Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - 6‬شماره ‪۱۷55‬‬
                                                                                                     ‫جمعه ‪ 7‬تا پنجشنبه‪ ۱۳‬آذرماه ‪۱۳99‬خورشیدی‬

‫بود‪ .‬در اینجا نیز خوشبختانه در خارج‬                                            ‫برای انجام این کار‪ ،‬با کمک آقای‬     ‫کامبوزیا پرتوی بر اثر ابتلا به‬
                                                             ‫مهندس اصفیا دو شرکت ساختمانی‬         ‫ُکرونا درگذشت‬
‫از شهر در کنار جادۀ خرمشهر ـ اهواز‬                                            ‫انتخاب شدند که طبق ضوابط سازمان‬
                                                             ‫برنامه طرح ساختمان راه و پستهای‬
‫اراضی وسیعی که جزء اراضی موات و‬                                              ‫ژاندارمری را ظرف سه ماه انجام‬
                                                             ‫دهند‪ .‬این دو شرکت که یکی از آنها‬
‫متعلق به دولت بود وجود داشت و پس‬              ‫(‪)4۷‬‬                             ‫شرکت ملی ساختمان بهمدیریت‬
                                                             ‫آقای مهندس حمید قدیمی بود؛‬
‫از مذاکره با اتاق بازرگانی خرمشهر و‬  ‫دیگری از لحاظ ایجاد محیط سالم برای‬                         ‫نام شرکت دوم را بهخاطر ندارم ولی‬
                    ‫زیست وجود داشت که در مرحلۀ اول‬                           ‫مدیر آن آقای مهندس پالانچیان بود‬
‫جلب همکاری آنها و همچنین سران‬     ‫نبودن شبکۀ فاضلاب و دیگر وجود‬                           ‫که مسؤولیت کار را بهعهده گرفتند و‬
                    ‫میدان ترهبار در وسط شهر بود که هر روز‬                       ‫به شایستهترین وجهی ظرف کمتر‬
‫صنف کامیونداران و استفاده از امکانات‬  ‫محمولاتمیوهوسبزیوسایراحتیاجات‬                           ‫از سه ماه در شرایط بسیار سخت‬
                    ‫از طریق چهارپایان و کامیونهای باری که‬                       ‫تابستان خوزستان‪ ،‬ساختن دویست‬
‫شهرداری خرمشهر کلیه گاراژهای‬      ‫دائماً در داخل شهر مشغول رفت و آمد‬                         ‫کیلومتر جاده مرزی و پانزده پاسگاه‬
                    ‫بودند تأمین میگردید و این مطلب مورد‬                        ‫ژاندارمری را بهپایان رسانیدند بطوری‬
‫داخل شهر به محل جدید انتقال‬                           ‫نموده بودند و قرار بر این بود که در‬   ‫که قبل از شروع فصل باران و طغیان‬
                     ‫اعتراض شدید اهالی شهر شده بود‪.‬‬     ‫هر شهری که شهرداریها پنجاه درصد‬     ‫کردن رودخانهها این طرح آماده شد‬
‫یافت و باعث گردید که هم گاراژدارها‬   ‫در مورد شبکۀ فاضلاب‪ ،‬مطالعات‬       ‫هزینۀ تأمین آب سالم را تضمین کنند‪،‬‬    ‫و ژاندارمری کل کشور نیز با اعزام افراد‬
