Page 2 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 2

‫صفحه ‪ - Page 2 - ۲‬شماره ‪۱۷55‬‬
                                                                                                 ‫جمعه ‪ 7‬تا پنجشنبه‪ ۱۳‬آذرماه ‪۱۳99‬خورشیدی‬

‫اخاذی با فرنگیها و ایرانیان دوتابعیتی‬                                                  ‫هدف نجات «کشتی نظام» است‬

‫نشان میدهد که دستگاه امنیتی رژیم‬   ‫که نه تنها اگر پایشان به ایران برسد‪ ،‬با‬ ‫راستش توضیح برخی موضوعات در دستکم‬            ‫چه با تفنگ‪ ،‬چه بیتفنگ!‬
‫رفت و آمد فعالان فرهنگی و علمی‬    ‫زندان و شکنجه و اعدام روبرو خواهند‬    ‫سی سال گذشته به اندازهای تکرار شده که از یکسو‬
‫و حقوق بشری به ایران را با هدف‬    ‫بود بلکه جمهوری اسلامی دست به‬      ‫جای خوشحالیست که آگاهی نسبت به آنها را در‬        ‫=جمهوری اسلامی با سه چالش بزرگ روبروست‪ :‬در داخل در برابر مردم؛ در‬
‫گروگانگیری زیر ذرهبین دارد و آنها‬   ‫ترور و ربودن و انتقال آنان به ایران‬   ‫ایستادگی و شعارهای حقوقی و آزادیخواهانهی‬
‫را سبک و سنگین میکند‪ .‬اما فعالان‬                        ‫مردم در اعتراضات و تظاهرات میتوان دید اما‬        ‫خارج با همسایگان و غرب؛ در درو ِن خود با باندها و گروههای مافیاییاش و‬
‫سیاسی را یا ترور میکند و یا با رصد‬               ‫میزند!‬     ‫از سوی دیگر جای شگفتی است که وابستگی‬           ‫اولویت آن حفظ و نجات «کشتی نظام» است! دولت ‪ ۱4۰۰‬باید بتواند در رویارویی‬
                   ‫ولی آیا حق هر مهاجر و شهروندی‬      ‫و دلبستگی سیاسی و ایدئولوژیک و مالی به یک‬
          ‫کردن میدزدد!‬    ‫نیست که به سرزمین مادری خود‬       ‫حکومت مذهبی تباهکار و ضدبشری مگر چه اندازه‬        ‫با مردمی که جمهوری اسلامی را نمیخواهند از پس وظایف تدارکاتی برآید‪.‬‬
‫به نظر میرسد مبادلهی اخیر‬       ‫رفت و آمد کند؟ البته که هست!‬       ‫میتواند باشد که مستقیم و غیرمستقیم به دفاع از‬
‫پژوهشگر انگلیسی‪ -‬استرالیایی با سه‬   ‫چنانکه سالانه نه تنها صدها ایرانی‬                                 ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و از سوی دیگر‪،‬‬     ‫سردار حسین دهقان از اعضای ارشد سپاه پاسداران‬
‫مأمور عملیات تروریستی جمهوری‬     ‫به کشورشان رفت و آمد میکنند و‬        ‫آن پرداخت و برای ادامهی آن تلاش کرد؟!‬        ‫برخی تحلیلگران اساسا خود «اصلاحات» را مانند سپاه‬     ‫انقلاب اسلامی هفته گذشته حضور خود در رقابتهای‬
‫اسلامی در تایلند‪ ،‬دور جدیدی از‬    ‫برخی از آنان سحرگاه ‪ ۱8‬دیماه ‪98‬‬     ‫در این میان کم نیستند شهروندان عادی فرنگی‬                                     ‫سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را‬
‫مبادلات همزمان با تغییر دولت در‬    ‫در شلیک موشکهای سپاه پاسداران‬      ‫و ایرانیان دوتابعیتی که طعمه و گروگان جمهوری‬        ‫پاسداران‪« ،‬فرزند جنگ و انقلاب» ارزیابی میکنند‪.‬‬
