Page 12 - (کیهان لندن - سال سى و ششم ـ شماره ۲۲۸ (دوره جديد
P. 12

‫صفحه ‪ - Page 12 - 12‬شماره ‪۱۶۹4‬‬
                                                                                ‫جمعه ‪ 22‬تا پنجشنبه‪ 28‬شهریورماه ‪139۸‬خورشیدی‬

‫تأملات بهنگام؛ در باب « اسطوره» و «تاریخ» در ماجرای عاشورا‬                                                   ‫دوقرنفرازونشیبمطبوعاتدرایران‬

‫سیاوش‪ -‬به آنها‪ ،‬تبدیل به اسطور‌های‬   ‫اصلی حسین را کشت و لشکری را که‬     ‫دارد که رابط ‌هی این واقعه را با زمان‬  ‫=آنچه با صفویه موجب‬                 ‫(‪)۱۳۶‬‬
‫گسسته از تاریخ شد‪ .‬اینکه حسین‬      ‫برای جنگ با دیلمیان (ایرانیان آزاده و‬ ‫و تاریخ قطع کرده و آن را به نمایشی‬   ‫تبدیل و تحریف ماهیت‬
‫نزدیکترین بازمانده از خون پیامبر‬    ‫نامسلمان اهل گیلان کنونی) آراسته‬    ‫سوگناک از نبرد میان ح ّق مطلق و‬     ‫ما جر ا ی عا شو ر ا شد ‪،‬‬         ‫( کیهان لندن شماره ‪ ) ۱۳۱۷‬احمد احـرار‬
‫اسلام بود که مظلومانه و در نبردی‬    ‫شده بود‪ ،‬به فرماندهی عمر بن سعد‬    ‫باطل مطلق بدل کرده است‪ .‬واقعیت‬     ‫انگار ‌هی «نطف ‌هی مقدس» و‬
‫نابرابر‪ ،‬کشته شده بود‪ ،‬موجب همدلی‬    ‫(فرزند سعد بن اب ‌یو ّقاص‪ ،‬فاتح نبرد‬  ‫اما چیز دیگری بود‪ .‬ماجرای عاشورا‬    ‫پندار «عصمت» بود که وجه‬         ‫نبوده است و تغییر شکل و صورت‬      ‫استعفای دولت ب ‌هدنبال جلسۀ پر‬
‫موالی (بردگان غیر عرب به‌ویژه‬      ‫قادسیه) برای سرکوب حسین فرستاد‪.‬‬    ‫بخش کوچکی از نزاعی خانوادگی‬       ‫تاریخی عاشورا را کمرنگ‬         ‫بوده است‪ .‬اما این که فرمودند چرا‬    ‫تشنج مجلس شورای ملی و برخورد‬
‫ایرانیان) معتقد به پادشاهی نژادگان‪،‬‬   ‫روز چهارشنبه دهم ماه محرم سال‬     ‫میان عموزادگانی از یک قبیله بود بر‬   ‫م ‌یکرد و به آن ماجرا بُعدی‬       ‫پول در مملکت حاضر نم ‌یشود‪ ،‬بلی‪،‬‬    ‫تند وزیر مالیه (مصد ‌قالسلطنه) با‬
                    ‫‪ ۶۱‬هجری قمری مصادف با بیست و‬                          ‫اسطوره‌ای می‌بخشید‪ .‬بر‬         ‫اگر دولت حاضر یک دولت بدی بود‬      ‫لیدر سوسیالیس ‌تها (سلیمان میرزا)‬
         ‫با داستان او شد‪.‬‬    ‫یکم مهر ماه سال ‪ ۵۹‬خورشیدی‪ ،‬در‬       ‫سر کرسی خلافت عالَم اسلام‪.‬‬     ‫اساس این دو باور بود که‬         ‫ممکن بود یک عملیاتی بکند که‬
‫پندار معصومیت حسین نیز ریشه‬       ‫دشت کربلاء واقع در سرزمین نینوا‪،‬‬    ‫از زمان مرگ معاویه خلیف ‌هی کاردان‬   ‫شیعیان‪ ،‬خون حسین بن‬           ‫بزودی پول در مملکت حاضر شود‪.‬‬                ‫صورت گرفت‪.‬‬
‫در این باور ایرانی دارد که حکومت‬    ‫زد و خوردی مختصر اما خونین‪ ،‬میان‬    ‫مسلمین در سال ‪ ۶۰‬هجری قمری تا‬      ‫علی را رنگین‌تر از خون‬         ‫ممکن بود منافع و مصالح مملکت‬      ‫مجلس‪ ،‬لایحه بودجه را در دستور‬
‫تنها حق نطف ‌هی پاک پادشاهی است‬     ‫سپاه خلیفه و قافل ‌هی حسین بن علی‬   ‫سرکوبی و قتل عبدالله بن زبیر در زمان‬  ‫همه‌ی کشتگا ن همه‌ی‬           ‫و ملت را از دست بدهد و در عوض‬      ‫مذاکرات خود داشت‪ .‬این لایحه‪ ،‬پس‬