                    ‫مهندسی و ایجاد شبکه محتاج به‬       ‫بقیه هزینۀ اجرای طرح‪ ،‬توسط سازمان‬    ‫لازم‪ ،‬وظیفۀ مراقبت و تأمین امنیت‬
‫بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند‬    ‫تأمین اعتبارات بسیار سنگین و زمان‬     ‫برنامه پرداخت گردد‪ .‬در این زمان که‬    ‫این ناحیه را بهعهده گرفت و مرتباً‬
                    ‫طولانی بود ولی برای خارج ساختن‬      ‫دربارۀ آن صحبت میکنیم در تمام‬      ‫طی شبانهروز گشتهای ژاندارمری‬
‫و هم این که مردم و شهرداری از رفت‬   ‫میدان ترهبار از وسط شهر در اخیتار‬     ‫شهرهای ایران طرحهای تأمین آب یکی‬     ‫در مسیر این جاده بطور منظم در رفت‬
                    ‫داشتن زمین بزرگی در خارج شهر و در‬     ‫بعد از دیگری آمادۀ بهرهبرداری میشد‬    ‫و آمد بودند و بدین ترتیب نگرانی که از‬
‫و آمد کامیونها رهایی یابند‪.‬‬      ‫کنار راههای ارتباطی‪ ،‬از لوازم اولیه بود‪.‬‬                      ‫بابت تجاوز عراقیها به داخل مرزهای‬
                    ‫البته در این زمان موضوع تهیۀ نقشۀ‬     ‫و در اختیار شهرداریها قرار میگرفت‪.‬‬
‫بههرحال‪ ،‬همانطور که قبلا عرض‬      ‫جامع شهرها از مرحلۀ حرف خارج‬       ‫یکی از نقاطی که طرح تصفیهخانه‬       ‫ایران وجود داشت‪ ،‬برطرف گردید‪.‬‬
                    ‫نشده و اقدامی دربارۀ آن انجام نگرفته‬   ‫آب و شبکۀ آبرسانی آن تکمیل و آمادۀ‬    ‫در سال ‪ ۱۳۴۴‬کارهای عمرانی و‬
‫کردم فعالیتهای عمرانی در سطح‬      ‫بود و هر از گاهی در کمیسیونهای‬      ‫بهرهبرداری گردید‪ ،‬شهر اهواز بود که‬    ‫سازندگی در تمام شهرهای خوزستان‬
                    ‫برنامهریزی در تهران به آن اشاره میشد‬   ‫مقدمات برنامۀ اتصال لولۀ آب به منازل‬   ‫پیشرفت داشت و هفتهای نبود که‬
‫کشور و بخصوص خوزستان بطور‬       ‫ولی بیشتر این صحبتها نیز در مورد‬     ‫مردم تهیه و مقرر شده بود کسانی که‬    ‫در هر یک از شهرها‪ ،‬قدمی در راه‬
                    ‫تهیه نقشۀ جامع برای شهر تهران بود‬     ‫مایل به گرفتن انشعاب آب لولهکشی‬     ‫تأمین آسایش و رفاه مردم برداشته‬
‫بیسابقهای گسترش یافته و روز‬      ‫که انتظار میرفت در آینده به آن توجه‬    ‫باشند با پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه‬    ‫نشود و بخوبی دیده میشد که تقریباً‬
                    ‫شود‪ .‬بنابراین در ارتباط با شهر اهواز‬   ‫تومان بابت هزینۀ اتصال و بهای کنتور‬   ‫مسابقهای بین سازمانهای دولتی‬
‫بهروز در حال پیشرفت بود و بطور‬     ‫نمیشد منتظر شد تا نتیجۀ مطالعات‬      ‫و شیر و وسائل مختلف مربوطه‪ ،‬از این‬    ‫برای گسترش خدماتی که به مردم‬                          ‫کامبوزیا پرتوی‬
                                         ‫آب استفاده کنند‪ .‬البته بر اثر بهوجود‬   ‫ارائه میدادند بهوجود آمده بود و در‬