‫آمریکا باشد‪ .‬این چرخه اما هرگز‬    ‫انقلاب اسلامی به پرواز ‪ 7۵2‬هواپیمایی‬                               ‫حسین دهقان پوده معروف به حسین دهقان رئیس‬                           ‫اعلام کرد‪.‬‬
‫متوقف نخواهد شد‪ :‬نه تنها چند ده تن‬  ‫«اوکراین اینترنشنال» جان خود را از‬                 ‫اسلامی میشوند‪.‬‬         ‫پیشین «بنیاد مستضعفان»‪ ،‬وزیر دفاع و پشتیبانی‬       ‫هرچند او پیشتر نیز گفته بود «با قدرت خواهم آمد و‬
‫فرنگی و ایرانی دوتابعیتی در زندانهای‬ ‫دست دادند بلکه تا پیش از پاندمی‬     ‫یکی از پیامدهای پروژه امنیتی «اصلاحات»‬          ‫نیروهای مسلح در دولت نخست حسن روحانی و‬          ‫معتقدم باید مردم را از این وضعیت فعلی نجات داد»‬
‫ایران بسر میبرند تا با پول یا مجرمان‬ ‫ُکرونا ایران میزبان توریستهای فرنگی‬   ‫برای حفظ نظام‪ ،‬رفت و آمد فرنگیها و همچنین‬        ‫مشاور رهبر جمهوری اسلامی در صنایع دفاعی است‬        ‫اما اکنون نخستین فردی است که بطور رسمی برای‬
‫وابسته به رژیم معاوضه شوند بلکه‬                        ‫ایرانیان تبعیدی و مهاجر بود که اگرچه ماهها و‬       ‫که در حوزه اجرایی همواره به جناح اصلاحطلب نزدیک‬      ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬وارد صحنه شده است‪ .‬اعلام نامزدی‬
‫احتمال مماشات آمریکا با رژیم ایران‬               ‫نیز بود‪.‬‬    ‫گاه سالها برای دریافت پاسپورت پناهندگی‬                                       ‫حسین دهقان در حالی که هنوز نامزدهای جناح اصولگرا‬
‫سبب خواهد شد تا دوباره سادهاندیشان‬  ‫با اینهمه جمهوری اسلامی هرگز‬       ‫خواب به چشم نداشتند‪ ،‬اما دروغ اصلاحات‬                            ‫بوده است‪.‬‬       ‫و اصلاحطلب معرفی نشدهاند‪ ،‬واکنشهای متفاوتی در‬
‫دیگری برای ایرانگردی و دیدار خانواده‬ ‫برای فرنگیها و ایرانیان دوتابعیتی امن‬  ‫این دستاورد را برای آنان داشت که پناهندگی‬        ‫حسین دهقان از ابتدای انقلاب با طیفی که بعدها به‬
‫و «پژوهش» و شرکت در کنفرانس‬      ‫نبوده است‪ .‬نیروهای امنیتی جمهوری‬     ‫خود را پس داده و با دریافت مدارک جمهوری‬         ‫عنوان اصلاحطلب معروف شد‪ ،‬نزدیک بوده است‪ .‬او از‬                      ‫پی داشته است‪.‬‬
‫«علمی» به قلمرو گروگانگیران حرفهای‬  ‫اسلامی برای اخاذی و باج گرفتن از‬     ‫اسلامی به ایران رفت و آمد کنند‪ .‬البته این‬        ‫جمله نیروهای انقلابی و دانشجویان «پیرو خط امام»‬      ‫حضور چهرههای نظامی در رقابتهای انتخابات دولت‬
‫سفر کنند و با این کار‪ ،‬تروریستها و‬  ‫کشورهای دیگر‪ ،‬قطعا شاخصهایی‬       ‫رفت و آمد مدیون اصلاح و تغییر در جمهوری‬         ‫است که به همراه دیگر چهرههای کنونی اصلاحطلب‬        ‫در جمهوری اسلامی موضوع تازهای نیست و سابقهدار‬
‫تباهکاران و همچنین پولهای بلوکه‬    ‫برای گروگان گرفتن دارند که جزئیاتش‬    ‫اسلامی نبود بلکه رفت و آمدکنندگان «اصلاح»‬        ‫مانند معصومه ابتکار‪ ،‬عباس عبدی‪ ،‬محمدرضا خاتمی‬       ‫است‪ .‬تا کنون دریادار سیداحمد مدنی در سال ‪،۵8‬‬
