Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۹ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌4‬شماره‌‪‌1855‬‬
                                                          ‫جمعه ‪ 4‬تا ‪ 10‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫تیتراول انقلاب ملّی ایران و سرکو ِب ناکام‬                                              ‫سرمقاله‬

‫=اقداماتـی ماننـد قطـع رابطـه رسـمی اروپا با جمهـوری اسـلامی و تصویب قطعنامه شـورای حقوق بشر سـازمان‬          ‫این انقلاب‪ ،‬آن انقلاب نیست!‬
‫ملـل و تشـکیل کمیته حقیقتیاب بسـیار ارزشـمند اسـت‪ .‬مـردم ایـران همچنین نیازمند یـاری جامعـه جهانی برای‬
                                                          ‫با تداوم جنبش آزادیخواهی که بسیاری از مردم معترض‬
                              ‫انتقـال کمهزینهی قدرت هسـتند‪.‬‬              ‫آن را دیگر نه «اعتراض» بلکه «انقلاب» میدانند‪ ،‬نیروهایی‬
                                                          ‫در خارج کشور نیز از صرفا بازتاب صدای مردم فراتر رفته‬
‫فوتبال ایران ترجیح داد بجای اینکه تیم ملی ایران باشد‪،‬‬    ‫انقلاب ملّی ایران وارد سومین ماه شده و مردم در‬     ‫و تلاش آنها در پیوند با کشورهای دیگر که قطعا برای‬
‫در قامت تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر ‪۲۰۲۲‬‬       ‫سراسر کشور با پایداری در خیابان و دانشگاه‪ ،‬بزرگترین‬   ‫تأثیرگذاری بر روند این انقلاب به سود منافع خود همه چیز‬
                              ‫و طولانیترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را رقم‬
   ‫حاضر شود‪ ،‬با موج شدید انتقادهای مردم طرد شد‪.‬‬      ‫زدهاند‪ .‬آنهم در حالی که حکومت سرکوب مردم را به شکل‬           ‫را رصد میکنند به حرکت درآمدهاند‪.‬‬
                              ‫همهجانبه و با همه توان پیش برده اما نتوانسته است مردم‬  ‫بدون تعارف و رودربایستی‪ ،‬جز شاهزاده رضا پهلوی که‬
       ‫سرکوب ناکام در برابر ایستادگی مردم‬                                  ‫شاخصترین چهرهی آزادیخواه و مخالف جمهوری اسلامی‬
‫با وجود گستردگی بینظیر اعتراضات خیابانی و تجمعات‬        ‫را از ادامه مسیر آزادیخواهی منصرف یا منحرف کند‪.‬‬   ‫است و از آغاز‪ ،‬رسیدن به حقوق و منافع ملت و مملکت‬
‫دانشجویی اما همچنان موتور سرکوب جمهوری اسلامی‬        ‫بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا شامگاه چهارشنبه‬     ‫در صدر اهداف وی قرار داشته و همواره «م ِن» خود را‬
‫بطور مسلحانه و وحشیانه در کار است‪ .‬گزارشهای زیادی‬      ‫دوم آذرماه ‪ ۱۴۰۱‬مردم در ‪ ۱۵۷‬شهر و دانشجویان در ‪۱۴۳‬‬   ‫در خدمت همین اهداف قرار داده و به همین دلیل از‬
‫درباره ریزش در نیروی سرکوب جمهوری اسلامی منتشر‬       ‫دانشگاه کشور در انقلاب ملّی شرکت دارند و دستکم ‪۱۱۰۰‬‬   ‫سوی وی جای هیچ نگرانی نیست‪ ،‬افراد دیگر را که بدون‬
‫شده و همچنین پراکندگی اعتراضات و محلهمحور بودن‬       ‫تظاهرات و تجمع در خیابانها و دانشگاهها برگزار شده‬    ‫پشتوانههای فکری و تجربی لازم‪ ،‬در یک مسیر کج و معوج‪،‬‬
‫آنها طی دو ماه و نیم گذشته به شدت انرژی مأموران را‬     ‫است‪ .‬چندین هفته ایستادگی مردم که با دست خالی و با‬    ‫دارای بلندگوهایی شدهاند که ممکن است آنها را هم نسبت‬
‫کاسته است‪ .‬جمهوری اسلامی نمیتواند با نیروهای محدود‬     ‫«اراده» و «همبستگی ملی» حاضر به عقبنشینی در برابر‬    ‫به جایگاه و نقش خود دچار توهم کند و هم بر اساس‬
