Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ 5‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪173‬‬
‫جمعه ‪ 10‬تا پنجشنبه ‪ 16‬اوت ‪2018‬‬

‫سوسن دیهیم «خانه سیاه است» را روی صحنه برد‬                                     ‫(به فریدون فرخزاد)‬            ‫ُخنیاگر ِخجست ‌هی خونم!‬

                                      ‫به تازگی موزه متروپولیتن نیویورک‬                                           ‫نام ترا به اشک نوشتم‬
                                      ‫میزبان «خانه سیاه است»‪ ،‬نمایشی‬
                                      ‫چند رسان ‌های از سوسن دیهیم‪ ،‬مبتنی‬                                          ‫ُخنیا گر ِ خجسته‌ی خونم!‬
                                      ‫بر زندگی و اشعار فروغ فرخزاد بود‪ .‬این‬
                                      ‫برنامه در چند شهر دیگر آمریکا نیز به‬                       ‫خورشید‪،‬درکران ‌هیچش ‌مامسرودخواند‪.‬‬
                                      ‫روی صحنه رفته است و در آینده قرار‬
                                      ‫است در شهرهای مهم اروپایی نیر اجرا‬                        ‫مهتاب‪،‬درتران ‌هیخشم‌امبهغمنشست‪.‬‬
                                      ‫شود‪.‬سوسن دیهیم که فعالی ‌تهای‬
                                      ‫هنر ‌یاش را در تهران در «سازمان ملی‬                        ‫در آسمان‪ ،‬ستاره‌ای از جنس ِ جا ‌نمان‬
                                      ‫باله پارس» آغاز کرد‪ ،‬پس از خروج از‬
                                      ‫ایران به فعالیت خود در موسیقی در‬                         ‫بغض ِ بلند ِ هرشب ‌هاش را فرو شکست‪.‬‬
                                      ‫اشکال مختلف و سب ‌کهای متفاوت‬
                                      ‫ادامه داد‪ .‬سوسن دیهیم‪ ،‬در کنار‬                          ‫در روبروی آینه‪ ،‬با روشنای آب‬
                                      ‫فعالی ‌تهایش به عنوان خواننده و‬
                                      ‫آهنگساز‪ ،‬به جهان سینما نیز گام‬                          ‫گفتم که از تبار ِ تمنای آتشم‪.‬‬
                                      ‫گذاشت‪ .‬این هنرمند در فیل ‌مهای‬
‫ویدئو‬                                    ‫مطرح بی ‌نالمللی چون «آرگو»‪،‬‬      ‫فریدون فرخزاد ‪ ۱۶‬مرداد ‪ ۷( ۱۳۷۱‬اوت سال‬    ‫آن آتشی که جان ِفروزنده‌ی ترا‬
                                      ‫«آخرین وسوسه مسیح» یا «بادبادک‬     ‫‪ )۱۹۹۲‬در محل سکونت‌اش در شهر بُن بر اثر‬  ‫بر شادی ِ شبان ‌هی نیلوفران‪ ،‬دمید‪.‬‬
‫«برایدیدنویدئو‪،‬رویعکسکلیکنمودهویابهسایتکیهانلندنمراجعهنمایید‪».‬‬       ‫باز» و «هر یکشنبه داده شد» نیز با‬                         ‫وان راز ِ شاعران ‌هی شعری ِشگفت را‬
                                      ‫صدای خود حضور داشته است‪ .‬چندی‬           ‫ضربات چاقو به قتل رسید‬
                                      ‫پیش موزه متروپولیتن نیویورک‬
‫فعالی ‌تهایش به عنوان خواننده و‬    ‫روی صحنه رفته است و در آینده قرار‬   ‫میزبان «خانه سیاه است»‪ ،‬نمایشی‬              ‫ُگلبانگ ِ تازه داشت‪.‬‬       ‫با جان ِ عاشقان ِ جهان گفت‪.‬‬
