Page 9 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۶ (دوره جديد
P. 9

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌‌۹‬شماره‌‪1۹1۲‬‬                                                ‫پرسید‪« :‬من بطور کامل از دوستم نخستوزیر‬
‫جمعه ‪ 1۹‬تا پنجشنبه ‪ ۲۵‬ژانویه ‪۲0۲4‬‬                                           ‫حمایت میکنم‪ .‬من هم از اظهارات او در مورد اقدامی‬
                                                            ‫که در مورد حوثیها انجام شده و هم از بخشی دیگر‬
   ‫بازگشت شاهانه کردستان به میهن‬                                           ‫از بیانیه در مورد اوکراین استقبال میکنم‪ ،‬زیرا ما باید از‬
                                                            ‫اوکراین و آینده آن حمایت کنیم… بر اساس واقعیتها‬
                              ‫ویدئو‬                           ‫ما میدانیم که ایران از حملات حوثیها حمایت میکند‪،‬‬
                                                            ‫از آنها پشتیبانی میکند و به هدایت آنها ادامه میدهد‪.‬‬
              ‫شوروی انجام شود‪».‬‬              ‫|نگاهی از پنجره به اوضاع ایران و جهان|‬     ‫حماس را در حملات وحشیانه علیه اسرائیل هدایت کرد و‬
‫اتحاد جماهیر شوروی در پی عدم موافقت مجلس‬          ‫در اسناد محرمانه منتشر شده پس از فروپاشی اتحاد‬       ‫حزبالله را بطور منظم مسلح و تأمین میکند و از طریق‬
‫شورای ملی با اعطای امتیاز نفت به شوروی‪ ،‬از جنبشهای‬     ‫جماهیر شوروی‪ ،‬کم نیستند مواردی که چشم طمع ارتجاع‬      ‫سپاه پاسداران به آنها میگوید که چه کار کنند‪ .‬ما همه اینها‬
‫تجزیهطلبانه در شمال و شمال غرب ایران برای فشار بر‬                                   ‫را درک میکنیم‪ ،‬پس چرا هنوز تمایلی به تروریستی اعلام‬
‫ایران استفاده کرد‪ .‬در همین حال نیروهای شوروی با اشغال‬         ‫سرخ به خاک و منابع ایران در آن پیداست‪.‬‬     ‫کردن سپاه پاسداران که مسئول هماهنگی این کارهاست‪،‬‬
‫مناطقی از ایران از ورود قوای شاهنشاهی به کردستان و‬     ‫در بندی از سند با برچسب فوقالعاده س ّری به تاریخ‬      ‫نداریم؟ هنوز دو بانک ایرانی در شهر لندن هستند که به‬
                              ‫پانزدهم تیر ‪ ۱۳۲۴‬که امضای ژوزف استالین دبیرکل حزب‬
         ‫آذربایجان نیز جلوگیری میکردند‪.‬‬      ‫کمونیست شوروی را دارد آمده‪« :‬فعالیت مناسب بین‬              ‫آن سازمانهای وحشتناک پول میدهند‪».‬‬
‫پس از اشغال مناطقی از ایران توسط قوای شوروی‪،‬‬        ‫ُکردهای شمال ایران برای جلب آنان به جنبش جداییطلبانه‬    ‫نخست وزیر بریتانیا در پاسخ ضمن موافقت با اسمیت‬
                              ‫و ایجاد یک ولایت خودمختار ملی ُکرد زیر سایه سوسیالیسم‬   ‫در مورد خطراتی که رژیم ایران برای بریتانیا و ثبات منطقه‬
 ‫حرکات چپگرایانه در مناطق تحت اشغال فعال شدند‪.‬‬                                    ‫ایجاد میکند گفت‪« :‬ما بیش از ‪ ۴۰۰‬فرد و نهاد ایرانی از‬
                                                            ‫جمله سپاه را بطور کامل تحریم کردهایم‪ .‬قانون امنیت ملی‬
‫دایموند و کشتیهای متحدان آمریکایی ما شلیک کردهاند‪،‬‬     ‫اما محدود‪ ،‬متناسب و مطابق با قوانین بینالمللی بود‪ .‬این‬   ‫‪ ۲۰۲۳‬اقدامات جدیدی را برای محافظت از مردم بریتانیا‬
