Page 4 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌4‬شماره‌‪‌1۹0۸‬‬
                                                        ‫جمعه ‪ ۲4‬تا ‪ ۳0‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫تیترهفته واردات سرکوب مدل روسی‬                                                  ‫سرمقاله‬
‫با استراتژی «نگاه به شرق»‬
                                                         ‫ضرورت شفافیت در پایبندی به سه‬
‫=لایحـه همـکاری امنیتـی و اطلاعاتـی جمهوری اسـلامی و روسـیه که یکشـنبه ‪۱۹‬آذرماه ‪ ۱۴۰۲‬در مجلس شـورای‬            ‫اصل ساده‬

‫اسـلامی تصویـب شـد‪ ،‬نگرانیهـای زیادی بـرای افکار عمومـی به وجود آورده اسـت‪.‬‬                   ‫هراندازه در سیاستی که جز دسیسه نیست‪ ،‬به گفتهی‬
                                                        ‫تالیران‪ ،‬سیاستمدار دوران انقلاب فرانسه‪ ،‬زبان برای پنهان‬
             ‫واردات تجهیزات شنود‬       ‫در شرایطی که سرویسهای اطلاعاتی غربی در مورد‬      ‫کردن فکر است‪ ،‬به همان اندازه در دورانی که جهان در‬
‫در همین ارتباط جلال محمودزاده نماینده مهاباد در‬     ‫تهدیدات ناشی از افزایش همکاریهای امنیتی و نظامی‬    ‫ارتباطهای چندجانبه قرار گرفته و اتصال شبکهای شهروندان‬
‫مجلس شورای اسلامی که از مخالفان تصویب این لایحه‬     ‫روسیه و چین با جمهوری اسلامی هشدار میدهند‪ ،‬وزارت‬    ‫با انواع نرمافزارها و امکاناتی که تا دو سه دهه پیش‬
‫است در مصاحبه با وبسایت «دیدهبان ایران» گفت‪« :‬متن‬    ‫خارجه روسیه روز سهشنبه ‪ ۲۱‬آذرماه ‪ ۱۴۰۲‬با انتشار‬    ‫تصورپذیر نبود‪ ،‬شفافیت ضرورتی است اجتنابناپذیر و زبان‬
‫لایحه مبهم نگه داشته شده و یک کمیسیون ویژه آن را‬     ‫بیانیهای اعلام کرد این کشور و جمهوری اسلامی ایران‬   ‫نیز برای بیان فکر است تا بتوان سلامت ارتباطات و همزیستی‬
‫تصویب کرد بدون اینکه اطلاعات جزئی را به نمایندگان ارائه‬ ‫کار روی یک «توافق بزرگ و جدید بیندولتی» را سرعت‬
‫دهند‪ ».‬اشاره وی به باند محمدباقر قالیباف در مجلس‬                                              ‫اجتماعی را تضمین کرد‪.‬‬
‫شورای اسلامی است که در عمل بازوی علی خامنهای و‬                       ‫میبخشند‪.‬‬      ‫گذشته از جمهوری اسلامی‪ ،‬در جامعه سیاسی منتقد و‬
‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس به شمار میروند‪.‬‬   ‫این بیانیه یک روز پس از آن صادر شد که مجلس شورای‬    ‫مخالف آن نیز هنوز هستند جریانهایی که تار و پودشان از‬
‫محمودزاده تأکید کرد در آینده نزدیک بین ایران و‬     ‫اسلامی لایحه افزایش همکاریهای اطلاعاتی و امنیتی با‬   ‫یکسو با زبان دسیسهی تالیران و از سوی دیگر با زبان خدعه و‬
‫روسیه در زمینه واردات تجهیزات شنود و فیلترینگ و کنترل‬  ‫روسیه را تصویب کرد‪ .‬بر اساس این لایحه‪ ،‬یکی از اهداف‬  ‫تقیهی اسلامی برای پنهان کردن فکر و نیت تنیده شده است!‬
                             ‫همکاری اطلاعاتی و امنیتی با روسها مقابله با «اخلال در‬ ‫در حالی که ایران و ایرانیان در شرایطی بسر میبرند که بیش‬
     ‫اطلاعات مردم همکاری صورت خواهد گرفت‪.‬‬      ‫نظم عمومی» و مقابله با «بیثبات کردن اوضاع سیاسی‪،‬‬    ‫از هر زمان به شفافیت و صراحت نیاز است تا شکستها‬
                             ‫اجتماعی و اقتصادی داخلی و دخالت در اداره دولت»‬
  ‫دفاع دولت از لایحه بر اساس ابلاغیههای خامنهای‬                                                  ‫تکرار نشوند‪.‬‬
‫اشاره محمودزاده به اینکه لایحه همکاری اطلاعاتی و‬                        ‫است‪.‬‬      ‫نه از چند سال پیش‪ ،‬بلکه ‪ ۴۴‬سال است که تنها مخالفت‬
‫امنیتی با روسیه توسط یک «کمیسیون ویژه» تصویب شد نیز‬   ‫جزئیات دقیق توافق «امنی ِت اطلاعات» بین رژیم ایران‬   ‫با جمهوری اسلامی کافی نیست! در همان دهه شصت‬
‫یک آدرس است که نگاه دقیقتر به اظهارات نماینده دولت‬    ‫و روسیه مشخص نیست اما سه هفته پیش از تصویب آن‬     ‫خورشیدی هم امنیتیها برای نفوذ بین مخالفان‪ ،‬در اعلامیه و‬