‫که خود به زینت َف ّر کیانی (کیان‬    ‫درگرفت که به قتل حسین و نزدیکان‬    ‫خلافت عبدالملک بن مروان در سال‬     ‫نبردها بر سر کسب کرسی‬          ‫تهیۀ پول بکند‪ .‬حمد خدا را که دولت‬    ‫از دو ماه بحث و بررسی در کمیسیونی‬
‫ُخ ّره) آراسته بوده است‪ .‬ایرانیان با‬  ‫او منجر شد‪ .‬بنا به روایت محمد بن‬    ‫‪ ۷۳‬هجری‪ ،‬قلمرو خلافت اسلام دچار‬     ‫قدرت در تاریخ اسلام‪،‬‬          ‫حاضره تاکنون منافع و مصالح مملکت‬    ‫با حضور رئی ‌سالوزرا (قوا ‌مالسلطنه)‪،‬‬
‫تزریق چنین باوری به شیعه‌گری‪،‬‬      ‫جریر طبری‪ ،‬مهمترین تاریخ‌نگار‬     ‫شور ‌شهای فراوانی شد که بهان ‌هی‬                        ‫را به هیچ وجه از دست نداده و جز‬     ‫وزیر مالیه (مصدق‌السلطنه)‪ ،‬وزیر‬
‫حسین تاریخی را مبدل به اسطور‌های‬    ‫صدر اسلام‪ ،‬در این نبرد کوچک‪،‬‬      ‫اصلی آنها اعتراض به موروثی شدن‬             ‫نمایاندند‪.‬‬       ‫سعادت و عظمت مملکت منظور و‬       ‫جنگ (سردار سپه)‪ ،‬وزیر پست و‬
                    ‫هم ‌هی یاران و خویشان مذکر حسین‬    ‫خلافت در خاندان ام ّیه بود‪ .‬پیش از‬   ‫= ماندگاری اسطوره‌ی‬           ‫آمالی در نظر نداشته‪ ...‬نخواسته است‬   ‫تلگراف (مشارالسلطنه) و رئیس و‬
       ‫دس ‌تنیافتنی کردند‪.‬‬    ‫بجز یکی از پسرانش علی بن حسین‬     ‫خلافت یزید بن معاویه‪ ،‬مقام خلافت‬    ‫عاشورا ریشه در همین‬           ‫شما را بفروشد و پول فراهم کند‪ .‬ما‬    ‫اعضای کمیسیون مالیه و بودجه‬
‫از خصائص مهم اسطور‌ه به مفهوم‬      ‫(علی اصغر) کشته شدند‪ .‬بنا به روایت‬   ‫بنا به عرفی پذیرفت ‌هشده‪ ،‬حق اصحاب‬   ‫عصمت ساختگی دارد که‬           ‫باید ب ‌هخوبی بدانیم کسانی که به ما‬   ‫مجلس تدوین و به مجلس تقدیم‬
‫عام‪ ،‬فقدان رابطه‌ی اسطوره با‬      ‫غالب از ابومخنف‪ ،‬تعداد آنها هفتاد و‬  ‫ُق َریشی (اعضای هر یک از طوایف‬     ‫رابط ‌هی این واقعه را با زمان‬      ‫پول م ‌یدهند و با ما مساعدت مادی‬
‫زمان قابل انداز‌هگیری است‪ .‬از این‬    ‫دو نفر بود‪ .‬بنا بر همین روایت‪ ،‬از‬   ‫‪۲۵‬گان ‌هی قبیل ‌هی ُق َریش در حجاز)‬   ‫و تاریخ قطع کرده و آن‬          ‫م ‌یکنند ما را به ثمن بخس و نازلترین‬              ‫شده بود‪.‬‬
‫چشم‌انداز‪ ،‬نابودی هر اسطوره‌ای‬                         ‫پیامبر اسلام محسوب م ‌یشد که با‬     ‫را به نمایشی سوگناک از‬         ‫قیمتم ‌یخرند(گروهی ازنمایندگان‪:‬‬     ‫در مجلس‪ ،‬لایحه با مخالفت وکلای‬
‫رابطه‌ای مستقیم با زمانمند شدن‬                                             ‫نبرد میان ح ّق مطلق و‬          ‫صحیح است)‪ ،‬طوق بندگی‪ ،‬رق ّیت به‬     ‫اقلیت و در رأس آنها سلیما ‌نمیرزا‬
                                                            ‫باطل مطلق بدل کرده است‪.‬‬                             ‫(سلیمان محسن اسکندری) روبرو شد‪.‬‬