‫برای استفاده از آنها در ایران توسط سپاه پاسداران انقلاب‬   ‫رویکردیاستکهماهمیشهدرچنینمواردیخواهیمداشت‪».‬‬        ‫اجرا میکند که توسط رؤسای نهادهای اطلاعاتی به عنوان‬
‫اسلامی آموزش دیدهاند‪ .‬بنابراین سپاه یک تهدید مستقیم‬                                  ‫تغییردهندهبازیتوصیفشده؛بهویژهدرمقابلهباجاسوسی‬
‫برای سربازان و زنان ما است‪ ،‬همانطور که برای سالهای‬     ‫جاناتان جاناوقلی‪ :‬آیا واقعاً با متحدانمان علیه جمهوری‬   ‫و مداخله خارجی‪ ،‬با اختیارات گستردهتر برای دستگیری و‬
‫متمادی تهدیدی برای شهروندان انگلیسی در خیابانهای‬                  ‫اسلامی همکاری میکنید؟‬       ‫بازداشت افراد مظنون به دخالت در تهدیدات دولتی…»‬
‫بریتانیا بوده است‪ .‬علیه سپاه تحریمهایی اعمال شده اما‬
‫آیا متوجه هستید که که اکنون وقت آن است که سپاه را به‬    ‫پرسش بعدی از سوناک را جاناتان جاناوقلی نماینده‬       ‫استفان کراب‪ :‬وقت فعال شدن «مکانیسم ماشه» نرسیده‬
‫عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم‪ ،‬در واقع همان‬      ‫ترکتبار مجلس عوام بریتانیا مطرح کرد‪ .‬وی پرسید «از سال‬                       ‫است؟‬
                              ‫‪ ،۱۸۷۵‬هدف نیروی دریایی سلطنتی باز نگه داشتن کانال‬
             ‫چیزی که واقعاً هستند‪».‬‬       ‫سوئز برای کشتیرانی تجاری بوده است‪ ،‬بنابراین این اقدام‬   ‫در بخش دیگری از این نشست استفان کراب با اشاره‬
‫سوناک در پاسخ به وی نیز تأکید کرد‪« :‬در مورد نفوذ‬      ‫نباید برای هیچکس تعجبآور باشد و من نخست وزیر را به‬     ‫به فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامی میپرسد‪« :‬آژانس‬
‫بیثبات کننده رژیم ایران با حرفهای شما موافقم‪ .‬ما به‬     ‫خاطر اقدام قاطع خود در این زمینه تحسین میکنم… آنچه‬     ‫بینالمللی انرژی اتمی اخیراً تأیید کرده است که ایران بار‬
‫کار سازنده با متحدان خود ادامه خواهیم داد تا اطمینان‬    ‫من بارها و بارها در سؤالات میشنوم‪ ،‬ارتباط با ایران است‪.‬‬  ‫دیگر در حال افزایش فعالیتهای غنیسازی اورانیوم خود‬
‫حاصل کنیم که نه تنها از شهروندان خود در داخل محافظت‬     ‫به راحتی میتوان علائم را مشاهده کرد‪ ،‬اما باید علل را نیز‬  ‫به سطح تسلیحاتی است‪ ،‬پرسش واقعاً اساسی این است که‬
‫میکنیم‪ ،‬بلکه توانایی [رژیم] ایران برای بیثبات کردن‬     ‫بررسی کرد‪ .‬آیا واقعاً با متحدان بینالمللی خود برای مقابله‬ ‫آیا ایران باید اجازه دستیابی به سلاح اتمی داشته باشد؟ آیا‬
                                                            ‫به این موضوع فکر کردید که اکنون زمان مناسبی برای فعال‬
    ‫بیشتر منطقه را کاهش داده و تضعیف میکنیم‪».‬‬               ‫با مسئله ایران همکاری میکنید؟»‬      ‫سازی تحریمها از جمله فعال شدن مکانیسم ماشه است؟»‬
‫مقامات رسمی دولت بریتانیا هنوز به این پرسش که چرا‬      ‫سوناک پاسخ داد‪« :‬کامل ًا درست میگویید؛ ارتباط اینها‬    ‫سوناک خطاب به کراب میگوید‪« :‬این دیدگاه واقعاً عالی‬
‫همچنان از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای‬    ‫با رفتار رژیم ایران است‪ .‬ما با ارزیابیهای ایالات متحده‬   ‫است‪ .‬مطلقاً هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای غنیسازی‬
‫تروریستی خودداری میکنند پاسخ قانع کننده ندادهاند‬      ‫موافقیم و میتوانم اطمینان دهم که ما از نزدیک با شرکای‬   ‫در سطوحی که آژانس در ایران گزارش کرده است وجود ندارد‪.‬‬
