Page 6 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۲ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌6‬شماره‌‪‌1۹0۸‬‬
                                                           ‫جمعه ‪ ۲4‬تا ‪ ۳0‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫پیام برخی خانوادههای دادخواه به آنانکه رنج مردم را نمیفهمند‪:‬‬
    ‫کنار بایستید! شما نماینده و رهبر ما نیستید!‬

‫پویا بختیاری از جانباختگان کشتار آبان ‪۹۸‬‬                                       ‫=شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی و جانباختگان‬

‫شما رهبر مایید؟ شما رهبر جوانانی هستید که لباسهایشان‬    ‫در گورستان کسی قهقهه نمیزند‪ .‬در گورستان کسی روی‬      ‫اعتراضات سالهای اخیر متنی را در رسانههای اجتماعی‬
‫را دریدند و سینه خود را در مقابل گلوله سپر کردند؟‬     ‫میز ضرب نمیگیرد‪ .‬در گورستان کسی با خنده و شادی و‬     ‫منتشر کردهاند که در آن به وضعیت اسفناک کشور و‬
‫شما و قهقههایتان‪ ،‬ضجههای هزاران مادر داغدار و پدر‬                                  ‫همچنین فشاری که خانوادههای جانباختگان و زندانیان‬
‫کمرشکسته را نمایندگی میکنید؟ شمایی که تصمیم گرفتید‬                  ‫بشکن آواز نمیخواند‪.‬‬      ‫متحمل میشوند‪ ،‬اشاره شده و به اینکه برخی افراد در‬
‫این سیاهی را به شکل یک نمایش جذاب و دیدنی روی‬       ‫ما در عمق سیاهی گورستانی به پهنای ایران ایستادهایم‬    ‫مراسم مربوط به «جایزه فلان جهنمد ّره»‪ ،‬خود را به‬
‫صحنه ببرید تا حوصلهی میزبان سر نرود؛ شمایی که در‬      ‫و مبهوت شمایی شدهایم که ظاهرا خود را نماینده ما‬      ‫نمایندگی از جامعه ایران «ما» خواندهاند انتقاد کردهاند‪.‬‬
‫نشست و برخاستهایتان با آنانی که ما را به این روزهای‬    ‫خواندهاید‪ .‬حالا شما یکبار بدون آنکه به فکر منفعت خود‬   ‫=در این متن همچنین به اینکه در زندانهای ایران‬
‫سیاه نشاندهاند‪ ،‬هیچ ح ّد و مرزی ندارید و یک روز ما را‬   ‫باشید‪ ،‬بدون آنکه فقط به فکر عکس گرفتن با رنج ما باشید‬   ‫بساط رقص و آواز برپاست و نیز به موضوع «رهبرتراشی»‬
‫آکتورهای خیابانی میبینید و روز دیگر جمعیت بیسری‬      ‫تا جایزه فلان جهنمد ّره را از آن خود کنید‪ ،‬نگاهمان کنید‪.‬‬ ‫برای جنبش آزادیخواهانه ایرانیان به شدت اعتراض شده‬
‫که باید رهبریشان کنید؛ نماینده ما شدهاید؟ نه… شما‪،‬‬     ‫خودتان خجالت نمیکشید که زخم و عزای ما را به تمسخر‬     ‫است‪« :‬شما رهبر مایید؟ شما رهبر جوانانی هستید که‬
                                                           ‫لباسهایشان را دریدند و سینه خود را در مقابل گلوله‬
     ‫خیلی حقیرتر از آنید که ما را نمایندگی کنید‪.‬‬                     ‫میگیرید؟‬
‫کنار بایستید‪ .‬ایرانی که ما در آن زندگی میکنیم‬       ‫نه! سؤال بیجاییست‪ .‬شما سالهاست وقتی دوربین‬                        ‫سپر کردند‪...‬؟»‬
‫سالهاست در حال احتضار است و شما اصرار دارید این‬      ‫و میکروفون به سمتتان میآید یاد سرگرمی و‬          ‫=«کنار بایستید‪ .‬ایرانی که ما در آن زندگی میکنیم‬
‫تقریبا جنازه را با اطوار و اصلاح زنده کنید‪ .‬و ما‪ ،‬مایی که‬ ‫صحنهگردانیهایتان میافتید‪ .‬شمایی که هیچ نسبتی با ما‬    ‫سالهاست در حال احتضار است و شما اصرار دارید این‬
‫به ناممان میکروفون برداشتهاید و به کام خودتان در آن‬    ‫ندارید‪ .‬شمایی که شکنجه و تعرض و عذاب زندان ما را به‬    ‫تقریبا جنازه را با اطوار و اصلاح زنده کنید‪ .‬و ما‪ ،‬مایی که‬
‫چهچهه میزنید‪ ،‬به تکتک شما هشدار میدهیم که از سر‬                                   ‫به ناممان میکروفون برداشتهاید و به کام خودتان در آن‬
‫راهمان کنار بروید‪ .‬دشمن ما جمهوری اسلامی است و برای‬          ‫رقص و آواز برای جهانیان ترجمه میکنید‪.‬‬     ‫چهچهه میزنید‪ ،‬به تکتک شما هشدار میدهیم که از سر‬
‫نابودیش هر که را مانعمان شود نابود میکنیم؛ با هیچ‬     ‫شمایی که نمیفهمید اگر اینجا هنوز رقصی باقیست رقص‬
‫احدی هم شوخی و تعارف نداریم‪ .‬ما از شما‪ ،‬اصلاحات و‬                                                ‫راهمان کنار بروید‪».‬‬
‫نمایندگانش با خون گذر کردهایم‪ .‬انگشت در زخمهای ما‬         ‫گلوله و باتوم بر روی تن این مردم بیگناه است‪.‬‬    ‫شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی و جانباختگان‬
                              ‫شمایی که فقر را نمیفهمید‪ .‬شمایی که قتل و تحقیر و‬     ‫اعتراضات سالهای اخیر از جمله بختیاری‪ ،‬افکاری‪،‬‬
      ‫نچرخانید‪ .‬ما با شما هیچ نسبتی نداریم‪».‬‬     ‫تعرض و تجاوز و کودکان شیمیاییشده و تنهای تکهپاره‬     ‫حیدری‪ ،‬خزائی‪ ،‬محمودی و… چهارشنبه ‪ ۲۲‬آذرماه متنی‬
                              ‫ما در زیر گلولهها در لابلای صدای قهقههها و ضرب گرفتن‬   ‫را در رسانههای اجتماعی منتشر کردهاند که در آن به‬
                                                           ‫وضعیت اسفناک کشور و همچنین فشاری که خانوادههای‬
                                     ‫سرانگشتانتان بر روی میز گم میشود‪.‬‬     ‫جانباختگان و زندانیان متحمل میشوند‪ ،‬اشاره شده و‬
                                                           ‫به اینکه برخی افراد در مراسم مربوط به «جایزه فلان‬
                                                           ‫جهنمد ّره»‪ ،‬خود را به نمایندگی از سوی جامعه ایران «ما»‬

