Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۱۷۳ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪3‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪173‬‬                                           ‫ژنرال ایالات متحده آمریکا‪ :‬قاسم سلیمانی عامل‬
‫جمعه ‪ 10‬تا پنجشنبه ‪ 16‬اوت ‪2018‬‬                                             ‫اصلی ب ‌یثباتی در خاورمیانه است‬

           ‫حیدر العبادی رژیم ایران را نقر ‌هداغ کرد‪:‬‬

   ‫صدای جیر ‪‎‬هخواران «نظام مقدس» درآمد‬

                                     ‫= سخنگوی شب ‌هنظامیان‬                                                   ‫=«رژیم ایران از حوث ‪‎‬یها‬
                                                                                                  ‫پشتیبا نی می‌کند تا‬
                                     ‫نُجبا‪ :‬ما نه اکنون و نه هیچ‬                                                ‫مو شک‌ها ی آ نها مر ا کز‬
                                     ‫زمان دیگر اجازه نخواهیم داد‬
                                     ‫که عراق به ایالتی از ایالات‬                                                ‫شهری اصلی در عربستان‬
                                                                                                  ‫را هدف قرار دهد‪».‬‬
                                     ‫آمریکا تبدیل و اراده آنان بر‬                                                ‫= «جمهوری اسلامی به‬
                                     ‫ما تحمیل شود‪.‬‬
                                     ‫= عمار حکیم‪ :‬عراق باید راه‬                                                 ‫همراه گرو ‌ههای شب ‌هنظامی‬
                                                                                                  ‫به دنبال تهدید امنیت‬
                                     ‫تنفسی برای ایران در بحران‬                                                 ‫اسراییل است‪».‬‬
                                     ‫تحری ‌مهای آمریکایی باشد و‬
                                     ‫فشارموجودبرایرانراکاهش‬
                                               ‫دهد‪.‬‬                                                 ‫فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا‬
                                                                                                  ‫(سنتکام) روز چهارشنبه‪ ۱۷ ،‬امرداد‪،‬‬

                                     ‫اظهاراتنخس ‌توزیرعراقدر موردالتزام‬                                             ‫گفته قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای‬

‫دیدار نخس ‌توزیر عراق با خامن ‪‎‬های در تهران؛ چهارم آبان ‪۱۳۹۶‬‬       ‫این کشور به اجرای تحری ‪‎‬مهای آمریکا‬  ‫سخنرانی جوزف ووتل در پایگاه ارتش آمریکا در یمن؛ شش مه ‪۲۰۱۸‬‬             ‫قدس سپاه عامل اصلی ب ‌یثباتی در‬
                                     ‫برای جمهوری اسلامی بسیار گران تمام‬                                                      ‫خاورمیانه است‪.‬‬

