Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۸۹ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌5‬شماره‌‪1855‬‬                      ‫را محافظت کرد تا توسط سرکوبگران ربوده نشود!‬    ‫ایران صحنه تجمعات گسترده دانشجویی شد و‬
‫جمعه ‪ ۲۵‬نوامبر تا پنجشنبه ‪1‬دسامبر ‪۲0۲۲‬‬                                        ‫بازاریان نیز در برخی شهرها اعتصاب خود را ادامه دادند‪.‬‬
                                      ‫«زندان کردن» ایران برای ایرانیان‬    ‫سرخوردگی از کمرنگ شدن اعتراضات‪ ،‬جمهوری اسلامی را‬
‫اکنون با توجه به تحولات داخلی در ایران و خیزشی که‬     ‫جمهوری اسلامی در حوزه قانونگذاری نیز به دنبال افزایش‬   ‫چنان خشمگین کرد که به مردم معترض در شهرهای غربی‬
‫دیگر از هر نظر به یک انقلاب تمامعیار علیه جمهوری‬      ‫ابزارهای قانونی سرکوب و محدود ساختن مردم معترض‬      ‫ایران در استانهای آذربایجان غربی‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه‬
‫اسلامی و برای آزادی تبدیل شده‪ ،‬مردم خواهان فاصله گرفتن‬   ‫است‪ .‬گذشته از درخواست وقیحانهی نمایندگان اسلامی‬     ‫و ایلام وحشیانه حمله کرد‪ .‬سرکوب روزهای گذشته در‬
                              ‫برای اعدام معترضان‪ ،‬شماری از آنها به دنبال تصویب طرحی‬  ‫استانهای غربی ایران از جمله سنگینترین سرکوبهای‬
    ‫کشورهای غربی از نظام تباهکار اسلامی هستند‪.‬‬     ‫هستند که بر اساس آن دانشجویان معترض که از دید این‬    ‫مسلحانه در دو ماه و نیم گذشته بود‪ .‬در این میان ادعای‬
‫در همین رابطه پارلمان اروپا در اقدامی بیسابقه به‬      ‫نمایندگان «هنجارشکن» شناخته میشوند‪ ،‬ده سال برای‬     ‫رهبری اعتراضات از سوی برخی نیروهای سیاسی کُرد‪ ،‬در کنار‬
‫دلیل «سرکوب خشونتبار اعتراضات مشروع در ایران»‬                                    ‫تحلیلهای انحرافی که برخی شبکههای ماهوارهای با رنگ‬
‫روابط رسمی خود را با مقامات جمهوری اسلامی قطع کرد‪.‬‬                ‫خروج از کشور ممنوع شوند!‬      ‫و لعاب جداییطلبی ارائه میدهند‪ ،‬خوراک تبلیغاتی در‬
‫روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد که هیئتها و‬   ‫از دید قانونگذاران حتی «فحاشی و توهین به مقدسات»‬     ‫اختیار حکومت قرار داد تا آن را به خورد نیروهای وفادار و‬
‫کمیتههای پارلمانی اروپا دیگر تماس مستقیمی با همتایان‬    ‫از سوی دانشجویان مصداق «هنجارشکنی» است‪ .‬جمهوری‬      ‫سرکوبگرش بدهد و وحشیانه به مردم این مناطق حمله کند‪.‬‬
‫ایرانی خود نخواهند داشت و دعوت از مقامات ایرانی نیز‬    ‫اسلامی میخواهد ایران را تبدیل به زندان بزرگی برای‬    ‫اینهمه در حالیست که همزمان مردم معترض در شهرهای‬
                              ‫ایرانیانی کند که مالکان این آب و خاک هستند‪ .‬آنها با این‬ ‫مختلف با هوشیاری بر همبستگی ملّی تأکید میکنند و با‬
                 ‫باید رد شود‪.‬‬       ‫ترفند میخواهند دانشجویان میهندوست از هراس تصویب‬     ‫شعارها‪ ،‬دیوارنویسیها و بنرهایی در حمایت از هموطنان‬
‫از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز‬       ‫این طرح‪ ،‬کشور را ترک کنند تا دانشگاه در اختیار بسیجیها‬  ‫ُکرد‪ ،‬نشان میدهند که این خیزش آزادیخواهانه یک انقلاب‬
‫پنجشنبه ‪ ۳‬آذر برابر با ‪ ۲۴‬نوامبر نشست ویژهای برای‬                                  ‫ملی و سراسری است و مردم ایران در همه استانها پشت و‬
