Page 8 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۹ (دوره جديد
P. 8

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌8‬شماره‌‪‌1855‬‬
                                                                                ‫جمعه ‪ 4‬تا ‪ 10‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫«ریلگذاری» غرب برای ارسال پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت؟!‬
   ‫تحلیلگرانحکومتی‪:‬این«جنگترکیبی»باهدفبراندازیاست!‬

‫بازدید علی خامنهای از تجهیزات نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬                          ‫=مقاماتنظامیجمهوریاسلامیمیگویندموشکهایی‬

‫آمد وگرنه آنها همچنان دنبال معامله با رژیم بودند‪ .‬سرکوب‬    ‫مخالفان دموکراسیخواه جمهوری اسلامی در تمامی سالهای‬       ‫را آزمایش کردهاند که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد!‬
‫ایناعتراضاتنیزنهتنهاهیچ کمکیبهحکومتنمیکندبلکه‬         ‫گذشته در ارتباط با سیاستهای اتمی رژیم گفته و نوشتهاند‬    ‫=آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلیس در بیانیهای مشترک با حمایت‬
‫با ابعادی که انقلاب مردم ایران برای آزادی یافته‪ ،‬جمهوری‬    ‫و به اطلاع سیاستمداران و رسانههای غربی نیز رساندهاند! با‬  ‫از قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی از مقامات‬
‫اسلامی را بیش از پیش در منگنه و تحت فشار قرار میدهد‪.‬‬     ‫اینهمه غرب به مماشات و معامله بیشتر تمایل داشته است‬     ‫تهران خواستهاند فوری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬
‫در همین ارتباط روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران‬     ‫تا اینکه خیزش سراسری مردم ایران فعلا آنها را مجبور کرده‬
‫در گزارشی مینویسد «راهبرد آمریکا برای براندازی نظام‬                                                    ‫همکاریکنند‪.‬‬
‫جمهوری اسلامی راهاندازی جنگ ترکیبی است‪ ،‬اما اینبار نه‬      ‫تا سیاستهای خود را بر اساس واقعیات ایران تنظیم کنند‪.‬‬   ‫=مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران حکومتی‬
‫تنها ابایی از بیان مداخله در امور ایران ندارند بلکه علناً از‬ ‫پیش از این نیز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری‬    ‫میگویند گزارشهای آژانس و صدور قطعنامه علیه ایران‬
‫راهبرد تسلیح مخالفان جمهوری اسلامی و اشرار و اوباش‬      ‫اسلامیدرنشستخبریمشترکباوزیرخارجهعمانگفتهبود‬         ‫توطئه برای «براندازی نظام» است‪ .‬آنها تهدید کردهاند اگر‬
‫داخلی برای مشروعیتزدایی از نظام اسلامی ایران نیز سخن‬     ‫«آژانس اقدام غیرسازندهای را انجام داد؛ در حالی که دو هفته‬  ‫این مسیر «ریلگذاری» برای ارسال پرونده اتمی به شورای‬
                               ‫پیش هیئتی متشکل از مقامات وزارت خارجه و سازمان انرژی‬    ‫امنیت باشد باید خلیج فارس را بست و از انپیتی خارج شد‪.‬‬
                  ‫میگویند‪».‬‬         ‫اتمی به وین سفر کردند و درباره همکاری نیرومندتر ایران و‬   ‫=محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری‬
‫یکسال و نیم قبل پیش از آغاز دور جدید مذاکرات جمهوری‬      ‫آژانس توافقکردندودیدارسازندهایباگروسیانجامدادند‪».‬‬      ‫اسلامی‪« :‬برنامههای هستهای جمهوری اسلامی ایران‬
‫اسلامی با غرب‪ ،‬آنزمان که «دیپلماتهای انقلابی» با توپ پُر‬   ‫وی افزود‪« :‬ولی در راستای تأثیرگذاری بر محیط داخلی و‬     ‫مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس پیش میرود و صدور‬
‫آمده بودند تا «راه حاج قاسم را در دیپلماسی» ادامه دهند‬    ‫اعمال فشار حداکثری و در تداوم سیاست به شدت ریاکارانه‬    ‫قطعنامههای متعدد علیه ایران در پیشبرد این برنامهها خللی‬
‫امیرعبداللهیان به غربیها میگفت ‪ ۱۰‬میلیارد دلار بدهید تا‬    ‫این روزهای آمریکا‪ ،‬قطعنامهای را علیه ایران روی میز گذاشته‬
‫مذاکره کنیم حالا اما رویای اقتدار پوشالی آنها با انقلابی که‬  ‫بار دیگر از آژانس سوء استفاده کردند‪ ،‬اقدام متقابل را انجام‬                ‫ایجاد نخواهد کرد‪».‬‬
‫مردم پس از قتل حکومتی مهسا امینی رقم زدهاند‪ ،‬نقش بر‬                                    ‫=سخنان مقامات جمهوری اسلامی عمدتا اعترافاتی است‬
                                                ‫خواهیم داد‪».‬‬        ‫در تأیید استدلالهایی که مخالفان دموکراسیخواه جمهوری‬
                 ‫آب شده است‪.‬‬         ‫منظور امیرعبداللهیان از «تأثیرگذاری بر محیط داخلی»‬     ‫اسلامی در تمامی سالهای گذشته در ارتباط با سیاستهای‬
‫در چنین شرایطی بار دیگر در جمهوری اسلامی موضوع‬        ‫چیزی جز خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی نیست‪.‬‬      ‫اتمی رژیم گفته و نوشتهاند و به اطلاع سیاستمداران و‬
‫«خروج از ‪ »NPT‬و «افزایش سطح غنیسازی اورانیوم» و‬        ‫مقامات جمهوری اسلامی مرتب در روایتی خودساخته و‬       ‫رسانههای غربی نیز رساندهاند! با اینهمه غرب به مماشات و‬
‫«بستن خلیج فارس» مطرح شده است‪ .‬هرچند در یک دهه‬        ‫متوهمانه تأکید میکنند اعتراضات مردم نتیجهی توطئه‬      ‫معامله بیشتر تمایل داشته است تا اینکه خیزش سراسری مردم‬
‫گذشته بارها جمهوری اسلامی این تهدیدات را آزموده و در‬     ‫اروپا و آمریکا و شرکای منطقهای آنها علیه جمهوری اسلامی‬   ‫ایران فعلا آنها را مجبور کرده تا سیاستهای خود را بر اساس‬
‫نهایت چیزی جز انزوا و تهدید به دست نیاورده است‪ .‬اکنون‬     ‫است! با اینهمه هنوز به این جمعبندی نرسیدهاند که یکصدا‬
‫نیز در ضعیفترین موقعیت خود‪ ،‬باز به همان تهدیدات‬        ‫تصمیم بگیرند و بگویند آیا این فشارها در راستای «سرنگونی‬               ‫واقعیات ایران تنظیم کنند‪.‬‬
‫تکراری و کهنه مشغول شده است‪ .‬تهدیداتی که در اوج‬        ‫جمهوری اسلامی» است یا اینکه «اهرم فشار برای گرفتن امتیاز‬  ‫سه دولت اروپایی (آلمان‪ ،‬فرانسه و انگلیس) در بیانیهای‬
‫«اقتدار»ش کاربردی نداشتهاند چه برسد به حالا که در‬                                     ‫مشترک با حمایت از قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری‬
                                             ‫در معامله اتمی» است!‬       ‫اسلامی از مقامات تهران خواستهاند فوری با آژانس بینالمللی‬
              ‫آستانهی سقوط است!‬         ‫مقامات جمهوری اسلامی بر این باورند که رافائل گروسی‬
‫تحلیلگران وابسته به حکومت بر این باورند «ریلگذاری‬       ‫مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی همسو با غربیها و تحت‬                ‫انرژی اتمی همکاری کنند‪.‬‬
‫که در غرب در حال صورت گرفتن است در نهایت جمهوری‬        ‫تأثیر اسرائیل به دنبال افزایش فشار و تشدید تحریمها علیه‬  ‫تفاوت قطعنامه اخیر شورای حکام با قطعنامههای پیشین‬
‫اسلامی را به سمت سناریو شورای امنیت حرکت خواهد داد‬      ‫رژیم است‪ .‬تفسیر برخی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی نیز از‬    ‫این بود که اینبار شورای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به‬
‫که ممکن است پرونده ایران در جلسه بعدی شورای حکام‬       ‫همزمانی اعتراضات و افزایش فشارهای بینالمللی توطئه برای‬   ‫جمهوری اسلامی «دستور» همکاری با آژانس برای تحقیقات‬
‫اگر توافقی بین ایران و آژانس صورت نگیرد‪ ،‬به سوی شورای‬     ‫براندازی نظام همین است‪ .‬آنها حتا ادعا میکنند با «جنگ‬    ‫در مورد علت وجود آثار اورانیوم غیرمجاز در سایتهای اعلام‬
‫امنیت حرکت کند‪ ».‬این تحلیلگران دلسوز نظام هشدار‬        ‫ترکیبی» روبرو هستند که بخشی از آن مسلّح شدن مخالفان‬
‫دادهاند «ارسال پرونده ایران به شورای امنیت میتواند‬      ‫نظام است! اینهمه در حالیست که پس از خیزش سراسری و‬                     ‫نشده صادر کرد‪.‬‬
                               ‫تداوم اعتراضات مردم‪ ،‬در سیاست غربیها چرخش به وجود‬      ‫همزمان مقامات نظامی جمهوری اسلامی میگویند‬
               ‫تنشآفرینترباشد‪».‬‬                                       ‫موشکهایی را آزمایش کردهاند که قابلیت حمل کلاهک اتمی‬