‫قاطع میتوان گفت که نوعی رقابت‬     ‫و برنامهریزیهای شهرهای ایران آماده‬    ‫آمدن شبکۀ جدید‪ ،‬منافع آن شرکت‬      ‫مقابل‪ ،‬خواستهها و تقاضاهای مردم‬
                    ‫شده و وسائل اجرای آن فراهم گردد‬      ‫خصوصی که توزیع آب در شهر اهواز را‬    ‫نیز هرروز بیشتر و بیشتر میشد‪.‬‬
‫در بین سازمانهای دولتی بهوجود‬     ‫و تا آن زمان احتیاجات فوری و روزانه‬    ‫در اختیار داشت و با استفاده از لولههای‬  ‫همه میخواستند فرزندانشان به‬       ‫آنگونه که مصطفی جلالیفخر منتقد‬     ‫= پر تو ی فیلم ها ی‬
                    ‫شهر را که مربوط به سلامتی مردم بود‪،‬‬    ‫کهنه و بهصورت بسیار ابتدایی آب خام‬    ‫مدرسه بروند و تا بالاترین مدارج‬     ‫سینما و پزشک در ‪ 2۵‬فروردینماه‬     ‫سینمایی کودک و نوجوان‬
‫آمده بود که هر یک در عین حال‬      ‫نادیده گرفت‪ .‬بههمین جهت با استفاده‬    ‫رودخانه را در شهر توزیع مینمود‪،‬‬     ‫تحصیلی را طی کنند‪ .‬همه آب‬        ‫درباره وضعیت سلامت وی در حساب‬     ‫مشهور دهه‪ 6۰‬خورشیدی از‬
                    ‫از اطلاعات موجود و کمک گرفتن از‬      ‫بهخطر میافتاد و صاحب این شرکت که‬     ‫آشامیدنی سالم میخواستند‪ .‬تمام‬      ‫اینستاگرامش نوشته بود‪ ،‬پرتوی پیشتر‬   ‫جمله فیلم موزیکال «گلنار»‬
‫که در داخل یک برنامۀ حسابشده‬      ‫نظریات مهندسینی که در دسترس‬        ‫از افراد بانفوذ محلی بود و در تهران نیز‬ ‫مردم درمانهای سنتی را به کناری‬     ‫نیز به دلیل سکته وسیع مغری و علائم‬   ‫و «گربه آوازهخوان» را‬
                    ‫بودند‪ ،‬بررسیهای مربوط به انتخاب یک‬                         ‫گذاشته و میخواستند با پیدا شدن‬     ‫مشکوک به ُکرونا در بخش مراقبتهای‬    ‫کارگردانی و فیلمنامهنویسی‬
‫به هم پیوسته فعالیت داشتند دائماً‬   ‫زمین مناسب جهت انتقال میدان ترهبار‬    ‫روزنامه و مقامی در حزب مردم داشت‪،‬‬    ‫اولین ناراحتی جسمی‪ ،‬دکتر و دارو‬
                    ‫شهر انجام گرفت و در نتیجه قطعه زمین‬    ‫از هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از‬    ‫و بیمارستان در اختیارشان باشد و‬     ‫ویژه ُکرونایی بستری شده بوده است‪.‬‬              ‫کرد‪.‬‬
‫در صدد این بودند که خدمات خود‬     ‫بزرگی در خارج از شهر اهواز و در مسیر‬   ‫ایجاد شبکۀ آبرسانی جدید خودداری‬     ‫دیگر نمیخواستند به فالگیر و رمال‬    ‫کسری پرتوی‪ ،‬فرزند کامبوزیا پرتوی‬    ‫=پرتوی فیلم «پرده» را‬
                    ‫راههای ارتباطی‪ ،‬مورد نظر قرار گرفت و‬   ‫نمیکرد و در عین حال حاضر نبود‬      ‫و دعانویس مراجعه نمایند‪ .‬آلودگی‬     ‫گفت‪« :‬با توجه به شرایط موجود و‬     ‫بطور مشترک با جعفر پناهی‬
‫را توسعه داده و موفقیتهای جدیدی‬    ‫خوشبختانهاینزمیندرمالکیتسازمان‬      ‫برای بهبود وضع آب آشامیدنی شهر با‬    ‫هوا و سر و صدای زیاد در شهر‬       ‫دوران پیک ُکرونا‪ ،‬تدفین پیکر کامبوزیا‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۱‬پس از صدور‬
