Page 7 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌7‬شماره‌‪1۹0۸‬‬
‫جمعه ‪ 1۵‬تا پنجشنبه ‪ ۲1‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬

  ‫کنفرانس بینالمللی تغییرات اقلیمی با توافقی ناپایدار به پایان رسید‬

‫بر افزایش ‪ ۳۰۰‬درصدی استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در‬    ‫کنفرانس بینالمللی تغییرات اقلیمی ‪« ۲۰۲۳‬کاپ‪ / »۲۸‬دوبی‬  ‫=بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان‬
‫یک سال آینده‪ .‬در این بیانیه به لزوم کاهش عمیق‪ ،‬سریع و‬                               ‫ملل «کاپ‪ »۲۸‬با یک روز تاخیر در ‪ ۲۲‬آذر با انتشار‬
‫پایدار گازهای گلخانهای عامل گرمایش زمین برای دستیابی‬   ‫حکایت از شکست این نشست دارد‪ .‬این نشست در حالی‬
‫به هدف تعیین شده ‪ ۵/۱‬درجه سانتیگراد نیز اشاره شده‬     ‫پایان یافت که اختلافات بر سر «کنار گذاشتن سوخت‬         ‫بیانیهای که حاصل چانهزنی است به پایان رسید‪.‬‬
‫است‪ .‬این هدف دستاورد کنفرانس بینالمللی تغیرات اقلیمی‬   ‫فسیلی» هنوز پابرجاست و در آینده شدت نیز خواهد‬      ‫=در این بیانیه اشارهای به «کنار گذاشتن سوخت‬
                             ‫گرفت‪ .‬در متن پایانی به تمام انواع سوختهای فسیلی‬     ‫فسیلی» نیست و از «تسریع در روند جایگزینکردن‬
    ‫است که سال ‪ ۲۰۱۵‬میلادی در پاریس برگزار شد‪.‬‬     ‫از جمله نفت‪ ،‬گاز و زغال سنگ اشاره شده‪ ،‬ولی دیگر‬
‫یکی دیگر از مسائلی که در کنفرانس دوبی به بحث‬       ‫صحبت از واژه «کنار گذاشتن» این نوع سوختها نیامده‬             ‫سوختهای دیگر» صحبت میشود‪.‬‬
‫گذاشته شد‪ ،‬ایجاد صندوقی برای جبران خسارات‬         ‫است‪ ،‬در حالی که بیش از ‪ ۱۰۰‬کشور از ‪ ۲۰۰‬کشوری که در‬    ‫=ایجاد صندوقی با بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد دلار برای جبران‬
‫کشورهای کمبرخوردار و آسیبدیده از تغییرات اقلیمی‬      ‫دوبی حضور داشتند خواهان کنار گذاشته شدن سوختهای‬     ‫خسارات کشورهای کمبرخوردار و آسیبدیده از تغییرات‬
‫است‪ .‬کشورهای آفریقایی مدتهاست که از کشورهای‬
‫ثروتمندتر خواستهاند تا به تعهدی که در «کاپ‪ »۱۵‬در‬              ‫فسیلی در سالهای آینده هستند‪.‬‬           ‫اقلیمی‪ ،‬مهمترین دستاورد «کاپ ‪ »۲۸‬است‪.‬‬
‫کپنهاگ داده شده بود یعنی پرداخت ‪۱۰۰‬میلیارد دلار‬      ‫کشورهای تولیدکننده نفت و شماری دیگر از کشورهایی‬
‫در سال به صندوق غرامت‪ ،‬برای کمک به کاهش انتشار‬      ‫که از نفت و گاز برای رشد صنعتی خود بهره میبرند‪ ،‬مانند‬  ‫احمد رأفت – بیست و هشتمین کنفرانس تغییرات‬
‫گازهای گلخانهای و کمک به کشورهای آفریقایی برای‬      ‫چین‪ ،‬هند و یا بسیاری از کشورهای آفریقائی‪ ،‬با استفاده از‬ ‫اقلیمی سازمان ملل «کاپ‪ »۲۸‬با یک روز تأخیر در ‪ ۲۲‬آذر‬
‫مقابله با بحران اقلیمی‪ ،‬پایبند باشند‪ .‬در سپتامبر سال‬   ‫عنوان «کنار گذاشتن» مخالفت کردند‪ .‬در روزهای گذشته‬    ‫با انتشار بیانیهای که حاصل چانهزنی است به پایان رسید‪.‬‬
‫جاری نخستین اجلاس اقلیمی آفریقا در کنیا برگزار شد‪.‬‬    ‫نامه محرمانه دبیرکل اوپک منتشر شد که در آن از اعضای‬   ‫این تأخیر به دلیل بحثهای طولانی برای دست یافتن به‬
‫تنها مقایسه سرانه تولید سالانه دیاکسید کربن به ازای‬    ‫این کارتل نفتی خواسته بود که حذف سوختهای فسیلی‬      ‫توافقی در رابطه با بیانیه پایانی بود‪ .‬این بیانیه بدون اشاره‬
‫هر فرد روشن میکند که توجه به عدالت اقلیمی در تضاد‬     ‫را در متنهای مصوب در این اجلاس «فعالانه» رد کنند‪.‬‬    ‫به اصرار برخی کشورهای غربی مبنی بر «کنار گذاشتن‬
