Page 10 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌1‌‌0‬شماره‌‪‌1۸66‬‬
                                                                             ‫جمعه ‪ ۲۸‬بهمن تا ‪ 4‬اسفندماه ‪1401‬خورشیدی‬

‫علی خامنهای و میرحسین موسوی و هراس از فروپاشی مشابه اتحاد شوروی‬

                                                        ‫=این روزها ترس و نگرانی خامنهای بیشتر داخلی و از‬

                                                               ‫درون نظام است تا از «دشمن» خارجی!‬
                                                        ‫=میرحسین موسوی درواقع خواستار تغییر کلی نظام‬
                                                        ‫شد اما به زبانی دیگر و از طریق تغییر قانون اساسی‪ .‬او‬
                                                        ‫بعد از اعتراضات سراسری اخیر و پافشاری مردم ایران برای‬
                                                        ‫احقاق حقوق ملی خود‪ ،‬گویا متوجه شده که یک تغییر‬
                                                        ‫اساسی و ریشهای در داخل ایران اتفاق افتاده و این تغییر‬
                                                        ‫از همه ثابتهایی که رژیم به آن پایبندی شدید دارد‪ ،‬فراتر‬

                                                                          ‫رفته است‪.‬‬

‫رونالد‌ریگان‌و‌میخائیل‌گورباچف‌رهبران‌آمریکا‌و‌شوروی‌در‌ژنو؛‌سوئیس؛‌نوامبر‌‪19۸5‬‬                 ‫مصطفی فحص (شرق الاوسط) – به همان اندازه که سید‬
                                                        ‫علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی‪ ،‬برای عملی کردن‬
‫خود‪ ،‬گویا متوجه شده که یک تغییر اساسی و ریشهای در‬    ‫میدهد تا خامنهای را به چالش بکشد به ویژه که هیچیک‬   ‫آرزوهای ژئوپلیتیک خود برای ارتقاء جایگاه رژیم اسلامی‬
‫داخل ایران اتفاق افتاده و این تغییر از همه ثابتهایی که‬  ‫از چهرههای کنونی داخل رژیم اسلامی رقیبی جدی برای‬    ‫و نقش منطقهای و بینالمللی آن به گزینه اتحاد با روسیه‬
                             ‫خامنهای به شمار نمیروند پس از نظر رهبر جمهوری‬     ‫دل بسته است‪ ،‬به همان میزان از آلوده شدن رژیم خود‬
    ‫رژیم به آن پایبندی شدید دارد‪ ،‬فراتر رفته است‪.‬‬  ‫اسلامی‪ ،‬میرحسین موسوی تنها کسی است که میتواند‬     ‫به عفونتی که اتحاد جماهیر شوروی به آن مبتلا بود و در‬
‫شنبه گذشته موسوی در بیانیهای به صراحت اعلام کرد‪:‬‬     ‫خلاء علی اکبر هاشمی رفسنجانی را که در برههای از عمر‬  ‫نهایت به سرنگونی رژیم کمونیستی منجر گردید‪ ،‬در ترس‬
‫«ایرانیها آماده تحولی ریشهای هستند که خطوط اساسی‬     ‫جمهوری اسلامی نقش طراح اصلی در مراکز تصمیمگیری‬
‫آن را جنبشی ترسیم میکند که شعارش «زن‪ ،‬زندگی‪،‬‬                                                ‫و تردید بسر میبرد‪.‬‬
                                    ‫داخلی رژیم را به عهده داشت‪ ،‬پر کند‪.‬‬   ‫خامنهای که هشت سال است در میان جناحهای متخاصم‬
                 ‫آزادی»است‪».‬‬       ‫میرحسین موسوی در بیانیه اخیر خود که در آن خواستار‬   ‫رژیم بر سر ارث و میراث خود بسر میبرد‪ ،‬میکوشد تا‬
‫میرحسین موسوی پس از ‪ ۱۳‬سال حصر خانگی به علت‬       ‫تدوین قانون اساسی جدید برای ایران جهت نجات کشور‬    ‫نقشهای برای دوران انتقالی رژیم ترسیم کند که تداوم‬
‫رهبری جنبش سبز در سال ‪ ،۲۰۰۹‬بار دیگر به صحنه برگشته‬   ‫شده بود‪ ،‬در حقیقت تمام نیروهای مخالف داخل رژیم‬     ‫ماهیت تئوکراتیک نظام را تضمین کند تا دومین و آخرین‬
‫تا با مطرح کردن چنین پیشنهادی بار دیگر باعث نگرانی و‬   ‫و حامیان آن را دور زد و از خطوط قرمز رژیم و حتی‬    ‫رهبر برای جمهوری اسلامی مانند میخائیل گورباچف که‬
‫تردید و ترس خامنهای شود‪ .‬او یکی از معماران رژیم اسلامی‬  ‫دایره ملاحظات اصلاحطلبان درونی فراتر رفت‪ .‬او درواقع‬   ‫هفتمین و آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود‪ ،‬نباشد‪.‬‬
‫و دستگاه اجرایی آن در سختترین شرایط یعنی زمان جنگ‬    ‫خواستار تغییر کلی نظام شد اما به زبانی دیگر و از طریق‬ ‫خامنهای پرسترویکا را دلیل سرنگونی اتحاد جماهیر‬
‫با عراق بود‪ .‬اما امروز شجاعانه صدای آشکار مردم ایران را‬                             ‫شوروی میداند‪ ،‬بنابراین او نسبت به یک گورباچف ایرانی‬
‫شنیده و به ایرانیان میگوید که عمر این نظام احتمال ًا به‬                ‫تغییر قانون اساسی‪.‬‬    ‫که در حال ظهور یا طرفدار نسخه ایرانی پرسترویکا باشد‪،‬‬
                             ‫فراخوان میرحسین موسوی برای قانون اساسی جدید برای‬
            ‫پایان خود نزدیک میشود‪.‬‬      ‫ایران و اعتراف او به اینکه درخواست ‪ ۱۳‬سال پیش وی‬              ‫نگران و در ترس و تردید است‪.‬‬
‫بر این اساس‪ ،‬رژیم ایران که با رهبری خامنهای گزینههای‬   ‫برای اجرای کامل قانون اساسی دیگر کافی نیست‪ ،‬به منزله‬  ‫خامنهای در سخنرانی اخیر خود در فرماندهی نیروی هوایی‬
‫خود را بسیار محدود کرده‪ ،‬برای اولین بار با معضلی روبرو‬  ‫طغیان و کودتایی علیه قانون اساسی و و ماهیت اعتقادی‬   ‫ارتش خواستار تمرکز بر وحدت ملی شد‪ .‬او وحدت ملی را به‬
‫شده است که این معضل رژیم را در میان دو گزینه تلخ‬     ‫و اصل رژیم و تخطی از تمام خطوط قرمز یا سقفهایی که‬   ‫عنوان نیاز اساسی و مهم برای نظام جمهوری اسلامی دانست‬
                             ‫رژیم تئوکراتیک ولایت فقیه برای محافظت از خود در برابر‬ ‫و گفت‪ :‬وحدت ملی نقش مهمی در پیروزی و پیشرفت‬
                ‫قرار داده است‪:‬‬      ‫هر خواستهای از قبیل اصلاحات یا تغییرات ناشی از تلاش‬  ‫انقلاب داشت و سد و دیواری در مقابل دشمنان ایجاد کرد‪.‬‬
‫یکی‪ ،‬اصلاحات کشنده مانند تجربه تلخ پرسترویکای اتحاد‬   ‫نخبگان سیاسی یا نیروهای اجتماعی یا مردمی تعیین کرده‬  ‫رهبر جمهوری اسلامی به مقامات هشدار داد که «مبادا‬
                                                        ‫دشمنان (طبق توصیف خودش) باعث ایجاد اختلاف و شبهه‬
                 ‫جماهیر شوری‬                     ‫بود‪ ،‬به شمار میرود‪.‬‬
‫دیگری‪ ،‬سرنگونی یا تغییر کلی رژیم همانطور که‬       ‫میرحسین موسوی اینبار توانایی رژیم برای ادامه حیات به‬                  ‫بین آنها شوند»‪.‬‬
‫میرحسین موسوی از راه تغییر قانون اساسی خواستار پایان‬   ‫شکل کنونی خود را از رأس هرم یعنی خامنهای و بیت او تا‬  ‫از این رو میتوان گفت که ترس و نگرانی خامنهای بیشتر‬
                             ‫پایینترین نهاد در کشور و همه باورهای ثابت و غیرقابل‬
 ‫دادن به آن مانند پایان اتحاد جماهیر شوروی شده است‪.‬‬   ‫بحث رژیم را زیر سئوال برده است‪ .‬او بعد از اعتراضات‬     ‫داخلی و از درون نظام است تا از «دشمن» خارجی‪.‬‬
                             ‫سراسری اخیر و پافشاری مردم ایران برای احقاق حقوق ملی‬  ‫خامنهای از کسانی که روزی بخشی از رهبران تاریخی‬
              ‫*منبع‪ :‬شرق الاوسط‬                                  ‫انقلاب و نظام اسلامی بودند (محمد خاتمی و میرحسین‬
            ‫*نویسنده‪ :‬مصطفی فحص‬                                   ‫موسوی) که اکنون به این نتیجه رسیدهاند که برای نجات‬
          ‫*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن‬                                ‫نظام باید اقدامات جدی‪ ،‬اساسی و ریشهای رخ دهد تا نظام‬