‫شده را که به مردم ایران تعلق دارد به‬ ‫مشخص نیست اما میتوان تصور کرد‬      ‫شده و «تغییر» کرده و دیگر نقشی در مخالفت‬         ‫و محسن میردامادی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفت‪.‬‬     ‫دریابان علی شمخانی در سال ‪ ،8۰‬سردار پاسدار‬
                   ‫که قیمت و ارزش گروگانها میبایست‬     ‫با آن بازی نمیکردند‪ .‬وگرنه در تمام سالهای‬        ‫سردار دهقان بعدها با تشکیل نخستین دولت‬          ‫محمدباقر قالیباف در سالهای ‪ 92، 8۴‬و ‪ 9۶‬و سردار‬
    ‫جمهوری اسلامی برگردانند!‬   ‫قابل معامله باشد‪ .‬یک بررسی سطحی‬     ‫گذشته و تا این لحظه چه بسیار ایرانیان تبعیدی‬       ‫اصلاحات به عنوان قائم مقام وزیر دفاع و در دولت‬      ‫سرلشکر پاسدار محسن رضایی در سالهای ‪ 88‬و ‪92‬‬
                                                                    ‫دوم خاتمی و دولت نخست محمود احمدینژاد به‬         ‫نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند و البته همگی‬
‫واکسن ُکرونا در ایران سهم کیست؟!‬                                                    ‫عنوان معاون رئیسجمهور و رئیس «بنیاد شهید و امور‬      ‫نتیجه انتخابات را با اختلاف قابل توجه به رقیبان خود‬
    ‫مردم یا خودیها؟!‬
                                                                                ‫ایثارگران» فعالیت میکرد‪.‬‬                       ‫واگذار کردند‪.‬‬
‫مهمتر این است که مردم هیچ واکنش‬      ‫«کوواکس» برای کشورهای ضعیف دنیا‪،‬‬                 ‫از صفحه ‪۱‬‬          ‫پاسداران شاخص دیگری نیز بودهاند که مانند حسین‬       ‫حالا برای انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬نیز نام‬
‫مثبتی به این ادعاها نشان نمیدهند‪ .‬کاربران‬ ‫این اطمینان را دادهاند تا بخشی از واکسن را‬                          ‫دهقان به اصلاحطلبان نزدیک بوده و یا هستند‪ .‬برخلاف‬     ‫چند عضو کنونی و سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
‫در شبکههای اجتماعی نه تنها درباره واکسن‬  ‫برای مردم این کشورها تأمین کنند و یا مازاد‬  ‫دانشمندان و شرکتهای تولیدکننده‬         ‫همهی ج ّوسازیهایی که اصلاحطلبان و حامیان‬         ‫مطرح شده است‪ .‬سعید محمد فرمانده قرارگاه بازسازی‬
‫ادعایی وزیر بهداشت مینویسند بهتر است‬                          ‫دارویی بزرگ دنیا که از همان ژانویه ‪2۰2۰‬‬     ‫جمهوری اسلامی درباره سپاه پاسداران انجام میدهند‬      ‫«خاتمالانبیاء»‪ ،‬پرویز فتاح رئیس «بنیاد مستضعفان»‪،‬‬
‫آن را روی مقامات جمهوری اسلامی تست‬      ‫واکسن خود را در اختیار آنها قرار دهند‪.‬‬   ‫فعالیت برای تولید واکسن ُکرونا را شروع‬     ‫اما قاسم سلیمانی فرمانده شاخهی برونمرزی سپاه‬       ‫عزتالله ضرغامی رئیس پیشین صداوسیمای جمهوری‬
