Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪1۷9۷‬‬
                                                                                                       ‫جمعه ‪ ۹‬تا ‪ 1۵‬مهرماه‪14۰۰‬خورشیدی‬

          ‫یک مقام ارشد «قرارگاه خاتمالانبیاء»‪:‬‬                                                                           ‫«فایزر» دوباره در ایران‬
                                                                                                          ‫ممنوع شد؟!‬
‫اطلاعات و سناریوهای متعددی در مورد مراکز‬
    ‫حساس اسرائیل و آمریکا داریم!‬                                                                                       ‫وزارت‬
                                                                                                       ‫بهداشت‪ :‬دیگر‬
                                        ‫=یک مقام ارشد نظامی‬           ‫این وزارتخانه به مصداق «آش کشک‬      ‫آنها عین خیالشان نیست و‬          ‫تصمیمی برای‬
                                        ‫جمهوری اسلامی‪« :‬هماکنون‬         ‫خالته» از مردم خواسته تا «اقدام به‬    ‫گویی با پیروی سرسختانه از‬         ‫واردات «فایزر»‬
                                        ‫نیروهای مسلح جمهوری‬           ‫دریافت واکسن کرده و منتظر واکسن‬      ‫«دیوارحاشابلنداست»پشت‬            ‫وجود ندارد!‬
                                        ‫ا سلا می ا یر ا ن قا د ر ند‬                ‫دیگری نباشند!»‬
                                        ‫هزینههای گزاف و غیرقابل‬         ‫این تصمیمدرحالیبهاجرادرمیآید‬        ‫این دیوار پنهان میشوند‪.‬‬         ‫= بنا بر گز ا ر ش ها ‪،‬‬
                                        ‫جبران به دشمن تحمیل‬           ‫که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری‬                            ‫تصمیمگیری این امر از‬
                                                            ‫اسلامی در بازدید از بیمارستان‬       ‫وزارت بهداشت با صدور بیانیهای‬       ‫سوی بهرام عیناللهی وزیر‬
                                                  ‫کنند»‪.‬‬       ‫«خمینی» تهران گفته بود‪ ،‬واکسنهای‬     ‫اعلام کرد که تزریق «فایزر» به زنان‬    ‫بهداشت به کمیته ملی کرونا‬
‫ستونکشی نیروی زمینی ارتش به مرزهای شمالغربی ایران‬                ‫= « ر ا بطه ر ژ یم‬           ‫داخلی پاسخگوی نیاز داخلی نیست و‬      ‫باردار منتفی است و دیگر تصمیمی‬      ‫محول شده و این کمیته‬
                                        ‫صهیونیستی و آمریکا به‬                               ‫برای واردات واکسن «فایزر» وجود ندارد!‬   ‫با تکیه بر آنچه «شواهد‬
‫رزمندگان پیشمرگ ُکرد مسلمان»‬      ‫«هماکنون نیروهای مسلح جمهوری‬      ‫زودی به یک رابطه باخت‪-‬‬         ‫منعی نیز برای تهیه واکسنهای خارجی‬     ‫وزارت بهداشت با صدور بیانیهای از‬     ‫علمی»خوانده‪،‬تعیینکردکه‬
‫در سنندج میگوید «هرگونه تغییر‬      ‫اسلامی ایران قادرند هزینههای گزاف‬    ‫باخت تبدیل خواهد شد و ما‬                 ‫وجود ندارد!‬       ‫منتفی شدن تزریق واکسنهای وارداتی‬     ‫واکسیناسیون زنان باردار در‬