‫در مقابل‪ ،‬به گزارش یورونیوز دولت عراق با پاسدار ایرج مسجدی سفیر جمهوری‬  ‫به گزارش س ‪‎‬یا ‪‎‬نان‪ ،‬جوزف ووتل تنگه ارتش ایالات متحده م ‌یتواند فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا شده است‪.‬‬
‫تاکید کرد‪« :‬رژیم ایران حوث ‪‎‬یهایی را حیدر العبادی چهارشنبه‪ ۹ ،‬اوت (‪ ۱۷‬از هر زائر ایرانی برای صدور ویزای ورود به اسلامی در عراق گفته «تحریم‪‎‬های‬      ‫ژنرال چهار ستاره ایالات متحده اقدام عملی کند‪.‬‬
‫مسئول عملیا ‪‎‬تهای منطقه خاورمیانه ژنرال جوزف ووتل تاکید کرده حمایت م ‪‎‬یکند که از توزیع مناسب امرداد)دریککنفرانسمطبوعاتیاعلام خاکاینکشور‪ ۴۰‬دلاردریافتم ‌یکند‪ .‬آمریکا ب ‌یاعتنایی به اراده بی ‌نالمللی‪،‬‬
‫م ‪‎‬یگوید‪« ،‬ماهیت تجاوزگر قاسم نیروی دریایی آمریکا که در این کمک انساندوستانه و داروهای حیاتی کرد‪« :‬عراق تحری ‌مها علیه ایران را یک این بجز مبلغی است که مسافران ایرانی تعهدات و تواف ‌قهای امضا شده است‪».‬‬
‫سلیمانی باعث شده در سوریه‪ ،‬عراق آ ‪‎‬بهای پر تنش مستقر است دارای برای مقابله با یکی از بزرگترین خطای راهبردی و غیرصحیح م ‌یدانیم در هت ‌لها و در بازارهای این کشور خرج عمار حکیم در نشست هفتگی جریان‬
                    ‫و یمن‪ ،‬هر جا ب ‌یثباتی باشد رد پای طر ‌حهای از پیش تعیین شده برای بیمار ‪‎‬یهایی که شیوع پیدا کرده اما آنها را اجرا خواهیم کرد تا از منافع م ‌یکنند‪.‬‬
‫حکمت تاکید کرده «عراق باید راه‬
‫او دیده شود و نیروی قدس سازمانی واکنش در مقابل هر گونه افزایش ممانعت م ‌یکنند‪ .‬ایران امنیت باب مرد ‌ممان دفاع کنیم‪ .‬ما با این تحری ‌مها عراق در سال ‪ ۲۰۱۷‬حدود ‪ ۶.۶‬میلیارد تنفسی برای ایران در بحران تحری ‌مهای‬
‫المندب را که از نظر اهمیت رفت و رابط ‌هاینداریموازآنهاحمایتنم ‌یکنیم دلار کالای مصرفی از ایران وارد کرد‪ .‬آمریکایی باشد و فشار موجود بر ایران‬       ‫است که او هدایت م ‌یکند و به‌نظرم اقدامات تحری ‌‌کآمیز است‪.‬‬
‫تهدید اصلی است و اقدامات ب ‌یثبات او در بخش دیگری از اظهار ‪‎‬ت خود آمد چهارمین تنگه جهان است تهدید و نسبت به اجرای آن ب ‪‎‬یمیل هستیم‪ ،‬اما صادرات عراق به ایران در همین زمان را کاهش دهد‪ ».‬یک مفسر عراقی در‬
                                     ‫گفت به همه شما یادآوری م ‌یکنم که م ‌‪‎‬یکند؛ موش ‌کهای گرا ‌نقیمت کروز به آنها ملتزم خواهیم ماند‪».‬‬             ‫کننده را دامن م ‌یزند‪.».‬‬
‫حدود ‪ ۷۷‬میلیون دلار بود‪.‬محمد روزنامه الحیات که کیهان لندن ترجمه‬
‫یکی از مسائلی که ژنرال ووتل جمهوری اسلامی به همراه حز ‌بالله را برای حوث ‪‎‬یها تأمین م ‌یکند و به همچنین یکی از مدیران یک شرکت صالح مشاور اقتصادی نخس ‌توزیر عراق آن را در اختیار علاقمندان قرار داده است‬
‫در بار‪‎‬هی آن صحبت کرد تهدیدات لبنان و دیگر گرو‌ههای شب ‌هنظامی به آنها آموزش م ‌یدهد و با کشت ‌یهای عراقی واردکنند‌هی اتومبیل از ایران که م ‌یگوید‪،‬باوضعتحری ‪‎‬مهاعلیهجمهوری گفتهکهچراعراقنم ‌یتواندچنیننقشی‬
‫رژیم ایران برای بستن تنگه هرمز و دنبال ایجاد قابلی ‪‎‬تهایی برای تهدید انفجاری و می ‌نها و قابلی ‌تهای دیگر نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسلامی ممکن است ایران سفر سالانه را بازی کند‪.‬‬
                                                        ‫این مسیر را تهدید م ‌یکند‪».‬‬       ‫با ‪‎‬بالمندب است‪ .‬فرمانده سنتکام امنیت اسراییل هستند‪.‬‬
‫فرانسه گفت‪« :‬به خاطر تحریم‌های ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬میلیون زائر به عراق را محدود البتهدولتعراقمانندکشورهایدیگر‪،‬از‬