‫اما از اوایل آبانماه ‪ ۱۴۰۱‬پس از آنکه پلیس بریتانیا گزارش‬  ‫خود کار میکنیم‪ .‬بدیهی است که ما با قانون امنیت ملی‬     ‫ما مصمم هستیم که ایران نباید سلاح هستهای تولید کند و‬
‫داد عوامل جمهوری اسلامی به دنبال تحریک اعتراضات‬       ‫‪ ۲۰۲۳‬و سایر گزینهها در حال انجام اقداماتی برای محافظت‬   ‫بطور فعال در حال بررسی گامهای بعدی با شرکای بینالمللی‬
‫خشونتبار طرفداران حماس در شهرهای مختلف انگلیس‬        ‫از خود در اینجا در داخل کشور هستیم‪ ،‬اما در سطح‬       ‫خود هستیم‪ .‬این یعنی همه ابزارهای دیپلماتیک‪ ،‬از جمله‬
‫هستند این پرسش جدیتر مطرح شده است‪ .‬پس از آن‬         ‫بینالمللی میخواهیم شاهد باشیم که نفوذ ایران در منطقه‬    ‫از مکانیسم ماشه در صورت لزوم استفاده خواهیم کرد‪».‬‬
‫بود که روزنامه «تایمز» در گزارشی نوشت اکنون این‬       ‫باعث ایجاد بیثباتی کمتری شود‪ .‬به همین دلیل است که‪،‬‬
‫پرسش مطرح شده که بریتانیا تا کجا چشم بر روی اقدامات‬     ‫برای مثال‪ ،‬از ارسال غیرقانونی تسلیحات ممانعت میکنیم و‬   ‫بریشرمن‪:‬پوتینورژیمایرانبهدنبالآتشافروزیهستند‬
‫ضدامنیتی عوامل رژیم ایران میبندد؟ در همین گزارش‬       ‫فعالانه درگیر چگونگی انجام کارهای بیشتر خواهیم بود‪».‬‬    ‫در این میان‪ ،‬مشارکت بریتانیا در حمله نظامی به حوثیها‬
‫آمده بود از دلایل اینکه دولت بریتانیا ج ّدیتر این مسئله را‬                               ‫با انتقاد یکی از نمایندگان روبرو شد‪ .‬بری شرمن به سوناک‬
‫پیگیری نمیکند «نگرانی از اقداماتی است که ممکن است‬      ‫دیویدجونز‪:‬وقتآننرسیدهسپاهراتروریستیاعلامکنید؟‬       ‫میگوید‪« :‬ممکن است نخست وزیر نداند‪ -‬شاید هم آگاه‬
‫به اخراج سفیر بریتانیا از تهران و از دست رفتن ظرفیت‬     ‫دیوید جونز نیز گفت‪« :‬گزارشهای موثقی حاکی از‬        ‫باشد‪ -‬که من بزرگترین متخصص روابط بینالملل نیستم‪ ،‬اما‬
                              ‫آن است که حوثیهایی که موشک به سمت ناو اچاماس‬        ‫در ‪ ۱۷‬اوت ‪ ۱۹۴۰‬به دنیا آمدم‪ ،‬زمانی که بمبهای آلمان در‬
      ‫جمعآوری اطلاعات [از ایران] منجر شود‪».‬‬                                   ‫حال سقوط بودند و من در یک پناهگاه بودم‪ .‬از زمانی که‬
                                                            ‫به دانشکده اقتصاد لندن رفتم‪ ،‬دوست یک کارگر اسرائیلی‬
                                                            ‫بودم‪ ،‬اما به دولت نتانیاهو اعتماد ندارم‪ ،‬اگرچه از اقدام‬
                                                            ‫محدودی که نخستوزیر اعلام کرده حمایت میکنم‪ .‬من‬
                                                            ‫به اقداماتی که ممکن است منجر به آتشافروزی بزرگتر در‬
                                                            ‫خاورمیانه شود‪ ،‬بسیار اهمیت میدهم‪ .‬این خطرناک است؛‬
                                                            ‫به نظر من این دقیقا همان چیزی است که پوتین و [رژیم]‬

                                                                          ‫ایران میخواهند…»‬
                                                            ‫سوناک با تقدیر از شرمن پاسخ داد‪« :‬اطمینان میدهیم که‬
                                                            ‫اقدام مناسب را انجام دهیم… اقدامات تا کنونی ضروری بود‪،‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14