Page 3 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه‌‌‌‌‌‪‌‌‌۳‬شماره‌‪1۹0۸‬‬
‫جمعه ‪ 1۵‬تا پنجشنبه ‪ ۲1‬دسامبر ‪۲0۲۳‬‬

                                     ‫**فهرست مطالب**‬

                       ‫سرمقاله‪-‬ضرورتشفافیتدرپایبندیبهسهاصلساده‪ /‬الاههبقراط‪۴ ..............................................‬‬
                      ‫تیترهفته‪-‬وارداتسرکوبمدلروسیبااستراتژی«نگاهبهشرق»‪/...‬حامدمحمدی‪۴-۵ .............................‬‬

                                      ‫‪-----------------------------------------------------‬‬
                       ‫پیامبرخیخانوادههایدادخواهبهآنانکهرنجمردمرانمیفهمند‪:‬کناربایستید!‪۶ ................../...‬‬
                       ‫کنفرانسبینالمللیتغییراتاقلیمیباتوافقیناپایداربهپایانرسید‪۷ ......................................./...‬‬
                       ‫فراررهبرانحماسازدوحهبهمقصدنامعلوم!‪۸ ........................................................................../...‬‬
                      ‫کلیاتلایحهبودجه‪۱۴۰۳‬درمجلسشورایاسلامیردشد‪۸-۹ ..................................................../...‬‬
                    ‫روزنامه«نیویورکتایمز»‪:‬نفوذشدیدجمهوریاسلامیدرعراق‪۱۰-۱۱ ........................................./...‬‬
                      ‫بازنشر نانوآجر‪ /...‬خیراندیش(احمداحرار)‪۱۱ ..........................................................................................‬‬
                    ‫بازنشر «نگاهی از درون به جنبش چپ ایران» (‪۱۲-۱۴ ........................................................................... / ... )۳‬‬
                      ‫حملهگروههاینیابتیبهسفارتآمریکادربغداد‪۱۴ .................................................................... /...‬‬
                      ‫اخراجروحاللهفیروزنامازکانادابهاتهامهمکاریباوزارتاطلاعاتو‪۱۵ ................................../...‬‬
                    ‫متنفارسیگفتگویشاهزادهرضاپهلویوپاتریکبت‪-‬دیوید(‪۱۶-۱۷ ......................................../...)۳‬‬
                      ‫فرافکنیمقاماتحکومتیدربارهپدیده«مهاجرت»یا«فرار»ایرانیانازکشور‪۱۸ ....................../...‬‬
                      ‫تصویبهمکاریاطلاعاتی‪-‬امنیتیباروسیه‪۱۹ ........................................................................... /...‬‬
                    ‫اعتراضفعالانایرانیبهحضورجمهوریاسلامیدر«مجمعجهانی‪ /...‬احمدرأفت‪۲۰-۲۱ ...............‬‬
                      ‫افزایشفشارهابراهلسنتدراستانسیستانوبلوچستان‪ /...‬احمدرأفت‪۲۱ ........................................‬‬
                      ‫فشاردولتبایدنبهمقاماتاسرائیلبرایخودداریازتشدیددرگیریبا‪۲۲ ...................... /...‬‬
                      ‫نازنینافشینجم‪-‬مککی‪:‬رژیمجمهوریاسلامیسقوطخواهدکردو‪۲۳ ............................../...‬‬
                    ‫چراساواکنتوانستدرمقابلهباشورش‪۵۷‬موفقشود؟‪ /...‬نادرصدیقی‪۲۴-۲۶ ..........................................‬‬
                    ‫جایزهساخاروفپارلماناروپابرایمهسا(ژینا)امینیوجنبش«زن‪ /...،‬احمدرأفت‪۲۶-۲۷ .......................‬‬
                    ‫جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی تقدیر از مبارزهی زنان‪ / ...‬احمد رأفت‪۲۸-۲۹ ........................‬‬
                    ‫توافقیدرافقکنفرانسبینالمللیتغییراتاقلیمیدیدهنمیشود‪ /...‬احمدرأفت‪۲۹-۳۰ ......................‬‬
                    ‫دولتبایدنازفشارسیاسیوتبلیغاتیعلیهدولتاسراییلچه‪ /...‬بهرامفرخی‪۳۰-۳۱ .................................‬‬
                      ‫آغازمحاکمهیوهانفلودروسکارمندسوئدیاتحادیهاروپادرایران‪۳۲ ................................../...‬‬
                    ‫روزنامه«تایمز»‪:‬خلباناننیرویهواییبریتانیامعتقدندجمهوریاسلامیدرحال‪۳۲-۳۳ ................/...‬‬
                      ‫روزنامه«نیویورکپست»‪:‬جرجسوروسبیشاز‪۵۰‬میلیوندلاربهگروههای‪۳۳ ..................../...‬‬
