Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 2

‫اقتصاد ایران و نظام دزدسالار‬                                                                                   ‫صفحه ‪ - Page 2 - 2‬شماره ‪173‬‬
                                                                                                 ‫جمعه ‪ 19‬تا پنجشنبه‪ 25‬مردادماه ‪1397‬خورشیدی‬

                                                           ‫کارتسوخته«اصلاحات»درخیابا ‌نخریدارندارد‬

‫آن هم در دومین دولت خود درباره‬     ‫و به صورت زنده از رادیو سراسری‬      ‫سکانداری دزدان و فاسدان در‬      ‫=مقامات از جمله اصلا ‌حطلبان شبک ‌ههای اجتماعی را مقصر «جنگ روانی» قلمداد‬
‫فساد اقتصادی م ‌یگوید‪« :‬ما م ‌یتوانیم‬ ‫ایران نیز پخش م ‌یشد نشا ‌ندهنده‬     ‫اقتصاد کشور هولنا ‌کترین تصویری‬    ‫م ‌یکنند‪ .‬آیا نوسانات ارز و سقوط ارزش ریال و گرانی و تورم جنگ روانی است و از‬
‫با شفافیت با فساد مبارزه کنیم»! باید‬  ‫عمق بخشی از فسادیست که کل نظام‬      ‫است که از اقتصاد ایران دیده م ‌یشود‪.‬‬
‫به او گفت‪ :‬بفرمایید! چه کسی مانع‬    ‫جمهوری اسلامی را در بر گرفته است‪.‬‬    ‫این اقتصاد مغلوب رانت و رشوه و فساد‬                          ‫شبک ‌ههای اجتماعی بیرون آمده؟!‬
‫شما شده است؟! چرا وظیف ‌هی خود‬     ‫نمایندگانی که با تبلیغات جناحین و با‬                      ‫=پسازد ‌یماه‪۹۶‬موجبعدیتظاهراتاعتراضینهچندسالبلکهفقطچندماهبعدوازاوایل‬
‫را انجام نمی دهید و آن را بر مردم‬   ‫رأ ‌‌یهای هیئتی به مجلس را‌ه م ‌ییابند‬         ‫فراگیر و عمیق است‪.‬‬   ‫امردادماهآغازشده‪.‬قابلپی ‌شبینیاستکهفاصل ‌هیامواجبعدیهربارکوتا‌هترخواهدشد‪.‬‬
‫منت م ‌یگذارید؟! در دولت اول برای‬   ‫و دولتی که شعار «مبارزه با فساد»‬     ‫فساد اداری و اقتصادی در جوامع‬
‫مبارزه با فساد چه کردید که حالا باز‬  ‫می‌دهد‪ ،‬اگر با هم غارت و چپاول‬      ‫مختلف ممکن است وجود داشته‬       ‫ولی زمانی که مردم برای پس گرفتن‬     ‫استمرارطلبانبرایمقابلهبافروپاشی «برداشتن حصر»‪« ،‬آزادی زندانیان‬
‫هم وعد‌هاش را م ‌یدهید؟! آن هم در‬   ‫کنند هوای هم را دارند اما در صورت‬    ‫باشد‪ .‬اما از یک سو نادر و مخفیانه‬   ‫آرای از دست رفته‌شان به خیابان‬
‫حالی که دو متهم به فساد اقتصادی‬    ‫اختلاف منافع و به بازی گرفته نشدن‬    ‫است و از سوی دیگر اگر برملا شود‪،‬‬   ‫آمدند‪ ،‬باز هم رهبران اصلاح‌طلب‪،‬‬     ‫نظام بار دیگر با پرچم «اصلاحات» به سیاسی و عقیدتی»‪« ،‬ایجاد فضای باز‬
‫و اختلاس که در قوه قضاییه پرونده‬    ‫در عرصه‌های پر سود‪ ،‬خیل راحت‬       ‫«رسوایی» به بار م ‌یآورد و منجر به‬  ‫چنانکه ده سال قبل از آن در جنبش‬
‫داشته و به همین اتهام بازداشت‬     ‫تشت رسوایی یکدیگر را از بام در حال‬    ‫استعفا و برکناری و تغییراتی در بخش‬  ‫دانشجویی تیرماه ‪ ۷۸‬اتفاق افتاد‪ ،‬بین‬   ‫میدان آمد‌هاند‪ .‬آمدن دوبار‌هی چهر‌ههای و امن سیاسی»‪« ،‬رفع محدودی ‌تهای‬
