Page 9 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 9

‫صفحه ‪ ۹‬شماره ‪185۶‬‬
‫جمعه ‪ ۲‬تا پنجشنبه ‪ ۸‬دسامبر ‪۲0۲۲‬‬

                 ‫آرساممحمودیفعالمشروطهخواهبازداشتشد؛‬
                   ‫وریا غفوری با سپردن وثیقه آزاد شد‬

      ‫اتهام «افساد فی الارض» روبرو شده است‪.‬‬     ‫آرسام محمودی فعال ملیگرا و مشروطه خواه‪ ،‬متولد‬      ‫=بجز هشت مأموری که برای بازداشت آرسام محمودی‬
‫تعداد افراد مشهور از هنرمندان‪ ،‬ورزشکاران‪ ،‬نویسندگان‬    ‫‪ ۱۳۷۰‬است‪ .‬او دانشآموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد‬     ‫وارد خانه شدند‪ ،‬چندین مأمور و اتومبیل متعلق به نهادهای‬
‫و مترجمانی که در هفتههای گذشته پس از ابزار همراهی‬     ‫مهندسی عمران از دانشگاه «محقق اردبیلی» شهر اردبیل‬    ‫امنیتی در کوچه و بیرون از خانه مستقر شده بودند‪.‬‬
‫با اعتراضات مردم بازداشت شدهاند کم نیست‪ .‬خانه سینما‬                                ‫= وریا غفوری صبح امروز با اعزام از زندان به دادسرا‬
‫پیشتر اعلام کرده بود دستکم ‪ ۱۰۰‬سینماگر در ایران‬                         ‫است‪.‬‬        ‫و انجام آخرین تحقیقات قضایی و با قرار وثیقه آزاد شد‪.‬‬
‫طی هفتههای گذشته احضار‪ ،‬بازداشت‪ ،‬ممنوعالخروج یا‬      ‫آرسام محمودی از سن ‪ ۲۰‬سالگی فعالیتهای فرهنگی و‬      ‫=به گزارش هرانا از ‪ ۲۶‬شهریور تا روز دوشنبه ‪ ۷‬آذر‪،‬‬
                             ‫سیاسی را آغاز کرده و مطالب تحلیلی در رابطه با مسائل‬   ‫دستکم ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۱۸۳‬نفر در شهرهای مختلف ایران‬
              ‫ممنوعالکار شدهاند‪.‬‬      ‫ملی از او منتشر شده است‪ .‬او همچنین در شبکههای‬
‫وریا غفوری فوتبالیست و یکی از مشهورترین چهرههایی‬     ‫اجتماعی فعال بود و یکی از مأمورانی که برای بازداشت‬                   ‫بازداشت شدهاند‪.‬‬
‫است که هفته گذشته به اتهام «توهین و تخریب تیم ملی‬     ‫او به خانه پدرش آمده بود به فعالیتهای او در شبکههای‬
‫فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد‪ .‬وریا غفوری‬  ‫اجتماعی به عنوان یکی از دلایل بازداشت وی اشاره کرده‬   ‫موج بازداشتهای گسترده برای سرکوب خیزش ملّی ایران‬
‫صبح امروز با اعزام از زندان به دادسرا و انجام آخرین‬                                ‫ادامه دارد‪ .‬آرسام محمودی فعال مشروطهخواه صبح امروز‬
‫تحقیقات قضایی و با قرار وثیقه بطور موقت و تا زمان‬                        ‫است‪.‬‬       ‫در تهران بازداشت شد‪ .‬وریا غفوری که هفته گذشته به اتهام‬
                             ‫چند روز پیش نیز آرش کیخسروی فعال مشروطهخواه و‬      ‫«توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام»‬
            ‫صدور حکم دادگاه آزاد شد‪.‬‬      ‫وکیل حقوقبشری در منزلش در کرج بازداشت شد‪ .‬هنوز از‬    ‫بازداشت شده بود‪ ،‬صبح امروز با سپردن وثیقه بطور موقت‬
‫سرکوب شهروندان معترض در ایران نه تنها با گلوله جنگی‬    ‫علت بازداشت این وکیل دادگستری خبری در دست نیست‪.‬‬
‫در خیابان بلکه با بازداشت و تهدید و احضار و حتی آزار و‬  ‫منابع مطلع به کیهان لندن گفتهاند در نتیجه پیگیری وکیل‬                  ‫از زندان آزاد شد‪.‬‬
‫اذیت و دستگیری خانوادههای آنان پیش میرود اما مردم‬     ‫آرش کیخسروی‪ ،‬او به بند امنیتی زندان «کچویی» کرج‬     ‫آرسام محمودی فعال ملیگرا و مشروطهخواه صبح امروز‬
‫همچنان بیش از ‪ ۷۰‬روز است خیزش انقلابی خود را ادامه‬    ‫منتقل شده و بازپرس با تبدیل قرار بازداشت و پذیرش وکیل‬  ‫سهشنبه ‪ ۸‬آذر ‪ ۱۴۰۱‬با یورش مأموران امنیتی جمهوری‬
‫میدهند‪ .‬طی این مدت دستکم ‪ ۴۵۱‬نفر از جمله ‪۶۲‬‬
                                      ‫وی در پرونده مخالفت کرده است‪.‬‬         ‫اسلامی به خانه پدریاش در تهران بازداشت شد‪.‬‬
     ‫کودک جان باخته و هزاران نفر مجروح شدند‪.‬‬     ‫موج بازداشت مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در‬      ‫یک منبع آگاه به کیهان لندن گفته که «مأموران حدود‬
‫انقلاب ملّی ایران در حالی سومین ماه خود را پشت‬      ‫روزهای گذشته گسترده شده است‪ .‬خبرگزاری ایلنا نیز از‬    ‫ساعت ‪ ۹‬صبح با در دست داشتن حکم قضایی برای‬
‫سر میگذارد که در این مدت پایداری مردم در خیابان‬      ‫فشار شدید بر خبرنگاران و بازداشت شماری از روزنامهنگاران‬ ‫بازداشت آرسام وارد خانه شدند و با تفتیش خانه‪ ،‬وسایل‬
‫و دانشگاه با وجود انواع سرکوبهای بیرحمانه و خشن‬                                  ‫الکترونیکی آرسام از جمله دو تلفن همراه و فلش مموری‬
                               ‫این خبرگزاری در تهران و شهرستانها خبر داده است‪.‬‬