                    ‫آب و برق خوزستان بود که در چند‬      ‫شهرداریهمکارینماید‪.‬بههمینجهت‬       ‫موجب شکایت مردم میشد‪ .‬رفت و‬       ‫پرتوی فیلمنامهنویس و کارگردان سینما‬  ‫حکم ممنوعیت فیلمسازی‬
‫بهدست آورند‪ .‬در خوزستان نیز س ّد‬    ‫سال قبل برای نصب ترانسفورماتورهای‬     ‫بود که شبکه آب شهر بطور مستقل و‬     ‫آمد چهارپایان در داخل شهرها مورد‬    ‫با حضور خانوادهاش در قطعه هنرمندان‬   ‫پناهی با دوربین شخصی‬
                    ‫توزیع شبکۀ برق شهر خریداری گردیده‬     ‫جدا از شبکۀ قدیمی ساخته شده و برای‬    ‫اعتراض واقع میشد و به مقامات‬      ‫بهشت زهرا و بدون برگزاری مراسمی‬    ‫در یک ویلا در شمال ایران‬
‫دز ساخته شده و شبکۀ آبیاری‬       ‫و فقط قسمتی از آن مورد نیاز واقع شده‬   ‫بهرهبرداری آماده شده بود و آن شرکت‬    ‫دولتی شکایت میکردند و انتظار‬                          ‫کارگردانی کرد‪ .‬این فیلم در‬
                    ‫بود‪ .‬بنابراین با رعایت مقررات قانونی و‬  ‫نیز میتوانست از طریق فروش آب برای‬    ‫داشتند در اسرع وقت رفع مشکل‬                ‫انجام میشود‪».‬‬    ‫عرصهی بینالمللی جوایز‬
‫یکصد و بیستهزار هکتاری آن در‬      ‫تشریفات مربوطه‪ ،‬ترتیب انتقال قطعهای‬    ‫مصارف صنعتی و باغبانی و چمنکاری‬     ‫بشود‪ .‬بطور خلاصه جامعه بیدار شده‬    ‫پرتوی فیلمهای سینمایی کودک و‬      ‫متعددیازجملهجایزهخرس‬
                    ‫از آن زمین به شهرداری اهواز داده شد‬    ‫شهر و خانههای مردم به کار خود ادامه‬   ‫بود و خدمات جدیدی را طلب میکرد‪.‬‬     ‫نوجوان مشهور دهه ‪ ۶۰‬خورشیدی‬      ‫نقرهای بهترین فیلمنامه‬
‫حال ساخته شدن بود و مرتباً شبکۀ‬    ‫و در ظرف کمتر از سه ماه میدان ترهبار‬   ‫دهد ولی گفته میشد که صاحب آن‬       ‫برای این که موضوع بهتر روشن‬       ‫از جمله فیلم موزیکال «گلنار» و‬     ‫جشنواره فیلم برلین را به‬
                    ‫به خارج از شهر انتقال یافت و نهتنها به‬  ‫شرکت به این نوع فعالیت قانع نبوده و‬   ‫شود‪ ،‬من فقط بهعنوان نمونه به چند‬    ‫«گربه آوازهخوان» را کارگردانی و‬
‫توزیع برق در شهرهای خوزستان و‬     ‫شکایات روزانۀ مردم از بابت وجود میدان‬   ‫در صدد ایجاد مزاحمتهای جدیدی برای‬                                                   ‫دست آورد‪.‬‬
                    ‫ترهبار در داخل شهر خاتمه داده شد بلکه‬                              ‫مورد اشاره میکنم‪:‬‬          ‫فیلمنامهنویسی کرده بود‪.‬‬   ‫= حضو ر پر تو ی د ر‬
‫مؤسسات صنعتی گسترش مییافت‪.‬‬       ‫علاوه بر کمک به امر نظافت خیابانها‪،‬‬            ‫سازمان آب است‪.‬‬     ‫شهر اهواز در کنار رودخانه کارون‬     ‫وی همچنین آثار سینمایی مانند‬      ‫جشنوارهفیلمبرلیندرحالی‬
                    ‫خود بارفروشها نیز که تسهیلات تازهای‬    ‫یک روز اطلاع رسید که عوامل آن‬      ‫قرار دارد و تأمین آب آشامیدنی‬      ‫«ماهی» «گلنار»‪« ،‬بازی بزرگان»‪،‬‬     ‫که پناهی ممنوعالخروج بود‪،‬‬