‫تأکید کرد با وجود این تهدیدات‪ ،‬این ژنرال آمریکایی همچنین تاکید او در پایان گفته «من م ‌یتوانم آمریکا ما واردات اتومبیل از ایران را کند که به اقتصاد عراق ضربه م ‏‌یزند‪ .‬جمله اروپاییانی که فقط حرف م ‌یزنند‪،‬‬
                                     ‫ارتش ایالات متحده م ‌یتواند این کرد رژیم ایران از حوث ‪‎‬یها پشتیبانی همینطور نمون ‌هها را ادامه بدهم متوقف کرد‌هایم‪».‬‬
‫دونالد ترامپ همواره هشدار م ‌یدهد که چار‌ه ‌ی دیگری ندارد‪ :‬چه کسی تجارت‬                                                               ‫آبرا‌هها را باز نگه دارد‪.‬‬
‫م ‌یکند تا موش ‌کهای آنها مراکز ولی حتما منظورم را متوجه شدید؛ این مدیر مسئول اضافه کرد‪« ،‬دولت شرکای آمریکا از بین تجارت با آمریکا و و حمایت ابرقدرت با ثباتی مانند آمریکا‬
‫او همچنین با اشاره به حملات اخیر شهری اصلی در عربستان را هدف قرار فعالی ‪‎‬تهای ایران در سراسر منطقه عراق از آمریکا تقاضای معافیت از اجرای جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کنند‪ .‬را رها کرده و جانب جمهوری اسلامی‬
‫حوث ‪‎‬یها در با ‪‎‬بالمندب به دو نفتکش دهد‪ .‬آنها با این کار نه فقط شهروندان ب ‌یثبات کننده است و امنیت منطقه تحری ‪‎‬مها برای واردات بعضی قطعات در این میان شب ‌هنظامیان مورد حمایت ب ‌یثبات و از نظر اقتصادی ورشکسته‬
‫عربستان تاکید کرد برای تضمین سعودی را تهدید م ‪‎‬یکنند‪ ،‬بلکه را بطور چشمگیری تحت تأثیر قرار لازم در تولید ماشین کرده است‪ .‬در این رژیم تهران در عراق نیز علیه عبادی را م ‌یگیرد که مردم خودش از آن به‬
‫ناوبری بی ‌نالمللی در تنگه با ‌بالمندب جامعه بی ‌نالمللی را هم شهروندانش م ‌یدهد‪».‬این سخنان ژنرال ایالات مدت‪،‬تمامخطوطتولیدماشیندرعراق موضع گرفت ‪‎‬هاند‪ .‬سید هاشم الموسوی ستوه آمده و با تظاهرات خواستار تغییر‬
‫در ساحل یمن و باز نگ ‌هداشتن این در آنجا ساکن هستند تهدید م ‌یکند‪ .‬متحده آمریکا در حالی بیان شده است متوقف شد‌هاند و پنج هزار کارگر در این سخنگوی رسمی مقاومت اسلامی آن هستند؟!‬
‫که دو روز پیش سردار ناصر شعبانی از حوزه نم ‌یدانند که آیا شغ ‌لشان حفظ نُ َجباء خطاب به حیدر العبادی گفته دولت عراق تا آنجا که توانست جمهوری‬
                                     ‫مقا ‪‎‬مهای بلندپایه سپاه اعتراف کرده خواهد شد یا نه‪».‬‬
‫«آقای نخست وزیر‪ ،‬با دشمن ایران اسلامی را دوشید و حالا مجبور است‬                                             ‫ایتالیا آماده اتخاذ مواضع‬
                    ‫بود که جمهوری اسلامی به حوث ‪‎‬یها در تمام این سا ‪‎‬لهایی که مردم در ایران همراهی نکن!»‬
‫تن به تبعیت از قوانین تحریم‪‎‬های‬
‫گفته دو نفتکش سعودی در تنگه در فقر و تنگدستی و انواع گرفتار ‌یها او هشدار داده «ما نه اکنون و نه هیچ آمریکا دهد‪ .‬العبادی به صراحت اعلام‬
‫با ‪‎‬بالمندب را هدف قرار دهند! این دست و پنج ‪‎‬هنرم م ‪‎‬یکنند‪ ،‬جمهوری زمان دیگر اجازه نخواهیم داد که عراق کرده «منفعت مردم عراق» را در این‬
‫جمله که بازتاب بسیار گسترد‌های اسلامی انواع و اقسام کم ‪‎‬کها را به عراق به ایالتی از ایالات آمریکا تبدیل و اراده تصمیم در نظر گرفته است‪ .‬این فقط‬     ‫«سختگیرانه» علیه جمهوری‬
                    ‫یافت‪ ،‬ساعاتی پس از انتشار از متن کرده‪،‬ازکالاوخدماتعمرانیوتبلیغاتی آنان بر ما تحمیل شود‪».‬‬
‫جمهوری اسلامی است که رهبران‬                                                               ‫اسلامی م ‪‎‬یشود‬
‫خبرگزار ‌یهای جمهوری اسلامی از جمله ساخت و ساز اماکن مذهبی تا سیدعمار حکیم روحانی شیعه عراقی و آن همواره منافع ملی و منافع مردم را‬
                                                        ‫حذف شد‪.‬‬
‫رهبر جریان «حکمت ملی» نیز در دیدار فدای سیاس ‪‎‬تهای ایدئولوژیک و اهداف‬  ‫کم ‪‎‬کهای پولی و تسلیحاتی‪.‬‬