‫شد‌هاند یکی برادر جنابعالی‪ ،‬حسین‬    ‫فرو ریختن نظام مقدس به پایین پرت‬     ‫مربوطه می‌شود‪ .‬اما در جمهوری‬     ‫نظام و مردم‪ ،‬اولی را انتخاب کردند‪.‬‬
‫فریدون‪ ،‬و دیگری برادر معاون اول‬                         ‫اسلامی ایران دزدی و اختلاس و فساد‬   ‫عدم پشتیبانی سران اصلا ‌حطلبان از‬    ‫سرشناس استمرا‌رطلبی به میدان‪ ،‬که تا بیجا»‪ ،‬و «تشکیل دادگا‌هها با هیات‬
                                ‫م ‌یکنند‪.‬‬    ‫بخش جدای ‌یناپذیر دستگاه حکومت و‬   ‫میرحسین موسوی و مهدی کروبی که‬
  ‫جنابعالی‪ ،‬مهدی جهانگیری است!‬                                            ‫به حصر آنها انجامید‪ ،‬و تنها گذاشتن‬    ‫چندی پیش حتا ممنو ‌عالتصویر بودند‪ ،‬منصفهمردمی»‪.‬آیانظامیکهاحتیاجبه‬
                    ‫وضع قوه سوم از همه بدتر است!‬                  ‫دولت است!‬    ‫جنبش موسوم به سبز در خیابا ‌نهای‬
‫مردم از این همه فساد و دروغ‬      ‫در این میان وضعیت قوه قضاییه به‬                        ‫تهران و واکنش نشان ندادن به سرکوب‬    ‫حکایت از تنگنایی دارد که نظام در آن این تغییرات دارد‪ ،‬از دید محمد خاتمی‬
            ‫خست ‌هاند‬    ‫عنوان یکی از شاهرا‌ههای فساد از همه‬    ‫استیضاح یا لو دادن دو قوه؟!‬     ‫شدید معترضین‪ ،‬ریزش دیگری را در‬
                    ‫بدتر است چرا که م ‌یبایست مرجع داد‬    ‫این فساد در ایران تا حدی پیش‬     ‫صفوف حامیان اصلا ‌حطلبان رقم زد‪.‬‬     ‫قرار گرفته است‪ .‬حج ‌تالاسلام محمد دمکراتیکاست؟!مردمراازکدامفردامی‬
‫تا کی م ‌یشود به این وضعیت اسفبار‬   ‫و عدالت و مبارزه با فساد هم باشد!‬    ‫رفته که نه تنها رسان ‌ههای حکومتی‬   ‫این بار از دست دادن حمایت بخشی از‬
‫و فاسد ادامه داد؟ مردم خسته‌اند‬    ‫صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه‬    ‫بلکه مقامات کشور به راحتی در‬     ‫مردم‪ ،‬اصلا ‌حطلبان را به استمرا‌رطلبانی‬ ‫خاتمی رئیس جمهور سابق که نماد ترسانند زمانی که امروزش سیا‌‌ه است‪.‬‬
‫و جانشان به لب رسیده است‪ .‬آنها‬     ‫به همراه برادرانش پروند‌های قطور از‬   ‫مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها درباره آن‬   ‫تبدیل کرد که با یک فرایند واپسگرایانه‬
‫م ‌یدانند ریش ‌هی مشکلات در کجاست‬   ‫فساد اقتصادی و زمی ‌نخواری دارند که‬   ‫صحبت کرده و نمون ‌ههای آن را‪ ،‬که کم‬  ‫بازگشت به قدرت را در دستور کار خود‬    ‫اصلاح‌طلبی حکومتی است‪ ،‬بدون محمد خاتمی در صحبت‌های‬
‫و به همین دلیل شعار می‌دهند‪:‬‬                          ‫هم نیستند‪ ،‬بیان م ‌یکنند‪ .‬اما کسی از‬
                    ‫همچنان معلق مانده است‪ .‬همچنین در‬     ‫مسئولان را نه تنها شرم و حیایی نیست‬             ‫قرار داد‌هاند‪.‬‬   ‫اجازه علی خامن ‌های هرگز پا به میدان اخیرش چند بار تاکید کرد که نظام‬