‫آهنگساز‪ ،‬به جهان سینما نیز گام‬    ‫است در شهرهای مهم اروپایی نیر اجرا‬  ‫چند رسان ‌های از سوسن دیهیم‪ ،‬مبتنی‬                                ‫نام ترا به اشک نوشتم‪.‬‬
‫گذاشت‪ .‬این هنرمند در فیل ‌مهای‬                       ‫بر زندگی و اشعار فروغ فرخزاد بود‪ .‬این‬  ‫«خارا*» ترا به زخمه‌ی گیتار ِ دردمند‬
‫مطرح بی ‌نالمللی چون «آرگو»‪،‬‬                   ‫شود‪.‬‬   ‫برنامه در چند شهر دیگر آمریکا نیز به‬                         ‫در دفتری که خاطر ‌ههای «فروغ» را‬
‫«آخرین وسوسه مسیح» یا «بادبادک‬    ‫سوسن دیهیم که فعالی ‌تهای‬                           ‫در آرزوی ِ آبی ِ «شیلی» سروده بود‪.‬‬    ‫تا«ازدحا ِم کوچه‌یخوشبخت»بُردهبود‪.‬‬
‫باز» و «هر یکشنبه داده شده» نیز با‬  ‫هنر ‌یاش را در تهران در «سازمان ملی‬                                           ‫تا خلوت ِ خمیده‌ی آن «خان ‌هی سیاه»‪.‬‬
                   ‫باله پارس» آغاز کرد‪ ،‬پس از خروج از‬                                      ‫باری‬
   ‫صدای خود حضور داشته است‪.‬‬     ‫ایران به فعالیت خود در موسیقی در‬                            ‫پیغام ُگستران ِ بهاران ِ باغ ما‬                  ‫آری‬
‫احمد رأفت با سوسن دیهیم‬        ‫اشکال مختلف و سب ‌کهای متفاوت‬                          ‫ُگلواژه‌های پیرهن ِ خونسرشته را‪-‬‬     ‫من بودم ُو سرو ِد تو بود ُو بنفشه بود‬
                   ‫ادامه داد‪ .‬سوسن دیهیم‪ ،‬در کنار‬
     ‫گفتگویی انجام داده است‪.‬‬                                             ‫کز جان ِ چاک چاک ِتو م ‌یبارند‬      ‫آن باغ‪ ،‬از سپیدی ِسوز ِ صدای تو‬
                                                                               ‫با سازهای تشن ‌هی ما رنگ ِ تازه داشت‪.‬‬
       ‫پشت درهای بسته موز ‌ههای تهران چه خبر است‪:‬‬                                         ‫ُسربی نوشته‌اند‪.‬‬
                                                                         ‫من نیز‬       ‫با شادی ِبرهنه‌ی آوازخوان ِ آب‬
‫تکذیب کشف ‪ ۱۰‬اثر پیکاسو در ساماندهی انبار‬                                                              ‫آفاق ِ آرزوی درخشان ِروزگار‪-‬‬
      ‫موزه هنرهای معاصر!‬                                                 ‫ُخنیاگر ِ خجسته‌ی خونم!‬

                                                                 ‫نام ترا به اشک نوشتم‪.‬‬
                                                           ‫رضا مقصدی‬

                                      ‫= موزه‌های تهران بطور‬          ‫*ویکتور خارا نوازنده‌ی گیتار و آوازخوا ِن پُرآوازه‌ی شیلی بود که پس از کودتای پینوشه علیه دولت سالوادور آلنده‬
                                      ‫گروهی در تابستان جاری‬                               ‫در این کشور به قتل رسید‪.‬‬
                                      ‫تعطیل شد ‌هاند‪ ،‬آن هم در‬
                                                          ‫علیرضا تغابنی‪ ،‬معمار برجسته تهرانی برنده‬
                                       ‫فصل پررونق موز ‌هگردی!‬             ‫جایزه آکادمی سلطنتی‬
