Page 2 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 2

‫مژده به هممیهنانی که خواستار کتاب سقوط بهشت بودند‬                       ‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌۲‬شماره‌‪‌1۹0۸‬‬
        ‫میتوانند چاپ دوم این کتاب را از کیهان خریداری نمایند‬                ‫جمعه ‪ ۲4‬تا ‪ ۳0‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

    ‫نسخه دیجیتال کتاب نیز بهزودی در دسترس خواهد بود‬                  ‫بنیانگذار‪‌:‬‬
                                          ‫دکتر‌مصطفی‌مصبا ‌حزاده‬
 ‫سقوط بهشت‬
                                              ‫*****‬
‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬
                                          ‫‪KAYHANLIFE‬‬
 ‫اندرو اسکات کوپر‬
‫ترجمه رضا تقی زاده‬                                     ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬

‫آگهی‌در‌کیهان‌آگاهی‌م ‌یآورد‬     ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬          ‫‪@KayhanLife‬‬
                                             ‫‪@kayhanlife‬‬
         ‫نشانی‌سایت‪:‬‬  ‫‪KAYHANLIFE‬‬                        ‫‪@KayhanLife‬‬
 ‫‪www.kayhan.london‬‬                                    ‫‪https://kayhanlife.com/‬‬
                   ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬           ‫‪newsletters-subscription‬‬
         ‫روابط‌عمومی‪:‬‬             ‫‪COMMUNITY‬‬
 ‫‪[email protected]‬‬                                ‫کیها ِن شما ‪ ،‬کیها ِن لندن‬
                ‫‪www.kayhanlife.com‬‬
        ‫آگهی‌و‌تبلیغات‪:‬‬                             ‫‪@KayhanLondon‬‬
 ‫‪[email protected]‬‬           ‫خرید سالنامه مهسا‬                ‫‪@kayhanlondon‬‬
                                            ‫‪@kayhanlondon‬‬
          ‫سردبیری‪:‬‬   ‫سالنامه‬                        ‫‪https://t.me/kayhan_london‬‬
‫‪[email protected]‬‬
                  ‫انقلابملیایران (مهسا)‬                  ‫*****‬
   ‫کیهان لندن منتشر کرد‪:‬‬
                                         ‫‪10 New Square-Lincoln’s Inn‬‬
                                           ‫‪London WC2A 3QG‬‬

                                          ‫‪Tel: 0044 (0)20 3633 3684‬‬
                                               ‫‪e-mail:‬‬

                                           ‫‪[email protected]‬‬
                                           ‫‪[email protected]‬‬
                                          ‫‪[email protected]‬‬

                                         ‫‪www.kayhan.london‬‬
                                         ‫‪www.kayhanlife.com‬‬

                                              ‫*****‬
                                             ‫سال‌چهلم‬
                                         ‫کیهان‌شماره‌‪)44۲(‌1۹0۸‬‬
                                         ‫جمعه‌‪‌۲4‬تا‌‌‪‌۳0‬آذرماه‌‪140۲‬‬
                                          ‫‪‌1۵‬تا‌‪‌۲1‬دسامبر‌‪۲0۲۳‬‬

                     ‫قیمت‪( ۵۰ :‬پنجاه) پوند‬
                      ‫تعداد صفحات‪۱۴۳۶ :‬‬
                ‫قالبفایل‪:‬پیدیاف(‪|)PDF‬حجمفایل‪۵۳۰:‬مگابایت‬
                ‫نحوه دریافت سالنامه پس از پرداخت‪ :‬از طریق ایمیل‬
                ‫برایخریدسالنامهبهسایتکیهانلندنمراجعهفرمایید‬
   1   2   3   4   5   6   7