Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 1

‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                                    ‫بنیانگذار‪:‬‬   ‫سپاس ازخوانندگان و کاربران‬
                                                                    ‫دکترمصطفی‬
‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                               ‫مصبا ح‌ز ا د ه‬ ‫ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک‬
 ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                                                        ‫برایکمکبهادام ‌هیانتشاررسان ‌ه ‌یخودتان‬

                                                                             ‫م ‌یپردازید ازصمیمقلبسپاسگزاریم‪.‬‬
                                                                                ‫تنهاپشتیبانانکیهانلندن‬

‫(‪ 18‬صفحه) ‪www.kayhanlife.com‬‬                         ‫سال سی و پنجم ـ شماره ‪( 173‬دورۀ جدید)‬                    ‫شما خوانندگان و کاربران هستید‪.‬‬
                                     ‫جمعه ‪ 19‬تا پنجشنبه ‪ 25‬مردادماه ‪1397‬خورشیدی‬                  ‫روزنام ‌هنگارانوکارکنانکیهانلندن‬
                                 ‫‪Page 1‬‬

       ‫سرمقاله‬                           ‫کارت سوخته «اصلاحات» در‬
                                       ‫خیابا ‌ن خریدار ندارد‬
 ‫یک پرسش ساده از مقامات نظام‬
                                     ‫=مقامات از جمله اصلا ‌حطلبان شبک ‌ههای اجتماعی را مقصر «جنگ روانی» قلمداد م ‌یکنند‪ .‬آیا نوسانات ارز و‬
‫«در آذربایجان تعدادی از اعضای یک گروهک را دستگیر کردیم‪.‬‬                   ‫سقوط ارزش ریال و گرانی و تورم جنگ روانی است و از شبک ‌ههای اجتماعی بیرون آمده؟!‬
‫باید آنها را برای حضور در دادگاه از راه آستارا به گیلان م ‌یفرستادیم‪.‬‬
‫نگهبان و محافظ به اندازه کافی نداشتیم‪ .‬همه را در تابوت خوابانیدیم‬    ‫=پس از د ‌یماه ‪ ۹۶‬موج بعدی تظاهرات اعتراضی نه چند سال بلکه فقط چند ماه بعد و از اوایل امردادماه آغاز‬
‫و درب تابو ‌تها را میخ زدیم و با کامیون اعزامشان کردیم‪ .‬زمانی که‬                     ‫شده‪ .‬قابل پی ‌شبینی است که فاصل ‌هی امواج بعدی هر بار کوتا ‌هتر خواهد شد‪.‬‬
‫در مقصد درب تابو ‌تها را باز کردند‪ ،‬همه به علت خفگی مرده بودند!»‬
‫این را علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی که هفته گذشته پس از‬           ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ 2‬بخوانید‬

      ‫استیضاح عزل شد به عنوان «خاطره» تعریف کرده است‪.‬‬
‫وحشتناک نیست؟! چنین فردی در یک مناسبات سالم م ‌یبایست‬
‫دستگیر و محاکمه م ‌یشد و به مجازات م ‌یرسید اما به پلکان ترقی‬
‫این سیاستمدار اصلا ‌حطلب نگاهی بیندازید! معاون حقوقی و پارلمانی‬
‫وزرای اطلاعات فلاحیان و ر ‌یشهری‪ ،‬مشاور امور اجتماعی رئیس‬
‫جمهور خاتمی و وزیر کار روحانی! با چنین سابق ‌های‪ ،‬در جلسه‬
‫استیضاح روز ‪۱۷‬امرداد ‪ ۱۳۹۷‬آخرین زور وزیر قاتل برای ماندن در‬
‫وزارت این بود که بگوید از جامعه و کارگران خیلی شناخت دارد و در‬
‫حال پژوهش درباره نوشت ‌ههای در و دیوار توال ‌تها و سنگ قبرهاست!‬
‫در ایران از هر کسی‪ ،‬در هر شغل و صنفی‪ ،‬اگر درباره رونق کسب‬
‫و کار و ثروتمند شدن و رسیدن به مقام و منصب بپرسید‪ ،‬حتما‬

