Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪ ۷‬شماره ‪185۶‬‬                      ‫توفان در ایران‬                      ‫= گفتمان بعثیمآبانه دیگر منحصر به کشورهای عربی‬
‫جمعه ‪ ۲‬تا پنجشنبه ‪ ۸‬دسامبر ‪۲0۲۲‬‬              ‫علیه رژیم بعثی‬                      ‫یا دولت دیکتاتور شرق مدیترانه (سوریه) نیست‪ ،‬بلکه یک‬
                              ‫جمهوری اسلامی‬                       ‫رژیم بعثی نیز در ایران به نام جمهوری اسلامی وجود دارد‬
‫شاید هشدار احمد منتظری فرزند حسینعلی منتظری یکی‬                                   ‫که بیش از چهار دهه دولت‪ ،‬قدرت‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر و ورزش‬
‫از بنیانگذاران رژیم اسلامی‪ ،‬مبنی بر اینکه در صورت ادامه‬ ‫هنرمندان و پدران و مادرانی که همصدا در برابر رژیم‬
‫وضعیت به همین منوال ایران با خطر جنگ داخلی مواجه‬     ‫جمهوری اسلامی نافرمانی و اعتراض کرده و مانند توفانی‬              ‫را به انحصار خود درآورده است‪.‬‬
                             ‫نه از نظر اندازه و حجم بلکه از حیث معنای حقیقی آن‬      ‫= در این سیل خروشان که نزدیک به سه ماه از آغاز آن‬
     ‫است‪ ،‬واضحترین شرح برای این صحنه باشد‪.‬‬     ‫در همه عرصهها به راه انداخته و به رژیم و سردمداران‬     ‫میگذرد‪ ،‬معترضان روز به روز انسجام بیشتری پیدا میکنند‬
‫در این سیل خروشان که نزدیک به سه ماه از آغاز آن‬     ‫آن «نه بزرگ» گفته و قیام کردهاند‪ .‬اکثریت ملت ایران‬
‫میگذرد‪ ،‬معترضان روز به روز انسجام بیشتری پیدا میکنند‬   ‫به اپوزیسیون تبدیل شده و اقلیتی با زور اسلحه بر کشور‬        ‫و رژیم بیش از پیش سردرگم و درمانده میشود‪.‬‬
                             ‫مسلط هستند و نمیخواهند شجاعانه اقرار کنند که باعث‬
    ‫و رژیم بیش از پیش سردرگم و درمانده میشود‪.‬‬    ‫همه مشکلات و بدبختیهای مردم هستند‪ .‬گویی که بیماری‬      ‫مصطفی فحص (شرق الاوسط) – وضعیت خیزش انقلابی‬
‫سردرگمی و درماندگی رژیم آن را واداشته تا روی سیاست‬    ‫بعث سوریه به جمهوری اسلامی در ایران هم سرایت کرده‬      ‫ایرانیان را میتوان تا حدودی با قیام سوریها مقایسه‬
‫تفرقه بینداز و حکومت کن و ایجاد درگیریهای طبقاتی و‬                                  ‫کرد‪ .‬شباهت در اینجا صحنهای است که رنگی هنرمندانه‬
‫منطقهای برای جدایی و ضربه به همبستگی مردم حساب‬                         ‫است‪.‬‬         ‫و سینمایی دارد‪ .‬صحنهها و تصاویری که به شاهدی برای‬
‫باز کند تا یا به برچیدن بساط اعتراضات موفق شود یا اگر‬  ‫رژیم جمهوری اسلامی به خوبی میداند که بطور ذاتی‬
‫یک منطقهای را به شدت سرکوب کند‪ ،‬دیگر مناطق بترسند‬    ‫اصلاحپذیر نیست و نمیتواند هم به خواستههای مردم‬               ‫اوضاع حال و آینده تبدیل شده است‪.‬‬
                             ‫بپاخاستهدرخیابانهاپاسخدهدواگر هماصلاحاتیباشکل‬        ‫عکسها‪ ،‬تصاویر و صحنههای منتشر شده توسط‬
   ‫و در ادامه اعتراضات خود تجدید نظر خواهند کرد‪.‬‬    ‫و شمایل اصلاحات بعث عربی یا بعث خودش انجام دهد‪،‬‬       ‫معترضان ایرانی از توفانی که علیه رژیم جمهوری اسلامی‬
‫اما آنچه رهبر معنوی بلوچستان ملا عبدالحمید اسماعیل‬    ‫مانند کسی خواهد بود که گورش را با دستان خودش میکند‪.‬‬     ‫و رهبر آن به راه افتاده است‪ ،‬چنان برای مستندسازی‬
‫زهی در مورد کردها گفت که آنها رنج تبعیض قومی‪ ،‬فشار‬    ‫رژیم تهران نمی تواند با فرستادن سربازان سرتاپا مسلح‬     ‫وقایع مهماند که اهمیت آن مشابه اهمیت فیلم معروف‬
‫فرقهای و فقر را تحمل کردهاند‪ ،‬آیا منصفانه است که به‬   ‫خود به شهرها و روستاهای فقیرنشین کردستان‪ ،‬بلوچستان‬     ‫«توفان در کشور بعث» به کارگردانی هنرمند فقید سوری‬