                                      ‫=موزه هنرهای معاصر از‬
    ‫موزه فرش ایران نیازمند بودجه‬                     ‫اردیبهشت‌ تا آبان تعطیل‬         ‫سبکمعماریجهانراترسیمم ‌یکنند‪.‬‬                         ‫علیرضا تغابنی نام معمار برجست ‌هی‬
                                                          ‫دیگر فینالیس ‌تهای این جایزه‬                         ‫ساکن تهران است که برنده جایزه‬
‫‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬امرداد تعطیل است‪ .‬موزه‬    ‫مشکلاتی که یکباره در سیست ‌مهای‬              ‫است‪.‬‬        ‫شامل آن هولرت ِپ هلندی‪ -‬بحرینی‪،‬‬         ‫علیرضا تغابنی‬         ‫آکادمی سلطنتی دورفمن شده است‪.‬‬
‫اتومبی ‌لهای اختصاصی نیز روز‬     ‫برق‪ ،‬سرمایش و گرمایش‪ ،‬تهویه‪،‬‬     ‫= مسئو ل بر گز ا ر ی‬          ‫راحل شاول از اتیوپی‪ ،‬آرکویتیک تورا‬                      ‫این جایزه برای نخستی ‌نبار در این‬
‫جمعه ‪ ۱۹‬امرداد تعطیل است‪ .‬موزه‬    ‫تاسیسات و… اتفاق م ‌یافتد بدون‬    ‫نمایشگاه گنجینه مو زه‬          ‫اک ‌سپندیدا از کلمبیا و گو هاشیگاوا از‬ ‫جدای تک خانواری و طرح اصلی و‬     ‫سال توسط آکادمی سلطنتی هنر‬
‫کوشک احمدشاهی در روزهای‬        ‫مصلح ‌تاندیشیدرصددتعمیربرآییم!»‬    ‫هنرهای معاصر به یک‬                               ‫مادر پروژ‌ههای شهری و مسکونی‬     ‫انگلستان اعطا گشت‪ .‬تغابنی یکی‬
‫شنبه و یکشنبه ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬امرداد و‬    ‫وی تعطیلی موز‌هها در فصل‬       ‫وبسایت غیرفارسی گفته‬                      ‫ژاپن بودند‪.‬‬   ‫و همچنین ساختما ‌نهای بزرگ‬      ‫از پنج نفر فینالیستی بود که برای‬
‫کاخ اختصاصی نیاوران در روزهای‬     ‫تابستان را همچنین مربوط به خشک‬    ‫که ‪ ۱۰‬اثر جدید پیکاسو در‬        ‫در کنار سایر جوایز امسال برای‬                         ‫دریافت جایزه امسال توسط داوران‬
‫س ‌هشنبه و چهارشنبه ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬امرداد‬  ‫شدن سریع مصالح ساختمانی دانسته‬    ‫جریان ساماندهی انبار موزه‬        ‫نخستین بار آکادمی سلطنتی دورفمن‬        ‫چندمنظوره را شامل م ‌یشود‪.‬‬   ‫بی ‌نالمللی با عنوان «معماران آینده»‬
                   ‫و گفته «اگر این نوع از تعمیرات برای‬  ‫هنرهای معاصر کشف شده!‬          ‫جایزه دیگری تحت عنوان جایزه‬       ‫هدف این پروژه با در نظر گرفتن‬
        ‫تعطیل خواهد بود‪.‬‬   ‫فصل پاییز گذاشته شود از یکسو با آغاز‬ ‫= مدیر موزه هنرهای‬           ‫معماری اعطا کرد‪ .‬این جایزه برای‬     ‫شرایط زیس ‌تمحیطی در کنار‬              ‫تشخیص داده شدند‪.‬‬
‫اما داستان تعطیلی شش ماهه موزه‬    ‫مدارس و بازدیدهای گروهی روبرو‬     ‫معاصر می‌گوید این خبر‬          ‫تقویت سهم داشتن در کسب افتخار‬      ‫وضعیت اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی‪-‬‬    ‫محسن مصطفوی مدیر گروه‬
‫هنرهای معاصر از جنس دیگریست‪.‬‬     ‫هستیم و از دیگرسو فصل بارندگی‬     ‫درست نیست و برداشت‬           ‫و همچنین بخشیدن الهام و دوام و‬     ‫اجتماعی ایران فراهم کردن پاس ‌خهای‬  ‫تحصیلات تکمیلی هاروارد از جمله‬