‫طرح نیشکر هفتتپه با موفقیت بیش‬     ‫بهدست آورده بودند‪ ،‬از این نقل و انتقال‬  ‫شرکت خصوصی درصددند از طریق‬        ‫مردم از سالها قبل توسط یک شرکت‬     ‫«کافه ترانزیت»‪« ،‬پرده»و «کامیون»‬    ‫باعث شد تا گذرنامه پرتوی‬
                                         ‫جلب همکاری بعضی از مراجع مذهبی‬      ‫خصوصی با نصب تلمبهخانهای در‬       ‫را کارگردانی و فیلمنامهی «ماهی»‪،‬‬    ‫و مریم مقدم بازیگر فیلم در‬
‫از انتظار اجرا شده بود و مزارع نیشکر‬           ‫رضایت داشتند‪.‬‬     ‫شایع کنند که چون برای تصفیۀ آب‬      ‫کنار رود کارون و توزیع آب در‬      ‫شیرک»‪« ،‬بازی بزرگان»‪« ،‬گربه آوازه‬   ‫فرودگاه تهران توقیف شود‪.‬‬
                    ‫در خرمشهر نیز وضعی شبیه اهواز‬       ‫شبکۀ جدید از بعضی مواد استفاده‬      ‫شهر بهوسیله یک شبکه ابتدایی‬       ‫خوان»‪« ،‬گلنار»‪« ،‬فراری» و «خانه در‬   ‫=پرتوی پس از «پرده»‬
‫بازدهی داشت که با بهترین مزارع‬     ‫از نظر ایجاد مزاحمت برای اهالی شهر‬    ‫میشود که در شرع اسلام حرام است‪،‬‬     ‫که لولههای آن از انبارهای اسقاطی‬    ‫انتظار» را نوشت‪ .‬همچنین در نگارش‬    ‫برای نگارش فیلمنامه فیلم‬
                    ‫وجود داشت فقط با این تفاوت که در‬     ‫بنابراین شرب آن نیز حرام خواهد بود‬    ‫شرکت نفت گرفته شده بود تأمین‬      ‫فیلمنامه «دیشب باباتو دیدم آیدا»‪،‬‬   ‫پُر خرج «محمد رسولالله» با‬
‫نیشکر دنیا رقابت میکرد و امکان‬     ‫آنجا بهعلت وجود گاراژهای باربری در‬    ‫و از این طریق مانع بهرهبرداری از آب‬   ‫میگردید و آب خام در شهر توزیع‬      ‫«ایستگاه متروک»‪« ،‬من ترانه ‪ ۱۵‬سال‬   ‫مجید مجیدی و حمید امجد‬
                    ‫داخل شهر که شب و روز کامیونهای‬      ‫لولهکشی جدید بشوند‪ .‬پس از وصول‬                          ‫دارم» و «محمد رسولالله» مشارکت‬     ‫همکاری کرد که با حمایت‬
‫آن وجود داشت که از هر متر مربع‬     ‫بزرگ در حال حرکت بودند مردم‬        ‫این خبر‪ ،‬معاون استانداری‪ ،‬آقای علی‬                ‫میشد‪.‬‬                         ‫رژیم ایران درباره پیامبر‬
                    ‫آسایش نداشته و حرکت این کامیونهای‬     ‫اصغر ادیب محمدی پیشنهاد کرد که‬      ‫نحوۀ استفاده از این آب نیز به‬                   ‫داشت‪.‬‬    ‫مسلمانان ساخته شده است‪.‬‬
‫خاک‪ ،‬یک کیلو شکر بهدست آورد و‬     ‫سنگین در داخل شهر که حامل قسمت‬      ‫شخصاً به حضور یکی از مراجع عالیرتبۀ‬   ‫این صورت بود که در هر خانه یک‬      ‫پرتوی فیلم «پرده» را بطور مشترک‬
                    ‫اعظم واردات مملکت بودند و اجناس‬      ‫مذهبی رفته و ترتیبی بدهد که اولین‬    ‫ظرف سفالی به شکل گلدانهای‬        ‫با جعفر پناهی در سال ‪ ۱۳9۱‬پس‬      ‫کامبوزیا پرتوی فیلمنامهنویس و‬