‫کرد بلکه در مورد واکسن روسی اسپوتنیک‬    ‫ایران یکی از ‪ ۱8۰‬کشور عضو کوواکس‬       ‫کردند‪ ،‬تا کنون خبر موفقیت ‪ ۳‬واکسن را‬      ‫پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه قدس) نیز از کانال اکبر‬    ‫اسلامی‪ ،‬محمدباقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای‬
‫نیز معتقدند بهتر است روی مسئولان‬      ‫سازمان بهداشت جهانی و در فهرست‬        ‫به دنیا دادهاند‪ .‬شرکتهای فایزر‪ -‬بیونتک‪،‬‬     ‫هاشمیرفسنجانیوحلقهکرمانبهاصلاحطلباننزدیک‬         ‫اسلامی‪ ،‬علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و محسن‬
‫رده بالای نظام آزمایش شود تا دستکم‬     ‫کشورهای ضعیف دنیا برای تهیه واکسن‬      ‫ُمدرنا و دانشگاه آکسفورد‪ -‬آسترازنکا در‬                                  ‫رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از سوی‬
                                            ‫یکماه اخیر اعلام کردند که واکسن آنها تا‬               ‫و دستشان در یک کاسه بود‪.‬‬       ‫برخی رسانهها یا تحلیلگران حکومتی به عنوان نامزدهای‬
  ‫شعارهای ضدغربیشان را ثابت کنند!‬                  ‫قرار دارد‪.‬‬    ‫‪ 9۵‬درصد در بدن ایمنی ایجاد میکند و‬       ‫مهدیجهانگیریکوشایی‪ ۱۶‬مهر‪ ۱۳9۶‬توسطسازمان‬
‫عدم اطمینان مردم به نظام به اندازهای‬    ‫سعید نمکی پنجم آذرماه گفت که از‬       ‫برای استفاده از این واکسنها به مردم دنیا‬    ‫اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام فساد گسترده اقتصادی‬         ‫احتمالی انتخابات خردادماه مطرح شدهاند‪.‬‬
‫عمیق و گسترده است که آنها به صرف‬      ‫کوواکس «‪ ۱۶‬میلیون و ‪ 8۰۰‬هزار دوز‬                               ‫و اداری بازداشت شد‪ .‬او برادر اسحاق جهانگیری کوشایی‬    ‫جناحهای اصلاحطلب و اصولگرا نیز به دنبال جمعبندی‬
‫بودجههای مربوط به مقابله با ُکرونا و‬    ‫واکسن ُکرونا» دریافت میشود که حدود‬                 ‫اطمینان دادند‪.‬‬      ‫معروف به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی‬       ‫برای معرفی نامزدهای نهایی خود هستند که قرار است‬
‫همچنینتهیهواکسنباتردیدنگاهمیکنند!‬     ‫‪۱۰‬درصد جمعیت کشور را با توجه به دو‬      ‫همچنین شرکتهای مختلف برای ‪۵۵‬‬          ‫نامزد مورد حمایت اصلاحطلبان در انتخابات ریاست‬       ‫زیر عنوان این جناحین وارد معرکهی انتخابات شوند‪.‬‬
‫برخی حتی این احتمال را مطرح میکنند‬                           ‫واکسن در مرحله آزمایشهای بالینی‬                                      ‫این در حالیست که چهرههای سپاهی مطرح شده نیز‬
‫که پیشپرداخت خرید واکسن ُکرونا از‬       ‫مرحلهای بودن تزریق پوشش میدهد‪.‬‬      ‫انسانی و دستکم ‪ 87‬واکسن در مرحله‬                       ‫جمهوری ‪ 9۶‬است‪.‬‬
‫سازمان بهداشت جهانی همان محموله‬      ‫سیما سادات لاری سخنگوی وزارت‬         ‫آزمایشهای حیوانی قرار دارند‪ .‬چین‪ُ ،‬کره‬     ‫پرونده تخلفات مهدی جهانگیری آنقدر سنگین است که‬         ‫در نهایت به یکی از همین دو جریان وابستهاند‪.‬‬