‫وفادار که بسیاری از آنها نیز دچار تردید شدهاند که آیا کنار‬ ‫حکومت نیستند‪ ،‬جهان را به شگفتی واداشته است‪ .‬روند‬    ‫همین توهم وارد روندهای سیاسی شوند که بیش از آنکه‬
‫مردم باشند یا نظام در آستانهی سقوط‪ ،‬همه اعتراضات و‬     ‫مماشات غرب با جمهوری اسلامی که سالها به عادت طرفین‬   ‫به سود مردم و انقلاب ملی ایران باشد‪ ،‬به سود خودشان و‬
                              ‫و بخشی از دیپلماسی خارجی کشورهای غربی تبدیل شده‬     ‫گروه و دولتهای حامی آنها باشد‪ ،‬میبایست مرتب رصد‬
         ‫تجمعات کشوری را در هم بشکند‪.‬‬        ‫بود‪ ،‬در هفتههای گذشته با اختلال جدی روبرو شده است‪.‬‬   ‫کرد و در برابر هر سخن و گام کج آنها ایستاد! این یکی از‬
‫ایرانیان در سراسر کشور از روزهای ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۶‬آبان به‬      ‫شهروندان نیز در سراسر جهان با کمپینهای مختلف در‬     ‫درسهای مهم انقلاب ارتجاعی‪ ۵۷‬است که هنوز به تاریخ‬
‫مدت سه روز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری‬        ‫شبکههای اجتماعی‪ ،‬شرکت در تجمعات ایرانیان خارج کشور‬   ‫سپرده نشده و نمیتوان از آن ابراز بیاطلاعی کرد و یا ادعا‬
‫آبان‪ ۹۸‬را گرامی داشتند‪ .‬در این سه روز مردم در دهها‬     ‫و انتشار تصاویر و ویدئوهای مردم معترض‪ ،‬با انقلاب ملّی‬
‫شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند‪ ،‬بازاریان در شهرهای‬     ‫ایران همراهی میکنند‪ .‬مقامات ریز و درشت در جناحین‬                  ‫نمود که نمیدانستیم!‬
‫مختلف با اعتصاب کرکره مغازههای خود را پایین کشیدند‬     ‫مختلف جمهوری اسلامی نیز مستأصل شده با ترفندها و‬     ‫اگر این شبکههای اجتماعی در آن زمان وجود میداشتند‪،‬‬
‫و دانشجویان در محوطه دانشگاهها دست به اعتصاب و‬       ‫راهکارهای مختلف‪ ،‬از تهدید تا پیشنهاد رفراندوم یا تظاهر‬ ‫به آسانی میشد دو نکته شامل یک تفاوت مهم و یک‬
‫تحصن زدند‪ .‬سرکوب در اعتراضات سالگرد آبان با شدت‬       ‫به مردمی بودن‪ ،‬به دنبال ختم اعتراضات به نفع نظام و‬   ‫شباهت مهم را در آن انقلاب و این انقلاب تشخیص داد‪.‬‬
‫بیشتری نسبت به روزهای پیش ادامه پیدا کرد بطوری که‬      ‫وابستگانش هستند‪ .‬در آنسو اما ریزشها در رژیم سرعت‬
‫تنها در ‪ ۲۶‬آبان ‪ ۲۱‬نفر در شهرهای مختلف کشته شدند و‬     ‫گرفته و شمار زیادی از هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران و متخصصانی‬       ‫البته با مراجعه به مطبوعات نیز ممکن است‪:‬‬
‫در ‪ ۲۵‬آبان در اقدامی وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی‬     ‫که پیشتر به دلیل منافع شخصی یا هراس از برخوردهای‬    ‫شباهتاش در گفتار و رفتار برخی نیروها و فعالان‬
‫مردم را به رگبار بستند که طی آن بیش از ‪ ۱۰‬تن جان‬      ‫امنیتی با اعتراضات مردم مرز مشخص داشتند و خواسته‬    ‫سیاسی و مدنی است که یادآور امثال ابوالحسن بنیصدر‬
‫باخته و دهها تن زخمی شدند‪ .‬حکومت گمان میکرد پس‬       ‫یا ناخواسته در کنار حکومت میایستادند‪ ،‬به خیزش ملّی‬   ‫و صادق قطبزاده و ابراهیم یزدی و آنسوتر‪ ،‬افرادی‬
‫از سرکوب شدید در سالگرد آبان‪ ،‬با پایان سه روز اعتراضات‪،‬‬                               ‫مانند محمدجواد ظریف و معصومه ابتکارند حتا اگر دم‬
‫مردم دستکم برای چند روز به خانه میروند و سرکوبگران‬                       ‫پیوستهاند‪.‬‬     ‫از «آزادی» و «دمکراسی» و «حقوق بشر» بزنند! صحبت‬