‫رسیدگی به وضعیت حقوقبشر در ایران در مق ّر اروپایی‬               ‫و سهمیهایهای خود قرار بگیرد!‬     ‫پناه هم هستند‪ .‬چنین شعارهایی در اعتراضات دانشجویان‬
‫این نهاد در ژنو برگزار کرد‪ .‬در پایان این نشست یکروزه‪ ،‬متن‬ ‫جمهوری اسلامی طی ‪ ۴۳‬سال گذشته با انواع تباهکاریها‬    ‫نیز سر داده شد و برای نمونه دانشجویان دانشگاه علوم‬
‫قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند با اکثریت آرا‪ ۲۵ ،‬موافق‬  ‫و ناکارآمدیها سبب مهاجرت ایرانیان از کشور شده؛ در‬    ‫پزشکی بوشهر در جنوب ایران شعار «از بوشهر تا کردستان‪،‬‬
‫و ‪ ۱۶‬ممتنع و تنها ‪ ۶‬مخالف‪ ،‬به تصویب رسید‪ .‬در اولین‬     ‫روندی که بیسابقه بوده است‪ ،‬جمعیت دیاسپورای ایرانی‬
‫واکنش به این رویداد که با کف زدن نمایندگان بسیاری از‬    ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون نفر برآورد میشود و بر اساس گزارشهای‬               ‫جانم فدای ایران» سر دادند‪.‬‬
‫کشورها از آن استقبال شد‪ ،‬خدیجه کریمی نماینده جمهوری‬    ‫منتشر شده در ایران چند میلیون نفر از ساکنان کشور به‬
                                                          ‫«کودککشی» ننگ ماندگار در تاریخچه جمهوری اسلامی‬
   ‫اسلامی در این نهاد‪ ،‬این اقدام را «شرمآور» خواند‪.‬‬            ‫دنبال راهی برای مهاجرت هستند‪.‬‬     ‫خبرگزاری هرانا گزارش داده که از ‪ ۲۶‬شهریور تا دوم آذرماه‬
‫تشکیل چنین کمیتهای به معنی بررسی سرکوب شهروندان‬      ‫نکته قابل توجه اینکه این مهاجرتها لزوما به کشورهای‬    ‫‪ ۴۴۰‬شهروند معترض در سراسر ایران با سرکوب مسلحانه‬
‫معترض‪ ،‬از کشتار با سلاح جنگی تا آزار جسمی و جنسی‬      ‫توسعهیافته نیست و کشورهایی چون ترکیه‪ ،‬امارات‪ ،‬مالزی‬   ‫نیروهای تحت فرمان جمهوری اسلامی جان باختند‪.‬‬
‫و روانی در زندان و بازداشتگاه‪ ،‬و همچنین انواع دیگر‬     ‫و گرجستان نیز به مقاصد مهاجرت ایرانیان تبدیل شدهاند‪.‬‬   ‫همچنین ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۹‬تن آمار بازداشتیهای تأیید شده که‬
‫فشارهای روانی و قضایی مرسوم در جمهوری اسلامی است‪.‬‬     ‫حتی کشورهایی چون عراق که وضعیتی بهتر از ایران ندارند‬   ‫در این میان مشخصات و هویت ‪ ۳۲۱۲‬تن مشخص است‪.‬‬
‫این تصمیم بدون شک تأثیر مثبت روانی بر مردم معترض در‬    ‫و تا همین چند وقت پیش درگیر جنگ و درگیری بودند‪ ،‬به‬    ‫در میان بازداشتشدگان ‪ ۵۵۵‬نفر دانشجویانی هستند که یا‬
‫ایران و همچنین قربانیان و خانوادههای جانباختگان دارد‬    ‫محلی برای جذب سرمایه ایرانیان تبدیل شدهاند‪ .‬اکنون به‬   ‫هنگام برگزاری تجمعات یا در خارج از دانشگاه بازداشت و‬
‫و چشمانداز روشنی در زمینهی تحقق عدالت در ارتباط با‬     ‫نظر میرسد جمهوری اسلامی با قوانینی چون «ممنوعیت‬
                              ‫خروج ‪ ۱۰‬ساله دانشجویان هنجارشکن» گامهای بلندتری‬                   ‫روانه زندان شدهاند‪.‬‬
         ‫جنایات حکومت اسلامی میگشاید‪.‬‬       ‫برای زندان نگه داشتن ایران بر میدارد‪ .‬مردم اما در مقابل‬ ‫آمارها همچنین نشان میدهد ‪ ۶۱‬کودک که کمتر از ‪۱۸‬‬
‫با اینهمه نباید ناگفته گذاشت که مردم ایران نیازمند‬     ‫این ترفند نیز متحد و همبسته میگویند‪« :‬رفتن چرا؟! بمان‬  ‫سال سن داشتند از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری‬
‫یاری جامعه جهانی برای انتقال کمهزینهی قدرت هستند‪.‬‬                                  ‫اسلامی تا کنون جان باختهاند‪ .‬به بیان دیگر جمهوری‬
‫جمهوری اسلامی و نهادهای موازی نظامی و امنیتی آن‬                       ‫و پس بگیر!»‬      ‫اسلامی تقریبا هر روز یک کودک را در جریان اعتراضات‬
