Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪۷‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪۱۷55‬‬
‫جمعه ‪ 27‬نوامبر تا پنجشنبه ‪ ۳‬دسامبر‪2۰2۰‬‬

‫اختصاصی کیهان لندن؛ گفتگو با یک کادر میانی سابق حزبالله‪:‬‬                                  ‫«حال دخترت چطور است؟!»‬

  ‫آموزش نظامی و شستشوی مغزی توسط‬                                         ‫یادداشتی از نازنین انصاری در مورد دشواریهای فعالیت رسانهای‬
       ‫جمهوری اسلامی‬                                                       ‫در خارج از کشور‬

‫نظامی شرکت نداشتم‪ .‬وظیفه اصلی‬      ‫شبهنظامیان حزبالله است که در‬     ‫= در ماههای اخیر‬                                                   ‫=در زمان انقلاب ما به‬
‫من جلب جوانان ُس ّنی هوادار رژیم‬    ‫بازگشت از سوریه از این سازمان جدا‬   ‫بسیاری از کادرهای میانی‬                                               ‫همراه مادر و دو فرزن ِد دیگر‬
‫بشار اسد و سازماندهی آنها در‬      ‫شده‪ .‬حسن صلاحالدین که هماکنون‬     ‫حزبالله لبنان در مخالفت‬                                               ‫خانواده خارج از ایران بودیم‬
‫گروههای شبهنظامی حامی رژیم بود‪.‬‬     ‫به صورت نیمه مخفی در بیروت‬      ‫با حضور در سوریه و‬                                                  ‫و به اجبار در تبعید ماندیم‬
‫ما پس از یک دوره آموزشی کوتاه‪ ،‬آنها‬   ‫زندگی می کند‪ ،‬پس از هفتهها‬      ‫حمایت از رژیم بشار اسد و‬                                               ‫تا از اعدام پدر جلوگیری‬
‫را با اسلحههایی که از نظامیان ایرانی‬  ‫مذاکره با وساطت یک روزنامهنگار‬    ‫وابستگی کامل به جمهوری‬                                                    ‫کنیم‪.‬‬
‫دریافت میکردیم مسلح کرده و به‬      ‫لبنانی حاضر به گفتگو با کیهان لندن‬  ‫اسلامی‪ ،‬این سازمان را‬                                                ‫=خانوادهی ما مانند‬
‫روستاها اعزام می کردیم تا هرگونه‬                           ‫ترک کردهاند‪.‬‬                                                 ‫بسیاری از ایرانیان‬
‫مخالفتی با رژیم بشار اسد را در نطفه‬                 ‫شد‪.‬‬    ‫=«حرکت آزاد شیعی»‬                                                  ‫کارکنان‬ ‫تکنوکرات‪،‬‬
‫خفه کنند و با ایجاد رعب و وحشت‬     ‫=شما در چه سالی و چرا به‬       ‫از آخرین گروههایی است‬                                                ‫ارتش‪ ،‬کارآفرینان موفق‪،‬‬
‫بین اهالی روستاهای سنینشین‪،‬‬                          ‫که برخی از اعضای خارج‬                                                ‫هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و‬
‫مانع هرگونه حرکتی بشوند‪ .‬کار من‬            ‫حزبالله پیوستید؟‬    ‫شده از حزبالله را تشکیل‬                                               ‫بانکداران‪ ،‬آواره شد‪ .‬ما‬
‫بیش از دادن آموزشهای نظامی به‬                         ‫دادهاند‪ .‬این گروه جدید‬        ‫نازنین انصاری روزنامهنگار بینالمللی‬                      ‫بیپناه و سردرگم شدیم‪.‬‬