          ‫م ‌یشنوید‪ :‬تا با «اینها» نباشید به جایی نم ‌یرسید!‬
‫این «اینها» کیستند که فقط برخی از قماش خودشان م ‌یتوانند وارد‬
‫حلق ‌هی آنها شده و در رد ‌ههای مختلف «موفق» شوند؟ اگرچه برخی‬
‫هم مانند بابک زنجانی و شهرام جزایری و رضا ضراب بدشانسی آورده‬
‫و گیر م ‌یافتند اما روشن است که این نمون ‌هها فقط آنهایی هستند‬
‫که به هر دلیلی‪ ،‬از جمله باندباز ‌یهای درونی رژیم‪ ،‬لو رفته و گرفتار‬
‫شد ‌هاند‪ .‬افرادی جویای ثروت بادآورده که بازیچ ‌هی مناسبات مافیایی‬

      ‫حاکم م ‌یشوند ولی به حلق ‌هی اصلی «اینها» راه نم ‌ییابند‪.‬‬
‫حلق ‌هیاصلی«اینها»عبارتندازکسانیکهنطف ‌هشاندرقت ‌لهاوترورهای‬
‫«فداییان اسلام» و افکار ارتجاعی رو ‌حالله خمینی بسته شده‪« .‬اینها» با‬
‫قت ‌لهای درو ‌نگروهی و آتش زدن سینماها و کابار ‌هها و مراکز تفریحی و‬
‫در کوره آدمسوزی سینما رکس آبادان بساط شوم خود را پهن کرد ‌هاند‪.‬‬
‫«اینها» اراذل و اوباش کمیت ‌ههای پس از انقلاب و نوچ ‌ههای آخوندهای‬
‫تازه به قدرت رسیده هستند‪ .‬آخوندهایی که از همان روز اول با همین‬
‫نوچ ‌هها که بعدا به فرماندهان سپاه و بسیج و همچنین رؤسای سه‬
‫قوه مجریه و مقننه و قضاییه و وزرا و وکیل مجلس تبدیل شدند‪ ،‬به‬
‫پروند ‌هسازی از «نقاط ضعف» علیه یکدیگر پرداختند تا هیچکس را‬

               ‫جرأت سخن گفتن علیه دیگری نباشد!‬
‫«اینها» گرو ‌ههای مافیایی هستند که هرگاه اعتراضات مردمی و‬
‫جنب ‌شهای اجتماعی اوج م ‌یگیرد‪ ،‬همدیگر را لو م ‌یدهند تا خودشان‬
‫جان به در ببرند‪ .‬از همین رو نم ‌یتوان به آنها اعتماد کرد ولی با اطمینان‬

                     ‫از «اینها» م ‌یتوان پرسید‪:‬‬
‫آیا یک نفر‪ ،‬فقط یک نفر‪ ،‬در میان شما پیدا م ‌یشود که دستش به‬

                    ‫جنایت و فساد آلوده نباشد؟!‬
            ‫پاسخ را نه به ما‪ ،‬بلکه به خودتان بدهید!‬

‫اقتصاد ایران و نظام دزدسالار‬                                     ‫از حرف تا عمل‪:‬‬          ‫درخواست شاهزاده رضا پهلوی از تماشاگران فوتبال‪:‬‬

                                     ‫«نیروهای مسلح» و نقش رضا پهلوی‬                 ‫اتحاد و همبستگی را در استادیوم به‬
                                                                         ‫نمایش بگذارید‬
                                     ‫برای قرار گرفتن آنها در کنار مردم‬                      ‫****‬