‫بههمین جهت گسترش نیشکرکاری‬       ‫وارداتی را به تمام نقاط ایران حمل‬     ‫انشعاب آب آشامیدنی سالم از منزل‬     ‫بزرگی که در باغها مورد استفاده‬     ‫از صدور حکم ممنوعیت فیلمسازی‬      ‫کارگردان سینما صبح امروز به دلیل‬
                    ‫میکردند‪ ،‬باعث شده بود که هیچ خیابان‬    ‫ایشان بدون پرداخت حق انشعاب‬       ‫واقع میشود بر روی چهارپایهای‬      ‫پناهی با دوربین شخصی در یک ویلا‬    ‫ابتلا به ویروس ُکرونا در بیمارستان دی‬
‫در اطراف هفتتپه و شمال خوزستان‬     ‫اسفالتشده در شهر خرمشهر سالم باقی‬     ‫شروع شود‪ .‬من هم قبول کردم که حق‬     ‫قرار داده بودند که « ُحب» نامیده‬    ‫در شمال ایران کارگردانی کرد‪ .‬این فیلم‬ ‫در تهران درگذشت‪ .‬این سینماگر در‬
                    ‫نماند و هر اقدامی برای اسفالت خیابانها‬  ‫انشعاب را از حقوق ماهانۀ خود بپردازم‪.‬‬  ‫میشد‪ .‬این ظرف بهعنوان منبع‬       ‫در عرصهی بینالمللی جوایز متعددی‬    ‫فیلم سینمایی «پرده» با جعفر پناهی و‬
‫و همچنین در اطراف شوشتر و‬       ‫و حفظ نظافت آنها بیاثر بود چون هر‬     ‫روز بعد با تعیین وقت قبلی‪ ،‬آقای ادیب‬   ‫آب مورد استفاده قرار میگرفت که‬     ‫از جمله جایزه خرس نقرهای بهترین‬    ‫در فیلم سینمایی «محمد رسولالله» با‬
                    ‫خیابانی که اسفالت میشد بعد از یکی‬     ‫محمدیبهنمایندگیاز طرفاستانداری‬      ‫آب خام را که اغلب آلوده با خاک‬     ‫فیلمنامه جشنواره فیلم برلین را به دست‬
‫زمینهایی که از آب سد کارون آبیاری‬   ‫دو ماه اسفالتها از بین رفته و کلیۀ‬    ‫بهاتفاق رئیس سازمان آب به حضور‬      ‫و فضولات بود در آن میریختند‪ .‬در‬     ‫آورد‪.‬حضور پرتوی در جشنواره فیلم‬        ‫مجید مجیدی همکاری کرد‪.‬‬
                    ‫هزینۀ انجامشده بههدر میرفت‪ .‬علاوه‬     ‫آیتالله بهبهانی که یکی از عالیترین‬    ‫زیر این منبع‪ ،‬ظرف سفالی کوچکتری‬     ‫برلین در حالی که پناهی ممنوعالخروج‬   ‫کامبوزیا پرتوی فیلمنامهنویس و‬
‫خواهند شد مورد بررسی و برنامهریزی‬   ‫بر این‪ ،‬ایجاد سر و صدا و آلودگی هوا‬    ‫مراجع تقلید در استان خوزستان بودند‪،‬‬   ‫میگذاشتند که « ُح ّبانه» نامیده‬     ‫بود‪ ،‬باعث شد تا گذرنامه پرتوی و مریم‬  ‫کارگردان سینما صبح امروز سهشنبه ‪۴‬‬
                    ‫این شهر را که در کنار رودخانۀ کارون‬    ‫رسیدند و پیشنهاد استانداری را دربارۀ‬   ‫میشد و آبی که از ظرف سفالی‬       ‫مقدم بازیگر فیلم در فرودگاه تهران‬   ‫آبانماه بر اثر ابتلا به ُکرونا در بیمارستان‬
‫بود‪ .‬شهرهای خوزستان هر روز‬       ‫قرار گرفته و میتوانست بهصورت یکی‬     ‫نصب اولین انشعاب آب آشامیدنی شهر‬     ‫بزرگ بهصورت قطرهقطره میچکید‬       ‫توقیف شود‪.‬پرتوی پس از «پرده» برای‬   ‫دی در تهران درگذشت‪ .‬این سینماگر که‬
                    ‫از زیباترین شهرهای ایران درآید به یک‬   ‫اهواز بهاطلاعشان رساندند‪ .‬معظمله نیز‬   ‫در این «حبانه» جمعآوری میشد‬       ‫نگارش فیلمنامه فیلم پُر خرج «محمد‬   ‫ابتدای سال جاری سکته قلبی کرده بود‪،‬‬