                                                                  ‫بازسازی شود‪ ،‬بیشتر واهمه دارد‪.‬‬
                                                        ‫در همان زمان جنبش سبز سال ‪ ،۲۰۰۹‬رهبر جمهوری‬
                                                        ‫اسلامی ایران بیاعتمادی خود را به جنبش سیاسی میرحسین‬
                                                        ‫موسوی نشان داد‪ .‬ترس خامنهای از میرحسین موسوی از‬
                                                        ‫آن جهت قابل توجیه است که موسوی از درون خود رژیم‬
                                                        ‫است اما اکنون ظاهرا در نقطه مقابل نظام قرار گرفته است‪.‬‬
                                                        ‫خامنهای فکر میکند که میرحسین موسوی تنها مهرهای‬
                                                        ‫است که همچنان در نهادهای دولت‪ ،‬انقلاب و میان نخبگان‬
                                                        ‫داخلی رژیم هنوز دارای وزن سیاسی است و تجربه سابق او‬
                                                        ‫در مقام نخست وزیری فارغ از موقعیت‪ ،‬ماهیت اجتماعی‬
                                                        ‫و وضعیت سیاسی کنونی او‪ ،‬تهدیدی دائمی برای اوست‪.‬‬
                                                        ‫به این دلیل که موقعیت و سابقه موسوی به او توانایی‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15