‫این جوانان‪ ،‬آماده ساختن آنها برای‬    ‫‪-‬من در نوجوانی و در سالهای‬      ‫بلافاصله پس از تشکیل به‬       ‫و مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان لایف‬                       ‫=من در آمریکا پناهندگی‬
‫جمعآوری اطلاعات و جاسوسی بود‪.‬‬      ‫جنگ داخلی لبنان‪ ،‬دقیقا در سال‬
‫بسیاری به اشتباه فکر میکنند که‬     ‫‪ ۱98۵‬جذب حزبالله شدم‪ .‬جنگ‬       ‫«ائتلاف ‪ ۱4‬مارس» رفیق‬        ‫کردن خود در پروسههای حقوقی و‬      ‫ایران اتفاق افتاد و حکومت پادشاهی‬    ‫سیاسی گرفتم‪ .‬موقعیت‬
‫جمهوری اسلامی تنها سرگرم جلب‬      ‫داخلی خانواده مرا وادار به مهاجرت‬      ‫حریری پیوست‪.‬‬         ‫کاغذبازیهای قضایی مجبور به حذف‬     ‫سقوط کرد من در واشنگتن دانشجوی‬
‫حمایت شیعیان است‪ .‬در سوریه‬       ‫اجباری کرده بود‪ .‬همه چیز را از دست‬  ‫نظامی‬ ‫=کادرهای‬                               ‫سال دوم بودم‪ .‬انقلاب زندگی مرا مختل‬   ‫جدیدم مرا در مقابل دستگاه‬
‫هدف اصلا سپاه پاسداران انقلاب‬      ‫داده بودیم‪ .‬مدارس تقریبا تعطیل بوند‬                       ‫مطالبی از وبسایت خود شدیم‪.‬‬    ‫کرد‪ .‬رهبر انقلاب آیتالله خمینی‬      ‫رژیم ایران محافظت میکرد‬
‫اسلامی جلب جوانان و روحانیون‬      ‫و حزبالله برای کنترل جنوب لبنان‬    ‫حزبالله در ابتدای تشکیل‬       ‫این در حالیست که کیهان لندن‬       ‫فرمان اعدام افرادی را صادر میکرد‬     ‫واینآزادیرابرایمنفراهم‬
‫ُس ّنی برای حمایت آنها از رژیم بشار‬   ‫درگیر جنگی با حزب کمونیست‪،‬‬      ‫این سازمان در دوران‬         ‫و کیهان لایف وبسایتهای خبری‬       ‫که به نوعی در حکومت محمدرضاشاه‬      ‫کرد که بتوانم در فضایی امن‬
‫اسد است‪ .‬جنگ داخلی در سوریه‬       ‫که اکثر هوادارانش شیعه بودند‪ ،‬و‬    ‫جنگ داخلی لبنان‪ ،‬توسط‬        ‫مستقلی هستند که بهترین راه برای‬     ‫پهلوی فعالیت داشتند‪ .‬این فرمان‬      ‫حرفهی خبرنگاری را دنبال‬
‫همه را به شدت فقیر ساخته و‬       ‫شیعیان امل بود و احتیاج به نیروهای‬  ‫نظامیانی که از جمهوری‬        ‫بستن آنها‪ ،‬کشاندن ما به دادگاه است‬   ‫شامل پدر من هم میشد که یکی از‬      ‫کرده و اخبار ایران‪ ،‬به ویژه‬
‫جمهوری اسلامی با پول و امکانات‬     ‫جدید داشت و نوجوانان را استخدام‬    ‫اسلامی اعزام شده بودند‪،‬‬       ‫تا مجبور شویم انرژی‪ ،‬وقت و سرمایهی‬   ‫وزرای شاه بود‪ .‬در زمان انقلاب ما به‬   ‫مسائل مربوط به مخالفان‬
                    ‫میکرد‪ .‬کادرهایی که در ایران دوره‬       ‫دوره دیدهاند‪.‬‬        ‫خود را بجای اینکه صرف پوشش اخبار‬    ‫همراه مادر و دو فرزن ِد دیگر خانواده‬   ‫رژیم‪ ،‬زندانیان عقیدتی و‬
   ‫توانسته بسیاری را جذب کند‪.‬‬    ‫نظامی دیده بودند و یا اصولا ایرانی‬  ‫=حزبالله جوانان را‬         ‫کنیم بر سر دعاوی حقوقی هدر بدهیم‪.‬‬    ‫خارج از ایران بودیم و به اجبار در تبعید‬ ‫نقض حقوق بشر در ایران‬