‫ژئوپولیتیک منطقه را مخ ّل امنیت‬     ‫و غیرقابل جبران به دشمن تحمیل‬      ‫در وقت مناسب شاخصهها و‬         ‫علاوه بر این‪ ،‬تبلیغات گستردهای از‬     ‫«فایزر» از بلژیک به زنان باردار خبر داده‬ ‫ایران همچنان با «سینوفارم»‬
‫داخلی خود میدانیم و اعلام کردیم که‬                       ‫مؤلفههای این رویداد را نشان‬       ‫سوی نهادهای حکومتی صورت گرفت‬       ‫با این تأکید که «دیگر تصمیمی برای‬
‫خط قرمز ما است و نمیتوانیم بپذیریم‬                ‫کنند‪».‬‬                        ‫تا اینگونه جلوه دهند که خامنهای با‬                             ‫چین ادامه پیدا کند‪.‬‬
‫که برخی کشورها تحت تأثیر کشورهای‬    ‫قرارگاه مرکزی «خاتمالانبیاء»‬             ‫خواهیم داد!»‬        ‫واکسنهای تولید آمریکا و انگلیس‬        ‫واردات واکسن فایزر وجود ندارد!»‬    ‫=اینتصمیمدرحالیقرار‬
‫ثالت‪ ،‬اظهارات غیرواقعی و تحریکآمیز‬   ‫اصلیترین مرکز عملیاتی نظامی در‬     ‫=پاکپور فرمانده نیروی‬          ‫مشکلینداشتهواینواکسنهامیتوانند‬      ‫براین مبنا تصمیمگیری این امر از‬      ‫است اجرا شود که ابراهیم‬
‫بیان و به اقدامات ما خدشه وارد کنند…‬  ‫ایران است که مأموریت آن طراحی‪،‬‬     ‫زمینی ارتش با هشدار‬           ‫از کشورهای دیگر دنیا وارد شوند!‬      ‫سوی بهرام عیناللهی وزیر بهداشت به‬     ‫رئیسیرئیسجمهوراسلامی‬
‫انتظار داریم خاک همسایگان بستری‬     ‫هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای‬     ‫نسبت به «ن ّیات شیطانی‬         ‫پیشتر علیرضا رئیسی سخنگوی‬         ‫کمیته کرونا محول شده و این کمیته‬     ‫(قاضی مرگ) در بازدید از‬
‫برای اقدامات پلید رژیم صهیونیستی‬    ‫مسلح است‪ .‬فرمانده این قرارگاه سرلشکر‬  ‫ر ژ یم صهیو نیستی » د ر‬         ‫ستاد مقابله با کرونا گفته بود‪« ،‬فایزر»‬  ‫با تکیه بر آنچه «شواهد علمی» خوانده‪،‬‬   ‫بیمارستان «خمینی» تهران‬
                    ‫پاسدار غلامعلی رشید و معاون او‬     ‫اطراف مرزها گفت «تردیدی‬         ‫را به عنوان دوز سوم به کادر درمان و‬    ‫تعیین کرد که واکسیناسیون زنان باردار‬   ‫گفته بود‪ ،‬واکسنهای داخلی‬
             ‫نشود‪».‬‬    ‫سرلشکر حسین حسنی سعدی از امرای‬     ‫نیست کمک و پشتیبانی‬           ‫پزشکی تزریق میکنند ولی کمتر از‬      ‫در ایران همچنان با «سینوفارم» چین‬     ‫پا سخگو ی نیا ز د ا خلی‬
‫پاکپور در مورد «ن ّیات شیطانی رژیم‬                       ‫رژیم صهیونیستی به برخی‬         ‫یک روز بهرام عیناللهی وزیر بهداشت‬                          ‫نیست و منعی نیز برای تهیه‬
‫صهیونیستی» در نزدیکی مرزهای ایران‬               ‫ارتش است‪.‬‬     ‫کشورهای منطقه با هدف‬          ‫اعلام کرد‪ ،‬فایزر برای زنان باردار در نظر‬           ‫ادامه پیدا کند!‬    ‫واکسنهای خارجی وجود‬
‫هشدار داد و گفت «تردیدی نیست‬      ‫جمهوری اسلامی تحرکات نظامی‬       ‫ایجاد اختلاف و شکاف بین‬                  ‫گرفته شده است‪.‬‬     ‫وزارت بهداشت تأکید ورزیده که‬
‫کمک و پشتیبانی رژیم صهیونیستی‬      ‫را که اخیراً در مرزهای شمالی ایران با‬                      ‫واردات و تزریق واکسن «فایزر‪-‬‬       ‫واکسن «سینوفارم» را یکی از معتبرترین‬              ‫ندارد‪.‬‬
