Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 1

‫ترامپ همزمان در همکاری با تیم انتقالی بایدن‪:‬‬

 ‫محمدجواد ظریف و جان کری باید از این‬                       ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                             ‫پیگیر شکایتها در «فاسدترین انتخابات‬
   ‫پس درباره آب و هوا صحبت کنند!‬                   ‫سال سی و هفتم ـ شماره ‪( ۱۷55‬شمارۀ ‪ ۲8۹‬از دورۀ جدید)‬                            ‫آمریکا»هستیم!‬

   ‫ادامه در صفحه ‪۴‬‬                                                                              ‫ادامه در صفحه ‪۳‬‬

‫‪ ۱8‬صفحه‬                                                                                ‫جمعه ‪ ۷‬تا پنجشنبه ‪ ۱۳‬آذرماه ‪۱۳۹۹‬خورشیدی‬

‫هدف نجات «کشتی نظام» است‬                                                                                        ‫سرمقاله‬

                                                                            ‫اخاذی با فرنگیها و ایرانیان دوتابعیتی‬

         ‫چه با تفنگ‪ ،‬چه بیتفنگ!‬

                                                                            ‫راستش توضیح برخی موضوعات در دستکم سی سال گذشته به اندازهای تکرار شده‬
                                                                            ‫که از یکسو جای خوشحالیست که آگاهی نسبت به آنها را در ایستادگی و شعارهای‬
                                                                            ‫حقوقی و آزادیخواهانهی مردم در اعتراضات و تظاهرات میتوان دید اما از سوی دیگر‬
                                                                            ‫جای شگفتی است که وابستگی و دلبستگی سیاسی و ایدئولوژیک و مالی به یک حکومت‬
                                                                            ‫مذهبی تباهکار و ضدبشری مگر چه اندازه میتواند باشد که مستقیم و غیرمستقیم به‬

                                                                                             ‫دفاع از آن پرداخت و برای ادامهی آن تلاش کرد؟!‬
                                                                            ‫در این میان کم نیستند شهروندان عادی فرنگی و ایرانیان دوتابعیتی که طعمه و گروگان‬

                                                                                                       ‫جمهوری اسلامی میشوند‪.... .‬‬
                                                                              ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