‫حاضر نیستند به سادگی قدرت را به مردم واگذار کنند‪.‬‬                                  ‫کشته است‪ .‬از همین رو عنوان «کودککش» برای جمهوری‬
‫جامعه جهانی با پشتیبانی از جریانهای دموکرات ملّی که‬       ‫غرب چگونه میتواند با مردم ایران همراه باشد‬
‫پایگاه اجتماعی در کشور دارند و نه حمایت از گروههای‬     ‫جمهوری اسلامی سالها با پنهان کردن حقایق و پولپاشی‬           ‫اسلامی در شعارهای مردم تکرار میشود‪.‬‬
‫مسلح و تروریستی و یا نیروهای وابسته به خود رژیم‪،‬‬      ‫و خرید آدم و رسانه تلاش کرد از خود تصویری متفاوت با‬   ‫در این میان‪ ،‬سکوت معنادار یونیسف صندوق حمایت از‬
‫میتواند به جایگزینی جمهوری اسلامی با یک قدرت‬        ‫چهره پلیدش به جهان نشان دهد‪ .‬برخی کشورهای غربی به‬    ‫کودکان سازمان ملل متحد با انتقادهایی روبرو شد و مهتاب‬
‫دمکراتیک کمک شایان کند‪ .‬این نه تنها به سود مردم ایران‬   ‫ویژه در یک دهه گذشته و در رابطه با مذاکرات هستهای‪،‬‬    ‫کرامتی بازیگر سینما و سفیر حسن نیت و صلح یونیسف که‬
‫بلکه به سود منطقه و جهان خواهد بود و کشور را وارد دور‬   ‫نهایت مماشات و حمایت را با جمهوری اسلامی داشتهاند‪.‬‬    ‫پیشتر گفته بود گزارش کودکان جانباخته و بازداشتشده را‬
‫دیگری از چرخه خشونت و بیثباتی و نابسامانی نخواهد‬                                  ‫به یونیسف داده‪ ،‬اعلام کرد که از سمت خود در این سازمان‬

                    ‫کرد‪.‬‬                                                  ‫کنارهگیری کرده است‪.‬‬
‫روشنک آسترکی‬                                                    ‫یکی دیگر از جنبههای سرکوب که جمهوری اسلامی در‬
                                                          ‫سالهای گذشته و به ویژه در خیزش ملی اخیر به کار‬
                                                          ‫گرفته‪ ،‬حمله و آرایش نظامی‪ -‬امنیتی به مراسم خاکسپاری‬
                                                          ‫و یادبود جانباختگان است‪ .‬گزارشها نشان میدهد در‬
                                                          ‫تمام مراسم خاکسپاری و یادبود بر مزار جانباختگان انقلاب‬
                                                          ‫ملّی‪ ،‬مأموران امنیتی و نظامی حضور پیدا کرده و مراسم‬
                                                          ‫را به تشنج و حتی سرکوب مسلحانه کشاندهاند‪ .‬این موارد‬
                                                          ‫بطور عمومی اتفاق افتاده و در موارد پرشمار دیگری چون‬
                                                          ‫نیکا شاکرمی و شهریار محمدی‪ ،‬مأموران امنیتی پیکر‬
                                                          ‫جانباختگان را از بیمارستان یا سردخانه دزدیده و مخفیانه‬
                                                          ‫در مکانی غیر از مکان مورد نظر خانواده به خاک سپردند‪.‬‬
                                                          ‫یکی از تکاندهندهترین صحنههای جنایت این رژیم‬
                                                          ‫مربوط به نگهداری پیکر نونهال کیان پیرفلک کودک ‪۱۰‬‬
                                                          ‫سالهی جانباخته در ایذه است که مادرش در خانه با یخ آن‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10