‫فعالتر میشد و مردمی که به آینده‬    ‫کارگاه بزرگ تعمیر کامیون تبدیل کرده‬    ‫موافقت خودشان را اعلام داشتند و‬     ‫و مورد استفاده ساکنان خانه قرار‬     ‫رسولالله» با مجید مجیدی و حمید‬     ‫برای جراحی قلب به بیمارستان مراجعه‬
                                         ‫بلافاصله در ظرف چند ساعت ترتیب‬      ‫میگرفت‪ .‬بنابراین بدیهی است در‬      ‫امجد همکاری کرد که با حمایت رژیم‬    ‫کرد ولی به دلیل ابتلا به ُکرونا درگذشت‪.‬‬
‫امیدوار شده بودند و اینک با بودن‬                         ‫نصب انشعاب به منزل ایشان و یکی‬      ‫موقعی که آب رودخانهها سیلابی بود‬    ‫ایران درباره پیامبر مسلمانان ساخته‬
                                         ‫از بستگانشان داده شد و با این تدبیر از‬  ‫و انواع و اقسام فضولات و حتی لاشۀ‬    ‫شده است‪.‬در سی و دومین جشنواره‬
‫شبکۀ مطمئن برق میتوانستند از‬                           ‫پیش آمدن یک غائلۀ بیهوده جلوگیری‬     ‫حیوانات در آن وجود داشت این آب‬     ‫فیلم کودکان و نوجوانان که اول آبانماه‬
                                                             ‫آلوده وارد سیستم آب آشامیدنی شهر‬    ‫برگزار شد‪ ،‬از کامبوزیا پرتوی به عنوان‬
‫دستگاههایتهویهاستفادهکننددیگر‬                                     ‫بهعمل آمد‪.‬‬     ‫میشد و به دنبال آن امراض مختلف‬     ‫یکی از فیلمسازان سینمای کودک و‬
                                         ‫وجود شبکۀ آب سالم در شهر اهواز‬      ‫شیوع مییافت و عدۀ کثیری مریض‬
‫مانند سابقدر تابستانبهنقاطخوش‬                          ‫یکی از منابع شیوع بیماریهای مختلف‬                             ‫نوجوان تقدیر به عمل آمد‪.‬‬
                                         ‫را از بین برد ولی هنوز مشکلات بزرگ‬               ‫میشدند‪.‬‬
‫آب و هوا کوچ نمیکردند و زندگی در‬                                             ‫خوشبختانه از شروع برنامههای‬
                                                             ‫عمرانی در دورانی که آقای ابوالحسن‬
‫شهرهای خوزستان بهصورت فصلی‬                                                ‫ابتهاج مسؤولیت سازمان برنامه را‬
                                                             ‫عهدهدار بودند و بعد از ایشان‪ ،‬آقای‬
‫نبود و کارکنان دولت نیز از خدمت‬                                              ‫مهندس خسرو هدایت و سپس آقای‬
                                                             ‫مهندس صفی اصفیا‪ ،‬موضوع تأمین‬
‫در خوزستان فراری نبودند و بطور‬                                              ‫آب آشامیدنی سالم برای شهرها را‬
                                                             ‫جزء برنامههای اولویتدار منظور‬
‫خلاصه جنب و جوش چشمگیری در‬