‫=دلیل جدایی شما از حزبالله‬       ‫بودند‪ ،‬ما را آموزش میدادند‪ .‬بخشی از‬  ‫متقاعد ساخته است که‬         ‫ژورنالیستهای ما نه تنها در انگلیس‬    ‫ماندیم تا برای جلوگیری از اعدام پدر‬   ‫را دنبال کرده و پوشش‬
                    ‫این آموزش ولی نظامی نبود؛ آنها ما را‬ ‫باید از رهبری در جمهوری‬       ‫بلکه از کشورهای مختلف جهان با ما‬                         ‫بدهم‪ .‬با این حال باز هم‬
             ‫چیست؟‬     ‫شستشوی مغزی هم میدادند‪ .‬در آن‬     ‫اسلامی ایران پیروی کنند‪:‬‬      ‫همکاری دارند و بسیاری از آنها هنوز‬              ‫تلاش کنیم‪.‬‬     ‫فعالیت روزنامهنگاری من‬
                    ‫سالها شعار اصلی حزبالله تشکیل‬     ‫«در ابتدا ما خمینی را قائد‬     ‫بستگانی در ایران دارند اما نمیتوانند‬  ‫مأموران رژیم اموال و خانه پدر و‬     ‫با دخالتهای غیرمستقیم‬
‫‪-‬دلایل بسیاری مرا وادار کرد نچنین‬    ‫یک جمهوری اسلامی مانند رژیمی‬     ‫خود میدانستیم و امروز‬                            ‫مادرم در ایران را مصادره کرده و به‬        ‫روبرو میشود‪.‬‬
‫تصمیمی بگیرم‪ .‬قبل از هر چیز چون‬     ‫بود که در ایران حکومت میکند‪ .‬ما‬    ‫خامنهای در نقش رهبری‬                 ‫به ایران بازگردند‪.‬‬   ‫خانه خویشاوندان ما یورش بردند‪ .‬آنها‬   ‫=در سالهای اخیر‬
‫دلیلی بر حضور و دخالت در سوریه‬     ‫آیتالله خمینی را رهبر و قائد خود‬   ‫سیاسی و معنوی حزبالله‬        ‫برخی از این روزنامهنگاران آزار‬     ‫به خانه اقوام ما رفتند و حتی داییام‬   ‫افرادی که از گزارشهای‬
‫نمیبینم‪ .‬آنچه در دوازده ماهی که در‬   ‫میدانستیم و به نوعی آموزش دیده‬        ‫قرار دارد‪».‬‬         ‫و اذیتهای غیرمستقیم را تجربه‬      ‫را با چشمبند مورد بازجویی قرار دادند‬   ‫کیهان لندن ناراضی هستند‬
‫سوریه دیدم وحشتناک است! حمایت‬      ‫بودیم که برای او حاضر بودیم حتا از‬                    ‫کردهاند از جمله اینکه خانوادههایشان‬   ‫و او و چند تن دیگر از اعضای خانواده‬   ‫مدام برایم ایمیلهای‬
‫از رژیم بشار اسد که دستانش به‬                         ‫احمد رأفت ‪ -‬در یک سال گذشته‬     ‫در ایران تماسها تلفنی داشتهاند که‬                        ‫تهدیدآمیز ارسال میکنند‪.‬‬
‫خون دهها هزار نفر از مردم کشورش‬           ‫جان خود نیز بگذریم‪.‬‬   ‫در برخی از شهرهای جنوب لبنان‬    ‫از آنها خواسته شده با عزیزشان تماس‬            ‫را زندانی کردند‪.‬‬    ‫مثل ًا با این مضمون که «حال‬
‫آلوده است‪ ،‬قابل توجیه نیست‪ .‬اصولا‬    ‫=بجز مسائل عقیدتی در چه‬        ‫که زمانی حزبالله از حمایت تقریبا‬  ‫بگیرند و به آنها بگویند «فلان مطلب‬   ‫خانواده من نیز مانند بسیاری‬       ‫دخترت چطور است؟ آیا‬
‫ما لبنانیها که در کشور خود هزار‬                        ‫اکثریت اهالی آنها برخوردار بود‪،‬‬   ‫را ننویس!» و یا «لطفا مراقب خودت‬    ‫از ایرانیان تکنوکرات‪ ،‬کارکنان‬      ‫حالش خوب است؟!»‬
‫مشکل داریم‪ ،‬چرا باید به خاطر‬        ‫زمینههایی آموزش میدیدید؟‬     ‫شاهد تظاهرات و تجمعاتی بودیم‬                        ‫ارتش‪ ،‬کارآفرینان موفق‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬     ‫=کیهان لندن و کیهان‬