‫توسع ‌هطلبانه و تبلیغاتی خود م ‌یکنند‪.‬‬

‫عاقبت چنین سیاس ‌تهایی میلیو ‪‎‬نها‬    ‫شرک ‌تهاى اروپایى که تجارت با ایران را به خاطر‬                                                       ‫= نخست و ز یر ا یتا لیا‬
‫شهروندی هستند که با این همه ثروت‬                                                                                  ‫م ‪‎‬یگوید در دیدار با ترامپ‬
                                                                                                  ‫به او گفته کشورش آماده‬
‫و منابع به خاک سیاه نشست ‌هاند و روزی‬  ‫تحریم آمریکا متوقف کنند‪ ،‬مجازات مى‌شوند‬                                                           ‫همکاری در تحری ‪‎‬مها علیه‬

‫نیست که در گوشه و کنار کشور علیه‬                                                                                  ‫جمهوری اسلامی است‪.‬‬
‫شرایط موجود اعتراض و تظاهرات نکنند‪.‬‬

‫در این میان‪ ،‬وحید یامین‪‎‬پور از‬

‫نویسندگان و تحلیلگران وابسته به‬                                                                                   ‫=ترامپم ‪‎‬یگویدآمریکادر‬

‫جمهوری اسلامی در توییتی تقصیر را‬                                                                                  ‫کنار مردم رنج کشیده ایران‬
‫به گردن دولت روحانی انداخته است‪.‬‬                                                                                           ‫م ‪‎‬یماند‪.‬‬
‫در حالی که دولت روحانی در عمل و‬
‫به ویژه در سیاست منطق ‌های و خارجی‪،‬‬                                                                                 ‫=پمپئو گفته از شرکایمان‬
                                                                                                  ‫می‪‎‬خواهیم برای تحریم‬
 ‫مانند دول ‌تهای قبلی‪ ،‬کار‌های نیست‪.‬‬                                                                                ‫رژیم ایران به ما بپیوندند‬

‫در آبان سال ‪ ۱۳۹۶‬علی خامنه‪‎‬ای‬

‫در دیدار با عبادی ضمن حمایت از‬                                                                                   ‫تا درآمدهای رژیم صرف‬
‫گسترش هم ‌‌هجانبه روابط تهران‪ -‬بغداد‬                                                                                 ‫سرکوب مردم خود نشود‪.‬‬
‫در زمین ‌ههای مختلف‪ ،‬به او گفته بود‬

