Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۹ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌7‬شماره‌‪1855‬‬                                                 ‫مأموران امنیتی و بسیجیها به دانشجویان معترض‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬نوامبر تا پنجشنبه ‪1‬دسامبر ‪۲0۲۲‬‬                                         ‫دانشگاه آزاد شهر «قدس» حمله کردند و آنها را مورد ضرب و‬

 ‫گزارشاختصاصی؛خرابکاریدرتأسیساتپارسجنوبیعسلویه‬                                          ‫جرح قرار داده و شماری را بازداشت کردند‪.‬‬
      ‫صادرات گاز «اتان» را مختل کرد‬                                       ‫در شهرهای دیگر نیز مراسم خاکسپاری جانباختگان به‬
                                                            ‫صحنه اعتراض مردمی علیه جمهوری اسلامی تبدیل میشود‪.‬‬
‫پتروشیمی مبین در عسلویه‬                                                ‫در مهاباد‪ ،‬تشییع پیکر کمال احمدپور با حضور گسترده مردم‬

‫گلوگاه نظام است به همین خاطر تأسیسات پالایشگاهی پر از‬   ‫=یک منبع آگاه به کیهان لندن میگوید مدت دو هفته‬             ‫و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی برگزار شد‪.‬‬
‫نیروهای امنیتی شده است‪ .‬وی میافزاید‪« ،‬واقعیت اینست‬     ‫است که شکستگی خط ‪ C‬آب دریا و نشت سیستم خطوط‬         ‫همچنین سازمان حقوق بشری «ههنگاو» گزارش داده که‬
‫که امثال مهدی ترابیها [فوتبالیست] در صنعت هم هست‬      ‫لوله آب خنککننده پتروشیمی مبین باعث شده است که به‬      ‫نیروهای سپاه با حمله به بیمارستان محل نگهداری پیکر‬
                              ‫پتروشیمیهای فاز یک منطقه ویژه انرژی عسلویه مثل پارس‪،‬‬    ‫شهریار محمدی از کشتهشدگان اعتراضات بوکان‪ ،‬پیکر او را‬
  ‫که نیروی متخصصاند اما به سیستم سرسپردگی دارند‪».‬‬    ‫پردیس‪ ،‬زاگرس‪ ،‬جم‪ ،‬نوری‪ ،‬آریاساسول که خوراک و یوتیلیتی‬
‫این منبع آگاه به کیهان لندن میگوید «مدت دو هفته‬      ‫را از پتروشیمی مبین انرژی دریافت میکنند‪ ،‬خسارت‬                          ‫ربودند!‬
‫است که شکستگی خط ‪ C‬آب دریا و نشت سیستم خطوط‬        ‫شدیدی وارد شود‪ .‬وضعیت طوری شده که حتی خود واحد‬       ‫بر اساس این گزارش بیش از ‪ ۵۰‬نفر از نیروهای سپاه‬
‫لوله آب خنک کننده پتروشیمی مبین باعث شده است که به‬                                   ‫پاسداران به بیمارستان قلیپور بوکان هجوم برده و پیکر‬
‫پتروشیمیهای فاز یک منطقه ویژه انرژی عسلویه مثل پارس‪،‬‬          ‫‪ ASU‬پتروشیمی مبین متوقف شده است‪.‬‬        ‫شهریار محمدی را ربوده و ساعت ‪ ۱۱‬شب مخفیانه دفن‬
‫پردیس‪ ،‬زاگرس‪ ،‬جم‪ ،‬نوری‪ ،‬آریاساسول که خوراک و یوتیلیتی‬                                 ‫کردهاند‪ .‬این نیروها در داخل محوطه بیمارستان به سوی‬
‫را از پتروشیمی مبین انرژی دریافت میکنند‪ ،‬خسارت شدیدی‬    ‫به گفته یک منبع مطلع‪ ،‬خرابکاری در تأسیسات پارس‬       ‫خانواده محمدی تیراندازی کرده و دستکم ‪ ۵‬نفر را مجروح‬
‫وارد شود‪ .‬وضعیت طوری شده که حتی خود واحد ‪ASU‬‬        ‫جنوبی عسلویه در «خط آب دریا پتروشیمی مبین» و «واحد‬
                              ‫دومبخارپتروشیمیدماوند»روندصادرات گاز«اتان»ازایران‬                        ‫کردهاند‪.‬‬
         ‫پتروشیمی مبین متوقف شده است‪».‬‬                                     ‫فشار بر خانواده جانباختگان و اعتراف گرفتن اجباری برای‬