‫پولی جمهوری اسلامی است که شامگاه‬      ‫بهداشت‪ ،‬مبلغ پیش پرداخت به کوواکس‬      ‫جنوبی‪ ،‬تایلند‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کانادا‪ ،‬هند‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫وثیقه آزادی او از سوی بازپرس پرونده ‪ ۶۰۰۰‬میلیارد‬     ‫در این میان‪ ،‬اصلاحطلبان میکوشند اعلام نامزدی سردار‬
‫چهارشنبه ‪۵‬آذرماه با هواپیما به سوریه‬    ‫را «حدود ‪ ۵2‬میلیون دلار» اعلام کرده بود‬   ‫اسرائیل و ژاپن از جمله این کشورها هستند‪.‬‬    ‫تومان تعیین شد‪ .‬قاسم سلیمانی اما چند ماه بعد در‬      ‫حسین دهقان در انتخابات ریاست جمهوری را با برجسته‬
‫فرستاده شد و حین تخلیه توسط حزبالله‪،‬‬    ‫که به گفتهی وی «در حال انجام است»‪.‬‬     ‫دکتر نامدار بقائی یزدی میکروبیولوژیست‬      ‫دیماه ‪ 9۶‬ترتیب آزادی او را بدون هیچ تشریفات اداری‬     ‫کردن عباراتی چون «تشکیل دولت نظامی»‪« ،‬تشکیل‬
                      ‫وزیر بهداشت همچنین نحوه تأمین‬        ‫از بریتانیا در این زمینه به کیهان لندن‬     ‫و قضایی داد و دو ماه بعد در اسفند ‪ 9۶‬اعلام شد وثیقه‬    ‫دولت با تفنگ»‪« ،‬یکدست شدن نظام» و ترفندهایی‬
 ‫هدف جنگندههای اسرائیلی قرار گرفت!‬    ‫«حدود ‪ ۵.۵‬میلیون دوز» را در قالب قرارداد‬   ‫میگوید که ‪ ۴8‬واکسن ُکرونا در مراحل‬       ‫مهدی جهانگیری به ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان کاهش پیدا‬       ‫که از شدت تکرار نخنما شده است‪ ،‬به هشدار و تهدید‬
‫با این حال‪ ،‬تلاشهایی نیز برای راهاندازی‬  ‫تولید مشترک با «یکی از کمپانیهای‬       ‫مختلف در رصد سازمان بهداشت جهانی‬        ‫کرده! هیچگاه معلوم نشد که آیا این وثیقه اصلا از سوی‬
‫«کانال بشردوستانه» جهت خریداری‬       ‫صاحبنام دنیا» اعلام کرده که اگرچه‬      ‫قرار دارد و سه واکسن فایزر‪-‬بیونتک‪،‬‬       ‫جهانگیری سپرده شد یا نه! و اساساً تکلیف پرونده قضایی‬                ‫برای مردم تبدیل کنند‪.‬‬
‫واکسن ُکرونا شده‪ .‬شریف نظام مافی رئیس‬   ‫نام این کمپانی را نگفته اما سیما لاری‬    ‫مدرنا و دانشگاه آکسفورد آسترازنکا با اعلام‬   ‫او به کجا رسید! نه تنها این! بلکه مهدی جهانگیری بعد‬
‫اتاق مشترک ایران و سوئیس ‪ 27‬آبانماه‬    ‫سخنگوی وزارت بهداشت از تولید مشترک‬      ‫موفقیت ‪ 9۰‬تا ‪ 9۵‬درصد گوی سبقت‬          ‫از آزادی و معلق شدن پرونده فسادش به برکت پیوند‬       ‫پیوند عمیق اصلاحطلبان و سپاه پاسداران‬
‫اوایل تابستان‪ ۱۴۰۰‬را زمان رسیدن واکسن‬   ‫واکسن ایران و روسیه خبر داده است‪.‬‬      ‫را از بقیه ربودهاند‪ .‬دکتر بقائی در مورد‬     ‫میان اصلاحطلبان و سپاه پاسداران توانست سه قرارداد‬            ‫انقلاب اسلامی‬
‫ُکرونا به ایران اعلام کرد‪ .‬وی گفت «با‬   ‫همزمان روسیه با هند بر سر تولید واکسن‬    ‫واکسنهای چین و روسیه معتقد است که‬        ‫بزرگ و پردرآمد با قرارگاه «خاتم الانبیاء» وابسته به‬
‫توجه به راهاندازی کانال مالی بشردوستانه‬  ‫اسپوتنیک در این کشور به توافق رسیده‬     ‫روسها ادعا میکنند که واکسنشان روی‬                                     ‫اصلاحطلبان همواره تلاش کردهاند با ایجاد مرزی کاذب‬