‫به برخی کشورهای منطقه با هدف‬      ‫جمهوری آذربایجان درحال رخ دادن‬      ‫ملتهای مسلمان است»‪.‬‬          ‫بیونتک» و «جانسون اند جانسون»‬       ‫واکسنهای حال حاضر در دنیا و دارای‬     ‫=علاوه بر این‪ ،‬تبلیغات‬
‫ایجاد اختلاف و شکاف بین ملتهای‬     ‫است از چشم اسرائیل میبیند‪ .‬کمتر‬                         ‫تولید آمریکا و همچنین آسترازنکای‬     ‫تأییدیه سازمان جهانی بهداشت است‪.‬‬     ‫گستردهای از سوی نهادهای‬
                    ‫از ‪ 1۰‬روز پیش در اربیل عراق نشستی‬    ‫خبرگزاری تسنیم پنجشنبه‪ ۸‬مهرماه‬     ‫انگلیسی‪ ،‬طی فرمانی ضدبشری از سوی‬     ‫وزارتخانهی بهداشت هیچ توضیحی‬       ‫حکو متی صو ر ت گر فت‬
          ‫مسلمان است‪».‬‬     ‫با محور سازش با اسرائیل برگزار شد‬    ‫گزارش داد یک مقام آگاه در «قرارگاه‬   ‫علی خامنهای دیماه ‪ ۹۹‬ممنوع شد و‬      ‫در رابطه با اینکه دلیل لغو این‬      ‫تا اینگونه جلوه دهند که‬
‫نیروی زمینی ارتش جمهوری‬         ‫که خشم مقامات جمهوری اسلامی را‬     ‫مرکزی خاتم الانبیاء» گفته نیروهای‬    ‫پس از اینکه با این دستور غیرانسانی‬    ‫واکسیناسیون و همچنین عدم واردات‬      ‫خامنهای با واکسنهای تولید‬
‫اسلامی و هوانیروز از روز جمعه‪ ۹‬مهرماه‬                      ‫مسلح جمهوری اسلامی برنامههای‬      ‫روند تهیه واکسن مختل و منجر به مرگ‬    ‫«فایزر» چیست نداده است‪ .‬علاوه بر این‬   ‫آمریکا و انگلیس مشکلی‬
‫رزمایشی با عنوان «فاتحان خیبر» در‬               ‫برانگیخت‪.‬‬    ‫متعددی برای «خشکاندن تهدید رژیم‬     ‫دستکم ‪۸۰‬هزار نفر شد‪ ،‬رویکرد نظام‬     ‫روشن نیست که محمولهی ‪ ۲‬میلیون و‬      ‫نداشته و این واکسنها با‬
‫نواحی مرزی با آذربایجان آغاز میکنند‪.‬‬  ‫روزنامه «کیهان تهران» به نقل از‬                         ‫به تهیهی این واکسنها از طریق کشور‬     ‫‪4۰۰‬هزار دوزی از این واکسن آمریکایی‬    ‫استفاده از «کلاه شرعی»‬
‫مقامات نظامی جمهوری اسلامی در‬      ‫دستگاه قضایی عراق نوشت «حکم‬           ‫صهیونیستی» فراهم کردهاند‪.‬‬             ‫واسطه تغییر کرد‪.‬‬    ‫به کدام گروه هدف تزریق خواهند شد‪.‬‬     ‫میتوانند از کشورهای دیگر‬
‫حالی برای اسرائیل و آمریکا خط و نشان‬  ‫طرفداران عادیسازی روابط با رژیم‬     ‫این مقام آگاه در جمع «نخبگان‬      ‫اکنون ولی با وجود گذشت یک هفته‬      ‫در بیانیهی وزارت بهداشت با ذکر‬
‫میکشند که مقامات اورشلیم کارزار‬                         ‫دانشگاهی» ادعا کرده «در سناریوهای‬    ‫از واردات واکسنهای آمریکایی به ایران‪،‬‬   ‫اینکه «بنا بر توصیه سازمان جهانی‬           ‫دنیا وارد شوند!‬
‫تازهای به راه انداختهاند تا مقامات کاخ‬        ‫اسرائیل اعدام است‪».‬‬    ‫متعدد اطلاعاتی و عملیاتی در مورد‬    ‫نه تنها هنوز یک دوز آن نیز تزریق نشده‪،‬‬  ‫بهداشت‪ ،‬بهترین واکسن اولین واکسن‬     ‫=همه این پنهانکاریها‬
‫سفید را به مشارکت در آنچه طرح «ب»‬    ‫پیش از برگزاری این نشست سپاه‬      ‫مراکز حساس اسرائیل و آمریکا دست‬     ‫بلکه به نظر میرسد با این بیانیهی وزارت‬  ‫در دسترس افراد است»‪ ،‬آمده که‬       ‫و دروغگوییها و تحریفها‬
‫خوانده میشود ترغیب کنند‪ .‬طرحی‬      ‫پاسداران انقلاب اسلامی برای چند‬     ‫ما پُر است و از نظر استراتژیک دست‬    ‫بهداشت‪ ،‬تزریق و واردات واکسنهای‬      ‫جمهوری اسلامی از «همان بدو‬        ‫و تناقضگوییهای مقامات‬