‫«پو ‌لهای ما گم شده‪ ،‬زیر عبا جمع‬    ‫سا ‌لهای گذشته خبرهای مختلفی از‬     ‫بلکه احتمالا فکر م ‌یکنند مردم باید‬  ‫این سیاست در انتخابات سال ‪،۹۲‬‬
‫شده»‪« ،‬عزا عزاست امروز‪ ،‬حقوق‬      ‫دریافت انواع رشوه و زیرمیزی از سوی‬    ‫سپاسگزار آنها هم باشند که به بیان‬   ‫با توافق اصلاح‌طلبان و بخشی از‬      ‫نم ‌یگذاشت‪،‬چنانکهدریکدههگذشته در حال فروپاشی نیست‪ .‬رئیس‌جمهور‬
‫بازنشسته‪ ،‬زیر عباست امروز»‪« ،‬ای‬    ‫بازپرسان و قاضیان و حتی کارمندان‬     ‫فساد در دستگاهی م ‌یپردازند که در‬   ‫اصولگرایان بر سر نام حسن روحانی‬
‫قوه عدلیه‪ ،‬عدالت عدالت»‪« ،‬مجلس ما‬   ‫دادگستری در ایران منتشر شده است‪.‬‬                        ‫و قربانی کردن کاندیدای خود‪ ،‬به اوج‬    ‫هرگز در دفاع از مردم لب به سخن سابق برای این ادعای خود چندین دلیل‬
‫دزده‪ ،‬قانون ما دزده‪ ،‬دولت ما دزده»!‬  ‫سپاه پاسداران نیز از مشارکت در‬             ‫آن به کار مشغولند!‬   ‫رسید‪ .‬خامن ‌های برای اجرای «نرمش‬
‫یکی از این شعارها کافیست تا پشت هر‬   ‫دزدسالاری گسترده در ایران مبرا نبوده‬   ‫در انتخابات ریاست جمهوری‬       ‫قهرمانانه» تصمیم به آوردن روحانی و‬    ‫نگشود و نظار‌هگری خاموش بود مگر در ارائه م ‌یدهد‪ .‬اولین دلیل محمد خاتمی‬
‫انسانی را که در مقام و منصب خدمت‬    ‫و قاچاق کالا به کشور و دس ‌تاندازی بر‬  ‫دوره‌های گذشته «مبارزه با فساد‬    ‫تیم وی گرفته بود تا مذاکرات اتمی را‬
                    ‫پروژ‌ههای بزرگ عمرانی و خدماتی از‬    ‫اقتصادی» همواره یکی از ابزارهای‬    ‫پیش ببرد و اصلا ‌حطلبان و اصولگرایان‬   ‫هنگام انتخابات استصوابی برای تشویق بوی تهدید م ‌یدهد‪ .‬او م ‌یگوید «نظام‬
     ‫به مردم قرار گرفته بلرزاند!‬  ‫جمله اتهامات این نهاد عریض و طویل‬    ‫مهم تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی به‬  ‫سود خود را در توافق اتمی م ‌یدیدند که‬
‫زمامداران نظام اما امیدوارند این‬    ‫نظامی است که قوه قضاییه چشمان‬      ‫شمار م ‌یرفت و حجم قابل توجهی‬     ‫قرار بود حاصل شود‪ .‬از همین رو نیز پس‬   ‫به جمع کردن رأی‪ .‬حالا نیز یک بار ابزارهایمختلفیبرایحفظخوددارد»‪.‬‬
‫مرحله را نیز پشت سر بگذارند حتی‬                         ‫از وعد‌ههای هر نامزد پیرامون فساد‬   ‫از خروج ترامپ از «برجام» داد هر دو‬
‫اگر قرار باشد دم از «شفافیت» بزنند و‬    ‫خود را به روی آنها بسته است‪.‬‬    ‫اقتصادی عملا موجود بوده است بدون‬                        ‫همزمان با تظاهرات سراسری ‪ ۹۶‬و بار نظام کدام ابزار مختلف را برای کاهش‬
                    ‫سردست ‌هی همه اینها علی خامن ‌های‬    ‫اینکه هیچ یک از اینان به روی خود‬       ‫جناح به شدت درآمده است!‬
       ‫همدیگر را رسوا کنند‪.‬‬   ‫است که به عنوان رأس و رهبر نظام‬     ‫بیاورند که خودشان نیز بر زمین ‌هی‬   ‫مجموع ‌هیاینسیاس ‌تباز ‌یهابخش‬      ‫دیگر با تظاهرات امردادماه وارد صحنه خشم مردم ناراضی در اختیار دارد مگر‬