                    ‫حجاببانهانیروهاینیابتیداخلی؛پروتکلغیررسمیبرای‪/...‬فیروزهنوردستروم‪۳۵-۳۴ ....................‬‬
                      ‫کنفرانسبلوچستاندرلندنبرگزارشد‪:‬کرامتانسانی‪،‬آزادیوعدالت‪۳۵ .............................../...‬‬
                      ‫حملهموشکیحوثیهابهنفتکشنروژی«استریندا»دربابالمندب‪۳۶ ......................................./...‬‬
                    ‫انتقاداسرائیلیهااز«مواضعریاکارانه»دولتکانادادرموردجنگغزه‪۳۶-۳۷ ................................/...‬‬
                      ‫فرانسه‪،‬آلمانوایتالیاازتحریمهایاتحادیهاروپاعلیهگروهحماس‪۳۷ ..................................... /...‬‬
                      ‫علتجانباختنجوادروحی«تزریقاتمکرردارو»دربهداریزنداننوشهر‪۳۸ ..................... /...‬‬
                      ‫رئیسدانشگاهآزاد‪۱۸:‬هزاردانشجویدکتری«جوانانقلابی»جایگزین‪۳۹ ........................... /...‬‬
                    ‫اقدامبهخودکشیزهرهسرودرزندانوحیناعتصابغذا‪۴۰-۴۱ ....................................................../...‬‬
                      ‫تحریمدوعاملوزارتاطلاعاتبهاتهام«استخداممزدوردرخاکآمریکا»‪۴۱ ...................... /...‬‬
                      ‫افشاینام‪۱۴‬نیروگاهیکهمازوتمیسوزانند‪۴۲ ........................................................................./...‬‬
                      ‫باوجودانکاردولت‪،‬نیروگاهشازنداعلامکرد‪:‬باعرضمعذرت‪،‬مازوتمیسوزانیم!‪۴۳ ............./...‬‬
                    ‫زنانطلبهبجایآموزگاردرمدارسکشور؛تشدیدمغزشوییکودکاندبستانی‪۴۴-۴۵ ..................../...‬‬
                      ‫خطراعدامیککودک‪-‬همسر؛درخواست«سازمانحقوقبشرایران»‪۴۵ ............................../...‬‬
                      ‫پروندهاخراجمجیدایرانمنشدومینمقامجمهوریاسلامیازکانادا‪۴۶ ................................../...‬‬
                      ‫وزیردفاعجمهوریاسلامی‪:‬منطقه‪،‬منطقهماست!‪۴۶ ................................................................../...‬‬
                      ‫اتحادیهاروپایکشبکهصنعتیوابستهبهسپاهپاسدارانمرتبطباساختپهپادو‪۴۷ ......................./...‬‬
                      ‫خالیبودن‪۶۰‬درصدظرفیتمخازنسدهایکشور‪۴۸ ............................................................. /...‬‬
                      ‫سیاستهایارزیدولت؛شکستخوردهوضدتولید‪۴۹ ............................................................./...‬‬
                      ‫هشداردربارهراندهشدنبیشازپیشطبقهمتوسطبهزیرخطفقر‪۵۰ ........................................../...‬‬
                      ‫تعطیلی‪۲۰‬درصدشعبههایفروشگاههایزنجیرهایتهران‪۵۱ ................................................. /...‬‬
                    ‫حاشیههای«دبش»؛پایچندمسئولوآقازادهدرمیاناست‪۵۲-۵۳ .................................................. /...‬‬
                      ‫‪۵‬تکنسیناصفهانیدرمخزنشرکتنفتبرداسپیکوهدشتجانخودرا‪۵۳ ........................../...‬‬
                    ‫دغدغهدولتازدستکارینرخارزترجیحی‪،‬کسریبودجهبود‪۵۴-۵۵ ............................................./...‬‬
                      ‫ضاربعباسعلیسلیمانینمایندهسابقعلیخامنهایاعدامشد‪۵۵ ........................................... /...‬‬
                    ‫ترکتحصیلدانشآموزانبهدلیلفقرونبودامکانات‪۵۶-۵۷ ............................................................./...‬‬
                    ‫نمایندگانمجلسشورایاسلامیواقعابهدنبالاصلاحلایحهبودجههستند؟‪۵۷-۵۸ ......................../...‬‬
                    ‫وزارتارتباطاترسماواردکاسبیفیلترینگمیشود؟‪۵۸-۵۹ ............................................................/...‬‬
                      ‫پشتجلد‪-‬عکس هفته‪ /‬ویدارستمیومجیدرضارهنورد؛قهرمانانمیهن ‪۶۰ ..........................................‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8