‫تابلوی «عصر عاشورا» از محمود فرشچیان‬                                          ‫واقعیت اما چیز دیگری‬             ‫شاهزاده سلیمان میرزا‬        ‫سلیمان میرزا که مانند چپگرایان آن‬
                                                            ‫بود‪ .‬ماجرای عاشورا بخش‬              ‫(اسکندری)‬           ‫روز ایران تحت تأثیر انقلاب روسیه قرار‬
‫آن اسطوره دارد زیرا که مقید شدن‬     ‫لشکر خلیفه هشتاد و هشت تن هلاک‬     ‫اجماع مسلمین و بیعت سابقون در‬      ‫کوچکی از نزاعی خانوادگی‬                             ‫داشت گروه سوسیالیس ‌تها را رهبری‬
‫هر داستانی به سنج ‌هی زمان قابل‬     ‫شدند‪ .‬ابن اثیر در الکامل ف ‌یالتاریخ‪،‬‬ ‫اسلام‪ ،‬به این مقام برگزیده م ‌یشدند‪.‬‬  ‫میان عموزادگانی از یک‬          ‫گردن ما انداخته حیات ما را متزلزل‬    ‫م ‌یکرد و در نطق مفصل خود‪ ،‬لایحه‬
‫انداز‌هگیری‪ ،‬آن را تا حد زیادی قابل‬   ‫شمار کشتگان لشکر یزید را هشتاد و‬    ‫معاویه پنجمین خلیف ‌های بود که به‬    ‫قبیله بود بر سر کرسی‬          ‫م ‌یسازند(تصدیقنمایندگان)ولیاین‬     ‫بودجه را کافی برای اصلاح امور مالی‬
‫بررسی و راست ‌یآزمایی م ‌یکند‪ .‬برای‬                      ‫همین روال‪ ،‬حاکم دنیای اسلام شد‪.‬‬                         ‫کابینه با کمال غیرتمندی و شجاعت‬     ‫ندانست‪ .‬مصد ‌قالسلطنه نیز در پاسخ‬
‫مثال اگر با سنج ‌هی زمان به سراغ‬         ‫چهار نفر ذکر کرده است‪.‬‬    ‫او اما با نصب فرزندش یزید به مقام‬       ‫خلافت عالَم اسلام‪.‬‬        ‫و با نهایت وط ‌نپرستی رفتار کرده و‬
‫داستا ‌نهایی که اهل منبر از عاشورا‬   ‫از آنجا که حسین بر خلیف ‌هی زمانه‬   ‫ولایتعهدی‪ ،‬این سنت را شکست و‬      ‫= اسطوره‌ی حسین بن‬           ‫آنچه توانسته است برای ازدیاد شرافت‬        ‫او ب ‌هتفصیل سخن گفت‪.‬‬
‫نقل م ‌یکنند برویم‪ ،‬محال است که‬     ‫شوریده بود‪ ،‬بنا به فقه و سنت اسلام‪،‬‬  ‫موجب ناخرسندی بخش بزرگی از‬       ‫علی و ماجرای عاشورا‪،‬‬          ‫این مملکت کرده و نخواسته است در‬     ‫اظهارات وزیر مالیه بدین گونه آغاز‬
‫بتوانیم تمام آن نقال ‌یهای جگرسوز‬    ‫مالش حلال و خونش هدر دانسته‬      ‫اصحاب که ‌نسال و اقربای دند‌هپهن‬    ‫به واسطه‌ی عقل‌ستیزی‬          ‫مقابل خواهش نامشروع اجانب سر‬      ‫م ‌یشد‪«:‬بنده اگر بخواهم در این لایحۀ‬
‫را در فاصله‌ی یک صبح تا عصر‬       ‫شده بود‪ .‬از این رو پس از قتلش‪،‬‬     ‫و بانفوذ پیغمبر اسلام و اولاد آنها شد‪.‬‬ ‫و سو گ‌محو ر ی ذ ا تی‬          ‫تسلیم و فروتنی فرود آورده و طوق‬     ‫صورت جمع و خرج بودجه خیلی‬
‫روزی از روزهای اوایل پاییز سال‬     ‫اموال او و اهل بیتش را غارت کردند‪.‬‬   ‫میان این ناراضیان‪ ،‬حسین بن علی‬     ‫که دارند‪ ،‬بیش از آنکه‬          ‫اسارت را به گردن ملت ایران بیندازد‪.‬‬   ‫توضیحات بدهم م ‌یترسم امشب هم‬
‫‪ ۶۱‬هجری‪ ،‬جا بدهیم‪ .‬باور کردن‬      ‫بدن او و یارانش را کاملا برهنه کرده‪،‬‬  ‫بن ابیطالب و عبدالله بن زبیر بن عوام‬  ‫پیشبرنده‌ی حس حماسه‬           ‫خود را حاضر برای ب ‌یپولی م ‌یکند‬    ‫وقت بگذرد و آن شرافتی را که اکثریت‬