‫درگیری‌ها و تقابل‌های حزبی و‬      ‫شناخته م ‌یشود و باند مافیایی خودش‬    ‫چنین فسادی امکان نامزدی در‬      ‫دیگری از کسانی را که زمانی سنگ‬
‫جناحی در جمهوری اسلامی درواقع‬                                             ‫اصلاحات را به سینه م ‌یزدند متقاعد‬    ‫شده‪ ،‬آن هم برای مقابله با اعتراضات گسترش سرکوب؟! محمد خاتمی‬
‫نبردی میان دزدان و غارتگران‬      ‫را به سرکردگی پسرش مجتبی هدایت‬         ‫انتخابات مختلف را م ‌ییابند!‬  ‫ساخت که راه دیگری را برگزینند و امید‬
                                ‫م ‌یکند‪.‬‬    ‫در هفته گذشته‪ ،‬استیضاح علی‬      ‫بهمحمدخاتمیواصلا ‌حطلبیحکومتی‬      ‫مردم و راهکار دادن برای حفظ نظام‪ .‬حتا زمانی که م ‌یخواهد ادای رهبران‬
‫بر سر سهم‌خواهی بیشتر در یک‬                           ‫ربیعی وزیر کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی‬ ‫را که به درستی به «استمرارطلب»‬
‫نظام دزدسالار است‪« .‬شفافیت» در‬     ‫آی ‪‎‬تالل‌هها و مراجع تقلید به همراه‬   ‫در مجلس شورای اسلامی یکی از‬      ‫معروف شده‌اند‪ ،‬به بایگانی تاریخ‬     ‫شرایط بحرانی ماه‌های اخیر نه دمکرات درآورد و به دروغ صحبت از‬
‫چنین نظامی یعنی رسوایی باندها و‬    ‫فرزندان و مباشران خود دستی در‬      ‫عرص ‌ههای نبردی بود که نمایندگان‬   ‫بسپارند‪ .‬این روند در سال ‪ ۱۳۹۶‬با‬
‫خانواد‌ههای مافیایی‪ .‬این «شفافیت»‬   ‫این سفر‌هی گسترد‌هی انقلاب دارند و‬    ‫موافق و مخالف استیضاح و شخص وزیر‪،‬‬   ‫انتخاب مجدد حسن روحانی‪ ،‬که به‬      ‫تنها محمد خاتمی‪ ،‬بلکه بسیاری آزادی زندانیان سیاسی م ‌یکند‪ ،‬یک‬
‫را نم ‌یتوان به جلس ‌هی استیضاح یک‬   ‫جالب آنکه در «جانماز آب کشیدن»‬      ‫تیرهای آلوده به رسوایی فساد اقتصادی‬  ‫هیچکدام از وعد‌ههایش در رابطه با‬
‫وزیر در مجلس محدود کرد‪ .‬هر فرد و‬    ‫نیز اعتماد به نفس و ب ‌یشرمی ویژ‌های‬   ‫و اداری به سوی یکدیگر پرتاب‌کردند‪.‬‬  ‫باز کردن فضای سیاسی‪ ،‬تامین حقوق‬     ‫دیگر از شخصی ‌تهایی را که نام آنها استثناء قائل م ‌یشود‪ :‬غیر از براندازان!‬
‫گروهی که قربانی «شفافیت» شود به‬    ‫دارند چرا که این فاسدان بیانیه و‬     ‫از جمله محمدرضا پورابراهیمی رئیس‬   ‫شهروندی و پایان دادن به حصر عمل‬
‫نوبه خود به لو دادن کسانی م ‌یپردازد‬  ‫سخنرانی نیز علیه فساد ارائه م ‌یکنند!‬  ‫کمیسیوناقتصادیمجلساززدوبندها‬     ‫نکرده بود‪ ،‬شدت گرفت‪ .‬اصلا ‌حطلبان‬    ‫با اصلا ‌حطلبی حکومتی گره خورده عبور مردم از جمهوری اسلامی‬
                    ‫بیانیه آی ‌تالله مکارم شیرازی که متهم‬  ‫و تخلفات رئیس بهزیستی کل کشور‬     ‫در این انتخابات نشان دادند که حاضر‬
      ‫که وی را رسوا کرد‌هاند‪.‬‬  ‫به دست داشتن در مافیای واردات‬      ‫و معاون علی ربیعی پرده برداشت و‬    ‫نیستند حتا از استخوا ‌نهای پوسید‌هی‬   ‫است به میدان آورد‪ .‬هر کدام به زبان محمد خاتمی وقتی هم صحبت از‬