‫در دفاع از این لایحه در روز رأیگیری آن را تکمیل میکند‪.‬‬ ‫توسط مجلس شورای اسلامی‪ ،‬کرملین اعلام کرده بود که‬    ‫نشریه شعار «مرگ بر خمینی» و «مرگ بر جمهوری اسلامی»‬
‫در آن جلسه نماینده دولت ابراهیم رئیسی با اشاره‬      ‫مسکو و تهران در حال توسعه روابط خود «از جمله در‬
‫به «ابلاغیههای علی خامنهای» گفت که «بر اساس‬                                     ‫سر میدادند تا نبض تحرکات را در دست داشته باشند‪.‬‬
‫مأموریتهای مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری و‬           ‫زمینه همکاریهای نظامی‪ -‬فنی» هستند‪.‬‬     ‫شعارهای کلی برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نیز‬
‫همچنین طبق توافق صورت گرفته بین دبیران شوراهایعالی‬    ‫لایحه همکاری امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی‬      ‫کافی نیست! به ویژه آنکه روند تحولات اجتماعی اینهمه‬
‫امنیت ایران و روسیه» مذاکرات برای عملی شدن این سند‬    ‫و روسیه که یکشنبه ‪ ۱۹‬آذرماه با ‪ ۱۸۰‬رأی موافق در‬    ‫را چنان تحمیل کرده که حتا آدمخواران رژیم نیز مدعی‬
                             ‫مقابل ‪ ۲۷‬رأی مخالف و ‪ ۱۰‬رأی ممتنع نمایندگان حاضر‬   ‫دموکراسی و حقوق بشرند! پس جای تعجب نیست که‬
              ‫در سال ‪ ۹۷‬آغاز شد‪.‬‬      ‫تصویب شد‪ ،‬نگرانیهای زیادی برای افکار عمومی به‬     ‫نیروهای «خندق» نظام نیز مجبور به تبدیل عناوین خود از‬
‫در سال ‪ ۱۳۹۷‬دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی‬     ‫وجود آورده است‪ .‬بسیاری کارشناسان در حوزه فناوری‬    ‫اصلاحطلب به تحولخواه و گذارگرا‪ ،‬از ملی‪-‬مذهبی به ملی‪-‬‬
                             ‫با اشاره به مبهم بودن متن لایحه و پنهانکاری در‬     ‫مدنی و از جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی و جمهوری‬
   ‫که منصوب علی خامنهای است علی شمخانی بود‪.‬‬      ‫جزئیات آن هشدار دادهاند که اجرای این لایحه میتواند‬   ‫سوم و غیره شوند‪ .‬همهی این تبدیلات‪ ،‬استفاده از زبان برای‬
‫بر اساس توضیح نماینده دولت‪ ،‬بخشی از همکاریهای‬      ‫زمینهساز «حکمرانی سایبری روسیه در ایران» شود که‬    ‫پنهان کردن فکر است! فکری که به خیال خود‪ ،‬در پی نجات‬
‫امنیتی و اطلاعاتی روسیه شامل «اطلاعات سایبری» است که‬   ‫نتیجه آن محدودیتهای بیشتر در دسترسی شهروندان‬
                             ‫به اینترنت جهانی و تقویت جریانهای سایبری علیه‬                 ‫انقلاب‪ ۵۷‬و پس گرفتن آنست!‬
   ‫با هدف افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی و‬                               ‫شفافیت اما بسیار سادهتر از پنهان کردن فکر است به ویژه‬
                                       ‫آزادی بیان شهروندان است‪.‬‬     ‫آنکه عدم شفافیت همزاد دروغ است و هربار برای پنهان کردن‬
                                                        ‫فکر و حفظ یک دروغ میبایست دهها دروغ دیگر ردیف کرد‪.‬‬
                                                        ‫وقتی شفافیت نیست‪ ،‬مخاطبان مجبور میشوند با رصد‬
                                                        ‫کردن نشانهها‪ ،‬مثلا گفتار و رفتار در فلان مراسم و مجامع‪،‬‬
                                                        ‫به نتیجهگیری درباره افکار بپردازند تا بتوانند صفبندیها‬
                                                        ‫را مشخص کنند‪ .‬در بسیاری موارد آنچه به اشتباه تحت‬
                                                        ‫عنوان «تفرقه» طبقهبندی و نکوهش میشود‪ ،‬مشخص شدن‬
                                                        ‫اجتنابناپذی ِر صفبندیهاست که ناشی از فعل و انفعالات‬
                                                        ‫اجتماعی و جابجایی افراد و جریانات است و نه به ارادهی‬

