Page 8 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 8

‫صفحه ‪ 8‬شماره ‪185۶‬‬
                                                                                ‫جمعه ‪ 11‬تا ‪ 1۷‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫تشکیلکمیتهحقیقتیابسازمانمللپیروزیبزرگجنبشدادخواهیدرایران‬

‫نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل ‪ /‬ژنو ‪ ۲۴ /‬نوامبر ‪ ۳ / ۲۰۲۲‬آذر ‪۱۴۰۱‬‬                      ‫=نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل‬
                                                         ‫متحد روز پنجشنبه سوم آذر با ‪۲۵‬رای موافق‪ ۱۶ ،‬ممتنع‬
‫نشست تکرار شد و این نشان میدهد که صدای مردم ایران‬                   ‫حقوق بشر کرد‪».‬‬       ‫و تنها ‪ ۶‬مخالف قطعنامهای را که این نهاد را موظف به‬
‫به گوش جهانیان رسیده است‪ .‬مردم ایران با شجاعتشان‬     ‫آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان که برای حضور در‬      ‫تشکیل کمیسیون مستقل حقیقتیاب جهت رسیدگی به‬
‫دنیا را وادار کردند بیتفاوتی را کنار بگذارد و به رفتار‬  ‫این نشست اضطراری به ژنو سفر کرده بود پرسید «چرا‬     ‫موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در جریان قیام‬
                             ‫جمهوری اسلامی که پانزده هزار نفر را بازداشت کرده‬
        ‫جمهوری اسلامی واکنش نشان دهد‪».‬‬      ‫است‪ ،‬معترضان را تهدید به مجازات اعدام میکند؟» وی‬      ‫مردمی «زن‪ ،‬زندگی‪ ،‬آزادی» میکند‪ ،‬به تصویب رساند‪.‬‬
‫اگرچه چند کشور مانند روسیه‪ ،‬سوریه‪ ،‬کره شمالی‪،‬‬      ‫سپس در پاسخ به پرسش خود افزود زیرا «زنان‪ ،‬کودکان و‬    ‫= فولکر تورک کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل‬
‫نیکاراگوئه و یا ونزوئلا با تشکیل کمیسیون مستقل‬      ‫مردان ایرانی تنها میخواهند بدون ترس در آزادی زندگی‬    ‫متحد وضعیت کنونی حقوق بشر در جمهوری اسلامی را‬
‫حقیقتیاب ابراز مخالفت کردند‪ ،‬ولی مدافع اصلی‬       ‫کنند‪ ».‬وزیر خارجه آلمان سپس افزود «ما بارها از جمهوری‬  ‫«یک بحران تمامعیار» خواند و از زمامداران ایران خواست‬
‫جمهوری اسلامی‪ ،‬حتی بیش از نماینده اعزامی از تهران‪،‬‬    ‫اسلامی خواستهایم که اقدامات سرکوبگرانه را متوقف کند‪،‬‬   ‫هرچه زودتر «استفاده غیرضروری از زور علیه معترضان را‬
‫سفیر جمهوری خلق چین بود‪ .‬چین در میانه بحث در رابطه‬    ‫ولی هربار پاسخ آنها سرکوب بیشتر و شدیدتر بوده است‪».‬‬
‫با این قطعنامه با ارائه اصلاحیهای خواهان حذف پاراگراف‬  ‫آنالنا بربوک در خاتمه گفت «دقیقا به همین علت است که‬                    ‫پایان دهند‪».‬‬
‫هفتماینقطعنامهیعنیتشکیل کمیسیونحقیقتیابشد‪.‬‬        ‫ما پیشنها یک کمیسیون مستقل را برای جلوگیری از ادامه‬   ‫= آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان پرسید «چرا جمهوری‬
‫اصلاحیهای که البته تنها توانست ‪ ۶‬رای موافق به دست‬    ‫این خشونتها دادیم‪ ».‬بر اساس آخرین آماری که توسط‬     ‫اسلامی پانزده هزار نفر را بازداشت کرده و معترضان را‬
‫آورد‪ .‬نماینده دولت پکن در صحبتهایش گفت «در این‬      ‫«سازمان حقوق بشر ایران» در آستانه این نشست منتشر‬     ‫تهدید به مجازات اعدام میکند؟» و در پاسخ به این‬
‫قطعنامه به شرایط خاص ایران و پیشینه تاریخی و مذهبی‬    ‫شد دستکم ‪ ۴۱۶‬نفر در ده هفته گذشته در خیابانها و یا‬    ‫پرسش خود افزود زیرا «زنان‪ ،‬کودکان و مردان ایرانی تنها‬