‫جمهوری اسلامی پس از چهل سال‬      ‫شکر است یکی از نمونه‌هایی است‬      ‫خطاب به وی گفت‪« :‬پسر حضرتعالی‬     ‫قدرت که با اجازه رهبر جلوی آنها‬
‫در موقعیتی نیست که وزرا و مقامات‬    ‫که اخیرا و با آغاز دور جدید تظاهرات‬   ‫با پسر آقای تق ‌یزاده معاون شما در‬                       ‫خود و برای جلب بخشی از مردمی که بازسازی اعتماد مردم به نظام م ‌یکند‬
‫برکنار شده مانند علی ربیعی امیدوار‬                       ‫دبی شرکت دارند‪ ،‬آیا این درست است‬       ‫انداخت ‌هاند چش ‌مپوشی کنند‪.‬‬
‫باشند که برای مدت طولانی در منصب‬         ‫اعتراضی مردم صادر شد‪.‬‬     ‫و راب ‌طشان هم آقای عبدالناصر موسوی‬  ‫خیزش مردمی د ‌یماه ‪ ،۹۶‬آخرین‬       ‫نه تنها به اصلا ‌حطلبان حکومتی پشت خواهان گسترش حلقه خودی‌ها و‬
‫چه بسا بهتری جا خوش خواهند کرد‪.‬‬    ‫«فساد» یکی از بیشترین کلماتی‬       ‫الجزایری است‪ ،‬اگر این موضوع درست‬   ‫ضربه را بر «اصلا ‌حطلبان» وارد آورد‪.‬‬
‫چنین مقاماتی که دستگا‌ههای رقیب در‬   ‫است که در تیترهای خبرگزار ‌یهای‬     ‫نیست حرف شما را قبول م ‌یکنیم‪،‬‬                         ‫کرد‌هاند‪ ،‬بلکه کلیت نظام را زیر سوال تن ‌گتر شدن دایره غیرخود ‌یهاست‪.‬‬
‫این دوران حساس چهارچشمی آنها را‬    ‫رسمی جمهوری اسلامی و رسان ‌ههای‬                        ‫به خیابان آمدن لای ‌ههای متنوع جامعه‬
‫م ‌یپایندتامباداباثروتبهجی ‌بزدهآنها‬  ‫وابسته به کار م ‌یرود و از زبان مسئولان‬ ‫ولی درباره آن توضیح بدهید‪ ».‬علی‬    ‫با خواس ‌تهای گوناگون‪ ،‬با گسترش‬     ‫برد‌هاند‪ ،‬قدم به میدان گذاشت ‌هاند‪ .‬از به عبارت دیگر توصی ‌هی او این است‬
‫را تنها گذاشته و از کشور خارج شوند‪،‬‬  ‫کشوری و لشکری شنیده می‌شود‪.‬‬       ‫ربیعی هم متقابلا تلاش کرد او را‬    ‫اجتماعی و جغرافیایی که در چهار دهه‬
‫چار‌های ندارند جز اینکه برای نجات‬   ‫معلوم نیست روی سخن این فاسدان با‬     ‫با برخی مناسباتش ضربه فنی کند‪:‬‬    ‫عمر جمهوری اسلامی ب ‌یسابقه بوده‬     ‫سعید حجاریان‪ ،‬مغز متفکر «پروژه که فضای بسته سیاسی در کشور با به‬
‫خود دست به افشاگر ‌یهای متقابل‬     ‫کیست و انتظار دارند مردم چه واکنشی‬    ‫«آقای پورابراهیمی شما آقای کهنوجی‬   ‫است‪ ،‬برای همیشه پرونده اصلاحات‬
‫درباره رقبا بزنند و «همه با هم» افول‬  ‫درباره این تبلیغات نشان دهند‪ .‬حسن‬    ‫را م ‌یشناسید رزومه او دست من چه‬   ‫حکومتی را بست‪ .‬شعارهایی چون «نه‬     ‫اصلاحات»‪ ،‬که برای نجات نظام و ‌بازی گرفتن اصلا ‌حطلبانی که در این‬
‫نظام دزدسالار خویش را نیز تجربه کنند‪.‬‬ ‫روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه‪،‬‬     ‫کار م ‌یکند؟ اگر ایشان مدیرعامل مس‬  ‫خاتمی نه رهبر‪ ،‬هردو فدای ایران» یا‬
‫روشنک آسترکی‬                                  ‫م ‌یشد مشکل شما اینچنین ادامه پیدا‬  ‫«اصلاح‌طلب اصول‌گرا‪ ،‬دیگه تمومه‬     ‫مطرح ساختن مجدد «اصلاحات» سا ‌لها به حاشیه رانده شد‌هاند‪ ،‬باز‌شود‬