‫اهداف ماجراجویانه حکومت ایران به‬                       ‫که شرکتکنندگان علیه این سازمان‬                ‫باش»!‬     ‫نویسندگان و بانکداران آواره شد‪ .‬ما‬    ‫لایف وبسایتهای خبری‬
‫کشوری در همسایگیمان برویم‪ ،‬آنهم‬     ‫‪-‬دوره آموزشی چند بخش داشت‪.‬‬      ‫و رهبران آن از جمله حسن نصرالله‬   ‫این نوع فشارها نشانگر آن است‬      ‫بیپناه و سردرگم شدیم‪ .‬بدین ترتیب‬     ‫مستقلی هستند که‬
‫سوریهای که سالها در لبنان حضور‬     ‫دوره ابتدایی استفاده از سلاحهای‬    ‫دبیرکل این تشکل سیاسی‪ -‬نظامی‪،‬‬    ‫که آنچه ما انجام میدهیم از اهمیت‬    ‫به اجبار و برای حفظ امنیت اعضای‬     ‫بهترین راه برای بستن آنها‬
‫نظامی و امنیتی داشته و نقشی‬       ‫سبک چون کلت و کلاشنیکف‪،‬‬                          ‫ویژهای برخوردار است و همین به ما‬    ‫خانواده که در ایران زندگی میکردند‬    ‫کشاندن ما به دادگاه است‬
‫ویرانگر در جنگ داخلی ما ایفا کرده‬    ‫خمپارهاندازها و یکسری تمرینات‬              ‫شعار میدادند‪.‬‬  ‫انرژی میدهد که به راه خود ادامه‬
‫است‪ .‬دلیل دیگر خروج من وابستگی‬     ‫بدنی و رزمی را شامل میشد‪ .‬کسانی‬    ‫همچنین در این سالها بخشهایی‬                             ‫تماس با آنها را قطع کردیم‪.‬‬
‫بیش از حد حزبالله به جمهوری‬       ‫که در جریان این آموزشهای ابتدایی‬                                   ‫دهیم‪.‬‬    ‫من در آمریکا پناهندگی سیاسی‬
‫اسلامی ایران است‪ .‬حزبالله به ویژه‬    ‫از خود مهارتی نشان میداندند‪،‬‬                       ‫ما کار خود را در گزارشهای مستند‬     ‫گرفتم‪ .‬موقعیت جدیدم مرا در مقابل‬
‫در این سالهای اخیر نشان داده‬      ‫دعوت به شرکت در دوره دیگری‬                        ‫با پوشش خبری اتفاقات داخلی ایران‬    ‫دستگاه رژیم ایران محافظت میکرد‬
‫است که یک سازمان لبنانی نیست‬      ‫میشدند‪ .‬در این دوره که میتوانیم‬                      ‫ادامه میدهیم و اخباری را برجسته‬     ‫و این آزادی را برای من فراهم کرد‬
‫بلکه بازوی نظامی‪ -‬سیاسی ایران در‬    ‫آن را میانی بخوانیم‪ ،‬در دو بخش‬                      ‫میکنیم که رسانههای دیگر ممکن‬      ‫که بتوانم در فضایی امن حرفهی‬
                    ‫آموزش میدیدیم‪ :‬استراتژی نظامی‬                       ‫است از آنها بیخبر باشند و یا حتا در‬   ‫خبرنگاری را دنبال کرده و اخبار ایران‪،‬‬
                    ‫و ساختن و استفاده از مواد انفجاری‬                                         ‫به ویژه مسائل مربوط به مخالفان رژیم‪،‬‬
                    ‫برای ساختن بمب‪ .‬در آن سالها در‬                       ‫صورت خبر داشتن به آنها نپردازند‪.‬‬   ‫زندانیان عقیدتی و نقض حقوق بشر در‬
                                                         ‫برای مثال «کیهان لندن» اولین‬
                                                         ‫رسانهای بود که در ژانویه و اوایل‬                         ‫تا مجبور شویم انرژی‪ ،‬وقت‬