‫تمام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی‬

      ‫بهچشم میخورد‪.‬‬

‫در چنین اوضاع و احوالی بود که‬

‫اطلاع رسید قرار است بهمناسبت‬

‫بیست و پنجمین سال سلطنت‬

‫اعلیحضرت محمدرضاشاه مراسمی‬

‫در تمام شهرها برگذار شود‪.‬‬

‫پس از وصول این خبر در اولین‬

‫جلسۀ شورای مدیران استان‪ ،‬موضوع‬

‫مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت‬

‫و هر یک از مدیران بر اساس سوابق‬

‫امر‪ ،‬پیشنهاداتی ارائه کردند‪ .‬پیشنهاد‬

‫من این بود که همه میدانیم در‬

‫چنین مراسمی شهرداریها و اصناف‬

‫طاق نصرتهایی میبندند و چراغانی‬

‫میکنند و عدهای چای و شیرینی‬

‫و شربت تقسیم میکنند‪ ،‬رژهای از‬

‫طرف ارتشیان و دانشآموزان انجام‬

‫میگیرد و دسته گلهایی نثار میشود‬

‫و در ادارات و اماکن جشن و سروری‬

‫برپا میشود و ناطقین از هر طبقهای‬                                                                    ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬

‫سخنرانیهایی میکنند و بعضی اوقات‬                                                                  ‫سقوط بهشت‬

‫کارناوالهاییدرخیابانهابهراه میافتد‬

‫و امثالهم‪ .‬ولی روز بعد از جشن‪ ،‬اثری‬

‫از آن همه باقی نمیماند و کسبه‬                                                                   ‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬

‫قالیچههایی را که با آن طاق نصرت‬

‫بستهاند برمیدارند و گلهای پلاسیده‬                                                                 ‫ترجمه رضا تقی زاده‬           ‫اندرو اسکات کوپر‬

‫جمعآوری میشود و حد اکثر یک‬                                                                    ‫کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد‬

‫ستون یا مجسمهای بهنام یادبود باقی‬

‫میماند‪ .‬حال میدانیم که بههر حال‬                                                                  ‫قیمت ‪ ٣٥ :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬

‫در چنین مراسمی اصناف و کسبه‬

‫کارهای سنتی خود را خواهند کرد و‬

‫شهرداریها هم میتوانند مانند گذشته‬

‫تسهیلاتی برای آنها فراهم کنند‪ .‬ولی‬

‫آیا بهتر نیست که از این فرصت‬

‫استفاده کنیم و از امکانات دستگاهها‬

‫و مردم علاقمند‪ ،‬برای ساختن پنجاه‬

‫دبستانروستاییدرنقاطیکهمدرسه‬

‫وجود نداشت‪ ،‬اقدام کنیم و از کلیه‬

‫وسائل تبلیغاتی برای تشویق مردم به‬

‫این کار خیر استفاده نمائیم تا با دادن‬

‫زمین و مصالح و حتی کار مجانی و‬

‫پرداخت کمک مالی‪ ،‬به انجام این‬

‫کار کمک کنند و از این راه وسائل‬

‫آموزش هزاران طفل روستایی را که‬

‫دسترسی به مدرسه و آموزش ندارند‬

‫ادامه دارد‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11