‫این کشور اشاره نمیشود!» و همچنین « به رنج بلندمدت‬    ‫در جریان بازداشت کشته شدهاند که ‪ ۵۱‬نفر از آنها زیر ‪۱۸‬‬
‫مردم ایران در پیامد تحریمهای یکجانبه توجه نشده است‪».‬‬   ‫سال سن داشتند و بر مبنای استانداردهای بینالمللی کودک‬       ‫میخواهند بدون ترس در آزادی زندگی کنند‪».‬‬
‫نمایندگان آلمان‪ ،‬آمریکا و بریتانیا در مخالفت با اصلاحیه‬                              ‫=بر اساس آخرین آماری که توسط «سازمان حقوق بشر‬
‫پیشنهادی چین صحبت کردند‪ .‬نماینده آمریکا این اصلاحیه‬                  ‫به حساب میآیند‪.‬‬       ‫ایران» منتشر شده است‪ ،‬دستکم ‪ ۴۱۶‬نفر در ده هفته‬
‫را «مشمئزکننده» خواند و گفت «این داستان را به فرهنگ‬   ‫در قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند که به تصویب رسید‪،‬‬   ‫گذشته در خیابانها و یا در جریان بازداشت کشته شدهاند‬
‫ربط ندهید زیرا در هیچ فرهنگی از کشتن دختران و زنان‬    ‫از جمهوری اسلامی خواسته میشود به تبعیض مستمر‬
‫حمایت نمیکنند‪ ».‬نماینده بریتانیا در مخالف با پیشنهاد‬   ‫علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی‪ ،‬چه در‬          ‫که ‪ ۵۱‬نفر از آنها زیر ‪ ۱۸‬سال سن داشتند‪.‬‬
‫چین گفت «این اصلاحیه حق خانوادههای قربانیان برای‬     ‫چارچوب قانون و چه در عمل پایان دهد و آزادی بیان و‬    ‫=محمود امیریمقدم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»‬
‫رسیدن به عدالت را نفی میکند‪ ».‬نماینده آلمان نیز پیشنهاد‬ ‫عقیده شهروندان را تضمین کند‪ .‬نماینده ایسلند در اشاره‬   ‫به کیهان لندن میگوید «این یک پیروزی بزرگ برای تمام‬
‫نماینده پکن را «غیر قابل قبول» دانست و گفت «چین‬     ‫به این قطعنامه گفت «این اولین گام است تا کسانی که‬    ‫زنان و مردانی ایرانی و نقطه عطفی برای جنبش دادخواهی‬
‫با حذف هدف اصلی این قطعنامه که تشکیل کمیسیون‬       ‫مسئول هستند پاسخگو باشند»‪ .‬نماینده ایسلند در ادامه‬
                             ‫افزود «ما با این قطعنامه نشان میدهیم که این شورا با‬                   ‫در ایران است‪».‬‬
  ‫حقیقتیاب است‪ ،‬میخواهد آنرا از محتوا خالی کند‪».‬‬    ‫همه کسانی همراه است که برای دستیابی به حقوق خود‬     ‫=مدافع اصلی جمهوری اسلامی در این نشست مهم‪،‬‬
‫ریاست هیات اعزامی از تهران که از چند روز قبل‬                                   ‫حتی بیش از نماینده اعزامی از تهران‪ ،‬سفیر جمهوری خلق‬
‫از نشست برای لابیگری به ژنو سفر کرده بود با خدیجه‬                    ‫تلاش میکنند‪».‬‬      ‫چین بود‪ .‬چین در میانه بحث در رابطه با این قطعنامه‬
‫کریمی مدیرکل امور بینالمللی معاونت زنان و خانواده‬    ‫محمود امیری مقدم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران» که‬     ‫با ارائه اصلاحیهای خواهان حذف پاراگراف هفتم این‬
‫ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» بود‪ .‬خدیجه‬       ‫یکی از چندین سخنرانانی بود که به نمایندگی از سازمانهای‬
‫کریمی این قطعنامه را «شرمآور و وحشتناک» خواند و‬     ‫غیردولتی و حقوق بشری ایرانی در این نشست صحبت‬          ‫قطعنامه یعنی تشکیل کمیسیون حقیقتیاب شد!‬
‫کشورهای غربی را متهم به «استفاده ابزاری از حقوق بشر‬   ‫کردند‪ ،‬به کیهان لندن میگوید «این یک پیروزی بزرگ‬