                                                           ‫ماجرا» دیگر فضایی برای بزک کردن‬
                                                    ‫م ‌یکرد؟»‬   ‫رژیمی که مردم با فریاد «مرگ بر‬      ‫خواهان قربانی کردن دولت حسن و آنها از «سفره انقلاب» دوباره بهر‌همند‬
                                        ‫پورابراهیمی همچنین مسعود‬       ‫دیکتاتور» خواهان گذار از آن هستند‪،‬‬
                                        ‫پزشکیان نایب رئیس مجلس را نیز‬     ‫باقی نمی‌گذارد‪ .‬پس از دی‌ماه ‪۹۶‬‬     ‫روحانی است‪ ،‬تا حمیدرضا جلائ ‌یپور شوند‪ .‬در همین رابطه است که محمد‬
                                        ‫متهم کرد که با رابطه و رانت برای‬   ‫موج بعدی تظاهرات اعتراضی نه چند‬
                                        ‫دخترش به عنوان مسئول فاینانس‬     ‫سال بلکه فقط چند ماه بعد و از اوایل‬   ‫که مردم را از ریزش نظام م ‌یترساند و خاتمی نقش اصلا ‌حطلبان برای خروج‬
                                        ‫پتروشیمی جم پروژ‌های پرسود گرفته‬   ‫امردادماه آغاز شده‪ .‬قابل پی ‌شبینی‬
                                        ‫است‪ .‬همچنین لابی دولت روحانی‬     ‫است که فاصل ‌هی امواج بعدی هر بار‬    ‫معتقداستکهگذارازجمهوریاسلامی از این بحران را «کلیدی» م ‌یداند‪ .‬نظری‬
                                        ‫در مجلس شورای اسلامی متهم به‬     ‫کوتا‌هتر از پیش خواهند شد آن هم در‬
                                        ‫پیشنهاد رشوه به نمایندگان است که‬   ‫حالی که نظام جز دو جناح سوخت ‌هی‬     ‫یعنی به قدرت رسیدن آنچه او «فرقه که با توجه به لشکرکشی این روزهای‬
                                        ‫در جلسه استیضاح نیز مطرح شد‪:‬‬     ‫خود‪ ،‬و دو جناح نیز جز سیاس ‌تهای‬
                                        ‫«جریا ‌نهای وابسته به وزیر کار در‬   ‫شکس ‌تخورد‌ه‪ ،‬راه و چاره و برنام ‌های‬  ‫داعشی رجوی» م ‌یخواند‪ .‬محم ‌درضا استمرا‌رطلبان‪ ،‬معلوم است که مورد‬
                                        ‫سالن غذاخوری با تک تک نمایند‌هها‬   ‫برای عبور به سلامت از این شرایط‬
                                        ‫صحبت کردند که از استیضاح انصراف‬                        ‫خاتمی‪ ،‬برادر رئی ‌سجمهور سابق‪ ،‬شاید توافق رهبری نظام نیز هست و ظاهرا‬
                                                               ‫ندارند که به مردم ارائه کنند‪.‬‬
                                                     ‫دهند‪».‬‬    ‫احمد رأفت‬                ‫تنها اصلا ‌حطلبی است که واقعیت را فقط در فکر این هستند که این کارت‬
                                        ‫این جملات که در صحن علنی‬
                                        ‫مجلس و در حضور خبرنگاران مطرح‬                         ‫به صراحت و بدون پیچیدن در زرورق سوخته را دوباره چگونه بازی کنند! آن‬