                                                                                                  ‫و سرمایهی خود را بجای‬
                                                                                                  ‫اینکه صرف پوشش اخبار‬
                                                                                                  ‫کنیم بر سر دعاوی حقوقی‬
                                                                                                      ‫هدر بدهیم‪.‬‬
                                                                                                  ‫=ما کار خود را در‬
                                                                                                  ‫گزارشهای مستند با‬
                                                                                                  ‫پوشش خبری اتفاقات‬
                                                                                                  ‫داخلی ایران ادامه میدهیم‬
                                                                                                  ‫و اخباری را برجسته‬
                                                                                                  ‫میکنیم که رسانههای دیگر‬
                                                                                                  ‫ممکن است از آنها بیخبر‬
                                                                                                  ‫باشند و یا حتا در صورت‬
                                                                                                  ‫خبر داشتن به آنها نپردازند‪.‬‬
                                                                                                  ‫=«کیهان لندن» اولین‬
                                                                                                  ‫رسانهای بود که در ژانویه‬
                                                                             ‫ویدئو‬                  ‫و اوایل فوریه سال گذشته‬

‫تندیسی نمادین از حیات ناظر هنرمند لبنانی بر خرابههای بندر بیروت پس از انفجار ‪ 4‬اوت ‪۲۰۲۰‬؛ این‬           ‫فوریه سال گذشته گزارشی در مورد‬     ‫ایران را دنبال کرده و پوشش بدهم‪ .‬با‬   ‫گزارشی در مورد ادامهی‬
       ‫تندیس از آوار و شیشههای شکستهی ناشی از انفجار ساخته شده؛ اکتبر ‪۲۰۲۰‬‬                 ‫ادامهی پروازهای شرکت هواپیمایی‬     ‫این حال باز هم فعالیت روزنامهنگاری‬    ‫پروازهای شرکت هواپیمایی‬
                                                         ‫ماهان به برخی شهرهای چین با وجود‬    ‫من با دخالتهای غیرمستقیم روبرو‬
‫لبنان و منطقه است‪ .‬دلیل سوم همان‬    ‫لبنان از اتومبیلهای انفجاری بسیار‬   ‫از این سازمان جدا شده و تشکلهای‬   ‫هشدارهای سازمان بهداشت جهانی در‬                         ‫ماهان به برخی شهرهای‬