‫این موزه از اردیبهش ‌تماه امسال‬    ‫و سرما آغاز م ‌یشود و دیگر انجام‬                                           ‫امروزی برای معماری سنتی ایرانی‬    ‫داوران بی ‌نالمللی برای انتخاب‬
‫تعطیل شده و این تعطیلی تا آبا ‌نماه‬  ‫تعمیرات امکا ‌نپذیر نخواهد بود‪».‬‬      ‫غلط گزارشگران بوده!‬          ‫پایداری به فرهنگ معماری است‪.‬‬                       ‫«معماران آینده» آکادمی سلطنتی‬
‫تعطیل ادامه خواهد داشت‪ .‬پس از‬     ‫طبق اعلام رئیس موز‌ههای ایران‪،‬‬                        ‫طراح ژاپنی ایسوکو هاساگوا برنده‬                  ‫است‪.‬‬
‫‪ ۳۹‬سال از انقلاب‪ ،‬برای نخستی ‌نبار‬  ‫موزه رضا عباسی با مشکلاتی در‬     ‫موزه رضا عباسی‪ ،‬نیاوران و سعدآباد‬    ‫جایزه اول بود‪ .‬آکادمی سلطنتی‬      ‫در طی دهه گذشته پروژه او برنده‬               ‫دورفمن بود‪.‬‬
‫این موزه تعمیر و بازسازی م ‌یشود‪.‬‬   ‫تاسیسات برق و مخزن روبروست‬      ‫در اوج روزهای پر رونق موز‌هها و‬     ‫هنر لندن یک موسس ‌هی مستقل با‬      ‫جایزه معماری که جایزه معتبر ملی‬    ‫لویزیا هاتون یکی از اعضای هیئت‬
‫در روند تعطیلی این موزه قرار است‬   ‫و این تعطیلی برای رفع این نواقص‬    ‫اماکن تاریخی در تابستان‪ ،‬به دلیل‬    ‫بودج ‌هی خصوصی است که توسط‬       ‫معماری است و سالانه برگزار م ‌یشود‬  ‫داوران گفته است‪« :‬به علیرضا تغابنی‬
‫بخ ‌شهای اضافه شده به این بنا حذف‬                      ‫تعمیرات و سمپاشی تعطیل شد‌هاند!‬     ‫هنرمندان و معمارانی اداره م ‌یشود که‬                     ‫ب ‌ه خاطر این موفقیت درخشان و‬
‫شود و مشکلات رطوبتی و دمای این‬            ‫صورت گرفته است‪.‬‬    ‫تعطیلی موز‌هها در ایران عمدتا‬      ‫هدفشان این است تا صدای شفاف و‬                ‫نیز شده است‪.‬‬   ‫فو ‌قالعاده با توجه به اوضاع آشفت ‌های‬
                   ‫محمدرضا کارگر مدیرکل موز‌هها‬     ‫موضوع حساسی ‌تبرانگیزی است‬       ‫قدرتمندیبرایهنروهنرمندانباشند‪.‬‬     ‫خانه شریف ‌یها (سال ‪ )۲۰۱۳‬دارای‬    ‫که ایران دارد و برای اینکه موفق به‬
        ‫موزه نیز رفع گردد‪.‬‬  ‫اعلام کرده که برای رفع تمام مشکلات‬  ‫که امکان نقل و انتقالات و حتی‬      ‫با جشن دویس ‌توپنجاهمین سالگرد‬     ‫اتا ‌قهای برجسته چرخان است که‬     ‫اجرا و تحقق ساختما ‌نهایی با کیفیت‬
‫همچنین قرار است دو گالری این‬     ‫موزه رضا عباسی زمانی حدود یک ماه‬   ‫فروش غیرقانونی اموال موزه را دور‬    ‫تاسیس آکادمی سلطنتی دورفمن در‬      ‫با عدم ثبات حاکم بر سبک زندگی‬     ‫بالا شده است شادباش م ‌یگویم‪.‬‬
‫موزه تعمیر شده و گنجینه آثار هنری‬                      ‫از چشم بازدیدکنندگان افزایش‬       ‫سال جاری‪ ،‬این آکادمی تعهد خود‬      ‫ایرانیان سازگار است و در جشنواره‬   ‫برخلاف مسائل سیاسی‪ ،‬علیرضا‬
‫به آنجا منتقل شود‪ .‬در جریان این‬        ‫یا یک ماه و نیم لازم است‪.‬‬  ‫م ‌یدهد‪ .‬همین روز گذشته بود که‬     ‫را نسبت به فرهنگ و معماری با‬      ‫جهانی معماری در سال ‪۲۰۱۴‬‬       ‫ریش ‌ههایش به صورت عمیق در مسائل‬
‫کار‪ ،‬ظرفیت محل نگهداری گنجینه‬     ‫از سوی دیگر‪ ،‬مجموعه کاخ نیاوران‬    ‫خبر کشف ‪ ۱۰‬اثر پیکاسو در گنجینه‬     ‫اختصاص فضای ویژ‌های برای معماری‪،‬‬                       ‫اجتماعی و بومی کشورش باقی مانده‬