                                                                                ‫عوا ‌مفریبی در یک جمله بیان م ‌یکند‪ :‬هم در حالی که حتی حسین ذوالفقاری‬

                                                                                ‫«اصلا ‌حطلبان از بازی در نقش سوپاپ که معاون امنیتی وزارت کشور است‪،‬‬

                                                                                ‫به درستی م ‌یگوید اعتراضاتی که در‬ ‫اطمینان نظام ابایی ندارند‪».‬‬

                                                                                ‫چهره رن ‌گباخته محمد خاتمی د ‌یماه آغاز شد‌هاند و هنوز هم ادامه‬

                                                                                ‫محمد خاتمی در ارائه راهکارهای دارند «عبور از همه جریا ‌نهای سیاسی‬

                                                                                ‫خود برای خروج از بحران‪ ،‬گناه وضعیت کشور است‪».‬‬

                                                                                ‫کنونی را بیش از آنکه به گردن ‪ ۴۰‬اصلا ‌حطلبان حکومتی بدون شک‬

                                                                                ‫سال حکومت روحانیت و سوء مدیریت در گذشته از اعتماد بخشی از جامعه‬

                                                                                ‫بیاندازد‪ ،‬شبک ‌ههای اجتماعی را مقصر برخوردار بودند و وعد‌ههای آنها بسیاری‬

                                                                                                 ‫م ‌یداند و م ‌یگوید «بعضی با استفاده‬

                                                                                                 ‫از شبک ‌ههای اجتماعی و ایجاد جنگ‬

                                                                                                 ‫روانی‪ ،‬سعی دارند به ایرانیان‪ ،‬ب ‌ه ویژه‬

                                                                                                 ‫نسل جوان ایرانی القاء کنند که کار‬

                                                                                                 ‫تمام است و شاهدیم که بیشترین‬

                                                                                                 ‫تلاش آنها تخریب اصلا ‌حطلبان است»‪.‬‬

                                                                                                 ‫رئی ‌سجمهور سابق در ادامه «انفعال در‬

                                                                                                 ‫دولتوحیرانیاصلا ‌حطلباندربرابراین‬

                                                                                                 ‫موجتبلیغاتی»را«مایهتعجب»م ‌یداند‪.‬‬

                                                                                                 ‫مشخص نیست محمد خاتمی‬

                                                                                                 ‫صحبت از کدام «جنگ روانی» م ‌یکند‪.‬‬

                                                                                                 ‫آیا سقوط پول ملی در مقابل ار‌زهای‬

                                                                                                 ‫خارجی‪« ،‬جنگ روانی» است؟ و یا‬

                                                                                                 ‫نتیجه ی «جنگ روانی» مخالفان نظام‬

                                                                                                 ‫است؟! آیا مخالفانی که در شبک ‌ههای‬

                                                                                                 ‫اجتماعی فعال هستند جلوی پرداخت‬

                                                                                                 ‫حقوق معوقه بسیاری از کارگران و‬