‫و اتاقهای فکر نهادهای امنیتی امکان تجدید قوا خواهند‬     ‫اکنون برای همه شهروندان ایرانی دو گزینه مشخص وجود‬    ‫بر سر درونمایهی رفتاری است و نه ادعاهای زبانی! اینها‬
‫داشت اما از روز جمعه ‪ ۲۷‬آبان اعتراضات با همان شدت در‬    ‫دارد‪ :‬یا با جمهوری اسلامی یا با مردم؛ هیچ حد وسط و‬   ‫معمولا فعالانی هستند که به نوعی بند نافشان به تفکر‬
                              ‫میانهای وجود ندارد‪ .‬به همین دلیل است که وقتی تیم‬
   ‫دهها شهر ادامه پیدا کرد و روز شنبه دانشگاههای‬                                           ‫سیاسی انقلاب‪ ۵۷‬وصل است‪.‬‬
                                                          ‫تفاوتاش اما با مردمی است که جمهوری اسلامی به‬
                                                          ‫هر حال بر گُردهی آنها به قدرت رسید و در این مسیر‪،‬‬
                                                          ‫به اصطلاح «روشنفکران» نیز بلندگوهای آن بودند اگرچه‬
                                                          ‫بسیاری از آنان توسط انقلاب ارتجاعی بلعیده شدند‬
                                                          ‫بدون آنکه حذفشان سبب تأیید آنها در مسیری شود که‬
                                                          ‫به استقرار یک رژیم ضدایرانی و ضدبشری انجامید! بلکه‬

                                                            ‫برعکس! ثابت شد که خطایی تاریخی مرتکب شدند!‬
                                                          ‫امروز شواهد نشان میدهد اگر فعالان سیاسی و مدنی‬
                                                          ‫هم خارج و هم داخل قادر نباشند خود را با انقلاب کنونی‬
                                                          ‫که آشکارا و از سر تا پا آزادیخواهانه و ملی و یکپارچه و‬
                                                          ‫ترقیخواهانه و در تداوم انقلاب مشروطه و برای تکمیل آن‬
                                                          ‫و غلبه بر گسست انقلاب مشروعه و جمهوری اسلامی به‬
                                                          ‫میدان آمده‪ ،‬تطبیق دهند‪ ،‬در بهترین حالت زودتر از آنچه‬
                                                          ‫فکر میکنند به پایان خواهند رسید‪ .‬مخالفت و تهدید از‬
                                                          ‫سوی جمهوری اسلامی الزاما به معنی حقانیت و درستی‬
                                                          ‫گفتار و رفتار این نوع فعالان نیست! همه زیر ذرهبین ملتی‬
                                                          ‫رنجدیده و سوگوار اما با عزم راسخ برای برقراری حاکمیت‬
                                                          ‫ملی خود قرار دارند و بهتر است قبل از هر حرف و اقدامی‪،‬‬
                                                          ‫چندین بار به آن اندیشید‪ .‬به ویژه وقتی کسی به آنان هیچ‬
                                                          ‫نمایندگی نداده‪ ،‬حق ندارند درباره آنچه «تعامل» کنند که‬

                                                                   ‫در حیطهی اختیارات آنها نیست!‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9