‫آنهمه دلاور ‌یها‪ ،‬رجزها‪ ،‬شهام ‌تها‪،‬‬   ‫زیر پای اسبان کوفتند و سپس در‬     ‫بیش از همه خود را شایست ‌هی خلافت‬    ‫و کنشگری میان ایرانیان‬         ‫ولی خیانت نکرده و نخواهد کرد‪.‬‬      ‫مجلسم ‌یخواهندحاصلکننددیرتر‬
‫جانباز ‌یها‪ ،‬خونریز ‌یها و رن ‌جها‪ ،‬جز‬ ‫قتلگاه رها کردند تا طعم ‌هی سباع‬    ‫م ‌یدانستند‪ .‬نَ َسب و نژاد و سابق ‌هی‬  ‫باشند‪،‬درطولاینقر ‌نهای‬         ‫شما (خطاب به سلیمان میرزا) با این‬    ‫حاصل شود و یک ضرری به دولت‬
‫با بریدن از عقل و گسستن زنجیر زمان‬   ‫(جانوران درنده) شوند‪ .‬روایت است‬    ‫حسین از عبدالله والاتر بود اما پسر‬   ‫آلوده به شیع ‌هگری‪ ،‬عامل‬        ‫حرفها که م ‌یزنید عوام را م ‌یتوانید‬  ‫برسد‪.‬واضحاستکهاقلیتنم ‌یخواهد‬
                    ‫که طایف ‌های از قبیل ‌هی بن ‌یاسد‪ ،‬سه‬ ‫زبیر در سیاست و مکر فرسنگ‌ها‬      ‫پسرفت و عقب‌ماندگی‬           ‫جلب کنید و دماگوژی بفرمایید‬       ‫اکثریت یک کار خوبی بکند و هر وقت‬
    ‫به مدد تخیل‪ ،‬ممکن نیست‪.‬‬     ‫روز پس از عاشورا‪ ،‬باقیماند‌هی اجساد‬  ‫جلوتر از حسین راه م ‌یپیمود‪ .‬پس‬     ‫جامعه ایران بوده‌اند‪ .‬تنها‬       ‫ولی خواص مملکت خوب م ‌یتوانند‬      ‫اکثریتیککارخوبیم ‌یکندمحسود‬
‫اسطوره‪ ،‬بیرون از زمان و تنها با تکرار‬                     ‫از مرگ معاویه‪ ،‬این هر دو برای فرار‬   ‫چاره برای رهایی از چنین‬         ‫درک کنند که اگر کابینۀ حاضره‬
‫ب ‌یحد و مرز خود در اذهان مردم‪ ،‬به‬    ‫را در همان محل به خاک سپردند‪.‬‬     ‫از بیعت با یزید‪ ،‬از مدینه کوچیدند و‬   ‫اسطور ‌هی مخربی‪ ،‬بازیابی‬        ‫م ‌یخواست خیانت کند و م ‌یخواست‬            ‫اقلیت واقع م ‌یشود‪.‬‬
‫حیاتش ادامه م ‌یدهد‪ .‬برای نمایش‬     ‫پس از واقع ‌هی کربلا‪ ،‬عبدالله بن‬    ‫در مکه مجاور کعبه شدند تا از گزند‬    ‫حسین بن علی در بستر‬           ‫با خارجه یار و با بیگانه همکار باشد‬   ‫این اولین دفع ‌های است که بعد از‬
‫این تکرار است که مناسک و آداب‬      ‫زبیر به همدستی برادرش مصعب و‬                          ‫تاریخ و شناختن او مانند‬         ‫و دست تک ّدی پیش اجانب دراز کند‬     ‫چهارده سال صورت جمع و خرج‬
‫خاص و غیرمعمول اختراع م ‌یشوند‪.‬‬     ‫یاری مختار ثقفی‪ ،‬بیشتر سرزمی ‌نهای‬         ‫اُ َمویان در امان بمانند‪.‬‬  ‫انسانی معمولی همچون‬           ‫و هزاران کارهای ناگفتنی را بکند‬     ‫مملکتی به مجلس شورای ملی آمده‬
‫چون نیک بنگریم‪ ،‬دست ‌هی زنجیرزنی‪،‬‬    ‫حجاز و عراق را در اختیار گرفت و‬    ‫در همین ایام‪ ،‬اهالی عراق به ویژه‬                        ‫خوب و خوب م ‌یتوانست تهیۀ پول‬      ‫است و این اولین دفع ‌های است که‬
‫معرک ‌هی قم ‌هزنی‪ ،‬حماقت َعلَ ‌مکشی‪،‬‬  ‫ادعای خلافت کرد‪ .‬اندکی پس از این‬    ‫باشندگان دو شهر کوفه و بصره که از‬       ‫باقی نوع بشر است‪.‬‬         ‫کرده به معلمین و دیگران بدهد‪ .‬بر‬    ‫م ‌یخواهند به آن مخارج گزافی که‬