                                                                                                 ‫کارمندان را گرفت ‌هاند؟ آیا این تویی ‌تها‬

                                                                                ‫و پس ‌تهای فیسبوکی هستند که ایجاد را با امید به تغییرات اساسی به پای‬

                                                                                ‫تورم م ‌یکنند؟! آیا شعار «اصلا ‌حطلب صندوق رای کشاند‪ .‬اولین نشان ‌ههای‬

                                                                                ‫اصولگرا‪،‬دیگه تمومه ماجرا» از فضای عدم اعتماد مردم به اصلا ‌حطلبان به دور‬

                                                                                ‫مجازی به خیابان آمده‪ ،‬یا اینکه دقیقا دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی باز‬

                                                                                ‫مسیری برعکس آن را طی کرده است؟ م ‌یگردد‪ .‬سیاست یک پا در حکومت و‬

                                                                                ‫درحقیقتمحمدخاتمیبیشازآنکهاز پای دیگر در خیابان با شکست روبرو‬

                                                                                ‫فضای مجازی واهمه داشته باشد‪ ،‬نگران شد و اصلا ‌حطلبان نه تنها اعتماد به‬

                                                                                ‫حضور مردم در خیابا ‌نهاست و تلاش اصلا ‌حپذیری نظام را‪ ،‬که با قانون اساسی‬

                                                                                ‫م ‌یکندآنرابهنگرانیخودمردمتبدیل به ولایت مطلقه فقیه مشروعیت داده‬

                                                                                ‫کند‪« :‬دامن زدن به اعتراضات و تضعیف است‪ ،‬در میان مردم از دست دادند‪ ،‬بلکه‬

                                                                                ‫حکومت‪ ،‬هرج و مرج ایجاد خواهد کرد و در بازگرداندن مشروعیت به نظام نیز‬

                                                                                ‫ازدلآندیکتاتوریگستردهضدمردمی ناکام ماندند‪ .‬نشان ‌هی واضح این ریزش‬

                                                                                ‫بیرون خواهد آمد و ممکن است به را م ‌یتوان در نتایج انتخابات مجلس‬

                                                                                ‫شورای اسلایم و شهرداری تهران در‬  ‫تجزیه کشور بیانجامد‪».‬‬

                                                                                ‫هرا ‌سافکنیاصلا ‌حطلبانحکومتی دوردومریاستجمهوریمحمدخاتمی‬

                                                                                ‫محمد خاتمی که از وابستگان یکی از دید‪ .‬احمدی نژاد از درون این ریزش و‬

                                                                                ‫ضد مردم ‌یترین دیکتاتور ‌یهای تاریخ ب ‌یاعتمادی سر برآورد‪.‬‬

                                                                                ‫معاصر جهان است‪ ،‬مشخص نیست از دیگه تمومه ماجرا‬

                                                                                ‫کدام «دیکتاتوری گسترده ضد مردمی» انتخابات سال ‪ ۸۸‬بار دیگر مردم‬

                                                                                ‫صحبت م ‌یکند که قرار است بیاید! خود را به پای صندوق‌های رای کشاند‪.‬‬

                                                                                ‫وی در همین سخنرانی خواس ‌تهایی حضور چهر‌ههای «جدید» در انتخابات‬

                                                                                ‫را مطرح م ‌یکند که همه حکایت از این تصور را به وجود آورد که هنوز‬

                                                                                ‫دیکتاتوری بودن نظام حاکم دارند‪ :‬م ‌یتوان به برخی اصلاحات امیدوار بود‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7