‫سوئیس» این کار «با آمدن جو بایدن در‪۶۰‬‬   ‫است‪ .‬همچنین سخنگوی وزارت بهداشت‬       ‫انسان نیز تست مثبت داشته ولی اینکه تا‬                  ‫سپاه پاسداران امضا کند!‬      ‫میان خود و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این سناریو را‬
‫روز آینده و تاثیر آن بر مکانیسم آزادسازی‬  ‫پیشتر مسیر تأمین واکسن را یک شرکت‬      ‫چه اندازه بتواند اعتماد مردم را برای استفاده‬  ‫هرچند شاید به ظاهر میان علمکرد قاسم سلیمانی برای‬     ‫به نمایش بگذارند که اگر ما در جلوی صحنهی مجلس‬
‫منابع مالی بانک مرکزی» اجرا خواهد شد‪.‬‬   ‫هندی معرفی کرده بود که «‪۱۰‬درصد نیاز‬                             ‫«صدور انقلاب اسلامی» و «پیشبرد آرمان فلسطین»‬       ‫اسلامی و یا دولت نباشیم‪ ،‬هر دو به دست «تندرو»ها و‬
‫در این میان‪ ،‬مقامات وزارت بهداشت‬      ‫ما را تأمین میکند» و «‪2۰‬درصد جمعیت‬           ‫جذب کند‪ ،‬جای سوال دارد‪.‬‬       ‫با ادعاهای اصلاحطلبان در اینباره‪ ،‬چندان همخوانی‬      ‫سپاه پاسداران خواهد افتاد! حال آنکه کارگردان و طراح و‬
‫اولویت تزریق واکسن ُکرونا را بنا بر‬                           ‫کشورهای توسعهیافته و دارای اقتصاد‬        ‫دیده نمیشد اما با کشته شدن قاسم سلیمانی در ‪۱۳‬‬       ‫نورپرداز و سناریونویس و خلاصه همهکارهی این دو نهاد‬
‫استانداردهای سازمان بهداشت جهانی‪،‬‬             ‫ما را پوشش میدهد‪».‬‬      ‫قدرتمند‪ ،‬همزمان که برای تحقیقات و تولید‬     ‫دیماه ‪ 98‬در حمله پهپادی آمریکا در حوالی فرودگاه‬      ‫ظاهرا انتخابی جناحین گوش به فرمان ولی فقیه هستند‬
‫سالمندان‪ ،‬افراد دارای بیماریهای زمینهای‬  ‫سعید نمکی وزیر بهداشت نیز قبلا در ‪29‬‬     ‫واکسن ُکرونا در کشورشان سرمایهگذاری‬       ‫بغداد‪ ،‬اصلاحطلبان برای او مرثیهسرایی کردند و مهدی‬     ‫که از سفره انقلاب بهره میبرند و به گفتهی خودشان‬
‫و کادر پزشکی و درمان اعلام کردهاند‪ .‬اما‬  ‫شهریورماه یک شرکت هندی به ریاست یک‬      ‫کردند‪ ،‬در فهرست خرید واکسن از دیگر‬       ‫خزعلی یکی از چهرههای به شدت پر ادعای اصلاحطلب‬
‫افکار عمومی در ایران به این اعلام نیز‬   ‫ایرانیتبار زرتشتی به نام کوروش پوناوالا را‬  ‫کشورها نیز ثبتنام کردند‪ .‬آنان با پاسخ‬                                        ‫همگی سرنشینان «یک کشتی» هستند‪.‬‬
‫اعتمادی دارد و بر این باور است که واکسن‬  ‫نشانی داده و گفته بود که این شرکت «‪۱۰۰‬‬    ‫مثبتی که از دانشمندان گرفتهاند‪ ،‬مشغول‬                                   ‫در این میان اکبر گنجی عضو شاخه برونمرزی‬
‫نیز نخست به خودیها خواهد رسید و‬      ‫میلیون دوز واکسن به آمریکا پیشفروش‬      ‫برنامهریزی برای آمادهسازی تجهیزات‬
‫سپس به منبع درآمد از جمله در بازار سیاه و‬ ‫کرده» و «قول داده ‪ 2۰‬میلیون دوز واکسن‬    ‫لجستیک و عرضه واکسنی هستند که در‬         ‫پشت سر خامنهای بر تابوت سلیمانی به نماز ایستاد!‬     ‫اصلاحطلبان و از حامیان همیشگی نظام جمهوری‬