‫فسادی است که در یکسال گذشته‬       ‫استفاده میشد‪ .‬این آموزش دوره‬     ‫دیگری را راهاندازی کردهاند‪ .‬اولین‬  ‫مورد شیوع ویروس ُکرونا منتشر کرد‪.‬‬                ‫میشود‪.‬‬     ‫چین با وجود هشدارهای‬
‫بارها دهها هزار لبنانی را به خیابان‬   ‫سومی هم داشت که شمار محدودی‬      ‫دبیرکل حزبالله‪ ،‬شیخ صبحی‬      ‫ما همچنین مصاحبهی اختصاصی‬        ‫در سالهای اخیر افرادی که از‬       ‫سازمان بهداشت جهانی در‬
‫کشانده است‪ .‬این فساد در صفوف‬      ‫به آن راه پیدا میکردند و دعوت‬     ‫الطفیلی نیز مدتهاست که حساب‬     ‫با کارگران صنعت نفت ایران را منتشر‬   ‫گزارشهای کیهان لندن ناراضی هستند‬     ‫مورد شیوع ویروس ُکرونا‬
‫حزبالله بیش از هز حزب و سازمان‬     ‫میشدند‪ .‬من برای شرکت در این‬      ‫خود را از این سازمان و جمهوری‬    ‫کردیم که تصمیم به شروع اعتصاب‬      ‫مدام برایم ایمیلهای تهدیدآمیز ارسال‬        ‫منتشر کرد‪.‬‬
                                       ‫اسلامی جدا کرده است‪ .‬برخی‬      ‫داشتند‪ .‬ما به عنوان روزنامهنگار باید‬  ‫میکنند؛ مثل ًا با این مضمون که «حال‬   ‫بخش انگلیسی صدای آمریکا در‬
     ‫دیگری ریشه کرده است‪.‬‬         ‫دوره سوم هم انتخاب شدم‪.‬‬    ‫دیگر نیز اخیرا با خروج از حزبالله‬  ‫که به پوشش و گزارش چنین اخباری‬     ‫دخترت چطور است؟ آیا حالش خوب‬
‫=شما پس از جدایی از حزبالله‬       ‫=این دوره سوم برای چه بود؟‬      ‫سازمانی به نام «حرکت آزاد شیعی»‬   ‫بپردازیم و مجبوریم برای این حرفه‬    ‫است؟!» اگرچه چنین پیامهایی یک‬      ‫گزارش و گفتگویی مینویسد‪ ،‬نازنین‬
‫نیمهمخفی زندگی میکنید‪ .‬آیا شما‬     ‫‪-‬جاسوسی و ضدجاسوسی؛ هم‬        ‫را به وجود آوردهاند که رهبری آن با‬ ‫مبارزه کنیم‪ .‬اما در همین حال باید‬    ‫تهدید مستقیم محسوب نمیشود‬
                    ‫تئوریک و هم عملی‪ .‬من مدتی نیز‬     ‫حسین عزالدین و محمد الحاج حسن‬    ‫بسیار مراقب باشیم و گزینههای خود‬    ‫اما این یکی از روشهای همیشگی و‬      ‫انصاری ژورنالیست ایرانی ساکن لندن‬
      ‫را تهدید هم کردهاند؟‬    ‫از سوی حزبالله‪ ،‬البته به خواست‬    ‫است‪ .‬این گروه بخشی از «ائتلاف‬    ‫را دائم مورد سنجش قرار دهیم که آیا‬   ‫مشخص نیروهای اطلاعاتی رژیم ایران‬
‫‪-‬ابتدا تلاش کردند سکوت مرا با‬      ‫سفارت جمهوری اسلامی در بیروت‪،‬‬     ‫‪ ۱۴‬مارس» است که نیروهای سنی‪،‬‬    ‫انتشار یک مطلب ارزش درگیر شدن‬                          ‫نسبت به دیگر همکارانش از آزادی‬
‫پیشنهاد پول قابل ملاحظهای بخرند‬     ‫برای جاسوسی از مخالفان ایرانی به‬   ‫شیعی و مسیحی مخالف حزبالله و‬    ‫با رویههای قضایی و حقوقی [در غرب]‬     ‫برای تهدید و ایجاد وحشت است‪.‬‬
‫و چون پاسخ رد دادم‪ ،‬تهدیدها آغاز‬    ‫ترکیه اعزام شدم‪ .‬البته در این رابطه‬                    ‫را دارد یا نه به ویژه در شرایطی که این‬ ‫نخستین بار که چنین ایمیلی‬        ‫و امنیت بیشتری برخودار است‪.‬‬
‫شدند‪ .‬تهدید به مرگ و تهدید به‬      ‫نمیتوانم اطلاعات بیشتری را افشا‬       ‫متحدیناش را در بر میگیرد‪.‬‬   ‫اخبار قبلا توسط رسانههای بزرگی‬     ‫دریافت کردم تنم لرزید و تا چند روز‬