                                                                       ‫خواندهاند انتقاد کردهاند‪.‬‬
                                                           ‫آنها همچنین به این ادعای بیپایه که در زندانهای ایران‬
                                                           ‫بساط رقص و آواز برپاست اعتراض کرده و نوشتهاند «شما‬
                                                           ‫سالهاست وقتی دوربین و میکروفون به سمتتان میآید‬
                                                           ‫یاد سرگرمی و صحنهگردانیهایتان میافتید‪ .‬شمایی که‬
                                                           ‫هیچ نسبتی با ما ندارید‪ .‬شمایی که شکنجه و تعرض و‬
                                                           ‫عذاب زندان ما را به رقص و آواز برای جهانیان ترجمه‬

                                                                             ‫میکنید‪».‬‬
                                                           ‫در این متن به موضوع «رهبرتراشی» برای جنبش‬
                                                           ‫آزادیخواهانه ایرانیان نیز به شدت اعتراض شده است‪« :‬شما‬
                                                           ‫رهبر مایید؟ شما رهبر جوانانی هستید که لباسهایشان را‬
                                                           ‫دریدند و سینه خود را در مقابل گلوله سپر کردند؟ شما‬
                                                           ‫و قهقهههایتان‪ ،‬ضجههای هزاران مادر داغدار و پدر‬
                                                           ‫کمرشکسته را نمایندگی میکنید؟ شمایی که تصمیم گرفتید‬
                                                           ‫این سیاهی را به شکل یک نمایش جذاب و دیدنی روی‬
                                                           ‫صحنه ببرید تا حوصلهی میزبان سر نرود؛ شمایی که در‬
                                                           ‫نشست و برخاستهایتان با آنانی که ما را به این روزهای‬
                                                           ‫سیاه نشاندهاند‪ ،‬هیچ ح ّد و مرزی ندارید و یک روز ما را‬
                                                           ‫آکتورهای خیابانی میبینید و روز دیگر جمعیت بیسری‬
                                                           ‫که باید رهبریشان کنید؛ نماینده ما شدهاید؟ نه… شما‪،‬‬

                                                               ‫خیلی حقیرتر از آنید که ما را نمایندگی کنید‪».‬‬
                                                                  ‫متن کامل این پیام را در زیر میخوانید‪:‬‬

                                                           ‫«تا به حال در گورستانها قدم زدهاید؟ به چهره عزاداران‬
                                                           ‫دقت کردهاید؟ در گورستان‪ ،‬حرفی برای گفتن لازم نیست؛‬
                                                           ‫آنجا فقط غم و درد است که بین آدمها رد و بدل میشود‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11