‫برای اهداف سیاسی» کرد‪ .‬نماینده جمهوری اسلامی ادعا‬    ‫برای تمام زنان و مردانی ایرانی و نقطه عطفی برای جنبش‬   ‫احمد رأفت – نشست اضطراری شورای حقوق بشر‬
‫کرد که «میلیونها ایرانی از جمهوری اسلامی و رهبرانش‬    ‫دادخواهی در ایران است‪ ».‬مدیر «سازمان حقوق بشر‬      ‫سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سوم آذر با ‪۲۵‬رای موافق‪،‬‬
                             ‫ایران» در ادامه میافزاید «نام مهسا بیش از صد بار در این‬ ‫‪ ۱۶‬ممتنع و تنها ‪ ۶‬مخالف قطعنامهای را که آلمان و ایسلند‬
               ‫حمایت میکنند‪».‬‬                                   ‫تهیه کرده بودند و این نهاد را موظف به تشکیل کمیسیون‬
                                                         ‫مستقل حقیقتیاب جهت رسیدگی به به موارد نقض حقوق‬
                                                         ‫بشر توسط جمهوری اسلامی در جریان قیام مردمی «زن‪،‬‬

                                                                ‫زندگی‪ ،‬آزادی» میکند‪ ،‬به تصویب رساند‪.‬‬
                                                         ‫در آغاز این نشست‪ ،‬فولکر تورک کمیسار عالی حقوق‬
                                                         ‫بشر سازمان ملل متحد وضعیت کنونی حقوق بشر در‬
                                                         ‫جمهوری اسلامی را «یک بحران تمامعیار» خواند و از‬
                                                         ‫زمامداران ایران خواست هرچه زودتر «استفاده غیرضروری‬
                                                         ‫از زور علیه معترضان را پایان دهند‪ ».‬کمیسار عالی حقوق‬
                                                         ‫بشر سازمان ملل متحد در ادامهی سخنان خود‪ ،‬بازداشت‬
                                                         ‫حداقل ‪ ۱۴‬هزار نفر را در جریان اعتراضات اخیر «بهتآور»‬
                                                         ‫خواند و افزایش اعدامها در جمهوری اسلامی از زمان روی‬
                                                         ‫کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی «قاضی‬

                                                                   ‫مرگ» را «نگرانکننده» اعلام کرد‪.‬‬
                                                         ‫سخنران بعدی در این نشست اضطراری‪ ،‬جاوید رحمان‬
                                                         ‫گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت‬
                                                         ‫حقوق بشر در جمهوری اسلامی بود که گفت «مقامات این‬
                                                         ‫کشور حتی بکبار نیز حاضر نشدند با معترضان به گفتگو‬
                                                         ‫بنشینند‪ ».‬این حقوقدان پاکستانی‪ -‬بریتانیائی ضمن حمایت‬
                                                         ‫از پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون حقیقتیاب گفت «باید‬
                                                         ‫جمهوری اسلامی را وادار به مسئولیتپذیری در زمینه نقض‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13