‫که شامل فشار اقتصادی به جمهوری‬     ‫روز مناطق کوهستانی اربیل را که مق ّر‬                      ‫آمریکایی نیز بار دیگر با مشکل مواجه‬    ‫واکسیناسیون»‪« ،‬معتبرترین واکسنها‬     ‫مسئول بطور گسترده در‬
‫اسلامی و همزمان ضربات امنیتی به‬     ‫کردهایمسلحمخالفجمهوریاسلامی‬                 ‫بالا را داریم!»‬           ‫شده است‪.‬‬        ‫را تهیه کرده» و تولید داخلی را هم‬     ‫رسانهها منتشر میشود ولی‬
‫تٔاسیسات استراتژیک جمهوری اسلامی‬                        ‫وی همچنین تأکید کرد‪« :‬رابطه‬       ‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬
                            ‫است به توپ بست‪.‬‬     ‫رژیم صهیونیستی و آمریکا به زودی به‬                                ‫تسهیل کرده است‪.‬‬
         ‫در ایران میشود‪.‬‬    ‫محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی‬     ‫یک رابطه باخت‪ -‬باخت تبدیل خواهد‬
                    ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در‬     ‫شد و ما در وقت مناسب شاخصهها و‬
                    ‫سخنانی در حاشیه «گردهمایی‬        ‫مؤلفههای این رویداد را نشان خواهیم‬

                                                      ‫داد!»‬
                                        ‫این مقام ارشد نظامی همچنین گفت‪:‬‬

‫جمهوری اسلامی به دنبال باج گرفتن از آژانس انرژی اتمی؛‬                                                       ‫دو پاسدار بر اثر «آتشسوزی» مشکوک در‬
   ‫هشدار فرانسه‪ :‬ایران نمیتواند شرط تعیین کند!‬                                                         ‫مرکز تحقیقاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬

                                                                                  ‫در غرب تهران جان خود را از دست دادند‬

‫جمهوری اسلامی در سازمانهای‬                                               ‫= یک مقام فرانسوی‬             ‫تصاویر هوایی از پادگانها و زاغه مهمات سپاه در غرب تهران‬
‫بینالمللی شرط گذاشته که «اگر‬                                              ‫گفته ا یر ا ن با ید بر ا ی‬
‫آژانس اتمی خواهان اجرای نظارت‬      ‫کاظم غریبآبادی نماینده جمهوری اسلامی نزد سازمانهای بینالمللی در وین‬       ‫جلوگیری از تشدید تنشها‬          ‫است‪ .‬در غرب تهران چندین پادگان و‬     ‫آتشسوزی مشکوک در یکی از مراکز‬
‫بر تٔاسیسات اتمی است باید حملات‬                                             ‫به مذاکرات وین بازگردد و‬         ‫مرکز موشکی متعلق به سپاه پاسداران‬     ‫تحقیقات خودکفایی سپاه پاسداران در‬
‫تروریستی اسرائیل به تأسیسات و‬      ‫روسها و چینیها در تماس نزدیک و با‬    ‫اصرار مقامات غربی به جمهوری‬       ‫هشدار داده «هرچه زمان‬           ‫فعال است‪.‬آبانماه ‪ 13۹۰‬انفجار مهیب‬     ‫غرب تهران دو کشته و چند مجروح‬
‫مراکز فنی ایران را محکوم کند» اما‬    ‫هم متحد باشیم و بطور خاص از چین‬     ‫اسلامی برای از سر گرفتن فوری‬      ‫بیشتر میگذرد‪ ،‬بازگشت‬           ‫در زاغههای مهمات سپاه در پادگان‬