‫بازیتعزی ‌هخوانی‪،‬مجلسشبی ‌هخوانی‪،‬‬    ‫ماجرا‪ ،‬جمعی از شیعیان به سرکردگی‬    ‫هواخواهان علی بن ابیطالب و اولادش‬                        ‫هیچکس پوشیده نیست که در این‬       ‫م ‌یشده است خاتمه دهند و آنها را در‬
‫مضحک ‌هی روض ‌هخوانی و بساط مبتذل‬    ‫سلیمان بن ُص َرد به خونخواهی حسین‬   ‫بودند‪ ،‬برای حسین نام ‌هها نوشتند و‬   ‫یوسف مصدقی‪ -‬در هزاره‌ی‬         ‫سنوات اخیر همیشه خارجی و بیگانه‬     ‫تحت یک حدودی اداره کنند‪ .‬مراد از‬
‫مداحی‪ ،‬همگی مناسکی غیرعقلانی و‬     ‫برخاستند که توسط عبیدالله بن زیاد‬   ‫ضمن پشتیبانی از ادعای حسین بر‬      ‫نخست تاریخ اسلام‪ ،‬ماجرای کربلا‪،‬‬     ‫بوده که با شما مساعدت می‌کرد‬      ‫این صورتی که از عایدات به مجلس‬
‫پرخشونت‪ ،‬مبتنی بر تکرار هستند که‬    ‫قلع و قمع شدند‪ .‬قدری بعد‪ ،‬مختار‬    ‫خلافت‪ ،‬او را به شورش علیه خلیفه‬     ‫در میان حوادث قرن اول هجری‪،‬‬       ‫و همیشه شما را م ‌یفروختند و با‬     ‫شورای ملی داده شده بود این بود که‬
‫استمرار اسطوره حسین را در اذهان‬     ‫از زبیریان برید و با ادعای دعوت‬    ‫مسلمین‪ ،‬یزید بن معاویه‪ ،‬تحریک‬      ‫اهمیت چندانی نداشت‪ .‬این واقعه در‬    ‫حیات و استقلال شما بازی م ‌یکردند‬    ‫میزان حقیقی باشد تا مطابق اصل نود‬
                    ‫برای خلافت محمد بن َح َنف ّیه (پسر‬   ‫کردند‪ .‬عبدالله بن زبیر که حضور‬     ‫میان شور ‌شها و هرج و مر ‌ج سا ‌لهای‬  ‫و برای شما پول م ‌یگرفتند (صحیح‬     ‫و ششم قانون اساسی میزان مالیات را‬
     ‫شیعیان تضمین م ‌یکنند‪.‬‬     ‫علی بن ابیطالب از کنیزش خول ‌هی‬    ‫حسین در حجاز را مانعی بزرگ برای‬     ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۳‬هجری‪ ،‬کم‌رمق‌ترین و‬      ‫است) شما جیر‌هخوار بیگانه بودید‬
‫میزان سود و زیانی که غلبه‌ی‬       ‫حنفیه) بخشی از عراق را صاحب‬      ‫ادعای خلافت خود م ‌یدید‪ ،‬زیر پای‬    ‫جم ‌ع و جورترین شورش منتهی به‬      ‫و در هر برج مجبور بودید که دست‬       ‫مجلس شورای ملی تصویب کند‪.‬‬
‫اسطور‌هها بر اذهان افراد یک ملت وارد‬  ‫شد‪ .‬مختار برای تثبیت قدرتش به‬     ‫حسین نشست و او را به دعوت اهل‬      ‫شکستی بود که حکومت مرکزی را‬       ‫دراز کرده و از آنها با گرانترین قیمت‪،‬‬  ‫البته همه م ‌یدانند خزانه مملکت‬
‫م ‌یکنند‪ ،‬وابسته به میزان عقلانیتی‬   ‫همدلی شیعیان نیاز داشت و از این‬    ‫عراق دلگرم کرد‪ .‬حسین بن علی‪ ،‬خام‬    ‫درگیر کرده بود‪ .‬تا ده قرن پس از آن‬   ‫با شرایط سنگین پول استقراض کرده‪،‬‬    ‫تهی است‪ .‬علتش را هرچه م ‌یخواهند‬
‫است که در تقابل با این اسطور‌هها در‬   ‫رو بسیاری از قاتلان حسین را گرفت‬    ‫دعوت کوفیان و مکر عبدالله بن زبیر‬    ‫واقعه‪ ،‬توجه به داستان کربلا‪ ،‬محدود‬   ‫خرج کنید (صحیح است‪ .‬احسنت)‬       ‫تصور کنند‪ .‬زمامداران امروزه مسؤول‬