‫موزه نیز حداکثر تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬   ‫و سعدآباد نیز به دلیل کنترل و دفع‬   ‫موز‌ه هنرهای معاصر تهران در جریان‬    ‫یک نمایشگاه سالان ‌هی معماری‪،‬‬                ‫برگزیده شد‪.‬‬   ‫و به آن وفادار است‪ .‬اما با وجود این‬
‫م ‌ییابد‪ ،‬البته مرمت آثار گنجینه جزو‬ ‫آفات و سمپاشی تعطیل شده که البته‬                       ‫و همچنین دو جایز‌هی بی ‌نالمللی‬     ‫سایر آثار او از جمله ویلا برای برادر‬ ‫بلاتکلیف ‌یها او تجربیات خود در زمینه‬
‫طر ‌حهای این پروژه نیست‌‪.‬تعطیلی‬                        ‫ساماندهی انبار موزه تکذیب شد!‬    ‫معماری – جایز‌هی معماری آس و‬      ‫کوچکتر در تهران (‪ ،)۲۰۱۵‬ویلای‬     ‫ماده و صورت و ساختار را متوقف‬
‫موزه هنرهای معاصر اما بدون برگزاری‬     ‫شامل همه بخ ‌شها نم ‌یشود‪.‬‬   ‫تعطیلی موز‌هها در ایران به دلایل‬    ‫جایز‌هی دورفمن‪-‬آس تقویت کرده‬      ‫صفادشت (‪ )۲۰۱۶‬در کرج و ویلای‬     ‫نکرده و در راستای زیبای ‌یشناسی‬
‫نشست مطبوعاتی و شفا ‌فسازی روند‬    ‫مدیرکل موز‌هها و اموال منقول‬     ‫مختلفی چون تعمیر و بازسازی‬                                              ‫متمایز و متفاوت مختص به کارهای‬
‫بازسازی بود‪ ،‬از همین رو تعمیر‬     ‫تاریخی با اشاره به مشکلاتی که‬     ‫و حتی سمپاشی معمولا موضوع‬                     ‫است‪.‬‬        ‫گویم (‪ )۲۰۱۷‬در شیراز است‪.‬‬
‫موز‌های که مهمترین موزه خاورمیانه‬   ‫مجموعه تاریخی و فرهنگی نیاوران با‬   ‫بح ‌ثبرانگیز و حساسی ‌ت برانگیزی به‬   ‫این تأکید با قدردانی از هدی ‌هی بنیاد‬  ‫تغابنی در مصاحب ‌های که در سال‬            ‫خود پیش م ‌یبرد‪».‬‬
‫است و گرانبهاترین آثار مدرن دنیا‬   ‫آن روبروست گفت‪« :‬از آنجا که این‬    ‫شمار م ‌یرود‪ .‬چنانکه در پی تعطیلی‬    ‫دورفمن در سال ‪ ۲۰۱۷‬میلادی میسر‬     ‫‪ ۲۰۱۶‬گفته بود‪« :‬نسل جوان دارد‬     ‫تغابنی در سخنرانی که پس از‬
‫در آن نگهداری م ‌یشود‪ ،‬حساسیت‌‬    ‫مجموعه در محدوده فضای سبز و‬      ‫این مراکز موز‌های‪ ،‬اموال تاریخی و آثار‬ ‫شد که به بازسازی اتا ‌قها و ایجاد‬    ‫کار م ‌یکند؛ آنها در حال نفوذ به‬   ‫دریافت جایزه آکادمی سلطنتی‬
                   ‫باغ قرار دارند از این رو با مشکلاتی‬  ‫هنری بیش از زمانی که در معرض‬      ‫فضای اختصاصی برای معماری و یک‬      ‫حوز‌ههای اقتصادی و تجاری هستند‪.‬‬    ‫دورفمن داشت گفت از اینکه جایزه‬
     ‫رسان ‌هها را برانگیخته است‪.‬‬ ‫که رطوبت و حشرات ایجاد م ‌یکنند‬    ‫دید عموم قرار دارند‪ ،‬به مخاطر‌هی‬    ‫گالری در «برلینگتون گاردن» لندن‬     ‫آنها چیزهای نو و مدرن با کیفیت بالا‬  ‫اول آکادمی سلطنتی دورفمن را در‬
‫در چنین اوضاعی وبسایت‬         ‫روبرو هستند‪ .‬اگر مراقب نباشیم‪،‬‬                                            ‫م ‌یخواهند‪ ،‬بنابراین آنها پروژ‌ههایی‬ ‫زمینه معماری دریافت م ‌یکند بسیار‬
‫فرهنگی روزنامه هنر‪The Art( ،‬‬     ‫باکتر ‌یها از یکسو و حشرات مختلف‬       ‫سرقت و گم شدن م ‌یافتند‪.‬‬                ‫کمک کرد‪.‬‬                        ‫خوشحال است و افزود‪« :‬م ‌یخواهم‬