‫یا با قاچاق به کشورهای دیگر تبدیل خواهد‬  ‫ُکرونا را با قیمت پایینتر به ما بفروشد‪».‬‬   ‫ادامه بتواند اقتصادشان را ترمیم کرده و به‬    ‫اندک اختلافی هم که میان اصلاحطلبان و سپاه پاسداران‬    ‫اسلامی هنوز ماهها به معرکهی انتخابات مانده و نامزدی‬
‫شد! هنوز هم تردیدهای جدی وجود دارد‬     ‫رسانههای داخلی در این ارتباط نوشتند‪،‬‬     ‫شهروندان اطمینان و امنیت دوباره ببخشد‪.‬‬     ‫انقلاب اسلامی دیده میشود درواقع فشارهای گاه و بیگاه‬    ‫قطعی هیچکس معلوم نیست‪ ،‬با واکنش تند و پرهیجان‬
‫که چه بر سر تجهیزات پزشکی و کیتهای‬     ‫منظور وزیر تهیه واکسن از «انستیتو‬                              ‫سازمان اطلاعات سپاه (ساس) به این جناح به دلیل‬       ‫نسبت به نامزدی حسین دهقان خطاب به مخالفان‬
‫تشخیص که از سوی کشورها و همچنین‬      ‫هندی سروم» بوده است‪ .‬اما هنوز هیچ‬        ‫توزیع واکسن در کشورهای‬           ‫فسادها و رانتخواریهای افسارگسیختهی خانوادههای‬       ‫جمهوری اسلامی نوشته «جمهوری اسلامی را نمی‬
‫نهادهای بینالمللی به ایران ارسال شدند‬   ‫گزارش تازهای از خریداری واکسن از هند‬        ‫پیشرفته و تنگدست‬             ‫مافیایی اصلاحطلبان است که با هدف حفظ آبروی نظام‬      ‫خواهید قبول‪ .‬در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت‬
                      ‫و یا مجاری دیگر برای تهیه واکسن ُکرونا‬                                                         ‫نمی کنید قبول‪.‬اما آیا باید ساکت نشست تا یک فرمانده‬
      ‫آمد و در کجا استفاده شدند‪.‬‬                          ‫مقامات آمریکایی اعلام کردهاند که در ماه‬             ‫از سوی «ساس» صورت میگیرد‪.‬‬        ‫سپاه رئیس جمهور شود و حکومت را یکپارچه سازند؟‬
‫به نظر میرسد وضعیت کشورهای منطقه‬               ‫منتشر نشده است‪.‬‬      ‫دسامبر در صورت کسب مجوز‪ ،‬واکسن فایزر‬                                   ‫حکومت یکپارچه راست افراطی برای گذار به دموکراسی‬
‫از نظر واکسن از ایران بهتر باشد‪ .‬عربستان‬                        ‫و مدرنا را از طریق اداره غذا و دارو در اختیار‬  ‫استراتژی انتخاباتی جمهوری اسلامی در ‪۱4۰۰‬‬         ‫مساعدتر است یا حکومت دوگانه ای که صبح تا شب با‬
‫سعودی‪ ،‬قطر و امارات متحده عربی خود‬     ‫تبلیغات پوچ و بیاعتمادی عمیق‬        ‫‪ 2۰‬میلیون نفر قرار خواهند داد‪ .‬اگر فایزر‬
‫را برای واکسیناسیون گسترده و حتی‬             ‫مردم‬             ‫این مجوز را بگیرد‪ ،‬آماده است تا پایان سال‬    ‫جمهوری اسلامی این روزها با سه چالش بزرگ روبروست‪:‬‬                ‫هم در حال جنگ هستند؟»‬
‫رایگان با استفاده از ظرفیت واکسنهای‬                           ‫‪ ،2۰2۰‬پنجاه میلیون دوز واکسن ُکرونا‬       ‫در داخل در برابر مردم؛ در خارج با همسایگان و غرب؛ در‬   ‫این سخنان تبلیغاتی و ج ّوسازی زودهنگام در حالیست‬
