Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 4

‫در حلقه تنگ انزوا‬                     ‫تیتر اول‬                                             ‫صفحه ‪ 4‬شماره ‪185۶‬‬
                                                                         ‫جمعه ‪ 11‬تا ‪ 1۷‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

                                                                   ‫سرمقاله‬

                                                              ‫نیروی محرکه دو انقلاب‬
                                                            ‫هر نیرویی در جای خود بجاست!‬

                                                           ‫یکی از مهمترین ویژگیهایی که نظام جمهوری اسلامی به‬
                                                           ‫کشور تحمیل کرده اینست که هیچکس و هیچ نیرویی در‬
                                                           ‫جای خود نیست! از بنیانگذار و دو رهبر و مقاماتش گرفته‬
                                                           ‫تا قشرهای وسیعی از مردم که در حرفه و شغل و نقشی‬
                                                           ‫که میبایست باشند‪ ،‬نیستند‪ .‬پیامدهایی مانند مهاجرت و‬
                                                           ‫نابسامانیهای اجتماعی و روحی و روانی از جمله به همین‬
                                                           ‫«نابجا» بودن افراد و موقعیتها که خود ناشی از «ناهنگام»‬

                                                                ‫بودن نظام جمهوری اسلامی است برمیگردد‪.‬‬

                                                           ‫مدرسهای در اصفهان ‪ /‬آذر ‪۱۴۰۱‬‬

‫=اقدامـات کمسـابقهی نهادهـای حقـوق بـشری سـازمان ملـل در پیگیری سرکـوب اعتراضـات مردم ایـران‪ ،‬حمایت‬         ‫در فرهنگ و زبان فارسی امثال و ِح َکم متعدد درباره‬
‫مجلـس ملـی و سـنای فرانسـه از ایـن اعتراضات و دیدار مقامات کشـورهای غربـی با فعالان سیاسـی و مدنی ایرانی‬       ‫نابجایی و بیجایی وجود دارد ولی عمدتا معطوف به خواست‬
                                                           ‫و اراده خود افراد است و نه آنکه به آنها تحمیل شده باشد‪.‬‬
      ‫نشـانگر حلقـهی انـزوای جهانـی هسـتند کـه بیش از پیـش به دور جمهوری اسـلامی تنگ میشـود‪.‬‬          ‫کلاغی که میخواسته مثل کبک راه برود ولی راه رفتن خودش‬
                                                           ‫هم یادش رفت؛ یا خلق را تقلیدشان بر باد داد؛ و یا لاکپشتی‬
‫جنسیتی حاکم بر کشور مخالفتهایی صورت گرفت‪ ،‬ولی‬       ‫حلقه انزوای جمهوری اسلامی در جهان روز به روز تنگتر‬    ‫که دهانش را بیجا باز میکند‪ ،‬همگی کنایه از در جای خود‬
‫امروز با توجه به حرکت انقلابی که با قتل مهسا (ژینا) امینی‬ ‫میشود‪ .‬در روزهای گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل‬
‫آغاز شده است‪ ،‬بسیار بعید به نظر میرسد که این قطعنامه‬    ‫متحد در اقدامی کم سابقه نشستی اضطراری جهت بررسی‬              ‫قرار نداشتن و سخن و رفتار نابجاست‪.‬‬
‫به تصویب نرسد و عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون‬       ‫وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی طی دو ماه و نیم‬      ‫یکی از نکات شگفتانگیز انقلاب ملی ایران که اگرچه‬
                              ‫گذشته پس از آغاز خیزش مردمی «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی» برگزار‬   ‫بذرهای آن همواره در خاک این سرزمین نهفته بود اما نخستین‬
               ‫مقام زن لغو نشود‪.‬‬       ‫کرد‪ .‬در این نشست که در پی درخواست رسمی نمایندگان‬     ‫نشانههای رویش و رشد آن از اعتراضات پاییز ‪ ۱۳۹۶‬که در‬
‫مجلس ملی فرانسه نیز دوشنبه ‪ ۷‬آذر در قطعنامهای که‬      ‫کشورهای آلمان و ایسلند برگزار شد‪ ،‬با ‪ ۲۵‬رای موافق‪۱۶ ،‬‬   ‫دیماه به اوج خود رسید و در شعارهای بدیع و بیبدیل مردم‬
‫با رای تمام ‪ ۱۴۹‬نماینده حاضر در آن نشست به تصویب‬      ‫ممتنع و تنها ‪ ۶‬مخالف قطعنامهای به تصویب رسید که این‬    ‫نمود پیدا کرد‪ ،‬همین «بجا» و به عبارت ادیبانه «بهنگام»بودن‬
‫رسید‪ ،‬سرکوب اعتراضات در ایران را‪ ،‬که در این قطعنامه‬    ‫شورا را موظف به تشکیل کمیته مستقل حقیقتیاب‪ ،‬نه‬      ‫رفتار و گفتار مردم معترض است‪ .‬شعار تاریخی و معنادار «ما‬