‫زندگی روزمر‌هی فرد فرد باشندگان‬     ‫و به فجی ‌عترین شکل ممکن کشت‪ .‬آل‬                        ‫به بخش کوچکی از شیعیان پراکنده‬     ‫این کابینه نخواست شما را بفروشد‪.‬‬    ‫کارهای گذشته نیستند‪ .‬اینها یک‬
‫یک سرزمین حضور دارد‪ .‬هرگاه که‬                                             ‫در قلمرو بزرگ اسلام بود که گا‌هب ‌هگاه‬ ‫نخواسته است شرافت و استقلال‬       ‫روزی به‌کار رسیده‌اند که صندوق‬
‫توازن میان این دو نیرو برقرار باشد‪،‬‬   ‫نصب بنر در حمایت از عل ‌یخامن ‌های روی یک اتومیبیل پژو‬             ‫برای سبک کردن رن ‌جهایشان‪ ،‬به ذکر‬    ‫شما را از میان ببرد‪ .‬اگر آن معلمین‬   ‫خزانه را به این حال م ‌یبینند‪ .‬معجزه‬
‫قدرت اسطوره در کنار حسابگری‬                                                                  ‫شرافت دارند‪ ،‬اگر تو هم شرافت داری‬    ‫و سحر هم نمی‌توانند بکنند که‬
‫عقلانیت‪ ،‬فعا ‌لکننده و پیشبرند‌هی‬    ‫زبیر اما پس از مدتی به مختار دست‬    ‫شد و پس از فرستادن پسر عمویش‬            ‫مصیبت م ‌یپرداختند‪.‬‬     ‫(باانگشتاشارهبهسلیما ‌نمیرزا)نباید‬   ‫صندوق خالی را فوراً پر از پول کنند‪.‬‬
‫نیروهای مولّد آن جامعه است‪ .‬اگر این‬   ‫یافتند و سر از تنش جدا کردند‪ .‬پس‬    ‫مسلم بن عقیل به کوفه‪ ،‬خود راه این‬    ‫در ابتدای قرن دهم هجری قمری‪ ،‬با‬                         ‫در مملکتی که جمع و خرجش تعادل‬
‫توازن حاصل نشود و غلبه با اسطوره‬    ‫از ختم ماجرای مختار‪ ،‬وجه تاریخی‬    ‫شهر را در پیش گرفت تا شورش علیه‬     ‫ظهور سلسل ‌هی پادشاهی شیع ‌همذهب‬         ‫این حرفها را اینجا بزنی‪.‬‬   ‫نم ‌یکند یا باید از خرجش کم کرد یا‬
‫باشد‪ ،‬سقوط مادی و معنوی آن جامعه‬    ‫داستان حسین و قاتلانش به حاشیه‬                         ‫صفوی در فلات ایران‪ ،‬ورق برگشت‬      ‫سلیمانمیرزاـ(بافریاد)چهنامربوط‬     ‫باید بر عایداتش افزود‪ .‬راه کم کردن‬
‫قطعی است‪ .‬شوربختانه‪ ،‬جامعه ایران‬                          ‫خلیفه را از آن سامان آغاز کند‪.‬‬   ‫و روز به روز بر اهمیت واقعه‌ی‬      ‫می‌گوئی؟ خفه شو (زنگ رئیس)‬       ‫خرج امروز برای ما عمل ‌یتر بوده و ما‬
‫از چنین توازنی ب ‌یبهره است و کف ‌هی‬     ‫رفت و رنگ فراموشی گرفت‪.‬‬     ‫یزید برای جلوگیری از «فتنه»‪،‬‬      ‫کربلا افزودند‪ .‬آنچه همزمان با آن‬    ‫نایب رئیس (که جلسه را اداره‬       ‫هم امروزه آن راه را پیش گرفت ‌هایم و‬
‫اسطور‌هباوری بارها سنگی ‌نتر از کف ‌هی‬ ‫با گذشت چند قرن‪ ،‬قصه‌ی‬         ‫لای ‌قترین و ب ‌یرح ‌مترین امیر عراق‪،‬‬  ‫ایام موجب تبدیل و تحریف ماهیت‬
                    ‫«شهادت» حسین بن علی‪ ،‬به مدد‬      ‫عبیدالله بن زیاد را از بصره به حکومت‬  ‫ماجرای عاشورا شد‪ ،‬انگار‌هی «نطف ‌هی‬          ‫م ‌یکرد) ـ آقا‪ ...‬آقا‪...‬‬  ‫خرج خودمان را تعیین م ‌یکنیم‪»...‬‬
        ‫عقلانیت آن است‪.‬‬     ‫خرافات شیعی و آمیختن باورهای‬      ‫کوفه فرستاد‪ .‬او به سرعت شهر کوفه‬    ‫مقدس» و پندار «عصمت» بود‬        ‫یکی از نمایندگان ـ به وکلا توهین‬    ‫در بخش دیگری از سخنان خود‪،‬‬