‫اعتراضات مسالمتآمیز آنها با گلولههای جنگی پاسخ داده‬   ‫و اهواز از مشروعیت خود دفاع کند یا آن را حفظ کند‬      ‫عمر أمیرالای* است‪ .‬اهمیت این صحنهها و تصاویر ضبط‬
‫شود‪ ،‬این اقدامات فرصتها وشرطبندیهای رژیم برای‬      ‫چنانکه نمیتواند یک ایرانی را صرف نظر از قوم و فرقه‬     ‫شده توسط ایرانیان بپاخاسته از آن جهت مهم است که‬
                             ‫و مذهب و دین متقاعد کند که دوباره به رژیم اسلامی‬      ‫گفتمان بعثیمآبانه دیگر منحصر به کشورهای عربی یا‬
       ‫خاموش کردن خیزش مردم را میسوزاند‪.‬‬      ‫اعتماد کند در حالی که این رژیم بطور قانونی آنها را کشتار‪،‬‬  ‫دولت دیکتاتور شرق مدیترانه (سوریه) نیست‪ ،‬بلکه یک‬
‫توفانی که علیه رژیم و رهبرش به راه افتاده و صحنههایی‬                                 ‫رژیم بعثی نیز در ایران به نام جمهوری اسلامی وجود دارد‬
‫که معترضان شجاع در داخل ایران به تصویر میکشند نشان‬              ‫آزار و اذیت و سرکوب میکند‪.‬‬       ‫که بیش از چهار دهه دولت‪ ،‬قدرت‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬هنر و ورزش را‬
‫میدهد که اوضاع در ایران تحت حاکمیت خامنهای به کجا‬    ‫از نظر اکثریت مردم ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
                             ‫و دولت‪ ،‬دیگر پاسداران وطن و ملت و کشور نیستند آنها‬                ‫به انحصار خود درآورده است‪.‬‬
                 ‫رسیده است‪.‬‬       ‫اکنون پاسداران رژیمی هستند که در خیابانها‪ ،‬محلهها‬      ‫به نظر میرسد که اکنون این رژیم بعثی دیگر نمیتواند‬
‫همانگونه که کارگردان فقید عمر امیرالای و دوستانش‬     ‫و کوچههای مهاباد‪ ،‬پیرانشهر‪ ،‬جوانرود‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬ارومیه‪،‬‬   ‫تصاویر و صحنهها را در انحصار بگیرد یا متون باورهایش را‬
‫توانستند فاجعه و تراژدی بزرگ سوریها تحت فرمانروایی‬    ‫زاهدان‪ ،‬ایذه‪ ،‬اهواز‪ ،‬مردم را با گلوله میکشد‪ .‬چگونه‬     ‫به دیگران تحمیل کند و این هنرمندان و نقشآفرینان یعنی‬
‫اسد پدر و اسد پسر را در فیلم «توفان در کشور بعث»‬     ‫رژیمی میتواند دوباره اعتماد مردم را به دست بیاورد وقتی‬   ‫مردم هستند که گزینشهای تحمیلی کارگردان را به انقیاد‬
‫مستندسازی کنند‪ ،‬معترضان مبتکر و جوانان شجاع ایران‬    ‫که در میادین و خیابانهای شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و تهران‬
‫نیز با ضبط و نشر فیلمها و تصاویر خیزش سراسری خود‪،‬‬    ‫به معترضان مسالمتجو تیراندازی میکند و آنها را به قتل‬                    ‫خود درآوردهاند‪.‬‬
‫فاجعهای را که طی ‪ ۴۳‬سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی‬    ‫میرساند؟! وضعیت چنین رژیمی هرگز نمیتواند بهبود یابد‪.‬‬    ‫در «توفان مردم ایران علیه جمهوری اسلامی» نقشآفرینان‬
                             ‫بین اصرار معترضان برای تغییر رژیم و لجاجت رهبران‬      ‫زیادی نافرمانی کرده و بر شهادتهای دروغ خط بطلان‬
       ‫بر ملت ایران رفته است مستند میکنند‪.‬‬     ‫جمهوری اسلامی‪ ،‬ایران به لبه هرج و مرج و مرز جنگ‬       ‫کشیدند‪ .‬فوتبالیستهای ایران در قطر با سکوتشان و‬
               ‫*منبع‪ :‬شرق الاوسط‬                                   ‫همخوانی نکردن با سرود جمهوری اسلامی در نخستین‬
                                ‫داخلی میان ملت و دولت حاکم نزدیک میشود‪.‬‬       ‫مسابقهی خود در برابر تیم انگلیس پیام مهمی فرستادند‬
             ‫*نویسنده‪ :‬مصطفی فحص‬                                    ‫که مضمون و معنای آن این است که سرود جمهوری اسلامی‬
           ‫*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن‬                                  ‫سرود ملی ایرانیان و ملت ایران نیست بلکه تنها رژیم را‬