‫«باید مراقب مکر آمریکای ‌یها باشید‬                    ‫ناتالی توچی و فدریکا موگرینی‬                                ‫جوزپه کونته‬           ‫جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا‬
‫و هرگز به آنها اعتماد نکنید!» ظاهرا‬                                                                                 ‫درباره‪‎‬ی آغاز فاز اول تحریم‪‎‬های‬
‫خامن ‌های خودش هم باورش شده که‬                                                              ‫ایستاده است‪ .‬ما امیدواریم روزی را‬     ‫اقتصادی آمریکا علیه رژیم ایران گفته‬
‫«رهبر مسلمانان جهان» است و هر‬                                                              ‫ببینیم که مردم ایران‪ ،‬و همه مردم در‬    ‫کشورش آماده است در صورت نیاز‬
‫حرفی که بزند وحی منزل است و‬                                                               ‫سراسر منطقه بتوانند با هم در امنیت‬     ‫«تعهدات خود را به‌روزرسانی کند»‬
‫نخس ‌توزیرعراقهممنافعمردموکشور‬                                                                                    ‫و از پایبندی به آن اجتناب نم ‪‎‬یکند‪.‬‬
‫عراق را فدای حر ‌فهایی خواهد کرد که‬                                                                ‫و صلح سعادتمند شوند‪».‬‬      ‫به گزارش آنسا‪ ،‬خبرگزاری ایتالیا‪ ،‬او‬
‫اگر خیلی درست و داهیانه م ‌یبودند‪،‬‬                                                            ‫مایک پمپئو نیز در توییتی نوشته‬       ‫در این زمینه م ‪‎‬یگوید‪« :‬در دیدار اخیر‬
‫وضعیت ایران و مردمانش نم ‌یبایست‬                                                             ‫«امروز رژیم ایران با صلح جهانی در‬     ‫با دونالد ترامپ گفتم که آماد‪‎‬هایم در‬
                                                                             ‫تقابل است‪ .‬ما از متحدان و شرکایمان‬     ‫صورت وجود شواهد و مدارک جدید‬
     ‫آنچه باشد که اکنون هست!‬