‫ربودن افراد خانواده و شکنجه آنها‪.‬‬    ‫کنم‪ .‬هرگونه اطلاعات بیشتر میتواند‬   ‫برخی از کادرهای میانی بخش‬      ‫پوشش داده شدهاند که به منابع به‬     ‫با وحشت زندگی کردم چرا که اولویت‬     ‫مدیرمسئول وبسایتهای مستقل‬
‫البته باید بگویم دورههایی که در‬     ‫جان من و خانوادهام را به صورت‬     ‫نظامی حزبالله در ماههای اخیر در‬   ‫مراتب بیشتری برای نبرد در دعواهای‬    ‫یک مادر همیشه حفاظت از فرزندش‬
‫زمینه جاسوسی و ضدجاسوسی‬                            ‫اعتراض به حضور در سوریه و حمایت‬                                           ‫«کیهان لندن» و «کیهان لایف»‬
‫دیدم‪ ،‬تا کنون به من در زندگی‬            ‫جدی به خطر بیاندازد‪.‬‬   ‫از رژیم بشار اسد و همچنین عدم‬          ‫حقوقی دسترسی دارند‪.‬‬                  ‫است‪.‬‬
‫مخفی کمک کرده‪ .‬دستکم در این‬       ‫=وظیفه شما در سوریه چه‬        ‫استقلال این سازمان از جمهوری‬                        ‫کیهان لندن به دلیل پوشش و انتشار‬     ‫میگوید که افراد نزدیک به رژیم ایران‬
‫زمینه مدیون مأمورین اطلاعاتی‬      ‫بود؟ فرماندهان شما در سوریه آیا‬    ‫اسلامی آن را را ترک کردهاند‪ .‬حسن‬         ‫*منبع‪ :‬صدای آمریکا‬     ‫برخی اخبار‪ ،‬تحت فشارهای حقوقی از‬
‫هستم که از تهران برای آموزش ما به‬                       ‫صلاحالدین یکی از کادرهای میانی‬                       ‫طریق افراد نزدیک به رژیم ایران نیز‬    ‫همچنان در تلاشند روزنامهنگاران در‬
                      ‫لبنانی و ایرانی بودند یا سوری؟‬                      ‫*گزارش و گفتگو‪ :‬مایکل لیپین‬     ‫قرار گرفته است و مثل بسیاری دیگر‬
         ‫لبنان آمده بودند!‬   ‫‪-‬من در سوریه در بخش عملیات‬                                            ‫از رسانهها در نهایت بجای گرفتار‬     ‫تبعید از جمله وی را از طریق تهدید‬
                                                          ‫*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن‬
                                                                                                  ‫خانوادههایشان در هر جایی که باشند‬

                                                                                                  ‫تحت فشار قرار دهند‪ .‬مایکل لیپین از‬

                                                                                                  ‫صدای آمریکا در گفتگو و گزارشی از‬

                                                                                                  ‫نازنین انصاری به این موضوع پرداخته‬

                                                                                                      ‫است‪.‬‬

                                                                                                  ‫در سال ‪ ۱979‬که انقلاب اسلامی‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12