‫با توجه به اینکه در فصل سر سال به علت افزایش مصرف‬                    ‫را مختل کرده است‪.‬‬       ‫پیشبرد سناریوهای جمهوری اسلامی علیه مردم همچنان ادامه‬
‫گاز‪ ،‬ایران با کمبود گاز مواجه میشود از آنجا که اتان خوراک‬ ‫در دهمین هفته از خیزش سراسری در ایران در شرایطی که‬     ‫دارد؛ این شیوه دروغپردازی آنقدر نخنما شده که افکار عمومی‬
‫اصلی پتروشیمیهای منطقه پارس جنوبی است حتا اگر تولید‬    ‫اعتصابات در واحدهای صنعتی ایران در حال گسترش است‬      ‫نه تنها مطلقا تأثیری از آن نمیگیرند بلکه خشم و انزجار آنها‬
‫اتان در یک پالایشگاه به هر دلیل کم شود ضربه سنگینی‬     ‫یک منبع مطلع به کیهان لندن میگوید شرایط در مجتمع‬
‫وارد میشود‪ .‬به خاطر خرابکاری شرافتمندانه در «خط آب‬     ‫گاز پارس جنوبی عسلویه امنیتی است و نیروهای پاسدار و‬              ‫نسبت به حکومت بیشتر میشود‪.‬‬
‫دریا پتروشیمی مبین» و «واحد دوم بخار پتروشیمی دماوند»‬   ‫لباس شخصی به اسم حراست و بسیج عملکرد پرسنل را برای‬     ‫در پی افشاگری زینب مولایی راد مادر کیان پیرفلک کودک‬
‫صادرات اتان به شدت کاهش پیدا کرده و نزدیک صفر شده‬      ‫جلوگیری از اعتصاب یا خرابکاری شرافتمندانه رصد میکنند‪.‬‬   ‫‪ ۹‬ساله جانباخته در ایذه‪ ،‬درباره عوامل قتل پسرش‪ ،‬از روز‬
 ‫که روزانه بیش از ‪ ۵/۲‬میلیون دلار به حکومت ضرر میزند‪.‬‬   ‫در هفتههای اخیر برای توجیه رفت و آمد امنیتیها به‬      ‫جمعه رسانهها و حامیان حکومت در ایران حمله توام با‬
‫وی همچنین میافزاید «هنوز مشخص نیست تعمیرات‬         ‫داخل تأسیسات‪ ،‬به بهانه مراسم مذهبی از سرداران سپاه و‬    ‫توهین و افترا را به او آغاز کردند‪ .‬در حالی که جمهوری‬
‫در پتروشیمی مبین بیرون چه زمانی طول میکشد اما چیزی‬     ‫مداحان و نوچههای آنها دعوت میکنند و پرسنل را با تهدید‬    ‫اسلامی به رگبار بسته شدن شماری از شهروندان در اعتراضات‬
‫که مشخص است پتروشیمیهایی که فعالیتشان وابسته به‬                                    ‫شامگاه چهارشنبه ‪ ۲۵‬آبان در ایذه را کار «تروریست»ها‬
‫دریافت گاز سوخت‪ ،‬آب کولینگ‪ ،‬بخار و هوا از پتروشیمی‬      ‫وادار میکنند تا در مراسمهایی از این دست شرکت کنند‪.‬‬    ‫دانسته بود‪ ،‬ولی زینب مولایی راد مادر کیان روز جمعه در‬
                              ‫در ‪ ۷۰‬روز گذشته فقط در یکی از پالایشگاهها در چهار‬      ‫مراسم تدفین پسرش به صراحت اعلام کرد که قتل پسرش‬
        ‫مبین است از سرویس خارج شدهاند‪».‬‬      ‫نوبتازسردارانسپاهدعوتکردندتابرایپرسنلموعظهکنند‪.‬‬       ‫و تیر خوردن همسرش نه کار «تروریستها»‪ ،‬بلکه کار‬
‫این منبع آگاه میگوید «در بعضی واحدها که حساستر‬       ‫به گفتهی این منبع آگاه‪ ،‬شماری از پرسنل رسمی برای‬      ‫«لباسشخصیهایی» بوده که ماشین آنها را «به رگبار بستند»‪.‬‬
‫است نیروهای امنیتی با همکاری حراست و بسیج واحد‬       ‫اعتصابات همراهی نکردند اگرچه بعد از کشتار مردم در‬      ‫البته رسانههای جمهوری اسلامی خود را موظف نمیبینند در‬
‫مانیتورینگ پرسنل ایجاد کردند تا به عملکرد آنها و واحد‬   ‫شهرهای کردنشین سه استان آذربایجان غربی و کردستان و‬     ‫جایی که مأموران سرکوب و به قول مادر کیان «گاردیها و‬
‫مربوطه نظارت کنند‪ .‬این واحد چراغ خاموش از یکی دو سال‬                                  ‫لباسشخصی»ها صف کشیده بودند تا به مردم حمله کنند‪،‬‬
‫پیش کارش را شروع کرده بود اما این دو ماه گذشته حسابی‬          ‫کرمانشاه آنها هم به فکر اعتصاب افتادهاند‪.‬‬    ‫«تروریست»ها چرا باید بجای این مأموران‪ ،‬به ماشین یک‬