                 ‫وریا غفوری‬                                    ‫آرسام محمودی‬

‫جمهوری اسلامی‪ ،‬جهان را به شگفتی وا داشته و حالا‬      ‫بر اساس آخرین گزارش آماری ارگان خبری فعالان حقوق‬     ‫را ضبط کردند‪ .‬آنها همچنین تلفن همراه خواهر آرسام را‬
‫سازمانهای بینالمللی و دولتها به دنبال راههایی برای‬    ‫بشر ایران (هرانا) از آغاز خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی‬                   ‫کنترل کردند‪».‬‬
                             ‫در ‪ ۲۶‬شهریور تا روز دوشنبه ‪ ۷‬آذر‪ ،‬دستکم ‪ ۱۸‬هزار و‬
  ‫حمایت از انقلاب آزادیخواهانهی مردم ایران هستند‪.‬‬                                ‫این منبع آگاه افزوده که «بجز هشت مأموری که برای‬
‫شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی نشستی در‬           ‫‪ ۱۸۳‬نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند‪.‬‬     ‫بازداشت آرسام محمودی وارد خانه شدند‪ ،‬چندین مأمور و‬
‫سوم آذر‪ ،‬تشکیل یک «کمیته حقیقتیاب بینالمللی»‬       ‫شماری از افرادی که در طی دو ماه و نیم گذشته بازداشت‬   ‫اتومبیل متعلق به نهادهای امنیتی در کوچه و بیرون از خانه‬
‫درباره سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان طی‬       ‫شدند با احکام قضایی و در روند دادرسی غیرقانونی به زندان‬ ‫مستقر شده بودند‪ .‬مأموران از مادر و پدر آرسام خواسته‬
‫اعتراضات سراسری جاری در ایران را تصویب کرد‪ .‬پارلمان ملّی‬ ‫و شلاق و حتی اعدام محکوم شدند‪ .‬شماری از معترضانی که‬   ‫بودند که سر و صدا نکنند‪ .‬به نظر میآید مأموران نگران‬
‫فرانسه نیز روز گذشته با رأی مثبت اکثریت مطلق نمایندگان‬  ‫در خیابان بازداشت شدند با اتهام قتل نیروهای بسیجی یا‬   ‫جمع شدن همسایهها و ایجاد مانع بر سر راه بازداشت‬
‫طرحی را تصویب کرد که دولت این کشور را موظف میکند‬     ‫انتظامی در درگیریهای خیابانی به اعدام محکوم شدند‪ .‬بر‬
‫راههای حمایت از مردم معترض ایران و زیر فشار قرار دادن‬   ‫اساس گزارش نهادهای حقوق بشری حدود ‪ ۲۰‬نفر با اتهامات‬                   ‫آرسام بودهاند‪».‬‬
‫جمهوری اسلامی را پیش ببرد‪ .‬همچنین اعلام شده است که‬    ‫سنگین «محاربه» یا «افساد فی الارض» روبرو هستند که‬    ‫به گفته مأموران امنیتی‪ ،‬آرسام محمودی به اوین منتقل‬
‫‪ ۱۴‬دسامبر درباره اخراج رژیم جمهوری اسلامی از کمیسیون‬   ‫دست قاضی برای صدور حکم اعدام را باز میگذارد‪ .‬توماج‬    ‫شده اما هنوز وکیل او و خانواده از درستی این ادعا مطمئن‬
                             ‫صالحی هنرمند و خواننده رپ نیز در دادگستری اصفهان با‬   ‫نیستند و با مقامات قضایی دادسرای اوین گفتگویی‬
     ‫مقام زن در سازمان ملل تصمیم گرفته میشود‪.‬‬
                                                                            ‫نداشتهاند‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14