار دادن کشور در‬     ‫میگویم‪:‬وظیفهشماسربازان‬
                                                                         ‫یک مسیر صحیح است‪ ،‬نه برای یافتن‬    ‫وطن‪ ،‬دفاع از تمامیت ارضی‬
                                                                         ‫یک مرهم سریع که راه را برای بازآفرینی‬
                                                                         ‫میهنمان است؛ وظیفه شما استبداد و انحصار قدرت باز بگذارد‪.‬‬
                                                                         ‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬            ‫بیش از هر زمانی‪ ،‬دفاع و‬
                                                                                  ‫یکسال پس از «پیمان نوین»؛ مجید فلاح‪:‬‬
                                                                         ‫زمینهای جهت تلاش مشترک ورزشکاران‬

                                                                                  ‫برای نجات ایران‬

‫ویدئو ویدئو ویدئو‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12