‫بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان‬      ‫انتظار داریم که با قاطعیت بیشتری‬    ‫مذاکرات اتمی وین که از حدود دو ماه‬   ‫به میز مذاکره دشوارتر و‬          ‫مدرس (پادگان امیرالمؤمنین) حوالی‬            ‫برجای گذاشته است‪.‬‬
‫انرژی اتمی جمهوری اسلامی گفته بود‬    ‫عمل کند‪ .‬ما باید فشارهایی را که اعمال‬  ‫قبل از روی کار آمدن دولت ابراهیم‬    ‫انباشت و تولید مواد مورد‬         ‫بیدگنه در منطقه ملارد ‪ ۲۷‬کشته و‬      ‫بر اساس اطلاعیهای که روابط‬
‫در «مجتمع کرج به این دلیل که در‬     ‫آن بر ایران ضروریست اجرا کنیم‪».‬‬     ‫رئیسی (قاضی مرگ) متوقف شد تا‬      ‫نیاز برای ساخت یک سلاح‬          ‫بیش از ‪ 1۶‬زخمی برجای گذاشت‪.‬‬        ‫عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
‫نتیجه خرابکاری تیرماه همچنان تحت‬    ‫پیش از این نیز یک سخنگوی‬                                                 ‫مجله تایم به نقل از یک مقام اطلاعاتی‬   ‫دوشنبه ‪ ۵‬مهرماه منتشر کرد دو نفر‬
‫تحقیقات امنیتی قرار دارد» به بازرسان‬  ‫وزارتخارجه فرانسه گفته بود‪« ،‬ایران‬        ‫کنون بینتیجه مانده است‪.‬‬       ‫اتمی بیشتر میشود»‪.‬‬          ‫غربی نوشت که این انفجار کار موساد‬     ‫از کارکنان سپاه به نام سیدمرتضی‬
                    ‫از تأخیرها برای تشدید تخلفات اتمی‬    ‫یک مقام فرانسوی به مقامات تهران‬     ‫= کاظم غریبآبادی‪« :‬اگر‬          ‫بوده است‪ .‬حسن تهرانی مقدم‬         ‫کریمی و حسین عابدی به علت‬
       ‫اجازه بازدید داده نشد‪.‬‬   ‫خود استفاده میکند و بازگشت به‬      ‫هشدار داد برای جلوگیری از تشدید‬     ‫آژانس اتمی خواهان اجرای‬          ‫مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه‬      ‫«شدت جراحات» آتشسوزی یکشنبه‬
‫علی خامنهای ششم امرداد ‪14۰۰‬‬                           ‫تنشها به مذاکرات وین بازگردند و‬     ‫نظارت بر تٔاسیسات اتمی‬          ‫پاسداران از کشتههای این انفجار بود‪.‬‬
‫در آخرین دیدار با مقامات دولت‬       ‫برجام را هرچه پیچیدهتر میکند‪».‬‬    ‫نقض برجام را متوقف کنند‪ .‬وی گفت‪،‬‬    ‫است باید حملات تروریستی‬          ‫آتشسوزی در انبار یک مرکز‬              ‫جان خود را از دست دادند‪.‬‬
‫دوازدهم به ریاست حسن روحانی گفت‬     ‫جمهو ر ی ا سلا می ما ه ها ست‬      ‫«هرچه زمان بیشتر میگذرد‪ ،‬بازگشت‬     ‫اسرائیل به تأسیسات و مراکز‬        ‫تحقیقاتی سپاه که هنوز نام آن‬       ‫یکشنبه شب روابط عمومی سپاه‬
‫«آمریکا نه تحریمها را برداشت و نه‬    ‫دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی‬     ‫به میز مذاکره دشوارتر و انباشت و تولید‬ ‫فنی ایران را محکوم کند‪».‬‬         ‫مشخص نیست سه ماه پس از حمله‬        ‫پاسداران در اطلاعیهای اعلام کرد‬
‫برخواهد داشت‪ ».‬وی تأکید کرد‪« ،‬آنها‬   ‫انرژی اتمی به تأسیسات اتمی در‬     ‫مواد مورد نیاز برای ساخت یک سلاح‬    ‫= در حالی که بهروز‬            ‫پهپادی به کارخانه ساخت سانتریفیوژ‬     ‫آتشسوزی در یک مرکز تحقیقاتی‬
‫میخواهند بهانهای برای دخالتهای‬     ‫ایران را مختل کرده و در آخرین مورد‬                       ‫کمالوندی سخنگوی سازمان‬          ‫در کردان کرج و همچنین انفجار در‬      ‫این نهاد نظامی در غرب تهران «به‬