‫ُمدرنا آماده میکنند‪ .‬کشورهایی با امکانات‬  ‫وزارت بهداشت همزمان تبلیغات‬         ‫روانه بازار جهان کند‪ .‬انگلستان نیز ‪۱۰‬درصد‬                                 ‫که از یکسو بسیاری از اصلاحطلبان معروف چون‬
‫کمتر مانند گرجستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬عراق و‬    ‫گستردهای با ادعای تولید واکسن اثرگذار‬    ‫واکسن تولیدشده دنیا را رزرو کرده و خود‬          ‫درو ِن خود با باندها و گروههای مافیاییاش‪.‬‬    ‫علیرضا علویتبار‪ ،‬عمادالدین باقی و الیاس حضرتی و‬
‫ترکیه برنامههای جدی برای تولید مشترک‬    ‫ُکرونا در داخل نیز به راه انداخته‪ .‬به گفتهی‬                         ‫با گذشت بیش از ‪ ۴۱‬سال از انقلاب ‪ ،۵7‬جمهوری‬        ‫محسن سازگارا با خاستگاه اصلاحطلبی‪ ،‬اعضای پیشین‬
‫واکسن با چین و حتی توزیع رایگان آن ارائه‬  ‫نمکی تولید این واکسن توسط ‪ ۱2‬شرکت‬          ‫را برای بهاری آرام آماده میکند‪.‬‬     ‫اسلامیهمچنانملغمهایمعیوبوفاسداستکهنهتنها‬
‫کردهاند‪ .‬یمن و افغانستان نیز در میان ‪92‬‬  ‫دانشبنیان از جمله ستاد اجرایی «فرمان‬     ‫وضعیت برای سه میلیارد انسان‬           ‫پایگاه قابل اتکایی در داخل کشور ندارد ‪ ...‬ادامهدرصفحه ‪۱7‬‬
‫کشور دریافتکنندهی واکسن ُکرونا قرار‬    ‫امام» در حال اجراست! وزیر بهداشت از‬     ‫درکشورهایتوسعهنیافتهوفقیراماهمچنان‬
‫دارند و صندوق کودکان سازمان ملل متحد‬    ‫شهریورماه تا کنون بارها «هفتهی آینده»‬    ‫تیره و تار است‪ .‬هزینه تأمین هر دوز واکسن‬
‫(یونیسف)‪ 2‬میلیارد دوز واکسن ُکرونا و یک‬  ‫را برای آغاز تست انسانی واکسن ُکرونای‬    ‫ُکرونا حدود ‪ 2۰‬دلار است و برای تهیه‬
‫میلیارد سرنگ برایشان ارسال خواهد کرد‪.‬‬   ‫داخلی اعلام کرده اما با اینکه هنوز آن‬    ‫واکسن که باید در دو مرحله تزریق شود‪ ،‬نیاز‬
 ‫در ایران اما امید به پایان وضعیت‬     ‫«هفته» نرسیده ولی نمکی تبلیغ میکند‬      ‫به بودجههای میلیارد دلاری است‪ .‬گذشته‬
‫کنونی با واکسن ُکرونا نیز مانند هر‬     ‫که با این واکسن «یکی از طلاییترین ایام‬    ‫از اینکه بسیاری از کشورها از جمله ایران‬
‫امید دیگری با بیم و بیاعتمادی همراه‬    ‫سرزمین در زمینه تأمین نیازها در داخل‬     ‫فاقد زیرساختهای فنی مورد نیاز جهت‬
‫است‪ .‬آیا برای واکسن ُکرونا نیز مانند‬                          ‫انتقال و نگهداری واکسن ُکرونا در دمای‬
‫!تهیه مرغ یخی باید در صف بایستند؟‬               ‫رقم زده میشود!»‬
                      ‫این تبلیغات در حالیست که دکتر رضا‬                ‫استاندارد هستند‪.‬‬
‫آزاده کریمی‬                ‫ملکزاده معاون مستعفی تحقیقات وزارت‬      ‫با اینهمه‪ ،‬کشورهایی چون آلمان‪،‬‬
                      ‫بهداشت‪ ،‬در استعفانامهاش واکسن داخلی‬     ‫سوئد‪ ،‬کانادا بطور جداگانه و همچنین در‬
                      ‫را در «مراحل اولیه» دانسته و این اظهارات‬   ‫قالب اتحادیه بینالملل ِی تأمین واکسن‬

                       ‫را «غیرعلمی و شتابزده» خوانده است‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7