                                                                                ‫را دارد!‬
                                                             ‫رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی میگوید صدور‬
                                                             ‫این قطعنامه در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی‬
                                                             ‫«مشخصاًیکاقدامغیرسازندهبرایحفظفشارحداکثریاست‪».‬‬
                                                             ‫محمد اسلامی روز یکشنبه ‪ ۲۹‬آبان در یک سخنرانی در‬
                                                             ‫اصفهان گفت «خبر صدور قطعنامه را قبل ًا از مدیرکل آژانس‬
                                                             ‫شنیده بودیم اما به او گفتیم این اقدام کمکی به پیشبرد امور‬
                                                             ‫نخواهد کرد… سه کشور اروپایی و آمریکا به استفاده از انواع‬
                                                             ‫روشهای مختلف فشار ازجمله صدور قطعنامه و تحریم‬
                                                             ‫عادت دارند و پرواضح است که اینگونه فشارها بیسرانجام‬

                                                                              ‫خواهد بود‪».‬‬
                                                             ‫وی تأکید کرد «برنامههای هستهای جمهوری اسلامی ایران‬
                                                             ‫مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس پیش میرود و صدور‬
                                                             ‫قطعنامههای متعدد علیه ایران در پیشبرد این برنامهها خللی‬

                                                                            ‫ایجاد نخواهد کرد‪».‬‬
                                                             ‫البته این سخنان عمدتا اعترافاتی است در تأیید هرآنچه‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13