‫اسطور‌هی حسین بن علی و ماجرای‬      ‫ایرانی‪ -‬از جمله عناصری از افسان ‌هی‬  ‫را در اختیار گرفت‪ ،‬مسلم و هواداران‬   ‫که وجه تاریخی عاشورا را کمرنگ‬                          ‫وزیر مالیه گفت‪« :‬این مسأله مثل‬
‫عاشورا‪ ،‬به واسطه‌ی عقل‌ستیزی و‬                                             ‫م ‌یکرد و به آن ماجرا بُعدی اسطور‌های‬      ‫م ‌یکند (زنگ ممتد رئیس)‬     ‫آن مالک و صاحبخانه م ‌یماند که‬
‫سو ‌گمحوری ذاتی که دارند‪ ،‬بیش‬                                             ‫م ‌یبخشید‪ .‬بر اساس این دو باور بود‬   ‫نای ‌برئیس ـ آقایان نظم مجلس را‬     ‫بودج ‌هاش درست نباشد و بگوید من‬
‫از آنکه پیشبرند‌هی حس حماسه و‬                                             ‫که شیعیان‪ ،‬خون حسین بن علی‬       ‫رعایتکنید(همهمۀوکلاـتشنجشدید)‬      ‫آدمی هستم مستقل و البته آدم فقیر‬
‫کنشگری میان ایرانیان باشند‪ ،‬در‬                                             ‫را رنگی ‌نتر از خون هم ‌هی کشتگان‬    ‫سلیمان میرزا در حالی که از جای‬     ‫نم ‌یتواند بگوید من مستقل هستم‬
‫طول این قر ‌نهای آلوده به شیع ‌هگری‪،‬‬                                          ‫هم ‌هی نبردها بر سر کسب کرسی‬      ‫برخاسته و عازم ترک جلسه بود خطاب‬    ‫زیرا وقتی احتیاج پیدا کرد‪ ،‬احتیاج‬
‫عامل پسرفت و عق ‌بماندگی جامعه‬                                                                 ‫به مصد ‌قالسلطنه فریاد زد «مردکه‬    ‫استقلال او را از بین م ‌یبرد‪ .‬به این‬
‫ایران بود‌هاند‪ .‬تنها چاره برای رهایی‬                                           ‫قدرت در تاریخ اسلام‪ ،‬نمایاندند‪.‬‬                       ‫جهت لازم است هرچه زودتر به این‬
‫از چنین اسطور‌هی مخربی‪ ،‬بازیابی‬                                            ‫قر ‌نهاست که واقع ‌هی کربلا‪ ،‬نه به‬              ‫ب ‌یشرف‪»...‬‬    ‫مسائل خاتمه داده شود و از خرج‬
‫حسین بن علی در بستر تاریخ و‬                                              ‫عنوان اتفاقی تاریخی بلکه همچون‬     ‫تنی چند از نمایندگان به دنبال‬      ‫جلوگیری شود‪ .‬همه م ‌یدانید از برای‬
‫شناختن او مانند انسانی معمولی‬                                             ‫روایتی اسطوره‌ای‪ ،‬به هر بهانه‌ای‪،‬‬    ‫سلیمان میرزا به‌حالت اعتراض از‬     ‫شخص بنده این کار خیلی مضر است‬
                                                            ‫از منابر و تکایای شیعه‌جماعت به‬     ‫جلسه خارج شدند و متعاقب این‬       ‫ولی برای مملکت مفید است و چیزی‬
    ‫همچون باقی نوع بشر است‪.‬‬                                             ‫گوش باشندگان ایرانزمین خوانده‬      ‫جلسۀ پر تشنج‪ ،‬بی آنکه لایحۀ‬       ‫را که برای مملکت مفید باشد من بر‬
                                                            ‫م ‌یشود‪ .‬مقدس انگاشتن ژن حاصل‬      ‫بودجه ب ‌همعرض رأی گذارده شود‪،‬‬     ‫منافع شخصی خود ترجیح م ‌یدهم‪.‬‬