   ‫دارالترجمه بین المللی فـریـس‬                    ‫تحری ‌مهاى بالقوه اتحادیه اروپا بخشى‬  ‫فدریکاموگرینىرئیسبخشسیاسى‬        ‫م ‪‎‬یخواهیم تا به ایالات متحده بپیوندند‬   ‫دال بر گسترش برنامه هست ‌های ایران‬
                                     ‫از قوانین مسدودکننده اتحادیه‬      ‫اتحادیه اروپا گفته است تلاش مى‌کنیم‬   ‫و از دسترسی رهبران ایران به سرمایه‬     ‫در گزارش سازمان اطلاعات آمریکا‬
    ‫زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی‬                ‫اروپاست که از روز س ‌هشنبه همزمان‬   ‫تا ایران در توافق برجام باقى بماند و‬   ‫برای سرکوب مردم خود و دامن زدن‬       ‫موضع‌ سختگیرانه‌تری علیه تهران‬
                                     ‫با اجراى بخش اول تحری ‌مهاى آمریکا‬   ‫ایرانى‌ها از منافع اقتصادى این توافق‬   ‫به تروریسم در سراسر دنیا ممانعت به‬
              ‫( استاد دانشگاه )‬              ‫علیه ایران به اجرا گذاشته شده اس ‌ت‪.‬‬  ‫بهر‌همند شوند‪.‬او افزود‪ :‬اتحادیه اروپا و‬                                 ‫اتخاذ کنیم‪».‬‬
‫ترجمه رسمی شناسنامه‪ ،‬قباله ازدواج و طلاق‪ ،‬مدارک حقوقی‪ ،‬تجاری‪،‬‬      ‫موگرینى تأکید کرده که این اقدام‬    ‫جامعه بی ‌نالمللى متعهد هستند روابط‬              ‫عمل آورند‪».‬‬      ‫او همچنین تاکید کرده «دولت ایتالیا‬
                                     ‫اروپا یک گام نمادین و مهم سیاسى‬    ‫اقتصادى با ایران را با وجود خروج یک‬   ‫روزنامه جوان نزدیک به سپاه در‬       ‫این موضوع را بررسی م ‌یکند و مقامات‬
      ‫طبی‪ ،‬تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی‬         ‫است‪ .‬ناتالى توچى مشاور موگرینى هم‬   ‫جانبه آمریکا از برجام حفظ کنند‪ .‬وى‬    ‫یادداشتی با عنوان «سنگ تمام اروپا‬     ‫رم برای جلوگیری از تاثیرات منفی‬
                                     ‫گفته‪ ،‬شرک ‌تهاى اروپایى که تجارت‬    ‫اضافه کرد‪ :‬توافق دو پایه دارد و ایران‬  ‫در دورجدید تحریم!» نوشته «به خوبی‬     ‫تحریم‪‎‬های اقتصادی ایالات متحده‬
                 ‫تلفــن‪:‬‬                 ‫با ایران را به خاطر تحری ‌مهاى آمریکا‬ ‫کاملا بر تعهداتش در اساس پایبند‬     ‫م ‌یدانیم شرک ‌تهای اروپایی به دلیل‬    ‫آمریکا علیه ایران بر شرکت‌های‬
                                     ‫متوقف کنند از سوى اتحادیه اروپا‬                         ‫حجم بازار ایران و آمریکا چه بازاری‬
‫‪020-8735 6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831‬‬                                             ‫بوده است‪.‬‬     ‫را ترجیح م ‌یدهند‪ ،‬در حالی که بانک‬      ‫ایتالیایی وارد عمل خواهند شد‪».‬‬
         ‫فکــس‪020-7760 7160 :‬‬                      ‫مجازات و تحریم مى‌شون ‌د‪.‬‬   ‫اتحادیه اروپا در سال ‪ ٢٠١۶‬بیش از‬     ‫سرمایه‌گذاری اروپا یا شرکت‌های‬       ‫روز چهارشنبه‪ ۱۷ ،‬امرداد‪ ،‬رییس‬
                                     ‫ناتالى توچى مشاور وی نیز گفته‬     ‫‪ ٨/٢‬میلیارد یورو کالا به ایران صادر‬   ‫اروپایی از ایران رفت ‌هاند و به نظا ‌مهای‬ ‫جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده‬
        ‫‪www.assot.co.uk‬‬                     ‫است‪ :‬این اقدام لازم است چون‬      ‫کرده و حدود ‪ ۵‬و نیم میلیارد یورو‬                          ‫آمریکا در اظهار نظرهایی جداگانه از‬
                                     ‫سیگنالدیپلماتیکبهایرانیانمى‌دهد‪.‬‬    ‫از ایران کالا خریده است‪ .‬تراز تجارى‬       ‫سیاسی خود «نه» گفت ‌هاند‪».‬‬     ‫اعتراضات مردم داخل ایران حمایت‬
        ‫‪Email: [email protected]‬‬                   ‫وى اضافه کرد‪ :‬شرک ‌تهایى که از‬     ‫میان آمریکا و اتحادیه اروپا معادل‬    ‫فشارها و تهدیدهای آمریکا آنقدر‬       ‫کردند و بار دیگر علیه سیاس ‪‎‬تهای‬
                                     ‫پذیرش تحری ‌مهاى آمریکا خسارت‬     ‫‪ ١/١‬تریلیون دلار در سال ‪ ٢٠١۶‬بوده‬    ‫شرک ‪‎‬تهای اروپایی را نگران کرده که‬
‫‪Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road‬‬             ‫دید‌هاند باید بتوانند راهى براى جبران‬ ‫است‪ .‬اروپا در تلاشش براى نجات‬      ‫وعد‪‎‬ههای رهبران سیاسی این قاره به‬       ‫جمهوری اسلامی موضع گرفتند‪.‬‬
      ‫‪Hammersmith , London W6 0LH‬‬                                     ‫برجام جدى است‪.‬او افزود‪ :‬مجازات‪،‬‬     ‫سران جمهوری اسلامی در مورد ادامه‬      ‫دونالد ترامپ گفته «همچنان در کنار‬
                                         ‫زیا ‌نهای خود داشته باشند‪.‬‬                       ‫همکار ‪‎‬یهای اقصادی هیچ اثری جز‬       ‫مردم رنج کشیده ایران که وارثان‬
         ‫دوشنبه تا جمعه ‪ 10‬صبح تا ‪ 5‬بعداز ظهر‬                                                                        ‫حقیقی میراث غنی ایران و قربانیان‬
                                                                               ‫دلگرم ‌یهای تسکی ‌ندهنده ندارد‪.‬‬    ‫واقعی سیاس ‪‎‬تهای رژیم ایران هستند‪،‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8