‫میان تولیدکنندگان گازهای گلخانهای و آسیبدیدگان از آن‬   ‫بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت نیز به صورت علنی‬    ‫سوخت فسیلی» منتشر شد‪ .‬در این بیانیه به «تسریع در‬
                             ‫با گنجانده شدن جمله حذف سوختهای فسیلی مخالفت‬
             ‫تا چه اندازه مهم است‪.‬‬      ‫کردند‪ .‬وزیر نفت کویت در مخالفت در این زمینه گفت‬       ‫روند جایگزینکردن سوختهای دیگر» اشاره میشود‪.‬‬
‫شرکتکنندگان در بیست و هشتمین اجلاس کنفرانس‬        ‫چنین تصمیمی میتواند اثرات اقتصادی منفی بزرگی داشته‬    ‫سلطان الجابر مدیرعامل شرکت نفتی امارات متحده عربی‬
‫بینالمللی تغییرات اقلیمی سازمان ملل که به اختصاص دادن‬                               ‫و رئیس کنفرانس «کاپ‪ »۲۸‬صبح چهارشنبه ‪ ۱۳‬دسامبر‬
‫بیش از ‪ ۸۳‬میلیارد دلار برای تلاشهای مرتبط با محیط‬                        ‫باشد‪.‬‬       ‫اعلام کرد که کشورهای شرکتکننده در کنفرانس «پس‬
‫زیست متعهد شدند‪ .‬بخشی از این تعهد‪ ،‬اختصاص ‪۷۹۲‬‬       ‫از سوی دیگر سوزانا محمد وزیر محیط زیست کلمبیا‬      ‫از مذاکراتی نفسگیر» توانستند بالاخره به توافقی دست‬
‫میلیون دلار برای صندوق پرداخت خسارت به کشورهای در‬     ‫اعلام کرد که کشورش در جریان مذاکرات پایانی پرتنش‬     ‫پیدا کنند‪ .‬سلطان الجابر که ریاست او بر این کنفرانس به‬
‫حال توسعه است‪ .‬همچنین قرار شده است ‪ ۵۶۸‬میلیون‬       ‫بیست و هشتیمن کنفرانس بینالمللی تغییرات اقلیمی‪،‬‬     ‫بحثهائی نیز دامن زده بود در خاتمه کار «کاپ‪ »۲۸‬افزود‪:‬‬
‫دلار برای استفاده از فناوری به منظور تضمین پایداری انجام‬ ‫به برپایی «ائتلافی بینالمللی برای کنار گذاشتن تدریجی‬   ‫«گفتگوها تا بامداد چهارشنبه به طول انجامید؛ همه تلاش‬
‫گرفته و ‪ ۳/۱۲۹‬میلیون دلار نیز به صندوق کشورهای کمتر‬    ‫سوخت فسیلی» اصرا ورزید‪ .‬این وزیر کلمبیائی در همین‬    ‫کردیم تا بالاخره به توافقی دست یافتیم‪ .‬همانگونه که در‬
‫توسعهیافته اختصاص داده شود‪ .‬ضرورت ایجاد «صندوق‬      ‫رابطه افزود «میخواهیم تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میلادی‪ ۴۳ ،‬درصد از‬   ‫آغاز کنفرانس گفته بودم ما به نقطه نظرات همه گوش‬
‫ضرر و زیان» برای نخستین بار در جریان کنفرانس «کاپ‪»۲۷‬‬   ‫سوخت فسیلی کنار گذاشته شود و اگر به این توافق نرسیم‪،‬‬   ‫دادیم‪ ،‬و البته همه شرکتکنندگان نیز از خود انعطاف نشان‬
‫در شرمالشیخ مصر مطرح شد‪ ،‬اما در آستانه برگزاری نشست‬    ‫فرصت دیگری برای این گام نخواهیم داشت‪ .‬نباید در بند‬    ‫دادند و بالاخره توانستیم منابع جمعی را را در اولویت‬
‫دوبی بود که کشورهای ثروتمند و اقتصادهای توسعهیافته‬
‫توانستند بر سر نکات کلیدی این صندوق به توافق برسند‪.‬‬            ‫طرحهای اقتصادی کشورها باشیم»‪.‬‬                       ‫قرار دهیم»‪.‬‬
                             ‫البته پیشنویس قطعنامه پایانی «کاپ‪ »۲۸‬نکات دیگری‬     ‫اگرچه بسیاری از هماکنون این توافق را «تاریخی» اعلام‬
                             ‫را نیز در بر میگیرد که کم و بیش از حمایت همه‬       ‫میکنند‪ ،‬ولی برخی نیز معتقدند که بیانیه پایانی بیست‬
                             ‫شرکتکنندگان در نشست دوبی برخوردار بود مانند تأکید‬    ‫و هشتمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد‪،‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12