‫بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل‬    ‫برخلاف توافقی که با رافائل گروسی‬           ‫اتمی بیشتر میشود‪».‬‬     ‫انرژیاتمیجمهوریاسلامی‬           ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬        ‫مجروح شدن سه تن از کارکنان» آن‬
‫موشکی و منطقهای فراهم کنند و اگر‬    ‫مدیرکل آژانس شد به بازرسان اجازه‬    ‫او که نخواست نامش فاش شود‬        ‫گفته بود در «مجتمع کرج‬          ‫ایران (‪ )IDRO‬حوالی پارک «ملت»‬
‫ایران حاضر به بحث درباره آنها نشود‬   ‫تعویض کارتهای حافظه دوربینهای‬      ‫عنوان کرد‪« ،‬با توجه به روشن بودن‬    ‫به این دلیل که در نتیجه‬                                         ‫انجامیده است‪.‬‬
‫بگویند توافق را نقض کردهاید و توافق‪،‬‬  ‫کارخانه تولید سانتریفیوژ (تسا) واقع در‬ ‫محور مذاکرات وین‪ ،‬ایران نمیتواند‬    ‫خرابکاری تیرماه همچنان‬                 ‫تهران روی داده است‪.‬‬     ‫‪ ۲4‬ساعت پس از اعلام این حادثه‬
                    ‫ُکردان کرج داده نشده است‪ .‬مقامات‬    ‫قبل از بازگشت به این مذاکرات شرطی‬    ‫تحت تحقیقات امنیتی قرار‬          ‫منابع غیررسمی میگویند این‬         ‫تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز‬
            ‫بیتوافق!»‬    ‫رژیم در مورد دلیل این ممانعت‬                          ‫دارد» به بازرسان اجازه‬          ‫آتشسوزی در انبار یکی از مراکز‬       ‫هیچکدام از مقامهای جمهوری‬
‫علی بیگدلی استاد دانشگاه و‬                                      ‫تعیین کند‪».‬‬                         ‫موشکسازی سپاه پاسداران در حوالی‬      ‫اسلامی واکنشی به آن نشان ندادهاند‪.‬‬
‫کارشناسان روابط بینالملل در مصاحبه‬          ‫تناقضگویی میکنند‪.‬‬     ‫به گزارش رویترز این مقام فرانسوی‬        ‫بازدید داده نشد‪».‬‬                              ‫در اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب‬
‫با روزنامه «آرمان» که چهارشنبه‬     ‫کاظم غریبآبادی نماینده دائم‬       ‫تأکید کرد‪« ،‬ما در این مرحله نیاز‬    ‫= علی بیگدلی استاد‬                ‫پادگان «المهدی» بوده است‪.‬‬     ‫اسلامی اعلام شد آتشسوزی در یک‬
‫‪ ۷‬مهرماه منتشر شده میگوید‬                            ‫داریم که با همه اعضای برجام‪ ،‬از جمله‬  ‫دانشگاه‪« :‬وقتکشی در‬                                 ‫«انبار» این مرکز تحقیقاتی اتفاق افتاده‬
‫«وقتکشی در مذاکرات برجامی‪،‬‬                                               ‫مذاکرات بیشتر به زیان‬
‫بیشتر به زیان ایران تمام خواهد شد‬                                            ‫ایران تمام خواهد شد تا‬
‫تا به ضرر کشورهای غربی‪ ».‬او هشدار‬                                            ‫به ضرر کشورهای غربی» و‬
‫میدهد «اگر ایران اجازه ندهد بازرسان‬                                           ‫«ممکن است پرونده ایران به‬
‫آژانس از مراکز هستهای بازدید کنند و‬
‫به میز مذاکرات بازنگردد این احتمال‬                                              ‫شورای امنیت برود»‪.‬‬
‫وجود دارد که شورای حکام علیه ایران‬
‫قطعنامه صادر کند و پرونده هستهای‬
‫دوباره به شورای امنیت سازمان ملل‬
‫برود که شرایط را بسیار سخت خواهد‬

              ‫کرد‪».‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9