‫نفوذشان بیشتر شده است بهخصوص بعد از این خرابیها به‬     ‫بر اساس گفتههای وی‪ ،‬در چند مورد که پرسنل اعتصاب غذا‬     ‫خانواده شلیک کنند! ضمن اینکه با بررسی گلولههای شلیک‬
‫شدت روی عملکرد مدیران و پرسنل بخش‪ HSE‬نظارت دارند‪».‬‬     ‫کردند با برخورد شدید و تهدید جلوی آن را گرفتند‪ .‬مسئله برای‬
                              ‫حکومت فوقالعاده حیاتی ست زیرا بطور کل پالایشگاه گازی‬      ‫شده میتوان دریافت مربوط به کدام نهاد بوده است!‬
                                                            ‫نهادهایامنیتیروزجمعه‪ ۲۷‬آبانبافشاربرزینبمولایی‬
‫و در همین سن کارهای زیادی برای محیط زیست انجام‬             ‫فوت کرد و پدرش هم در بیمارستان است‪».‬‬      ‫راد او را وادار به اعتراف اجباری و پس گرفتن حرفهایش‬
‫میداد‪ ،‬حقوق شهروندی را درک و رعایت میکرد‪ ،‬به هنر‬      ‫سجاد پیرفلک تأکید کرده که مادر کیان معلم هنر است‬      ‫کردند اما همزمان سجاد پیرفلک عموی کیان در گفتگو با‬
‫عشق میورزید‪ ،‬به فردیت و حریم خصوص افراد احترام‬       ‫و نه تنها زن بسیار روشنفکر و آگاهی است بلکه همه‬       ‫روزنامه «اعتماد»‪ ،‬صحبتهای مادر کیان را تأیید کرده و‬
‫میگذاشت‪ ،‬و مع ّرف نسلی بود که میشد به آنها امید‬      ‫وقت خود را صرف تربیت فرزندانش کرده بطوری که‬         ‫گفته که حرفهای وی تمام ابعاد پنهان موضوع را نمایان کرد‬
                              ‫کیان ضرورت حفاظت از محیط زیست را درک میکرد‬         ‫و واقعیت همانی است که او در مراسم خاکسپاری کودکش‬
      ‫داشت که بتوانند ایران را آباد و آزاد کنند‪.‬‬
                                                                               ‫گفت‪.‬‬
                                                            ‫سجاد پیرفلک افزوده که مادر کیان «به عنوان فردی که‬
                                                            ‫دقیقا در صحنه حادثه حضور داشته در جمع هزاران نفر از‬
                                                            ‫مردم به صورت شفاف توضیح داد که چه اتفاقی برای کیان‪،‬‬

                                                                     ‫پدرش و کل خانواده افتاده است‪».‬‬
                                                            ‫به گفته سجاد پیرفلک‪ ،‬هنگام شلیک ماموران به ماشین‬
                                                            ‫این خانواده‪ ،‬رادین برادر سه ساله کیان و مادرش‪ ،‬زینب‬
                                                            ‫مولایی راد در صندلی سمت شاگرد نشسته بودند و تیرهای‬
                                                            ‫شلیک شده از سمت راننده به ماشین برخورد کرد و کیان‬
                                                            ‫هم که در سمت راننده نشسته بود تیرها به پهلوی او‬

                                                                             ‫اصابت کرد‪.‬‬
                                                            ‫عموی کیان افزود که «من فیلمهای فاجعه را دیدم و متوجه‬
                                                            ‫شدم که روایت صحیح همانی است که مادر کیان مطرح‬
                                                            ‫میکند‪ .‬نه رادین و نه مادرش تیر نخوردند از سوی دیگر کیان‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12