‫«بیرحمانه» خوانده شده است‪ ،‬محکوم کرده و از دولت‬      ‫تنها جهت بررسی موارد نقض فاحش حقوق بشر در جریان‬      ‫انقلاب کردیم چه اشتباه کردیم» که تعیین تکلیف و «نه به‬
‫این کشور و تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا میخواهد‬     ‫خیزش ملی کنونی میکند‪ ،‬بلکه از جمله دیگر وظایف آن‬     ‫انقلاب‪ »۵۷‬بود و پیش از «نه به جمهوری اسلامی» از سوی‬
‫که با فشار بر جمهوری اسلامی‪ ،‬مقامات آن را برای قتل‬     ‫شناسایی افرادیست که در قتلها و سرکوبهای اخیر نقش‬     ‫جامعه ابراز شد‪ ،‬توسط مردم اصفهان در آذر‪ ۹۶‬بر زبانها افتاد‪.‬‬
‫مهسا (ژینا) امینی و دیگر معترضین‪ ،‬که شمار آنها تا زمان‬   ‫داشتهاند‪ .‬گامی بسیار مهم که راه را برای محاکمه این افراد‬ ‫«نهبهانقلاب‪»۵۷‬اماپیشینهیدورتریدارد‪:‬نخستینبارزنان‬
‫نگارش این گزارش به دستکم ‪ ۴۴۸‬نفر‪ ،‬از جمله ‪ ۶۰‬کودک‬                                  ‫آزادیخواه بودند که در تظاهرات‪ ۱۷‬اسفند‪ ۵۷‬برابر با‪ ۸‬مارس‬
‫رسیده‪ ،‬پاسخگو کند‪ .‬اگرچه این قطعنامه برای دولت فرانسه‬          ‫به اتهام جنایت علیه بشریت باز میکند‪.‬‬     ‫روزجهانیزن‪،‬یعنیکمترازیکماهپسازانقلابارتجاعی‪،‬در‬
‫الزامآور نیست‪ ،‬ولی بدون شک دولت امانوئل ماکرون‬                  ‫مسلح و خشن اما منزوی‬        ‫واکنش به زمزمههای حجاب اجباری توسط خمینی‪ ،‬به درستی‬
                                                           ‫ماهیت و مسیر آن انقلاب را تشخیص داده و شعار دادند‪ :‬ما‬
         ‫نخواهد توانست آن را نادیده بگیرد‪.‬‬     ‫پرونده سیاه جمهوری اسلامی در دستور کار یکی دیگر از‬    ‫انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم! با اینهمه به علل مختلف‪،‬‬
‫در پاریس‪ ،‬در مجلس سنا نیز نشستی با عنوان «زن‪،‬‬       ‫کمیسیونهای سازمان ملل متحد نیز قرار دارد‪ .‬کمیسیون‬     ‫نه تنها زنان بلکه وضعیت کل جامعه با همه تنوع و تفاوت‬
‫زندگی‪ ،‬آزادی‪ ،‬شورش یا انقلاب؟» برگزار شد که در آن‬     ‫مقام زن سازمان ملل متحد در نشست آینده خود که ‪۲۳‬‬      ‫و تکثرش توسط جمهوری اسلامی به عقب برگردانده شد!‬
‫برخی از سناتورهای فرانسوی و فعالان ایرانی رشته سخن‬     ‫آذر برگزار خواهد شد قطعنامهای را در دستور کار خود‬     ‫اکنون یکی از درسهایی که میبایست از چهل و اندی‬
‫به دست گرفتند‪ .‬شهبانو فرح و شاهدخت نور پهلوی نیز‬      ‫با خواست اخراج جمهوری اسلامی از این نهاد قرار داده‬    ‫سال شرایط بیجا و ناهنگام جمهوری اسلامی در همه زمینهها‬
‫به عنوان مهمانان ویژه در این نشست حضور داشتند‪ .‬در‬     ‫است‪ .‬پیشنویس این قطعنامه در روزهای گذشته توسط‬       ‫گرفت اینست که بجا و بهنگام بود! بجا و بهنگام گفت! بجا‬
‫پارلمانهای بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و‬    ‫هیات نمایندگی آمریکا در این نهاد ارائه شده است‪ .‬در این‬  ‫و بهنگام رفتار کرد! همچنین به اسم «اتحاد» یا «ائتلاف»‪،‬‬
‫ایتالیا نیز نشستهای مشابهی در روزهای گذشته برگزار شد‬    ‫پیشنویس اشاره میشود که سیاستهای جمهوری اسلامی‬       ‫مشکلات و تناقضات را به «پس از سرنگونی» حواله نکرد!‬
‫و برخی دیگر نیز قرار است در هفتههای آینده جلساتی‬      ‫«به شدت در تضاد با حقوق زنان و دختران و ماموریت این‬    ‫بیتوجهی به نیروی محرکهی «انقلاب» نیز خطای مهلکی‬
                                                           ‫است که در سال ‪ ۵۷‬روی داد! آنزمان ارتجاع و استبداد‬
               ‫مشابه برگزار کنند‪.‬‬                    ‫کمیسیون» قرار دارد‪.‬‬      ‫مذهبی علیه دستاوردهای مشروطه و پهلوی نیروی محرکهی‬
 ‫گفتگوی سیاستمداران با فعالان مدنی و حقوق بشری‬      ‫جمهوری اسلامی در ابتدای سال جاری میلادی برای مدت‬     ‫انقلاب اسلامی بود و اینزمان ترقی و آزادی عرفی و تداوم‬
‫فعالان مدنی و حقوق بشری ایرانی نیز اخیرا با رهبران‬     ‫‪ ۴‬سال به عضویت این کمیسیون که ‪ ۲۵‬کشور عضو آن‬       ‫دستاوردهای مشروطه و پهلوی نیروی محرکهی انقلاب ملی!‬
‫و مقامات برخی کشورها دیدارهایی داشتند که نشان از‬      ‫هستند درآمد‪ .‬اگرچه از همان ابتدا با حضور جمهوری‬      ‫جمع اضداد‪ ،‬یعنی مدافعان دو انقلاب‪ ،‬اگر هم ممکن باشد‪،‬‬
                              ‫اسلامی در این کمیسیون به خاطر آپارتاید جنسی و‬       ‫در بهترین حالت خودش به هدف نمیرسد و در بدترین حالت‬
    ‫تغییراتی در سیاستهای غرب دارد‪ .‬از جمله این‬
                                                                     ‫نمیگذارد مردم به هدف برسند!‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9