                                                               ‫افراد بلکه به افکار و منافع آنها ربط دارد!‬
                                                        ‫برای تأمین شفافیت در جامعه سیاسی کنونی ایرانیان‬
                                                        ‫کافیست درباره سه موضوع با صراحت اعلام موضع کرد‪:‬‬
                                                        ‫پایبندی به تمامیت ارضی ایران و حفاظت از آن؛ پایبندی به‬
                                                        ‫یک قانون اساسی سکولار مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر؛‬

                                                             ‫پایبندی به رأی مردم در تعیین نظام آینده ایران‪.‬‬
                                                        ‫به همین سادگی! برای برخی به همین سادگی نیست؟!‬
                                                        ‫برخی مانند نظام کنونی با یک یا دو یا هر سه مشکل دارند؟‬

                                                                 ‫پس بخشی از مشکلاند و نه راه حل!‬
                                                        ‫جمهوری اسلامی و آنهایی که بند نافشان به انقلاب ‪۵۷‬‬
                                                        ‫وصل است‪ ،‬میدانند هر نام و عنوانی را میتوانند تغییر دهند‬
                                                        ‫و به هر پوششی میتوانند درآیند اما یک چیز را نمیتوانند‬
                                                        ‫تغییر دهند‪ :‬انقلاب‪ ۵۷‬و پیامدهای آن! انقلا ِب گسست و‬
                                                        ‫شکست! انقلابی که سفرهاش فقط اقتصادی نیست بلکه‬
                                                        ‫سیاسی و ایدئولوژیک نیز هست‪ :‬سفرهی اتحاد سرخ و سیاه‬

                                                                   ‫در تقابل با شیروخورشی ِد ایران!‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9