‫‪ )Newspaper‬اعلام کرد که‬        ‫از دیگرسو به موز‌هها‪ ،‬زیر فر ‌شها و‬  ‫با وجود این‪ ،‬موز‌ههای ایران نیازمند‬   ‫لوید دورفمن‪ ،‬مسئول آکادمی‬              ‫بهتر طراحی م ‌یکنند‪».‬‬   ‫معمار ِی من هدفی سازنده در کشوری‬
‫در جریان بازسازی ساختمان و‬      ‫پشت تابلوها و نقاط مختلف نفوذ‬     ‫افزایش استاندارد نگهداری از اموال‬    ‫سلطنتی و شخصیت کارآفرین و‬        ‫جایزه آکادمی سلطنتی دورفمن‬      ‫داشته باشد که در آن زمینه و فضا به‬
‫ساماندهی گنجینه موزه هنرهای‬      ‫پیدا م ‌یکنند و سبب بروز مشکلات‬    ‫تاریخی و آثار گرانبها هستند‪ ،‬چنانکه‬   ‫نیکوکار نیز گفته است‪« :‬من خوشحالم‬    ‫به مبلغ ‪۱۰۰۰۰‬پوند و در حمایت از‬
‫معاصر تهران‪ ،‬آثاری از هنرمندان‬    ‫م ‌یشوند‪ .‬از این رو سمپاشی در زمان‬  ‫موزه ملی فرش ایران به دلیل نزدیکی با‬  ‫که پشتیبان این جوایز بی ‌نالمللی‬    ‫استعدادهای جهانی است که آینده‬          ‫شدت سیاس ‌تزده است‪».‬‬
‫بزرگ جهان در انبارهای این موزه‬                       ‫مترو و فضای دودآلود شهری و نداشتن‬    ‫معماری هستم و به علیرضا تغابنی‬                        ‫تغابنی از سال ‪ ۲۰۰۴‬به عنوان یک‬
‫کشف شد‌هاند که پیش از این به ثبت‬           ‫مقرر الزامی است‪».‬‬   ‫تهویهمناسب‪،‬دیگرمکانمناسبیبرای‬                                             ‫معمار فعال مشغول به کار است و‬
‫نرسیده بودند‪ .‬ادامه در صفحه ‪17‬‬    ‫همچنین موزه کتابخانه سلطنتی‬      ‫نگهداری فر ‌شهای گرانبها و تاریخی‬            ‫تبریکم ‌یگویم‪».‬‬                       ‫پروژ‌ه «نکست آفیس» ‪nextoffice‬‬
                   ‫در روزهای چهارشنبه و پن ‌جشنبه‬    ‫ایران نیست‪.‬حالا اعلام شده که موزه‬    ‫او همچنین افزود‪« :‬ما پشتیبان‬                         ‫را در سال ‪ ۲۰۰۹‬در تهران آغاز کرده‪.‬‬
                                      ‫رضا عباسی و موزه نیاوران تا اطلاع‬    ‫ظهور یک استعداد جهانی استثنایی‬                        ‫وی دارای مدرک دکترای معماری‬
                                      ‫بعدی به روی بازدیدکنندگان بسته‬     ‫در معماری هستیم‪ .‬معماری از نظر‬                        ‫است و در مجل ‌ههای معماری ایرانی و‬
                                      ‫خواهند بود تا تعمیرات ساختمانی‬     ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و بسیاری‬                       ‫شهرسازی مطالب متعددی م ‌ینویسد‪.‬‬
                                      ‫و سمپاشی موزه اجرایی شود‪.‬‬                                               ‫پروژه «نکست آفیس»‬
                                      ‫محمدرضا کارگر مدیرکل موز‌هها‬           ‫موارد دیگر اهمیت دارد‪».‬‬                       ‫(‪ )nextoffice‬دامن ‌های از خان ‌ههای‬
                                      ‫و اموال منقول تاریخی به ایلنا گفته‬          ‫*منبع‪ :‬کیهان لایف‬
                                      ‫که «گاها مجبور م ‌یشویم به دلیل‬
                                                               ‫*ترجمه از کیهان لندن‬

                                      ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10