                                     ‫در صفحه‪18‬‬                           ‫گرانتریندرواز‌هبانجهانبهچلسىپیوست‬
                                                                           ‫****‬
                                            ‫در این شماره می خوانید‪:‬‬
                                                                    ‫درگیری تماشاگران و نیروهای امنیتی‬
‫است و از سوی دیگر اگر برملا شود‪،‬‬ ‫سکانداری دزدان و فاسدان در‬              ‫صفحات ‪ 8‬و ‪9‬‬             ‫صفحه ‪3‬‬      ‫در استادیوم الغدیر اهواز‬
‫«رسوایی» به بار می‌آورد و منجر‬  ‫اقتصاد کشور هولناک‌ترین تصویری‬       ‫= «زن روز» و «مرد روز»‬  ‫=حیدر العبادی رژیم ایران را‬          ‫****‬
‫به استعفا و برکناری و تغییراتی‬  ‫است که از اقتصاد ایران دیده م ‌یشود‪.‬‬
‫در بخش مربوطه می‌شود‪ .‬اما در‬   ‫این اقتصاد مغلوب رانت و رشوه و فساد‬             ‫صفحه ‪12‬‬ ‫نقر ‌هداغکرد‪:‬صدایجیر ‪‎‬هخواران‬             ‫مهدى تاج‪:‬‬
‫جمهوری اسلامی ایران دزدی و‬                        ‫=دوقرنفرازونشیبمطبوعات‬
‫اختلاس و فساد بخش جدایی‌ناپذیر‬         ‫فراگیر و عمیق است‪.‬‬                   ‫«نظام مقدس» درآمد‬        ‫در صورت قهرمانى تیم ایران در جاکارتا‬
                 ‫فساد اداری و اقتصادی در جوامع‬       ‫در ایران (‪ -)81‬احمد احرار‬                 ‫تمام بازیکنان از سربازى معاف مى‌شوند‬
   ‫دستگاه حکومت و دولت است!‬   ‫مختلف ممکن است وجود داشته‬                                 ‫صفحه ‪4‬‬
                 ‫باشد‪ .‬اما از یک سو نادر و مخفیانه‬              ‫صفحه ‪13‬‬ ‫=احمد عراقچی بازداشت‬              ‫****‬
‫در صفحه ‪2‬‬                                ‫= سرگرمی ‪-‬جدول ‪ -‬سودوکو‬                    ‫قهرمانووشویزنانرابهخاطرپوششبه‬
                                                             ‫شدصفحه ‪5‬‬   ‫صداوسیمایجمهوریاسلامیراهندادند!‬
                                               ‫صفحه ‪14‬‬ ‫=پشت درهای بسته موز ‌ههای‬
                                     ‫=دکتر مح ّمد مص ّدق؛ آسیب‬                          ‫****‬
                                                         ‫تهران چه خبر است‬   ‫وقوعتوفانباسرعت‪۱۱۰‬کیلومتردرساعت‬
                                        ‫شناسی یک شکست (‪)3‬‬                    ‫در سیستان و بلوچستان با ‪ ۱۷۰‬مصدوم‬
                                                               ‫صفحه ‪6‬‬
                                               ‫صفحه ‪16‬‬ ‫=مجلس شورای اسلامی رأی‬     ‫در صفحات ‪ 10‬و ‪11‬‬
                                     ‫=ایران در تلاش برای‬
                                                    ‫اعتماد خود از وزیر کار را پس‬
                                          ‫جایگزینی سوئیفت‬
                                                     ‫گرفت؛ علی ربیعی برکنار شد‬
                                               ‫صفحه ‪17‬‬
                                     ‫=مهرداد پهلبد خدمتگزار و‬              ‫صفحه ‪7‬‬
                                                    ‫=بازرگان ایتالیایی‪ :‬اروپا در‬
                                     ‫نخستین وزیر فرهنگ و هنر‬
                                                    ‫مقابل تحری ‌مهای آمریکا هیچ‬
                                            ‫ایران درگذشت‬
                                                        ‫غلطی نم ‌یتواند بکند!‬

‫‪Tel: 0044(0)20 3633 3684‬‬                                                        ‫‪Fax: 0044(0)20 3633 3685‬‬

‫شما با آگهی در کیهان فقط اطلا ‌عرسانی و کسب و کار خود را معرفی نم ‌یکنید بلکه یک کار‬
                  ‫فرهنگی نیز انجام م ‌یدهید‪:‬‬
                 ‫کیهان ‪ ،‬کیهان لندن ‪ ،‬کیهان خودتان را زنده نگاه م ‌یدارید‬
‫‪www.kayhan.london‬‬                                           ‫ِِ‬               ‫‪email: [email protected]‬‬
   1   2   3   4   5   6