                                                                                                        ‫تیتر دو‬

                                                                             ‫واکسن ُکرونا در ایران سهم کیست؟!‬

                                                                                 ‫مردم یا خودیها؟!‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                                                       ‫ناکارآمدیداخلیدریکبحرانجهانی‬       ‫آیا ایرانیها بدون واکسن ُکرونا نخواهند‬
                                                                                                 ‫ماند؟واکسنچهزمانیبهایرانمیرسد؟آیا‬
‫=جمهوری اسلامی با سه چالش بزرگ روبروست‪ :‬در داخل در برابر مردم؛ در خارج با همسایگان و غرب؛ در درو ِن خود‬                        ‫پاسخسعیدنمکیوزیربهداشتبهپرسشی‬       ‫جمهوری اسلامی واکسن قابل اطمینانی را‬
‫با باندها و گروههای مافیاییاش و اولویت آن حفظ و نجات «کشتی نظام» است! دولت ‪ ۱4۰۰‬باید بتواند در رویارویی با‬                       ‫درباره تهیهی واکسن ُکرونا در حال حاضر‬   ‫تهیهخواهدکرد؟اینهابخشیازپرسشهای‬
                                                                            ‫این است که از سه طریق بنیاد کوواکس‪،‬‬    ‫جدی مردم ایران درباره واکسنی است که‬
                     ‫مردمی که جمهوری اسلامی را نمیخواهند از پس وظایف تدارکاتی برآید‪.‬‬                       ‫تولید داخلی و تولید مشترک اقدام و برای‬  ‫چشمانداز امید را در برابر ابتلا و مرگ و میر‬
                                                                            ‫‪ ۲۰‬تا‪ ۲۱‬میلیوننفر‪ 4۰،‬میلیوندوزواکسن‬    ‫روزافزون گشوده است‪.‬در نهمین ماه اعلام‬
                                                                            ‫تهیه میشود‪ .‬به این ترتیب میلیونها تن از‬  ‫ورود ُکرونابهایرانآمارابتلاوبهویژهمرگو‬
                                                                            ‫جمعیت کشور دستکم در مرحله اول که‬     ‫میر بیش از پیش افزایش یافته است‪ .‬بحران‬
                                                                            ‫معلوم نیست کی و توزیع آن چگونه خواهد‬   ‫و رکود اقتصادی و ناتوانی و سستیساختار‬
                                                                            ‫بود‪ ،‬به واکسن دسترسی نخواهند داشت‪.‬‬    ‫حاکم و همچنین ماهها هراس از ابتلا و مرگ‪،‬‬
                                                                            ‫ضمن اینکه پیشتر جلیل سعیدلو رئیس‬     ‫امید میلیونها ایرانی را تنها در استفاده از‬
                                                                            ‫انجمنداروسازانایرانپسازاعلامموفقیت‬    ‫واکسن ُکرونا خلاصه کرده است‪ .‬به ویژه‬
                                                                            ‫شرکتفایر‪-‬بیونتکدرتستانسانیگفته‬      ‫اینکه تازه مقامات دست به مقابله شده و‬
                                                                            ‫بود «اگر واکسن ُکرونا تأییدیههای جهانی‬  ‫محدودیتهای نرم و نازکی را برای بخش‬
                                                                            ‫برای تولید انبوه را بگیرد در بهترین حالت‬ ‫اندکی از مشاغل وضع کردهاند که آنهم به‬
                                                                            ‫یک سال زمان میبرد تا به دست ما برسد‪».‬‬
                                                                                                          ‫درستی اجرا نمیشود‪.‬‬
                                                                              ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬

 ‫محموله پول‬            ‫یک اقدام عجیب‬            ‫آیاسپاهپاسدارانانقلاباسلامیبرسر‬                          ‫«حال دخترت چطور است؟!»‬
‫ارسالی جمهوری‬            ‫دیگر‪ :‬پرداخت‬              ‫«مسائل ناموسی» با جو بایدن‬
                  ‫غرام ِت جنایات‬                                                   ‫یادداشتی از نازنین انصاری در مورد دشواریهای‬
 ‫اسلامی برای‬            ‫سپاه پاسداران‬            ‫ادامهدرصفحه ‪۱8‬مذاکره میکند؟‬
 ‫حزبالله در‬            ‫انقلاب اسلامی از‬                                                      ‫فعالیت رسانهای در خارج از کشور‬
‫دمشق هدف قرار‬            ‫جیب مردم!‬
                                    ‫ضد عفونی و پاکسازی فواید و دلایل بهتر ورزش‬                                        ‫بخشانگلیسیصدایآمریکادرگزارش‬
   ‫گرفت‬               ‫ادامه در صفحه ‪۱۶‬‬                                                                      ‫و گفتگویی مینویسد‪ ،‬نازنین انصاری‬
                                                                                                 ‫ژورنالیست ایرانی ساکن لندن نسبت‬
  ‫ادامه در صفحه ‪۱۱‬‬                                                                                       ‫به دیگر همکارانش از آزادی و امنیت‬
                                                                                                 ‫بیشتری برخودار است‪ .‬مدیرمسئول‬
         ‫دو قرن فراز و نشیب مطبوعات‬              ‫کردن با موسیقی‬ ‫‪98‬‬                      ‫حمام از باکتریها‬                      ‫وبسایتهای مستقل «کیهان لندن»‬
          ‫در ایران (‪ -)۱۹۷‬احمد احرار‬                                                                          ‫و «کیهان لایف» میگوید که افراد‬
                                            ‫صفحه‬                                                   ‫نزدیک به رژیم ایران همچنان در‬
                                                                ‫صفحه‬                               ‫تلاشند روزنامهنگاران در تبعید از جمله‬
                                                                                                 ‫وی را از طریق تهدید خانوادههایشان‬
                                        ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬                            ‫در سال ‪ ۱979‬که انقلاب اسلامی‬       ‫در هر جایی که باشند تحت فشار‬
                                                                                                 ‫قرار دهند‪ .‬مایکل لیپین از صدای‬
‫مگر میشود بدون اجازه علی خامنهای برای‬                  ‫سقوط بهشت‬                                   ‫ایران اتفاق افتاد و حکومت پادشاهی‬     ‫آمریکا در گفتگو و گزارشی از نازنین‬
 ‫مبادله سه مأمور سوء قصد علیه دیپلمات‬                                                                              ‫انصاری به این موضوع پرداخته است‪.‬‬
                                                                            ‫سقوط کرد من در واشنگتن دانشجوی‬
     ‫اسرائیلی «معامله» کرد؟!‬
                                                                            ‫ادامه در صفحه ‪7‬‬  ‫سال دوم بودم‪... .‬‬
  ‫ادامه در صفحه ‪۱2‬‬
                                                                            ‫آرژانتین و جهان فوتبال در اندوه‬
                  ‫تأثیرات احتمالی‬                                                      ‫درگذشت مارادونا‬
                  ‫دولت جو بایدن‬
                                     ‫ادامه در صفحه ‪۶‬‬                                                     ‫دیهگو آرماندو مارادونا اسطورهی‬
                   ‫در وضعیت‬                                                                          ‫آرژانتینی فوتبال در سن شصت‬
                  ‫کشورهای عربی‬                ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬                                         ‫سالگی درگذشت‪ .‬مارادونا در اوایل‬
                                                                                                 ‫ماه نوامبر عمل جراحی مغز داشت‬
                   ‫خلیج فارس‬             ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                                        ‫و حالش مساعد به نظر میرسید‪.‬‬
                                                                                                 ‫وی امروز به دلیل سکته قلبی جان‬
‫جمهوری دونالد ترامپ برای کشورهای‬  ‫به نظر میرسد پس از اعلام پیروزی‬       ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬                                           ‫خود را از دست داد‪.‬دیهگو مارادونا‬
                  ‫جو بایدن از حزب دموکرات در انتخابات‬             ‫‪COMMUNITY‬‬                                             ‫ستاره فوتبال آرژانتین و جهان که در‬
‫شورای همکاری خلیج فارس یک دوره‬   ‫ریاست جمهوری آمریکا‪ ،‬کشورهای‬                                                                 ‫سالهای اخیر اضافهی وزن پیدا کرده‬
                  ‫حوزه خلیج فارس شاهد تغییراتی‬     ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                                                    ‫بود از مدتها پیش از بیماریهای‬
‫طلایی به شمار میرود‪ .‬ترامپ طی‬   ‫ژرف در پروندههای مختلف داخلی‪،‬‬                                                                 ‫گوناگون رنج میبرد و چند هفته‬
                  ‫منطقهای و بینالمللی و روابط بین‬                                                                ‫پیش مجبور به عمل جراحی مغز شد‪.‬‬
‫چهارسال گذشته با کشورهای عربی‬   ‫خود در منطقه باشند‪.‬دوران ریاست‬                                                                ‫از مارادونا به عنوان یکی از بهترین‬
                                                                                                 ‫فوتبالیستهای تاریخ فوتبال جهان‬
‫به ویژه عربستان سعودی که متحدان‬                                                                                 ‫نام برده میشود‪ .‬در آرژانتین او را به‬

‫سنتی آمریکا در منطقه هستند‪ ،‬بسیار‬                                                           ‫عنوان یک قهرمان ملی ارج مینهند و‬

‫ادامه در صفحه ‪۱۵‬‬ ‫نزدیک شد‪.‬‬                                                              ‫ادامه در صفحه ‪۱۰‬‬ ‫ستایش میکنند‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6