                                                           ‫نمایندگی میکند‪ .‬ورزشکاران ایرانی مانند زنان شجاع ایرانی‬
‫*عمر امیرالای کارگردان و فیلمساز از فعالان جامعه‬                                   ‫که حاضر نشدند به زور مقنعه خمینی را به سر کنند و‬
‫مدنی و منتقد سوری ‪ ۶‬فوریه ‪ ۲۰۱۱‬در سن ‪ ۶۷‬سالگی‬                                    ‫مانند دانشجویانی که با محدود کردن آزادی خود مخالفت‬
‫بر اثر سکته قلبی در دمشق درگذشت‪ .‬بیشتر فیلمهای‬                                    ‫میکنند و همچون کارگرانی که به دلیل بدی اوضاع‬
‫عمر امیرالای در سوریه ممنوع شده و به نمایش در‬                                    ‫معیشتی خود دست به اعتصاب میزنند‪ ،‬با سکوت به رژیم‬
‫نیامدند‪ .‬این فیلمساز از معروفترین کارگردانان جهان‬
‫عرب به شمار میرود‪ .‬امیرالای سازنده فیلمهایی است‬                                                 ‫بعثی اعتراض کردند‪.‬‬
‫که در آن به شدت از حزب بعث یعنی حزب حاکم سوریه‬                                    ‫رژیم جمهوری اسلامی دیگر کردها‪ ،‬بلوچ ها‪ ،‬عربها‪،‬‬
‫که پنج دهه پیش در این کشور به قدرت رسیده‪ ،‬انتقاد‬                                   ‫لرها و آذربایجانی و دیگر قومیتهای ایرانی را که تبعیض‬
‫شده است‪ .‬او بارها حزب بعث و رهبران آن را به خاموش‬                                  ‫قومی‪ ،‬فرقهای و دینی و مذهبی را علیه آنها اعمال کرده نیز‬
‫کردن شعلههای خلاقیت متهم کرده و گفته است آنها‬                                    ‫نمایندگی نمیکند‪.‬این اقوام مانند کشاورز کرمانی‪ ،‬خراسانی‪،‬‬
‫سینما رفتن به عنوان یک سرگرمی برای مردم این کشور‬                                   ‫قزوینی و کسبه تهرانی هستند که در برابر کمبودها صبر‬
‫را تقریبا از بین بردهاند‪ .‬این فیلمساز یک هفته قبل از‬                                 ‫کردند و همواره برای کشورشان فداکاری کردند اما رژیم‬
‫مرگ‪ ،‬بیانیهای در حمایت از معترضان مصری علیه رژیم‬                                   ‫اقتدارگرای حاکم بر آنها‪ ،‬در برابر خواستههای اندکشان‬
‫مبارک امضا کرده بود‪ .‬او از جمله دهها روشنفکر سوری‬                                  ‫برای داشتن یک زندگی آبرومندانه نیز تاب نیاورده و آنها را‬
‫است که در سال ‪ ۲۰۰۰‬بیانیهای را امضا کردند و در آن‬                                  ‫سرکوب میکند‪ ،‬این اقشار مخالف رژیم کنونی ایران هستند‬
‫خواهان پایان یافتن وضعیت اضطراری در این کشور‪،‬‬                                    ‫که به دلیل حاکمیت ‪ ۴۳‬سالهاش‪ ،‬مردم گذشته و حال خود‬
‫آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و آزادی فعالیت احزاب‬                                  ‫را از دست داده و آینده فرزندانشان را در معرض تهدید و‬
‫سیاسی و سازمانهای غیر دولتی شدند‪ .‬پس از ترور رفیق‬
‫حریری نخست وزیر پیشین لبنان در سال ‪ ۲۰۰۵‬امیرالای‬                                                  ‫نابودی میبینند‪.‬‬
‫خواهان خروج نیروهای سوریه از لبنان شد‪ .‬او همچنین‬                                   ‫ایران امروز ایرانی منسجم و متشکل از مردان و زنان‪،‬‬
‫سازنده فیلمی درباره ریاض ترک از رهبران مخالف حافظ‬                                  ‫جوانان دانشآموز و دانشجو‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬کارگران‪ ،‬معلمان‪،‬‬
‫اسد رئیس جمهوری سابق سوریه و پدر بشار اسد است‪.‬‬
‫ریاض ترک در زمان دیکتاتوری حافظ اسد بیش از هفده‬

         ‫سال در زندان انفرادی حبس بود‪.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12