                                                            ‫از نکاح فاطمه دختر محمد و علی‬      ‫قوا ‌مالسلطنه به حضور احمدشاه رفت‬    ‫شخص بنده م ‌یبایست متجاوز از یک‬
                                                            ‫پسر ابوطالب و معصومیت حاصل از‬                          ‫میلیون از بودجه وزارت مالیه کم کنم‪.‬‬
                                                            ‫این تقدس‪ ،‬چنان در اذهان شیعیان‬       ‫و استعفای دولت را تقدیم کرد‪.‬‬    ‫البته با این حال طرف ّیت دارد‪ ،‬دشمنی‬
                                                            ‫جایگیر شده که این طایفه را یکسره‬    ‫« ادامه دارد»‬              ‫دارد‪ ،‬فحش دارد‪ ،‬و بالاخره همه چیز‬
                                                            ‫به مبتذ ‌لترین باورها و خرافات آلوده‬                      ‫دارد ولی این مسأله برای مملکت مثل‬
                                                            ‫است‪ .‬ماندگاری اسطوره‌ی عاشورا‬                          ‫آن دوایی م ‌یماند که حکیم برای علاج‬
                                                            ‫ریشه در همین عصمت ساختگی‬
                                                                                                          ‫به مریض م ‌یدهد‪»...‬‬
                                                                                                    ‫مذاکرات چندین جلسه ادامه پیدا‬
                                                                                                    ‫کرد‪.‬سیدمحمدتدینوسیدعلیمحمد‬
                                                                                                    ‫دول ‌تآبادی در مخالفت با لایحه سخن‬
                                                                                                    ‫گفتند و سردار معظم (عبدالحسین‬
                                                                                                    ‫تیمو ر تا ش ) مخبر کمیسیو ن‬
                                                                                                    ‫مالیه و بودجه از لایحه دفاع کرد‪.‬‬
                                                                                                    ‫بار دیگر نوبت به وزیر مالیه رسید‬
                                                                                                    ‫که در پاسخ مخالفین اظهار داشت‪:‬‬
                                                                                                    ‫«باید بدانید که غرض از مادۀ واحده‬
                                                                                                    ‫ایجاد سیل پول در خزانۀ مملکت‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17